PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Importance of Professor Kazimierz Flaga research works in the field of thermal-shrinkage efects in concrete structures

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper discussed the issues generally termed as thermal and shrinkage effects in concrete structures. These issues are the one of the most important topics covered in the scientific and engineering work of Prof. Kazimierz Flaga and the aim of this paper is to remind and summarize his contribution in this field. Professor dealt with a wide range of topics in this field, such as a temperature function and curing of concrete at different temperatures; temperature stresses and cracking due to the hydration heat, morphology of shrinkage cracking in concrete as well as the practical prediction of possible early age thermal-shrinkage cracking in externally restraint concrete structures.
PL
W artykule omówiono zagadnienia ogólnie określane jako efekty termiczno-skurczowe w konstrukcjach betonowych. Zagadnienia te są jednym z najważniejszych tematów naukowych i inżynierskich podejmowanych przez prof. Kazimierza Flagę, a celem niniejszego artykułu jest przegląd i podsumowanie wkładu prof. K. Flagi w tę dziedzinę konstrukcji betonowych. W ramach tematyki termiczno-skurczowej Profesor zajmował się szeroką gamą zagadnień, między innymi takich jak funkcja temperatury i dojrzewanie betonu w warunkach zmiennych temperatur, naprężenia i rysy termiczne wynikające z ciepła hydratacji, morfologia rys skurczowych w betonie, a także praktyczne przewidywanie oceny ryzyka wystąpienia wczesnych rys termiczno-skurczowych w konstrukcjach o ograniczonej swobodzie odkształceń.
Rocznik
Strony
7--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz.
Twórcy
autor
 • Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
 • [1] Flaga K.; Funkcja temperatury tężejącego betonu i jej zastosowania do analizy procesu dojrzewania betonu w warunkach podwyższonych temperature (Temperature function and its application to the analysis of concrete curing at elevated temperatures). PhD thesis, Cracow University of Technology, Kraków 1967 (in Polish)
 • [2] Flaga K.; Funkcja temperatury betonu tężejącego w warunkach podwyższonych temperatur (Temperature function of concrete curing at elevated temperatures). Archives of Civil Engineering, Vol.1-2, 1969 (in Polish)
 • [3] Flaga K.; Analityczne określenie terminu rozdeskowania konstrukcji z betonu (Analytical method of shuttering removal time for concrete structures). Inżynieria i Budownictwo, No.12, 1969 (In Polish)
 • [4] Flaga K.; Wpływ samoocieplania się betonu na szybkość wznoszenia budowli masywnych (Influence of self-heating on the construction rate of massive concrete structures). Inżynieria i Budownictwo, No.3, 1970 (in Polish)
 • [5] Flaga K.; Energetyczne podstawy wzrostu wytrzymałości betonu tężejącego w warunkach obróbki termicznej (Energetic Basics of the strength growth In concrete curing under conditions of heat treatment). DSc thesis. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, No.3, 1971 (in Polish)
 • [6] Flaga K., Furtak K.; Wpływ pełzania na odkształcenia i naprężenia skurczowe w elementach żelbetowych (The creep influence on the shrinkage strains and stresses in reinforced concrete structures). Księga Referatów XXIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Krynica, Vol. IX, 1977 (in Polish)
 • [7] Flaga K, Jargiełło J., Furtak K.; Odkształcenia i naprężenia skurczowe w żelbetowych elementach symetrycznie zbrojonych (Shrinkage strains and stresses in reinforced concrete structures with symmetrical reinforcement). Księga Referatów XXIV Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Krynica, Vol. IX, 1978 (in Polish)
 • [8] Flaga K.; Praca zbrojenia przeciwskurczowego w wysokich belkach żelbetowych (The behaviour of reinforcement against shrinkage in deep RC beams). Księga Referatów XXVIII Konferencji Naukowej KIliW PAN i KN PZITB, Krynica, Vol.IX, 1982 (in Polish)
 • [9] Flaga K., Wilczyński T.; Odkształcenia skurczowe w pryzmatycznych elementach betonowych obciążonych niejednorodnym polem wilgoci (Shrinkage strains in prismatic elements subjected to the non-linear humidity field). Wydawnictwo Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie „Wybrane prace z zakresu inżynierii lądowej”. Kraków, 1982 (in Polish)
 • [10] Flaga K., Wilczyński T.; O obliczaniu przypowierzchniowego zbrojenia przeciwskurczowego w elementach z betonu (About the calculation of the surface reinforcement in concrete structures). Inżynieria i Budownictwo, No.11-12, 1983 (in Polish)
 • [11] Flaga K., Furtak K., Jargiełło J.; Zastosowanie zmodyfikowanej teorii starzenia do oceny relaksacji naprężeń skurczowych w elementach żelbetowych (Application of the modified aging theory to the assesment of relaxation of shrinkage stresses in RC structures). Archives of Civil Engineering, No.4, 1984 (in Polish)
 • [12] Flaga K., Wilczyński T.; Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na rysoodporność skurczową w betonowych elementach masywnych (The influence of the surface reinforcement on the cracking resistance of the massive concrete structures). Księga Referatów XXXI Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Krynica, Vol.IX, 1985 (in Polish)
 • [13] Flaga K., Andreasik M.; Naprężenia termiczno-skurczowe w masywnych elementach betonowych (Thermal-shrinkage stresses in massive concrete structures). Księga Referatów XXXIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Krynica, Vol.IX, 1987 (in Polish)
 • [14] Flaga K., Raszka H.; Siły wewnętrzne wywołane przez skurcz i pełzanie w ścianach budynków wysokich z betonu lekkiego (Internal forces resulting from shrinkage and creep in walls made of lightweight concrete). Księga Referatów XXXV Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Krynica, Vol.IX, 1989 (in Polish)
 • [15] Flaga K., Wilczyński T.; The Calculation of Protected Reinforcement from Shrinkage Cracking with Solutions of Fracture Mechanics Being Considered. Elsevier Applied Science.London 1989. Materiały Konferencji Naukowej „Fracture of Concrete and Rock”. Cardiff, IX, 1990
 • [16] Flaga K.; Projektowanie zbrojenia przeciwskurczowego przy powierzchniowych naprawach elementów betonowych w mostownictwie (The design of reinforcement against shrinkage in bridge structures). Inżynieria i Budownictwo, No.1, 1990 (in Polish)
 • [17] Flaga K.; Naprężenia dodatkowe związane z rekonstrukcją i wzmacnianiem elementów i konstrukcji z betonu (Additional stresses due to the reconstruction and strengthening of concrete structures). Ossolineum. Wydawnictwo PAN. Zeszyt Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie „Konstrukcje i materiały budowlane”, 1990 (in Polish)
 • [18] Flaga K.; Naprężenia własne termiczne typu „makro” w elementach i konstrukcjach z betonu (Macro thermal stresses in concrete structuers). Cement Wapno Gips, No.4-5, 1991 (in Polish)
 • [19] Flaga K.; Wpływ ciepła hydratacji cementu na możliwość zarysowania konstrukcji żelbetowych o większej masywności (The influence of the heat of hydration on the cracking risk in massive concrete structures). Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej No.64. Seria Konferencje No.20; Wrocław, Vol.XI. 1991 (in Polish)
 • [20] Flaga K., Furtak K.; Projektowanie konstrukcyjnego zbrojenia przypowierzchniowego w elementach żelbetowych (The design of the surface reinforcement in RC structures). Księga Referatów XXXVIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB. Łódź-Krynica, Vol.IX, 1992 (in Polish)
 • [21] Flaga K., Furtak K.; Analysis of Subsurface Shrinkage Cracks in Large and Medium Massive Concrete Elements. Proceedings of International Conference “Analytical Models and New Concepts in Mechanics of Structural Concrete”. Białystok, Vol.V; 1993
 • [22] Flaga K., Furtak K.; Morphology of Shrinkage Cracks in Massive Concrete Bridge Supports. RILEM. Proceedings of International Conference “Failures of Concrete Structures”. Slovakia, Štrbske Pleso, Vol.VI, 1993
 • [23] Flaga K.; Zbrojenie przeciwskurczowe w konstrukcjach żelbetowych (Reinforcement against shrinkage in RC structures). Materiały IX Konferencji “Warsztat pracy projektanta konstrukcji”. Gliwice-Ustroń, Vol.II, 1994 (in Polish)
 • [24] Flaga K., Furtak K.; Obliczanie przypowierzchniowych rys skurczowych w elementach betonowych o średniej i dużej masywności (Calculation of surface shrinkage cracks in trick and medium-thick concrete elements). Inżynieria i Budownictwo, No.4, 1994 (in Polish)
 • [25] Flaga K.; Minimum Reinforcement Area in View of Limit State of Crack Formation. Proceedings of Conference on Eurocode-2 “Selected Design Problems of Concrete Structures According to Eurocode-2”. Cracow, Vol.VI, 1994
 • [26] Flaga K.; Wpływ pól wilgotnościowych na zarysowanie i nośność konstrukcji żelbetowych (The influence of the humidity fields on the craking and capacity of RC structures). Księga Referatów I Ogólnopolskiego Sympozjum "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi”. Lublin, Vol.XII, 1994 (in Polish)
 • [27] Flaga K.; Minimalne zbrojenie ze względu na stan graniczny zarysowania (Minimal reinforcement due to the cracking risk). Inżynieria i Budownictwo, Vol.2, 1995 (in Polish)
 • [28] Flaga K.; Wpływ naprężeń własnych na destrukcję naprężeniową i parametry wytrzymałościowe betonu (The influence of self-induced stresses on the destruction and mechanical properties of concrete). Inżynieria i Budownictwo, No.6, 1995 (in Polish)
 • [29] Flaga K.; Wpływ własnych i wymuszonych naprężeń termicznych na zarysowania technologiczne betonowych konstrukcji mostowych (The influence of self-induced and restraint thermal stresses on technological cracking in concrete bridge structures). Księga Referatów Sesji Naukowej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. W. Stachurskiego. Warszawa, Vol.XI, 1996 (in Polish)
 • [30] Flaga K.; The Influence of Transient and Forced Thermal Stresses on Technological Cracking of Bridge Concrete Structures. Księga Referatów Konferencji “Problemy teorii i praktyki budownictwa”. Lwów, Vol.V, 1997
 • [31] Flaga K.; Wpływ ciepła hydratacji cementu na możliwość zarysowania konstrukcji żelbetowych o rozwiniętym przekroju poprzecznym (The influence of the cement heat of hydration on the cracking risk in massive concrete structures). Inżynieria i Budownictwo, No.5, 1998 (in Polish)
 • [32] Flaga K., Korzeniowski R.; Modelling of Coupled Heat and Mass Transfer in RC Structures. Proceedings of 3th International Conference “Analytical Models and New Concepts in Mechanics of Concrete Structures”. Wrocław, Vol.VI, 1999
 • [33] Flaga K.; Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w budownictwie powszechnym (Reinforcement against shrinkage, calculation, rules for the biulding structures). Księga Referatów Konferencji Nauk.-Techn. “Warsztat pracy projektanta”. Ustroń, Vol.II, 2002 (in Polish)
 • [34] Flaga K.; Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych i sprężonych (Concrete shrinkage and its influence on the capacity, serviceability of RC and prestresses structures). Cracow University of Technology, Monograph No.73, 2002 (in Polish)
 • [35] Flaga K.; Pełzanie betonu według Eurokodu 2 (Creep according to the Eurocode 2). Inżynieria i Budownictwo, No.3-4, 2002 (in Polish)
 • [36] Flaga K.; Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych (Shrinakge stresses and surface reinforcement in concrete structures). Cracow University of Technology, Monograph No.295, 2004 (in Polish)
 • [37] Flaga K. et al; Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurocodu 2. Rozdział 4 „Właściwości betonu” (Design of RC and prestressed structures on the basis of Eurocode 2, Chapter 4 “Properties of concrete”). Podręcznik akademicki. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 2006 (in Polish)
 • [38] Flaga K.; Zarysowania termiczne ścian przyczółków i ścian oporowych obiektów mostowych w pobliżu styku z fundamentami (Thermal cracking in bridge abutments and retaining walls near their contact with foundation). Inżynieria i Budownictwo, No.1-2, 2009 (in Polish)
 • [39] Flaga K., Furtak K.; Problem of Thermal and Shrinkage Cracking in Tanks Vertical Walls and Retaining Walls near their Contact with Solid Foundation Slabs. Architecture – Civil Engineering – Environment, The Silesian University of Technology. Vol.2, No.2, 2009
 • [40] Flaga K., Jackiewicz-Rek W.; O skurczu betonu w badaniach laboratoryjnych i w rzeczywistych konstrukcjach na przykładzie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie (The shrinkage of laboratory and real concrete structures concrete on the example of the Holy Temple of Divine Providence in Warsaw). Inżynieria i Budownictwo, No.9, 2010 (in Polish)
 • [41] Flaga K.; Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych (Shrinakge stresses and surface reinforcement in concrete structures). Cracow University of Technology, Monograph No.295391, 2011 (in Polish)
 • [42] Flaga K., Klemczak B., Knoppik-Wróbel A.; Wczesne rysy termiczno-skurczowe w ścianach przyczółków mostowych (Early age thermal-shrinkage cracks in bridge abutments). Inżynieria i Budownictwo, No.4, 2013 (in Polish)
 • [43] Flaga K., Klemczak B., Knoppik-Wróbel A.; Early-Age Thermal – Shrinkage Crack Formation in Bridge Abutments – Experiences and Modelling. Proceedings of “fib” Symposium “Engineering a Concrete Future: Technology, Modelling & Construction”. Tel-Aviv, Vol.IV, 2013
 • [44] Flaga K., Klemczak B., Knoppik-Wróbel A.; Metody obliczeniowe przewidywania ryzyka zarysowania ścian przyczółków mostowych (Calculation methods for prediction of cracking risk in bridge abutments). Inżynieria i Budownictwo, No.5, 2013 (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-542b4da1-00f0-4c37-bc71-2f2e014d6362
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.