Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52f79033-8970-4e1a-8d87-3c202aaee9b8

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Dylematy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dilemmas of economic evaluation of municipal solid waste combustion projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polska wytwarza ponad 12 milionów ton odpadów komunalnych rocznie i jest szóstym największym wytwórcą odpadów w Unii Europejskiej. Paradoksalnie nasz kraj wytwarza jeden z najniższych poziomów odpadów na mieszkańca, tj. 315 kg, podczas gdy średnia w Unie Europejskiej wynosi 503 kg. Dysproporcja ta może wynikać z różnic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz faktu, że jedynie 80% Polaków jest objętych systemem zorganizowanego odbioru odpadów. Wprowadzane w ostatnich latach w Polsce zmiany w systemie ustawodawczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mają na celu zagwarantować nie tylko dostosowanie polskich przepisów do wymogów Dyrektyw Unii Europejskiej, ale także ograniczyć ilość składowanych odpadów komunalnych. Podstawowym celem zarządzania gospodarką komunalną jest zwiększenie osiągnięcia wyższego poziomu odzysku i recyklingu i tym samym podjęcia wyzwania budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nadal kontrowersyjną, a jednocześnie skuteczną metodą utylizacji odpadów jest proces spalania. Metoda ta polega na termicznym przekształceniu odpadów powodując zmniejszenie ilości odpadów oraz umożliwia przetworzenie zawartej w nich energii chemicznej. Dzisiejsze technologie pozwalają na redukcję od 80% objętości odpadów (bez przetwarzania żużla) do 95% (z przetwarzaniem żużla), a redukcja masy wynosi od 60 do 70%. Oferowane na rynku nowe konstrukcje budowy pieców pozwalająna wykorzystywanie energii z procesów spalania z przetworzeniem jej w ciepło i/lub energię elektryczną bez konieczności dodawania paliw konwencjonalnych. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawne i ekonomiczne termicznego przekształcania odpadów, w odniesieniu do całkowitej sprawności spalarni obliczanej na podstawie wzoru zawartego w przepisach prawnych.
EN In Poland over 12 million tones of waste is generated each year. Thus Poland is the sixth largest producer of waste in the European Union. Paradoxically, we have one of the lowest rates of waste generation per capita, i.e. 315 kg, whereas the EU average is 503 kg. This disparity may result from differences in the level of economic growth and the fact that only 80% of Poles are covered by the waste management system. The legal changes concerning the municipal waste management system introduced in recent years in Poland aim not only to ensure the compliance of Polish regulations with the requirements of EU Directives but also reduce the amount of municipal waste needing to be disposed of. The main aim of the municipal waste management system is to increase the level of waste recycling, which involves the challenge of building a municipal waste incineration plant. Although still a controversial subject, the waste incineration process is an effective way of waste management. This method consist in thermal processing of waste, which reduces the amount of waste and enables energy recovery. Today's technologies enable waste volume reduction ranging from 80% (without slag processing) to 95% (with slag processing), and waste weight reduction by 60-70%. New available incinerators enable the reuse of energy from combustion. Energy is converted into heat and/or electricity without the necessity of adding conventional fuels. This paper presents the profile and hierarchy of municipal waste treatment methods. Special attention is given to legal and economic considerations concerning the thermal processing of waste, with particular reference to the total efficiency of a waste incineration plant calculated based on the formula set out in legal provisions.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   termiczne przekształcanie odpadów   źródła energii  
EN municipal waste   thermal utilization of waste   renewable energy  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2013
Tom T. 16, z. 4
Strony 201--216
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., tab.
Twórcy
autor Nowak, B.
Bibliografia
CZECHOWSKA-KOSACKA A., 2013 - Sewage Sludge as a Source of Renewable Energy. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15, s. 314-323.
CZARNY G., 2006 - Biomasa i odpady jako źródło energii. Kraking katalityczny. Polityka energetyczna t. 9, z. spec., s. 489.
CZOP M., KAJDA-SZCZEŚNIAK M., 2013 - Paliwa z odpadów źródłem energii odnawialnej. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska t. 15, s. 83-84.
DĄBROWSKI J., PIECUCH T., 2011 - Mathematical Description of Combustion Process of Selected Groups of Waste. Rocznik Ochrona Środowiska t. 13, s. 253-268.
DĄBROWSKI J., PIECUCH T., 2010 - Badania laboratoryjne nad możliwością współspalania miału węglowego wraz z osadami ściekowymi. Przegląd Górniczy nr 11.
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
Energia ze źródłem odnawialnych w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2012, s. 16.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation (05.08.2013)
GAWŁOWSKI S., 2011 - Zarządzanie pozyskanymi funduszami unijnymi w Polsce w obszarze ochrony środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska t. 13, s. 269-282.
GAWŁOWSKI S., GAWŁOWSKA-LISTOWSKA R., PIECUCH T., 2010 - Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2010. Rocznik Ochrona Środowiska t. 12, s. 127-176.
GAWŁOWSKI S., LISTOWSKA-GAWŁOWSKA R., PIECUCH T., 2010 - Bezpieczeństwo energetyczne Kraju. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, s. 206.
GUMUŁA S., PIASKOWSKA-SILARSKA M., 2010 - Odpady komunalne jako odnawialny surowiec energetyczny - problemy i uwarunkowania związane z jego wykorzystaniem. Polityka energetyczna t. 13, z. spec., s. 175.
Infrastruktura komunalna w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2012, s. 18.
MILLER U., 2009 - Praktyczne aspekty spalania biomasy w kotłach rusztowych. Doświadczenia eksploatacyjne na przykładzie współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie. Rocznik Ochrona Środowiska t. 11, s. 739-750.
MOKRZYCKI E., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2005 - Paliwa alternatywne z odpadów dla energetyki. Polityka energetyczna t. 8, z. spec., s. 508.
PAJĄK T., 1998 - Termiczna utylizacja odpadów komunalnych jako element współczesnej kompleksowej gospodarki odpadami. Przegląd Komunalny nr 3 (78), s. 17-41.
PIECUCH T., DĄBROWSKI T., PIEKARSKI J., DĄBROWSKI J., 2007 - Energetyczne wykorzystanie odpadów przemysłu chemii organicznej. Kwartalnik Gazinform, Sankt-Petersburg, 2/2007 oraz 3/2007.
PIECUCH T., DĄBROWSKI T., DĄBROWSKI J., PIEKARSKI J., 2008 - Wykorzystanie odpadów chemii organicznej do produkcji gazu pizolitycznego. Kwartalnik Inżynierskie Systemy, Sankt-Petersburg, No 3(36).
PIECUCH T., DĄBROWSKI T., DĄBROWSKI J., PIEKARSKI J., 2008 - Energetyczne i ekologiczne rozwiązanie problemów utylizacji odpadów na bazie zaawansowanej technologii produkcji gazu pizolitycznego. Miesięcznik Rynek Instalacji, Lwów, 10(137).
PIECUCH T., 2003 - Koncepcja kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami w skali Województwa Zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, nr 21, Seria Inżynieria Środowiska, s. 79-113.
PIECUCH T., 2006 - Zarys metod termicznej utylizacji odpadów. Podręcznik Politechniki Koszalińskiej, s. 396.
PIECUCH T., 1999 - The Pyrolitic Convective Waste Utilizer. Environmental Science Research, Volume 58, Kluwer Academic (Plenum Publisher - New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow).
PIECUCH T., DĄBROWSKI T., HRYNIEWICZ T., ŻUCHOWICKI W., 1999 - Polish Made Pyrolitic Convective Waste Utilizer of WPS Type. Structure Principle of Operation and Evaluation. Problems of Residue Management After Thermal Waste Utilization, The Journal of Solid Waste Technology and Management. Volume 26, Novembers 3/4, Editor: Iraj Zandi, University of Pensylwania and Editor: Ronald L. Mersky, University Widener - USA.
PIECUCH T., 1999 - Termiczna utylizacja odpadów - wdrażać czy nie? Polska Akademia Nauk, Oddział Gdańsk, Komisja Ekosfery, Monografia, wydano nakładem Komisji Ekosfery PAN, Szczecin.
PIECUCH T., 2000 - Termiczna utylizacja odpadów. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 2, s. 11-38.
PIECUCH T., DĄBROWSKI T., DĄBROWSKI J., LUBIERSKI M., JURASZKA B., KOŚCIERZYŃSKA-SIEKAN G., JANTOS K., 2003 - Analiza pracy spalarni odpadów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie-spaliny, ścieki, wtórny odpad. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 5, s. 163-190.
PIECUCH T., DĄBROWSKI J., DĄBROWSKI T., 2009 - Badania laboratoryjne nad możliwością termicznej utylizacji poprodukcyjnych odpadów poliestrowych. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 11.
POSKROBKO B., POSKROBKO T., 2012 - Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, s.273.
ROSIK-DULEWSKA Cz., 2012 - Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s. 28.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. 2011 nr 95 poz. 558.
SZKAROWSKI A., JANTA-LIPIŃSKA A., 2013 - Badania energo-ekologicznych wskaźników pracy kotłów przy spalaniu paliwa ze sterowanym resztkowym niedopałem chemicznym. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, s. 981-995.
Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014".
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54, poz. 348 (z późn. zm.).
WANDRASZ J., 2000 - Gospodarka odpadami medycznymi. Wydawnictwo: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, s. 446.
WIELGOSIŃSKI G., 2009 - Emisja dioksyn z procesów termicznych i metody jej ograniczania. Monografia. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, s. 217.
WIELGOSIŃSKI G., 2006 - Study of the catalytic decomposition of PCDD/Fs on V2O5-WO3//Al2O3-TiO2 catalyst - rozdział w monografii „Environmental Engineering" ed.: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A,, Taylor&Francis , s. 495-499.
YUCHENG Cao., PAWŁOWSKI L., 2012 - Lubelskie doświadczenia we współspalaniu odpadów komunalnych w przemyśle cementowym. Rocznik Ochrona Środowiska t. 14, s. 132-145.
http://www.e-vive.pl (14.07.2013).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-52f79033-8970-4e1a-8d87-3c202aaee9b8
Identyfikatory