PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni parkingowej we wrażliwych obszarach centrów miast

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Consequences of accessibility parking space change in vulnerable city centre area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł prezentuje wnioski oparte na wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa w zakresie deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych miast. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych i pomiarów terenowych ustalono, że w rejonach o słabej dostępności wolnej przestrzeni parkingowej (centrach dużych miast) występuje ruch związany wyłącznie z poszukiwaniem wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu. Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej obszaru, potęgującym (często występujące w obszarach śródmieścia) zatłoczenie sieci ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu transportowego, generowane przez te przemieszczenia, niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących z transportu.Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz oszacowano koszty ekonomiczne czasu traconego przez kierowców i pasażerów podczas wykonywania przejazdów generowanych poszukiwaniem wolnego stanowiska parkingowego, koszty eksploatacji ich pojazdów, a także poziom oraz koszty emisji zanieczyszczeń powietrza. Wyznaczone wartości strat i kosztów ekonomicznych, będące skutkiem przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku stanowią bardzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach śródmieścia. Koszty ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przeciętnymi kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.
EN
The article presents parking space shortage phenomena and possible effects (in particular economic effects) of interference on the level of accessibility of parking space in the central areas in big cities. These conclusions are based on own study carried out in the downtown area of Cracow. According to a literature review and conducted surveys and field measurements, in areas with low availability of vacant parking space (centre of big cities) there is traffic caused only by searching for a vacant spot to park the vehicle (so-called search traffic). Search traffic is an imposed movement, depending on the current parking situation of the area, intensifying (often occurring in the downtown areas) congestion on the street network. The share of traffic caused by the search for a vacant parking spot in general traffic is diversified, and the costs for the users of the transport system generated by this driving, unnecessarily increase the level of costs from transport. On the base of the research, economic costs of time lost by drivers and passengers during searching for parking, the costs of their vehicles as well as the level and costs of air pollution emission have been estimated. Determined values of economic losses and costs, resulting from traffic only in order to find a vacant parking spot on a business scale for a week, month or year generate very significant losses. They indicate a scale of savings that can be achieved by eliminating or even only reducing the number of cars moving only and exclusively for this purpose on the streets of downtown. The costs of the searching process were compared with the average travel costs to the city centre by individual car and public transport.
Rocznik
Tom
Strony
12--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Transportowych
Bibliografia
 • 1. Szarata A., Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej, Monografia 439, Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
 • 2. Ciastoń-Ciulkin A., Nosal K., Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 3.
 • 3. Faron A., Wpływ wybranych czynników struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
 • 4. Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, „Transport”, z. 84, 2012.
 • 5. Glazer A., Niskanen E., Parking fees and congestion, “Regional Science and Urban Economics”, 22 (1), 1992.
 • 6. Shoup D., The high cost of free parking, American Planning Association, Planners Press, Chicago 2011.
 • 7. Simpson H.S., Downtown Storage Garages, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 133, Planning for City Traffic, 1927.
 • 8. Weinberger R., Millard-Ball A., Hampshire R.C., Parking Search Caused Congestion: Where’s all the fuss?, “Transportation Research Board”, 2017.
 • 9. Cats O., Zhang C., Nissan A., Empirical evaluation of an on-street parking pricing scheme in the city center, 94th Annual Meeting of the Transportation Research 29 Board, Washington 2015.
 • 10. Duda-Wiertel U., Szarata A., The analysis of transport related behaviours of drivers in highly occupied paid parking zones, “Advances in Transportation Studies”, materiał w recenzji,
 • 11. Strona internetowa http://www.mi.krakow.pl/
 • 12. Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Nowe Wydanie, lipiec 2015.
 • 13. Raport Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie, 2013, wykonane w ramach projektu „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”.
 • 14. Strona internetowa http://www.traficar.pl/
 • 15. Strona internetowa http://www.mpk.krakow.pl/
 • 16. Strona internetowa http://www.parkingkrakowcentrum.pl/
 • 17. Szarata A., Simulation Analysis of CO2 Emission for Different Land Use Development Schemes, “The Archives of Transport”, Vol. XXIV, No 4, 2012.
 • 18. Strona internetowa http://www.aerisfuturo.pl/ – „Kalkulator CO2”
 • 19. Kasztelewicz Z., Patyk M., Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, Polityka energetyczna – Energy Policy Journal, 2015, zeszyt 4, tom 17.
 • 20. Strona internetowa http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
 • 21. Strona internetowa http://www.mos.gov.pl – „Przewodnik_do_analizy_kosztow”
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-51e98198-f84e-4b3f-8a4a-2492f1fef1df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.