PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Certyfikacja interfejsów w świetle regulacji prawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Interfaces certification proces considering legal regulations
Konferencja
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport (29.11-01.12.2017 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł opisuje problematykę certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych na przykładzie interfejsów związanych z podsystemem sterowanie – urządzenia przytorowe. W opracowaniu umiejscowiono w systemie kolei podsystem sterowanie oraz jego interfejsy. Przedstawiono zagadnienia formalne związane z certyfikacją interfejsów oraz podstawę prawną do realizacji procesu. Na potrzeby artykułu dokonano podziału na certyfikację interfejsów w ramach certyfikacji zgodności typu i zgodności z typem oraz certyfikację interfejsów w kontekście interoperacyjności. Omówiono genezę, wymagania, zakres sprawdzeń i badań, kompetencje jednostek dokonujących certyfikacji oraz przypadki braku precyzyjnych wytycznych zauważonych w dokumentach normatywnych. Przedstawiono także propozycję zmian i uzupełnień w dostępnych aktach prawnych.
EN
This article presents the issue of interfaces certification in the light of the applicable legal regulations on the example of interfaces related to the control- command and signalling subsystem - track-side equipment. In this study, the control-command subsystem and its interfaces are located in the railway system. Formal issues related to the certification of interfaces and the legal basis for the process implementation are presented. For the purpose of the article, a distinction between the certification of interfaces under type-certification and type conformity and certification of interfaces in the context of interoperability has been made. The genesis, requirements, scope of tests and inspections, competences of certification bodies and cases of lack of precise guidelines noted in normative documents are discussed. The amendments and additions to the available legislation are also proposed.
Twórcy
autor
 • Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.: +48 22 234 14 41
autor
 • Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.: +48 22 234 14 41
Bibliografia
 • [1] Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/ WE.
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 • [3] Ilczuk P., Karolak J., Powiązania krajowych urządzeń srk warstwy podstawowej i ETCS”: Logistyka, Tom IV, 2015.
 • [4] Kochan A., Konopiński L., Ilczuk P., Karolak J., Wymagania formalno-prawne dotyczące badania interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym; Problemy kolejnictwa, Zeszyt 168, 2015.
 • [5] Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 • [6] Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei z dnia 19 stycznia 2017 r.
 • [7] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej - Techniczna specyfikacja interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 • [8] Rozporządzenie MIiR z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych, 30 maja 2014 r. Poz.720,
 • [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei
 • [10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. poz. 43).
 • [11] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
 • [12] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).
 • [13] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.).
 • [14] Wytyczne techniczne budowy urządzeń srk. Ie-4 (WTB-E10); Warszawa 2017.
 • [15] Dunaj B., Popularny słownik języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1999.
 • [16] http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando (dostęp w dniu: 10.09.2017).
 • [17] https://bip.utk.gov.pl/bip/rejestry-ewidencje-i-a (dostęp w dniu: 10.09.2017).
 • [18] https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4f7829f6-e90b-4b99-9035-5e855693f8e2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.