PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konstrukcja i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym : na przykładzie programu Phreeqc

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The construction and typical simplification in geochemical modelling : a case study of the Phreeqc program
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
In order to obtain the most realistic outcome in geochemical modeling, a few basic assumptions described in the article should be made. The simplified representation (description) of actual hydrogeological system (as a set of working hypotheses and assumptions which could be verified on the basis of existing data) must be a starting point in geochemical modeling. After positive verification of the conceptual model, the following stage of work as a creation of numerical algorithm (geochemical model) can be done. The current degree of recognition of the system allows its reliable representation as a series ofdata and assumptions entered into a computer program. The operating principles of the program itself should also be known to avoid treating the calculations as a typical "black box” where on the one hand the data are put in and on the other we obtain the result. An adoption of such approach generates typical errors shown in the article and causes obtaining false results.
Rocznik
Strony
54–--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 48 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Bibliografia
 • 1. ALLISON J.D., BROWN D.S. & NOVO-GRADAC K.J. 1990 - MINTEQ2/PRODEFA2, a Geochemical Assesment Model for Environmental Systems. Ver. 3.0. User's manual. US, EPA, Athens, GA. EPA/600/391/021, s. 106.
 • 2. APPELO C.A.J. & POSTMAD. 1993 - Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield., s. 536.
 • 3. BALL J.W. & NORDSTROM D.K. 1991 - WATEQ4F - User's manual with revised thermodynamic data base and test cases for calculation specjation of major, trace and redox element in natural waters. USGS Open File Report 90-129. USA., s. 185.
 • 4. DOBRZYŃSKI D. 2005 - Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland). Slov. Geol. Mag., 11: 219-224.
 • 5. DOBRZYŃSKI D. 2006 - Modelowanie geochemiczne narzędziem poznania geochemii systemów wód podziemnych. Przykłady zastosowań, aktualny stan w Polsce. Prz. Geol., 54: 976-981.
 • 6. DOBRZYŃSKI D. 2010 - Badania potencjału redoks na przykładzie sudeckich wód leczniczych. Prz. Geol., 58: 46-53.
 • 7. DOBRZYŃSKI D. & PACHLA J.P. 1997 - Modelowanie geochemiczne. [W:] Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Mat. XII Symp. Nauk-Tech. Częstochowa: 98-103.
 • 8. DOWGIAŁŁO J., KLECZKOWSKI A.S., MACIOSZCZYK T. & RÓŻKOWSKI A. (red.) 2002 - Słownik hydrogeologiczny. PIG, Warszawa., s. 461.
 • 9. DZOMBAK D.A. & MOREL F.M.M. 1990 - Surface complexation modeling - hydrous ferris oxide. New York, John Wiley., s. 393.
 • 10. ENGI M. 1992 - Thermodynamic data for minerals: a critical assessment. [W:] Price G.D. (red.), Ross N.L. 1992 - The stability of Minerals. Chapman & Hall.: 267-328.
 • 11. JÓŹWIAK K. 2007 - Hidroheochimiczni modeli jak zasib dla wyjawłennia poczatkowych stadij antropopresiji. [W:] Druha miżn. nauk.-techn. konferencija „Nawkołysznie pryrodne seredowyszcze - 2007: aktualni probłemy ekołohi”. Odessa: ODEU, s. 269.
 • 12. JÓŹWIAK K. 2010 - Analiz możływosti modeluwannia hidroheochimicznych procesiw w akumulatywnych fluwialnych strukturach. Fizyczna heohrafija ta heomorfołohija, 1(58): 143-153.
 • 13. JÓŹWIAK K. 2011 - Metody ocinky pływu jakosti danych na rezultaty hidrodynamicznoho i hidrochimicznoho modeluwannia / Hidro. Materiały 5. Ukraińskiej Konferencji Naukowej (Czerniowce, 22-24 weresnia 2011), s. 297.
 • 14. JÓŹWIAK K., ANDREJCZUK V. & RÓŻKOWSKI J. 2007 - Procesy rozpuszczania skał gipsowych w zlewni Czarnego Potoku (Bukowina, Ukraina zachodnia) w świetle modelowania hydrogeochemicznego. [W:] XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hydrogeochemia”, Bratysława, 7-9.06.2007: 24-30.
 • 15. JÓŹWIAK K., RÓŻKOWSKI J. & ANDREJCZUK W. 2008 - Uwarunkowania geogeniczne rozpuszczania skał gipsowych w zlewni potoku Skorocickiego (Niecka Nidy) w świetle modelowania hydrogeochemicznego. [W:] Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego, Tarnowskie Góry 24-26.10.2008: 67-68.
 • 16. KARLIKOWSKA J. 2001a - The geochemical model for water-rock interactions in the groundwater aquifer. Miner. Slov., 2: 18-19. KARLIKOWSKA J. 2001b - Zastosowanie modelowania geochemicznego w trzeciorzędowych zbiornikach wód podziemnych GZWP 332 i GZWP 451. [W:] Współczesne Problemy Hydrogeologii X. T. 2. Wrocław: 455-458.
 • 17. KARLIKOWSKA J. 2003 - Hydrogeochemiczny model zbiornika wód podziemnych jako podstawa zarządzania jakością zasobów wodnych. Rozprawa doktorska. Arch. AGH, Kraków, s. 153.
 • 18. KROGULEC E. & SAWICKA K. 2012 - Modelowa analiza przekształceń chemizmu płynów technologicznych stosowanych w pozyskiwaniu gazu z łupków (shale gas) metodą szczelinowania hydrogeochemiczne- go. Biul. Państw. Inst. Geol., 451: 161-168.
 • 19. MACIOSZCZYK A. & DOBRZYŃSKI D. 2002 - Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk., PWN, Warszawa, s. 448.
 • 20. MACIOSZCZYK A. & WITCZAK S. 1999 - Współczesne problemy hydrogeochemii. Biul. Państw. Inst. Geol., 388: 139-156.
 • 21. MAŁECKI J.J. & POROWSKA D. 2011 - Rola substancji organicznej w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych, [W:] Mat. Warszt. Nauk., 1-3 czerwca 2011, Wawrzkowizna: 19-32.
 • 22. MAŁECKI J.J. & POROWSKAD. 2012 - The origin of chemical composition of groundwater in areas of organic matter accumulation, Peatlands in semi-natural landscape - their transformation and possibility of protection. [W:] Forysiak J. i in. (red.) Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 49-58.
 • 23. MAŁECKI J., POROWSKA D. & SZOSTAKIEWICZ M. 2007 - Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych na stacji badawczej Wydziału Geologii UW. [W:] Mat. Symp. „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica, t. 2: 123-134.
 • 24. MAŁECKI J. & SZOSTAKIEWICZ M. 2005 - Rola parowania terenowego w kształtowaniu chemizmu płytkich wód podziemnych. [W]: Hydrogeochemia'05, zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencje: 167-172.
 • 25. MAŁECKI J. & SZOSTAKIEWICZ M. 2008 - Wykorzystanie modelu numerycznego do obliczeń denudacji chemicznej zlewni potoku Białego (Tatry Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., 431: 127-134.
 • 26. MAŁECKI J., NAWALANY M., WITCZAK S. & GRUSZCZYŃSKI T. 2006 - Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska.
 • 27. NORDSTROM D.K., PLUMMER L.N., LANGMUIR D.B.E., MAY H.M., JONES B.F. & PARKHURST D.L. 1990 - Revised chemical equilibrium data for major water-mineral reactions and their limitations. [W:] Basset R.L., Melchior D. (red.) Chemical modeling in aqueous system II. Washington D.C., American Chemical Society Symposium Series 416: 398-413.
 • 28. PAWLICKA D. 2000 - Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy). Prz. Geol., 48: 1000-1004.
 • 29. PAWLICKA D. 2001 - Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW. Prz. Geol., 49: 1089-1095.
 • 30. PAWLICKA D. 2003 - Content of dissolved oxygen and carbon dioxide in rainwaters and groundwaters within the forest reserve of the Kampinos National Park and the urban area of Warsaw, Poland. Geol. Quart., 47: 187-194.
 • 31. PAWLICKA D. & MAŁECKA D. 2003 - Zmiany chemizmu wód gruntowych w obrębie warstwy wodonośnej na przykładzie poligonu Pożary (Kampinoski Park Narodowy), [W:] Mat. Symp. „Współczesne problemy hydrogeologii”, Jastrzębia Góra, t. XI, cz. 2: 237-245.
 • 32. POROWSKA D. 2004 - Zawartość rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, z. 24: 1-142.
 • 33. POROWSKA D. 2006 - Ocena agresywności wód podziemnych na podstawie badań laboratoryjnych oraz modelowania geochemicznego. [W:] Mat. Międz. Konf. Nauk. „Hydrogeochemia'06”, Sosnowiec, t. X: 91-94.
 • 34. POROWSKA D. 2007a - Zróżnicowanie składu chemicznego wód w strefie wahań zwierciadła wody na przykładzie poligonu Kampinos. Prz. Geol., 55: 71-78.
 • 35. POROWSKA D. 2007b - Dissolved oxygen and inorganic carbon in groundwater within peatland area. [W:] Mat. Międz. Konf. Nauk. „Hydrogeochemia’ 07”, Bratysława, t. XI: 118-123.
 • 36. POROWSKA D. 2010 - Zastosowanie wskaźników nasycenia SI do wyznaczenia strefy zanieczyszczenia wód podziemnych wokół składowiska odpadów. [W:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 6: 109-117.
 • 37. POROWSKA D. & LEŚNIAK P. M. 2008 - Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych poniżej torfowiska - Pożary, Kampinoski Park Narodowy, Prz. Geol., 56: 982-990.
 • 38. POROWSKA D.& MAŁECKI J.J. 2009 - Analiza czynników formujących skład chemiczny wód podziemnych na stacjach badawczych w Warszawie i Radostowie. Biul. Państw. Inst. Geol., 436: 379-386. POROWSKAD. & MAŁECKI J.J. 2011 - Analiza czynników kształtujących zawartość węgla nieorganicznego i organicznego w wodach podziemnych w obszarach występowania substancji organicznej - rezerwat Pożary (Kampinoski Park Narodowy). Biul. Państw. Inst. Geol., 445: 463-474.
 • 39. SAWICKA K. 2008 - Analiza strefowości hydrogeochemicznej w rynnie brwinowskiej. (praca doktorska, niepublikowana, Arch. Wydz. Geologii, UW).
 • 40. SAWICKA K. 2009 - Ocena hydrogeochemicznego współdziałania wód podziemnych rynny brwinowskiej i niecki mazowieckiej na podstawie modelowania dróg reakcji. Biul. Państw. Inst. Geol., 436: 455-462.
 • 41. SOLOVEY T.B. & JÓŹWIAK K. 2008a - Heochimiczne modeluwannia jak kompjuternyj ałhorytm dla doslidżennia procesiw formuwannia chimicznoho składu. [W:] X Konhres Ukrajins'koho heohraficznoho towar. Kijów - 26-29 bereznia 2008: 93-94.
 • 42. SOLOVEY T.B. & JÓŹWIAK K. 2008b - Practical application of geochemical modeling in analysis of changes of chemical composition of waters within a karst environment (gypsum karst of Czarny Potok valley, SW Ukraine). [W:] Methodology of landscape research: Guide and Abstracts of International Conference, Poland 3-5 march 2008 - Sosnowiec-Krynica: 85-88.
 • 43. SZOSTAKIEWICZ M. 2003 - Ilościowa ocena denudacji chemicznej zlewni potoku Macelowego (Pieniński Pas Skałkowy) przy wykorzystaniu modeli numerycznych. [W]: Współczesne problemy hydrogeologii, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej: 447-450.
 • 44. SZOSTAKIEWICZ-HOŁOWNIA M. 2009 - Agresywność wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białego Potoku (Tatry Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., 436: 515-522.
 • 45. SZOSTAKIEWICZ-HOŁOWNIA M. 2011 - Empiryczna ocena wiarygodności określania denudacji chemicznej zlewni Macelowego Potoku metodą modeli numerycznych. Biul. Państw. Inst. Geol., 445: 685-692.
 • 46. SZOSTAKIEWICZ M. & MAŁECKI J. 2006 - Zastosowanie modelowania geochemicznego do ilościowej oceny denudacji chemicznej. Prz. Geol., 54: 1007-1010.
 • 47. SZOSTAKIEWICZ-HOŁOWNIA M., MAŁECKI J. & MATYJASIK M. 2010 - Evaluation of the accuracy of determination of the chemical denudation based on numerical geochemical modeling. Biul. Państw. Inst. Geol., 441: 175-182.
 • 48. ZHU C. & ANDERSON G. 2002 - Enviromental Applications of Geochemicał Modeling. Cambridge University Press., s. 284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4d00a7b7-edcd-4122-8871-d536627efdba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.