Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-478d6a47-c05d-4ab3-b3b4-a116a25528d4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wybrane zasoby indywidualne i relacyjne jako wyznaczniki satysfakcji z małżeństwa osób bezpłodnych

Autorzy Kucharewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected individual and relative resources as indicators of married life of infertile persons
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest prezentacją wyników badań, których celem było wskazanie zależności pomiędzy dobrostanem psychicznym, wsparciem partnerskim, satysfakcją seksualną, a satysfakcją z życia małżeńskiego. Temat artykułu odnosi się do uwarunkowań satysfakcji z małżeństwa w grupie osób bezpłodnych kobiet i mężczyzn. W badaniu wzięło udział 65 osób (32 kobiety i 33 mężczyzn). Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dokonanie porównań pomiędzy wyróżnionymi grupami. Ze względu na eksploracyjny charakter badań nie postawiono hipotez badawczych, a jedynie pytania badawcze. Zweryfikowano wpływ wyróżnionych zmiennych na poziom satysfakcji z małżeńskiego badanych osób. Duża część korelacji okazała się istotna statystycznie. Wyniki badań, na poziomie porównań między-grupowych, wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie dobrostanu psychicznego, wsparcia społecznego oraz jakość związku małżeńskiego.
EN The article is a presentation of research results aimed at identifying the relationship between mental well-being, partner support, sexual satisfaction and the quality of married life. The subject of the article refers to the determinants of the quality of married life in the group of infertile women and men. 65 people participated in the study (32 women and 33 men). The obtained research results made it possible to make comparisons between the groups distinguished. Due to the exploratory nature of the research, no research hypotheses were posed, but only research questions. The influence of selected variables on the quality of married life of the subjects was verified. A large part of the correlation turned out to be statistically significant. The respondents at the level of intergroup comparisons showed statistically significant differences in the scale examining psychological well-being, social support and the quality of the marriage.
Słowa kluczowe
PL bezpłodność   satysfakcja z życia małżeńskiego   wsparcie   dobrostan psychiczny  
EN infertility   satisfaction from a married life   social support   psychological wellbeing  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 381--392
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
autor Kucharewicz, J.
Bibliografia
1. Błeszyński, J.J. (2005). Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Kraków: Impuls, 18-40, 169-171.
2. Buszman, K., Przybyła-Basista, H. (2017). Polska adaptacja wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22(4), 581-599.
3. Dakowicz, A. (2014). Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
4. Diener, E., Lucas, R., Oishi, S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
5. Grabowska, M. (2014). Seksualność w związkach małżeńskich. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, 167-184.
6. Gutowska, A. (2008). Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 19-61.
7. Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: UAM.
8. Ilska, M., Przybyła-Basista, H., Brandt, A. (2017). Skala satysfakcji seksualnej kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella - właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia. Polskie Forum Psychologiczne, 22(3), 440-248.
9. Janicka, I. (2008). Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 51(1), 37-53.
10. Jankowiak, B. (2007). Problematyka jakości i trwałości relacji partnerskich w teorii i badaniach. Przegląd Terapeutyczny, 3.
11. Jarmołowska, A. (2007). Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
12. Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
13. Kalus, A. (2003). Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych. Małżeństwo i Rodzina, 3, 12-18.
14. Kalus, A. (2014). Rodzina adopcyjna. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.
15. Kołodziej, A., Przybyła-Basista, H. (2013). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia - polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne (poster). International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19.05.2013.
16. Komorowska-Pudło, M. (2014). Jakość relacji pomiędzy małżonkami posiadającymi i nieposiadającymi rodzeństwo . Fide et ratio, 3(19), 56-77.
17. Kościelska, M. (1999). Pomoc rodzinom adopcyjnym w przezwyciężaniu kryzysów tożsamości. W: K. Ostrowska, E. Milewska (red.), Adopcja - teoria i praktyka. Warszawa: CMPP-P MEN.
18. Krok, D. (2010). Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków. Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole
19. Krok, D. (2015). Satysfakcja ze związku małżeńskiego a poziom hedonistycznego i eudejmonistycznego dobrostanu psychicznego małżonków. Family Forum, (5).
20. Kucharewicz, J. (2017). Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego kandydatów na rodziców adopcyjnych realizujących procedurę adopcyjna na rożnych jej etapach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 112, 208-217.
21. Kucharewicz, J. (2017). Zanim zostaną rodzicami. Gotowość kandydatów na rodziców adopcyjnych do współpracy z instytucjami prowadzącymi procedurę adopcyjną. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 25(2), 69-78.
22. Milewska, E. (2003). Kim są rodzice adopcyjni?... Studium psychologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
23. Nomejko, A., Dolińska-Zygmunt, G. (2014). The Sexual Satisfaction Questionnaire - psychometric properties. Kuczyńska A. (red). Polish Journal of Applied Psychology. Faculty od Pedagogical and Historical Sciences. Institute of Psychology. 12(3), 105-112.
24. Nomejko, A., Dolińska-Zygmunt, G. (2011). Sexual satisfaction's contribution to a sense of quality of life in early adulthood. Polish Journal of Applied Psychology, 9(1), 65-73.
25. Nowak, B.M. (2011). Rodzina w kryzysie złożonym: kontekst resocjalizacyjny. Polish Journal of Social Rehabilitation, 2, 159-169.
26. Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Impuls.
27. Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Impuls.
28. Skwarek, B. (2006). Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
29. Stryjniak, E. (2017). Predyktory jakości życia małżeńskiego w grupie bezdzietnych mężczyzn. Niepublikowana praca magisterska. Katowice.
30. Trempała, J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
31. Trepka-Starosta, J. (1999). Motywacja do podjęcia decyzji o adopcji. W K. Ostrowska, E. Milewska (red.), Adopcja. Teoria i praktyka. Warszawa: CMPP-P MEN.
32. Wojciechowska, L. (2005). Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda. Psychologia Rozwojowa, 10(4), 2, 35-45.
33. Żak-Łykus, A., Nawrat, M. (2013). Satysfakcja seksualna, życiowa i partnerska. Family Forum. Problemy Współczesnej Rodziny, 3, 171-186.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-478d6a47-c05d-4ab3-b3b4-a116a25528d4
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.132.27