PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Środki umożliwiające zwalczanie terroryzmu lotniczego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Measures for the combat of aviation terrorism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autorka w opracowaniu podjęła tematykę terroryzmu lotniczego i mechanizmów jego zwalczania. Przedmiotem rozważań jest pojęcie terroryzmu lotniczego oraz jego granic. Następnie, wyodrębnione zostaną międzynarodowe konwencje, które regulują niniejsze zagadnienie np. Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach popełnionych na pokładzie statku powietrznego z 1963 r., Konwencja o zwalczaniu bezwładnego zawładnięcia statkami powietrznymi z 1970 r., czy Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego z 1971 r. Ponadto, autorka przedstawi przykłady z orzecznictwa dotyczące terroryzmu lotniczego. Następnie, analizie poddany został wyrok polskiego oraz niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który odrzuca możliwość zestrzelenia statku powietrznego, naruszającego przestrzeń powietrzną danego państwa. Szczególną uwagę autorka poświęciła kwestii dotyczącej mechanizmów służących utrzymaniu bezpieczeństwa przez państwa, linie lotnicze oraz port lotniczy. Prace wieńczą rozważania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
EN
The author dealt with the subject of aviation terrorism and mechanisms aimed at combating it. The subject of discussion is the concept of aviation terrorism and its range. Then the author will discuss the international conventions that govern this issue, e.g. the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft of 1970 or the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation of 1971. The author will also present examples from the judicature concerning aviation terrorism. Subsequently, a ruling by the Polish and German Constitutional Tribunal which rejected the shooting of an aircraft violating the airspace of a given country will be analysed. A particular attention will be paid to the mechanisms aiming at securing the airlines and the airports by the state.The paper ends with deliberations on the air traffic safety.
Rocznik
Strony
26--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
 • doktorantka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • [1] Konert A., Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Wolters Kluwer, s. 285-349
 • [2] Siadkowski A. K., Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Wyższa Szkoła Biznesu, s. 41.
 • [3] Konert A., Terroryzm lotniczy - problematyka kompensacji szkód, Państwo i Prawo, 2013, nr 3, s. 76-77.
 • [4] Wiak K., Definicja terroryzmu - cechy charakterystyczne i kwestie sporne, W: Czebotar Ł., Hypś S., Wiak K., Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, KUL, s. 13-31.
 • [5] Glen A., Terroryzm lotniczy, Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Akademia Obrony Narodowej, s. 12.
 • [6] Garlicki Z., Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 32.
 • [7] Osiecki M., Zamachy na port lotniczy w Brukseli - prawo międzynarodowe i europejskie wobec zdarzenia, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2017, nr 2(6), s. 62-63.
 • [8] Fortońska A., Terroryzm lotniczy - zarys problematyki, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ELSA Poland, 2015, z. III, s. 136-137.
 • [9] Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., Dz.U.1959.35.212 zał.
 • [10] Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona wTokio dnia 14 września 1963 r, Dz.U.1971.15.147 zał.
 • [11] Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r., Dz.U.1972.25.181 zał.
 • [12] Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r., Dz.U.1976.8.37 zał.
 • [13] Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisana w Montrealu dnia 23 września 1971 r, sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r., Dz.U. 2006 nr 48 poz. 348.
 • [14] Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów związanych z międzynarodowym lotnictwem cywilnym, sporządzona w Pekinie dnia 10 września 2010, zastępująca Konwencję o zwalczaniu bez-prawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r., https://www.icao.int/secreta-riat/legal/Docs/beijing_conven-tion_multi.pdf, 15.10.2017 r.
 • [15] Protokół uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzony w Pekinie dnia 10 września 2010 r, https:// www.icao.int/secretariat/legal/ Docs/beijing_protocol_multi.pdf, 15.10.2017 r.
 • [16] Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz.U.2017.959 j.t.
 • [17] Ustawy z dnia 11 stycznia 2005 r. o bezpieczeństwie żeglugi powietrznej, BGBI. I, s. 78; niem. Luft-sicherheitsgesetz.
 • [18] WyrokTrybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, OTK-A 2008/7/126, Dz.U.2008 poz. 177 nr 1095; Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2006 r., 1 BvR 357/05.
 • [19] https://www.poczta-polska.pl/ hermes/uploads/201 5/06/Za-%C5%82%C4%85cznik-17-do--Konwencji-Chicagowskiej.pdf, 15.10.2017 r.
 • [20] http://aviation-safety.net/data-base/record.php?id=19960511-0, 15.10.2017 r.
 • [21] http://aviation-safety.net/data-base/record.php?id=20130429--0&lang=de, 15.10.2017 r.
 • [22] Walulik 1, Pekińska reforma lotni-czego prawa karnego - geneza, istota, rekomendacje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, z. 3, s.41-46.
 • [23] Rozporządzenie (WE) nr2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, Dz.U.UE.L.2002.355.1.
 • [24] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, Dz.U.UE.L.2008.97.72.
 • [25] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2009.91.7.
 • [26] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, Dz.U.UE.L.2010.55.1.
 • [27] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Dz.U.2016.1519.
 • [28] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, Dz.U.03.160.1549.
 • [29] Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska), Dz.U.UE.L.2001.194.39; 900 F. 2d 8 - Buonocore III v. Trans World Airlines Inc, https://open-jurist.org/900/f2d/8/buonoco-re-iii-v-trans-world-airlines-inc, 15.10.2017 r.
 • [30] Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów, https://publications. europa.eu/pl/publication-detail/7 publication/140d3b9c-f346-4c9d--96ec-f4f8f904ec2b/language-pl, 15.10.2017 r.
 • [31] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r., zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX%3A3201 7R0458, 15.10.2017 r.
 • [32] Kunert - Diallo A., Kontrola tożsamości w przewozie lotniczym, W: Dynia E., Brodowski L, Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 78-93.
 • [33] http://www.fizykon.org/dynami-ka/, 15.10.2017 r
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-435acded-d6be-4c32-be74-8d3954638f39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.