PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie trybu partnerstwa innowacyjnego w elektromobilności. Założenia programu na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego (e-mobility)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
The use of innovation partnershipin electromobility. Assumptions to the program for zero-emission public transport (e-mobility)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie nowego programu pod nazwą „Bezemisyjny transport publiczny” (e-mobility). Jako jego cel zdefiniowano zakupienie przez polskie miasta nawet do 1000 ekologicznych, nowoczesnych autobusów, a poprzez to stymulowanie rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce oraz odpowiedniej infrastruktury w krajowym systemie elektroenergetycznym. Za opracowanie założeń do programu i jego realizację odpowiedzialne zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł przedstawia główne założenia programu, odnosząc je do aktualnego otoczenia prawnego związanego z finansowaniem prac B+R. Pogłębiona analiza dotyczy uwarunkowań wykorzystania modelu partnerstwa innowacyjnego oraz wzorców nowych metod wspierania innowacji wypracowanych przez amerykańską agencję DARPA.
EN
On 25th of January 2017, the Ministry of Science and Higher Education announced the opening of a new program called "Zero-emission public transport" (e-mobility). Its objective was to enable for Polish cities purchasing up to 1000 ecological, modern buses and thus to stimulate the development of the electromobility industry in Poland and necessary infrastructure in the national power system. The National Center for Research and Development was designated to prepare the framework for the e-mobility program and, further, to implement it. The article presents main assumptions of the program, referring them to the current legal environment related to the financing of R&D works. The in-depth analysis concerns the conditions for the use of the innovation partnership model and the standards of supporting innovation developed by the US agency – DARPA.
Rocznik
Tom
Strony
327--342
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Decyzja Rady (UE) 2015/1848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 (DzU.UE.L. 2015.268.28).
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (DzU.UE.L.2014.94.243 ze zm.).
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (DzU.UE.L. 2014.94.65 ze zm.).
 • 4. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010), wersja ostateczna. Bruksela 03.03.2010.
 • 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamówienia przedkomercyjne: wspiera-nie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie (KOM(2007)799).
 • 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (DzU.UE.L. 2013.347.104).
 • 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU.2004.90.864/2 ze zm.).
 • 8. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260).
 • 9. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU.2016.1020).
 • 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU.2017.2077).
 • 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU.2017.1579 ze zm.).
 • 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (DzU.2017.1447 ze zm.).
 • 13. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107, ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU.UE.C.2016.262.1).
 • 14. Borowiak M., Siedlecki T.: Nowy tryb – partnerstwo innowacyjne. „Monitor Zamówień Publicznych”, tom 9, 2016.
 • 15. Hryc-Ląd A., Smerd A.: Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warszawa 2017.
 • 16. Szymańska A.: Nowe narzędzia wspierania innowacji w zamówieniach publicznych. „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, tom 18, 2016.
 • 17. Maruta Wachta sp.j.: Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych w zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych sporządzona dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 30.11.2016.
 • 18. Ocena skutków regulacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 366.
 • 19. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 366.
 • 20. Bezemisyjny transport publiczny, http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/ emobility/, 12.01.2018.
 • 21. Defense Advanced Research Projects Agency, Our Research, https://www.darpa.mil/ program/our-research/more, 12.01.2018.
 • 22. NCBR szuka partnera publicznego do programu w zakresie e-mobilności, http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/aktualnosci/art,4919,ncbr-szuka-partnera-publicznego-do-programu-w-zakresie-e-mobilnosci.html, 12.01.2018.
 • 23. Nowe podejście NCBR do finansowania programów badawczych, http://www.ncbr.gov.pl/ gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/1813/4920/1/bezemisyjny_transport_publiczny_-_prezentacja.pdf, 12.01.2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40711d91-e498-4580-b16d-0f7d5ab439f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.