Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-401f009e-133f-4ef6-bb40-f12ebe016751

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Dążenie do optymalizacji metod zrównoważonego projektowania architektonicznego

Autorzy Majerska-Pałubicka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Attempts to optimize methods of sustainable architectural design
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia szerokie spojrzenie na zależności występujące pomiędzy rozwiązaniami projektowymi obejmującymi całościowy cykl technicznego życia budynków i zespołów zabudowy a ich efektywnością środowiskową (ekologiczną, ekonomiczną, społeczną, gospodarczą itd.) w kontekście wpływu środowiska zbudowanego przez człowieka na środowisko naturalne. Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie sposobów optymalizacji aktualnych metod projektowania środowiska zbudowanego poprzez wykorzystanie nowych narzędzi i możliwości technicznych oraz budowa schematu metod i strategii projektowania architektonicznego dotyczących założeń świadomego kreowania zrównoważonej architektury. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie są główne czynniki zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania architektonicznego?, Jak powinien wyglądać proces projektowy uwzględniający potrzeby zrównoważonego rozwoju?, Na czym powinna polegać optymalizacja procesu projektowego? Z doświadczeń autorki wynika, że architekci wykazują znaczną ostrożność wobec zagadnienia zrównoważonego projektowania, przez co branża architektoniczna jest nielicznie reprezentowana w dyskusjach dotyczących omawianego tematu. W kontekście konieczności koncentrowania się na sposobie dochodzenia do zrównoważonego celu projektowego, wszelkie działania na drodze przybliżenia tematyki, zainteresowania i zaangażowania reprezentantów profesji architektonicznej do wzięcia aktywnego udziału w międzynarodowych rozważaniach i działaniach wydają się zatem istotne. W związku z powyższym artykuł skierowany jest w pierwszej kolejności do architektów, urbanistów, planistów, jak również do pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych, a zwłaszcza tych, którzy dysponują fi nansami, aby również mogli zapoznać się z zasadami zrównoważonego projektowania.
EN The issues raised in the article include dependencies between design solutions comprising a whole cycle of the technical life of buildings and building development elements and their environmental effectiveness (ecological, economic, social, etc.) in the context of impact exerted by the environment built by man on the natural environment. The basic goal of the article is to present possibilities of optimizing the currently applied built environment design methods by using new design tools and technical possibilities as well as to construct a pattern of architectural design methods and strategies regarding the assumptions of conscious creation of sustainable architecture. In order to achieve the above mentioned goals an attempt has been undertaken to answer the following research questions: What are the major factors of sustainable development in the context of architectural design? What should a design process, taking into account the needs of sustainable design, look like? What should the design process optimization involve? The author’s experiences indicate that architects demonstrate certain caution towards the idea of sustainable design, which results in sparse representation of the architectural branch in discussions devoted to the topic in question. For this reason, in the context of the fact that focus on the manner of achieving the sustainable design goal is an obvious matter, any activities aiming to introduce the subject, arouse the engagement and interest of the architectural profession representatives in active participation in international debates and activities seem to be important. Thus in the fi rst place, the article is directed towards architects, urban planners as well as other participants of investment processes, especially those in control of fi nances, so they also could understand the whole process.
Słowa kluczowe
PL rozwój zrównoważony   Zintegrowany Proces Projektowy – ZPP   nowe narzędzia projektowe  
EN sustainable development   Integrated Design Process – IDP   new design tools  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2014
Tom Nr 2(38)
Strony 15--27
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Majerska-Pałubicka, B.
  • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej/Faculty of Architecture, Silesian University of Technology.
Bibliografia
[1] Popczyk J., Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej, Wydawnictwo PŚl, Gliwice, [b.r.w.].
[2] Majerska-Pałubicka B., Nowe metody i narzędzia projektowe, jako podstawa kreowania zrównoważonego środowiska zbudowanego, [w:] W. Celadyn, S. Kuc, J. Makulik (red.), 10th International Conference New Build ing Technologies and Architectural Design NBTAD 2013, PK, Kraków 2013, 65.
[3] Wines J., Zielona architektura, Taschen/TMC Art., Köln 2008.
[4] Bordass B., Built environment professionals in the UK: 40 years back, 40 years on?, [w:] Keynotes: 40:40 Looking back and looking forward, SB11 Helsinki World Sustainable Building Conference, Proceedings, vol. 1, Finnish Association of Civil Engineers RIL and VTT, Helsinki 2011, 18–21.
[5] Majerska-Pałubicka B., Świadome kreowanie zrównoważonej architektury, [w:] A. Bać, J. Kasperski (red.), Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, Ofi cyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2013, 21–30.
[6] Lisik A., Strukturalizm otwarty, Wydawnictwo PŚl, Gliwice 1991.
[7] Jękot B., Rozwój oceny/certyfi kacji budownictwa: od kalkulacji częściowych do całościowych, University Pretoria, Johannesburg 2010.
[8] Ballenstedt J., Architektura – historia i teoria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2000.
[9] Baranowski A., Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1998.
[10] Mockbee S., http:/www.arch.hku.hk [accessed: 2004].
[11] Edwards B., Green Architecture, „Architectural Design” 2001, Vol. 7, Nr 4.
[12] Larsson N., IDP Integrated Design Process, Workshop Materials, Ottawa 2004.
[13] Kujawski W., Zintegrowany Proces Projektowy, czyli jak możemy projektować lepiej, „Zawód: Architekt” 2011, nr 19, 66.
[14] Schmitt G., Information Architecture, Birkhauser, Basel 1999.
[15] Oosterhuis K., Swarm Architecture, [w:] Proceedings of Game Set and Match Conference, Delft 2006, 14–30.
[16] Słyk J., Źródła architektury informacyjnej, Prace Naukowe PW, Seria Architektura, z. 7, Ofi cyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012.
[17] Budownictwo z potrójną odpowiedzialnością. Rozmowa z A.Vorbrodt-Schurma, R. Schurma, „Zawód: Architekt” 2010, 3, dodatek specjalny, 6–8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-401f009e-133f-4ef6-bb40-f12ebe016751
Identyfikatory
DOI 10.5277/arc140202