PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania hydrogeologiczne w drugim 50-leciu istnienia Państwowego Instytu Geologicznego na tle ich starszej historii

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrogeological investigations of the Polish Geological Institute
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Polish Geological Institute (PGI) was established in 1919 according to the act of the Polish Parliament. Four departments made up the structure of PGI at that time, and one of them was Department of Hydrology. The first head of this Department was Prof. Dr. Romuald Rosłoński, also the professor of the Lwów Technical University. He is recognized as a founder of the Polish hydrogeological school. The term hydrogeology was used in the Polish literature 120 years ago, but has slowly been implemented in science as a separate research field. In the period of time between the First and Second World War the PGI team of hydrogeologists dealt with groundwater resources and water supply, hydrogeological cartography, groundwater geochemistry and hydraulic properties of rocks hosting aquifers and aquitards, and water balances of drainage basins. Hydrogeology at that time was closely connected with regional geology, tectonics and petrology on the one hand and with mining activity and civil engineering on the other hand. After the World War II in 1949, the Section of Hydrogeology was established as a part of the Geological Institute. In 1953 this was renamed the Department of Hydrogeology, with the authorization for scientific activity. The scope of this activity encompassed regional hydrogeological recognition, cartography, hydrogeology of ore deposits and mining, geophysical logging in hydrogeology and drilling diagnosis. Mathematical modeling of groundwater flow started in this Department with the physical, analog simulation in the late 60s. of the 20th century. Results of the regional investigation of groundwater occurrences and geochemistry were presented in many hydrogeological maps prepared under the guidance of Professor C. Kolago. Groundwater resources were estimated both in the regions and the whole country by the team led by Professor B. Paczyński as a head and an editor. The brines, mineralized and thermal groundwaters were identified by this Department in close cooperation with branches of the PGI under direction of B. Paczyński, Z. Płochniewski and J. Dowgiałło from the Polish Academy of Sciences. The alteration and rise of the hydrogeological studies in the PGI took place at the beginning of 2000 due to the twin projects resulted from Poland’s accession to the European Union. There was little time for the EU directives implementation, especially for Water framework directive (FWD) and integrated water resources management to be introduced in practice. To meet these needs, the state hydrogeological survey (SHS) was organized in the PGI. This survey has been established according to Water Law Act from July 18 of 2001. The SHS imposed new duties resulting from the EU Groundwater Directive (2006/118/EU) on the protection of groundwater against pollution and deterioration (Official Journal UE, L 372 from 27.12.2006). There are legal, organizational and research tasks within the monitoring network and water management planning projects, which projects that belong to duties of the SHS. The main tasks of this survey include: groundwater monitoring organization and control and quality and geochemistry control of groundwater resources within groundwater bodies, gathering of hydrogeological data in data banks, analysis of current data and forecast elaboration, documentation of groundwater resources, publication of maps, guidebooks etc. This is the current activity of the hydrogeological team of the Polish Geological Institute.
Rocznik
Strony
604--614
Opis fizyczny
Bibliogr. 93 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, andrzej.sadurski@umk.pl
Bibliografia
 • 1. BAŻYŃSKI J., TUREK S. 1969 - Słownik hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 2. BŁASZYK T., GÓRSKI J., KLECZKOWSK1 A.S., PŁOCHNIEWSKI Z., SZCZEPAŃSKA J., TUREK S. 1994 - Wody podziemne, tab. 14. Wody mineralne, tab. 15. Wykorzystanie wód podziemnych, tab. 20. [W:] Atlas środowiska geograficznego Polski 1 : 2 000 000. Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa.
 • 3. BOJARSKI L. (red.) 1996 - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim, 1 : 1 000 000. Państw. Ist. Geol., Warszawa.
 • 4. DOWGIAŁŁO J., PŁOCHNIEWSKI Z. 1985 - Exploration and Use of Thermal Water in Poland. Geotherm. Res. Conscil Bull. 1G, Warszawa.
 • 5. DOWGIAŁŁO J., PŁOCHNIEWSK1 Z., SZPAKIEWICZ M. 1974 - Mapa wód mineralnych Polski, 1 : 1 500 000. Inst. Geol., Warszawa.
 • 6. DUDA R., W1TCZAK S., ŻUREK A. 2011 - Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1 : 500 000. AGH, Kraków.
 • 7. DYREKTYWA 2000/60/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 23 października 2000 r., ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U UE L 327/1, z dn. 22.12.2000.
 • 8. DYREKTYWA 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Dz.U. L 372,27.12.2006, s. 19-31.
 • 9. DYREKTYWA 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dz.U. L288 z 6.11.2007, s. 27-34.
 • 10. DYREKTYWA Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.
 • 11. DYREKTYWA 2007/2/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 • 12. GOŁĄB J., RUHLE E. 1960 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 1 000 000. Wyd. Geol. Warszawa.
 • 13. FELTER A., SKRZYPCZYK L., SOCHA M., SOKOŁOWSKI J., STOŻEK J., GRYCZKO-GOSTYŃSKA A. 2015 - Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce 1 : 1 000 000. Państw. 1nst. Geol., Warszawa.
 • 14. FILAR S., MORDZONEK G., PRZYTUŁA E., WĘGLARZ D. 2015 - Informator PSH. Bilans wodno gospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Państw. 1nst. Geol., Warszawa.
 • 15. FRANKOWSKI Z., GAŁKOWSKI P., MITRĘGA J. 2009 - Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 16. HERBICH P. 2008 - Opracowanie metodyki bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi. Działalność państwowej służby hydrogeologicznej w 2007 r. Dział 3. Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu racjonalnego ich wykorzystania przez społeczeństwo oraz gospodarkę. Zadanie 2.07. Nar. Arch. Geol. P1G-P1B, Warszawa.
 • 17. HERBICH P. 2005 - Zasoby perspektywiczne wód podziemnych - cel ustalenia i metodyka obliczeń dla zlewniowych systemów wodonośnych. Współczesne problemy hydrogeologii, 12: 261-268, Toruń.
 • 18. HERBICH P. i in. 2007, aktualizacja 2015 - Udostępnianie, weryfikacja, aktualizacja i rozwój Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000. Program prac i szczegółowe wskazania metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski. Pierwszy poziom wodonośny. Występowanie i hydrodynamika. Państw. 1nst. Geol., Warszawa.
 • 19. HERBICH P., KAPUŚCIŃSKI J., NOWICKI K., PRAŻAK J., SKRZYPCZYK L. 2009 - Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 20. HERBICH P., KAPUŚCIŃSKI J., NOWICKI K., RODZOCH A. 2013 - Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Hydroeko, Warszawa.
 • 21. HERBICH P., NIDENTAL M., WOŹNICKA M. 2008 - Założenia metodyczne do opracowania warstw informacyjnych bazy G1S Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 „Pierwszy Poziom Wodonośny - Wrażliwość na zanieczyszczenia i jakość wód”. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 22. HERBICH P., NOWAKOWSKI CZ., DĄBROWSKIS. 2003 - Mapa perspektywicznych i dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w regionach wodnych w skali 1 : 500 000. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 23. HERBICH P., NOWICKI Z., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L. 2006 - Kryteria i tryb wyznaczania jednolitych części wód podziemnych. Mat. XVI Symp. Nauk.-Tech. „Problemy związane z wprowadzaniem ramowej dyrektywy wodnej”, PZITS, Częstochowa: 26-33.
 • 24. HERBICH P., PRZYTUŁA E. 2012 - Informator PSH. Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły. Państw. 1nst. Geol., Warszawa.
 • 25. HERBICH P., SADURSKI A. 2003 - Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000-stan aktualny, perspektywy rozwoju, możliwości zastosowania. Współczesne problemy hydrogeologii, 11 (1): 77-86.
 • 26. HORDEJUK T. 1998 - Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996-1997. PIOŚ. Bibl. Monit. Środ. Warszawa.
 • 27. HORDEJUK T. 1996 - Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991-1995. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 28. INSTRUKCJA opracowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Państw. Inst. Geol., Warszawa 1996.
 • 29. INSTRUKCJA opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Cz. 1 Opracowanie autorskie. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Państw. Inst. Geol., Warszawa 1999.
 • 30. KAZIMIERSKI B., CABALSKA J., GIDZIŃSKI T., KOCHANOWSKI J., KOMOROWSKI B., MIKOŁAJCZYK A., NAŁĘCZ T., RUDZIŃSKA-ZAPAŚNIK T., ŚWIESZCZAKOWSKI W. 2005 - Program monitoringu jednolitych części wód podziemnych na terenie Polski. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 31. KAZIMIERSKI B., SADURSKI A. (red) 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych: metody badań. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 32. KLECZKOWSKI A.S. (red.) 1990b - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających ochrony 1 : 500 000. IHiGI AGH, Kraków.
 • 33. KLECZKOWSKI A.S., SADURSKI A. 1999 - Geneza i rozwój polskiej hydrogeologii. Biul. Państw. Inst. Geol., Hydrogeologia 388: 7-33.
 • 34. KOLAGO C. 1955 - Mapy hydrogeologiczne. 1. Treść map hydrogeologicznych. Prz. Geol., 3 (12): 580-583.
 • 35. KOLAGO C. 1956 - Mapy hydrogeologiczne. 11. Treść map hydrogeologicznych. Prz. Geol., 4 (1): 19-23.
 • 36. KOLAGO C. 1962 - Metoda sporządzania Przeglądowej Mapy Hydrogeologicznej Polski. Kwart. Geol., 2: 361-371.
 • 37. KOLAGO C. 1964 - Działalność 1nstytutu Geologicznego w zakresie badań hydrogeologicznych. Prz. Geol., 12 (2): 70.
 • 38. KOLAGO C. i in. 1962 - Przeglądowa Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 300 000. Kwart. Geol. 6 (2): 420-421.
 • 39. KOLAGO C. 1970a-Wody mineralne. Biul. 1nst. Geol., 251: 746-757. Warszawa.
 • 40. KOLAGO C. 1970b - Mapa hydrogeologiczna Polski, 1:1000 000. Inst. Geol. Warszawa.
 • 41. KOLAGO C. 1971 - Mapa wód mineralnych Polski w skali 1 : 1 000 000. Wyd. Geol., Warszawa,
 • 42. KOLAGO C. 1987 - Atlas hydrologiczny Polski, 1 : 1 500 000. Wody podziemne. Wyd. Geol. Warszawa.
 • 43. KOLAGO C. i in. 1955-1968 - Przeglądowa mapa hydrogeologiczna Polski 1: 300 000. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 44. KOLAGO C. i in. 1986 - Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 200 000, ark. Białystok. Warszawa.
 • 45. KOLAGO C. i in. 1987 - Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 200 000, ark. Białystok. Warszawa.
 • 46. KOLAGO C., PICH J., PŁOCHNIEWSKI Z. 1970 - Mapa hydrochemiczna (wody mineralne). Arkusz w Atlasie mineralogicznym Polski 1 : 2 000 000. Wydaw. Geol. Inst. Geol. Warszawa.
 • 47. KORWIN-PIOTROWSKA A., SERAFIN R., WOJTKOWIAK A., KRAWCZYK J., SKRZYPCZYK L., ZAWISTOWSKI K., CHUDZIK L., BIEL A., KOROŠ I., UHLÍK J., ECKHARDT P. 2014 - Informator PSH. Monitoring wód podziemnych w strefie przygranicznej Sudetów w latach 2005-2012. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 48. KOWALCZYK A., SZYDŁO M., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., WESOŁOWSKI P., BEJGER M., GOŁĘBIEWSKI M. 2017 - Informator PSH. Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981-2015. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 49. KOWALCZYK A., WESOŁOWSKI P., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., MIKOŁAJCZYK A., SZYDŁO M., GOŁĘBIEWSKI M. 2018 - Informator PSH. Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce w latach 1981-2015. Państ. Inst. Geol., Warszawa.
 • 50. LEŚNIAK P.M., WILAMOWSKI A. 2017 - Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski. Prz. Geol., 65 (11/1): 1104-1108.
 • 51. MALINOWSKI J. 1970 - Badania hydrogeologiczne. [W:] Osika R. (red.), 50 lat działalności Instytutu Geologicznego w służbie nauki i gospodarki narodowej. Biul. Inst. Geol., 250: 213-224.
 • 52. MALINOWSKI J. 1991 - Budowa geologiczna Polski T. VII Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 53. MALINOWSKI J. (red.) 1976 - Atlas zasobów zwykłych wód podziemnych i ich wykorzystanie w Polsce. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 54. MALINOWSKI J., PŁOCHNIEWSKI Z. 1989 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000. Kwart. Geol., 33 (1).
 • 55. MAPA hydrogeologiczna Polski, 1 : 50000, 1996-2004. Nar. Arch. Geol., PIG-PIB, Warszawa.
 • 56. MICHALAK J., NAWALANY M., SADURSKI A. (red.) 2011 - Informator PSH. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu JCWPd. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 57. MICHALAK J., NOWICKI Z. (red.) 2009 - Informator PSH. Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 58. MIKOŁAJKÓW J., SADURSKI A. (red.) 2017 - Informator PSH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 59. MIKOŁAJKÓW J., SKRZYPCZYK L. 2009 - Krajowy program badawczy państwowej służby hydrogeologicznej. Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Biul. Państw. Inst. Geol., 436 (9/2): 335-343.
 • 60. MITRĘGA J., HORDEJUK T., CZARNIECKA-JANUSZCZYK U., FRANKOWSKI Z., GAŁKOWSKI P., HERBICH P., HORDEJUK M., JANECKA-STYRCZ K., KOWALCZYK A., KUBLIK J., KUCZYŃSKA A., MAJER K., MYCIUK K., NOWICKI Z., PALAK D., ROJEK A., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., WESOŁOWSKI P. 2010 - Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 • 61. NOWICKI Z. (red.) 2007 - Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 62. NOWICKI Z. (red.) 2007 - Wody podziemne miast wojewódzkich Polski. Informator PSH. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 63. NOWICKI Z. (red.) 2009 - Wody podziemne miast Polski: miasta powyżej 50 000 mieszkańców. Informator PSH. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 64. NOWICKI Z., LEŚNIAK P.M., WILAMOWSKI A. 2015 - Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu. Prz. Geol., 63 (10/2): 976-980.
 • 65. NOWICKI Z., PRAŻAK J., FRANKOWSKI Z., JANECKA-STYRCZ K., GAŁKOWSKI P., JAROS M., MAJER K., HORDEJUK M. 2007 - Informator PSH. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 66. PACHOLEWSKI A. (red.) 2016 - Informator PSH. Wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego. Ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 67. PACZYŃSKI B. 1988 - Wspomnienie o prof, dr hab. Cyrylu Koladze. Kwart. Geol., 32 (2).
 • 68. PACZYŃSKI B. (red.) 1993 - Atlas hydrogeologiczny Polski 1 : 500 000. Cz. 1. Systemy zwykłych wód podziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 69. PACZYŃSKI B. (red.) 1995 - Atlas hydrogeologiczny Polski 1 : 500 000. Cz. 2. Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 70. PACZYŃSKI B. (red.) 2003a - Mapa wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych, 1 : 500 000. Wydaw. Geol. PIG, Warszawa.
 • 71. PACZYŃSKI B. (red.) 2003b - Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w aspekcie oceny wartości użytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzenia zabiegów ochronnych. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 72. PACZYŃSKI B., MACIOSZCZYK T., KAZIMIERSKI B., MITRĘGA J. 1996 - Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych - poradnik metodyczny. MOŚZNiL, Warszawa.
 • 73. PACZYŃSKI B., PŁOCHNIEWSKI Z. 1996 - Wody mineralne i lecznicze Polski. Wyd. PIG, Warszawa.
 • 74. PACZYŃSKI B., PŁOCHNIEWSKI Z., WODZIŃSKA I. 1991 - Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym 1:750 000. Z. 6 - Wody podziemne, Z. 7 - Zagospodarowanie i ochrona wód, Z.8- Waloryzacja wód podziemnych. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 75. PACZYŃSKI B., RÓŻKOWSKI A. 1990 - Groundwater in Poland. [W:] Ground Water in Eastern and Northern Europe. UN Depart. of Techn. Cooperation of Development. New York. Natural Resource/Water Ser., 24: 149-162.
 • 76. POLSKA NORMA PN-G-01300:1968 - Hydrogeologia praktyczna - Terminologia.
 • 77. PRAŻAK J., JANECKA-STYRCZ K., KOWALCZEWSKA G., PACIURA W. 1996 - Raport o jakości zwykłych wód podziemnych województwa kieleckiego na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 1991-1995: 1-43 i załączniki. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.
 • 78. PRZYTUŁA E., FILAR S., MORDZONEK G. 2013 - Informator PSH. Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzecza Odry. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 79. PACZYŃSKI B., SADURSKI A. (red.) 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski. T.1, Wody słodkie; T.2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 80. ROSŁOŃSKI R. 1924 - Zbiornik wody w Prałkowcach nad Sanem (pod Przemyślem). Pr. Państw. Inst. Geol., 1.
 • 81. ROSŁOŃSKI R. 1927 - Klasyfikacja wód mineralnych Polski. Posiedz. Nauk. PIG, Warszawa.
 • 82. ROSŁOŃSKI R. 1928 - Hydrologia w zakresie nauki o wodach podziemnych dla potrzeb osiedli. Podręcznik Inż. Warszawa-Lwów.
 • 83. RÜHLE E. 1965 - Feliks Rutkowski (1878-1964). Rocz. Pol. Tow. Geol., 35 (4).
 • 84. RYCHŁOWSKI B. 1930 - Materiały do hydrologii Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. PIG, Warszawa.
 • 85. SKRZYPCZYK L., STANKIEWICZ M. 2008 - Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015). Prz. Geol., 56 (11): 945-948.
 • 86. STENZEL P., SZYMANKO J. 1973 - Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 87. ŚMIETAŃSKI L. 2012 - Zastosowanie przekształcenia stałoobjetościowego do oceny odnawialności wód podziemnych wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Biul. Państw. Inst. Geol., 451: 227-234.
 • 88. TUREK S. (red.) 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geol., Warszawa.
 • 89. TUREK S. (red.) 1977 - Atlas hydrochemiczny Polski 1 : 2 000 000. Inst. Geol., Warszawa.
 • 90. UCHWAŁA nr 64 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód. M.P 1969nr15poz. 112. USTAWA Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 469, t.j., z późn. zm.
 • 91. USTAWA Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566.
 • 92. USTAWA Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, t.j.
 • 93. WOŹNICKA M., MIKOŁAJKÓW J. 2013 - Gospodarowanie wodami w procesie potencjalnej eksploatacji gazu z łupków w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 456: 645-650.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3c598565-4e02-48c4-9903-68a21d3f2628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.