PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowe idee edukacyjne a edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
New educational ideas and education of children and youth on the road traffic safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany, jakie obecnie dokonują się w oświacie wymagają zrewidowania dotychczasowych metod i form wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży, a także odpowiedniego przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnościami) oraz z młodzieżą. Należy także zintensyfikować dotychczasowe działania edukacyjne w odniesieniu do takich uczniów, gdyż do tej pory byli oni, w przeciwieństwie do dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz do przedszkolaków rzadszymi ich adresatami. W artykule przybliżono ideę edukacji włączającej oraz przedstawiono wyzwania, jakim będzie musiał sprostać nauczyciel (w tym nauczyciel wychowania komunikacyjnego) pracując jednocześnie z dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi, a także pojęcie oraz przykłady realizacji edukacji rówieśniczej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do młodzieży.
EN
The changes that are now taking place in education require a revision of the existing methods and forms of road safety education of children and youth, as well as adequate preparation of teachers to work with children of special educational needs (with disabilities), and with young people. One should also intensify existing educational activities in relation to such pupils, because so far they were less frequently targeted, in contrast to the younger children of school age and preschool children. The article brought closer the idea of inclusive education and presents the challenges that will have to be met by the teacher (including road safety education teacher) while working with normal and disabled children, as well as the concept and examples of the implementation of peer education in the field of road safety for young people.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
33--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys.
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
 • [1] ABC tutoringu podręcznik „Świat Dobrej Przyszłości” – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej, 2011.
 • [2] Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 25-26.
 • [3] bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_100.php?wrapper=test
 • [4] Bogucka J., Kościelska M., Wychowanie i nauczanie integracyjne Nowe doświadczenia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1996.
 • [5] Czayka-Chełmińska i inn., Tutoring – w poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007
 • [6] Croft T. i inn., Integracja społeczna pakiet szkoleniowy, Wydawnictwo Rady europy, Rada europy i Komisja europejska, Strasburg 2000, ss. 37-40.
 • [7] Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Drukarnia ŻAK, Warszawa, 2005 str. 22-23.
 • [8] www.edukacja.edux.pl/p-5194-wplyw-grup-rowiesniczych-na-rozwoj-czlowieka.php
 • [9] www.eurekalert.org/pub_releases/2006-01/asu-cpr012406.php
 • [10] Firkowska-Mankiewicz A., Edukacja – narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa 2008.
 • [11] Firkowska-Mankiewicz A., Co nowego w edukacji włączającej, Edukacja 2(110), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010, s. 16-23.
 • [12] Gaś Z, Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 • [13] Integracja społeczna. Pakiet szkoleniowy. Wydawnictwo Rady Europy, 2000.
 • [14] isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
 • [15] www.jobs.pl/library.nsf/30b784ae2470b630c12577d700477d4b/fce3321d67ede997c12577bc002bb1f8!OpenDocument
 • [16] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.
 • [17] Krajowy Program Reform Europa 2020, Strategia Na Rzecz Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu, Krajowy Program Reform Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • [18] Leśnikowska-Matusiak I. (red.), Jankowska D., Wacowska-Ślezak J., Wnuk A. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Edukacja. ITS, ISBN 978-83-60965-97-9, Warszawa 2012 s. 105.
 • [19] Lilley K., Successful Peer Education with Young People, Youth Work Press, 2001.
 • [20] www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020;
 • [21] mota-engil-ce.eu/pl/csr/roadshow
 • [22] Mitchell D., What really works in special and inclusive education. Using evidence-based teaching strategies, London & New York, Routledge 2008.
 • [23] Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika Społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995.
 • [24] Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • [25] Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Raport przygotowany w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 3, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2012, nr 7, Warszawa 2012.
 • [26] Rafał-Łuniewska J., Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem – rodzice i szkoła, ORE. www.zsl-goraj.cil.pl/dokumenty/wdsp.pdf
 • [27] www.sol-project.eu/docs/file/8_Wir_fahrn_ab.pdf
 • [28] steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/uploads/000/776/Chinese_North_American_Children.pdf
 • [29] Wacowska-Ślęzak J., Wnuk A., Edukacja rówieśnicza w szkoleniu kandydatów na kierowców na przykładzie europejskiego projektu MODULE Close-to, Transport Samochodowy 4-2010, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, ss. 80-90.
 • [30] Wacowska-Ślęzak J., Wnuk A., Edukacja rówieśnicza w szkoleniu kandydatów na kierowców – europejski projekt MODULE Close-to, Kwartalnik BRD nr 2/2010. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, ss. 12-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-39972761-cb8f-43f0-8823-3dfa386f52b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.