PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of the impact of small bridges on the ditch capacity of the drainage system

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena wpływu oddziaływania małych mostów na przepustowość rowu systemu odwadniającego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the present study was to determine the impact of two small bridges located within the main ‘R’ ditch of the Łączany drainage system on the capacity of the selected fragment of this ditch. A fragment of the ‘R’ ditch was selected for the study, 311.7 m long, with two small bridges (bridge No. 1 at km 3 + 455 and bridge No. 2 at km 3 + 365) and 11 crosssections. Having conducted hydraulic calculations, the capacity of the selected fragment of the ditch was ascertained, assuming the base flow (reliable discharge) determined in the detailed design of the drainage system. The base flow, amounting to 9.77 m3 ∙ s–1, was also used to determine water damming in the examined bridges in accordance with the Regulation by the Minister of Transport and Maritime Economy. As a result of geodetic measurements, changes in the shape of the cross-sections of the ditch and changes to the bottom slope within the tested segment of the ditch were found. It was established that under the conditions of proper maintenance of the ditch, its capacity is not lower than the base flow. However, if the maintenance is neglected, the area before bridge No. 1 will be flooded, which is the result of the lowered capacity of the ditch. It was also found that the examined bridges did not contribute to the deterioration of the conditions of the base flow water through the ditch in the analysed fragment thereof.
PL
Celem pracy było określenie wpływu dwóch małych mostów na głównym rowie „R” systemu odwadniającego Łączany na przepustowość wytypowanego fragmentu tego rowu. Do badań wytypowano fragment rowu „R” o długości 311,7 m, na którym zlokalizowane są dwa małe mosty (most nr 1 w km 3+455 i most nr 2 w km 3+365) i 11 przekrojów poprzecznych. W ramach obliczeń hydraulicznych określono przepustowość wytypowanego fragmentu rowu, przyjmując w obliczeniach przepływ miarodajny ustalony w projekcie wykonawczym systemu odwadniającego. Przepływ miarodajny, wynoszący 9,77 m3•s-1, posłużył również określeniu spiętrzenia w badanych mostach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W wyniku pomiarów geodezyjnych stwierdzono zmiany kształtu przekrojów poprzecznych rowu i zmiany spadku dna na badanym odcinku rowu. Stwierdzono, że w warunkach konserwacji rowu jego przepustowość nie jest mniejsza od przepływu miarodajnego. Natomiast w przypadku zaniedbania konserwacji nastąpi zatopienie terenów znajdujących się przed mostem nr 1, co jest wynikiem mniejszej przepustowości rowu. Stwierdzono również, że badane mosty nie przyczyniają się pogorszeniu warunków przepływu wody miarodajnej przez rów na analizowanym jego fragmencie.
Rocznik
Tom
Strony
63--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dyplomant w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Al-Omran A.M., Al-Harbi A.R., Wahb-Allah M.A., Nadeem M., Al-Eter A. 2010. Impact of irrigation water quality, irrigation systems, irrigation rates and soil amendments on tomato production in sandy calcareous soil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34(1), 59–73.
 • Budowa pompowni dla rowu R – Łączany. Ekspertyza. 1975. Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Krakowie. Maszynopis.
 • Grzywna A. 2010. Jakość wody w zmeliorowanej dolinie rzecznej w latach 2004–2006. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14, 99–107.
 • Kaca E., Drabiński A., Ostrowski K., Pierzgalski E., Szafrański Cz. 2011. Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy, 7, 14–21.
 • Kaletová T., Jurík L. 2018. Quality of water required for irrigation. Water Resources in Slovakia, Part I, 97–113.
 • Kiryluk A. 2004. Wpływ nawożenia mineralnego i roślinności na jakość wód gruntowych w siedlisku łąk pobagiennych. Annales UMCS, sec. E, 59, 761–767.
 • Książyński K., Jeż P., Gręplowska Z. 2000. Tablice do obliczeń hydraulicznych. Wyd. PK, Kraków.
 • Lebienicki P., Zielińska-Szczęsny B. 2006. Stopień wodny Dąbie po 40 latach eksploatacji. Gospodarka Wodna, 12, 470–478.
 • Lubowicz S. 2020. Ocena wpływu mostów na warunki hydrauliczne przepływu wód wezbraniowych w systemie odwadniającym stopnia wodnego Łączany. Praca magisterska, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, maszynopis.
 • Majerczyk A., Michalec B. 2017. Oddziaływanie przepustów na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26(1), 28–37.
 • Michalec B. 2018. Ocena przepustowości rowu głównego R systemu odwadniającego Łączany. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1, 771–785.
 • Michalec B., Wałęga A., Cupak A. 2013. Retencja zbiornikowa w ochronie przeciwpowodziowej terenów systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany na Wiśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/IV, 177–190.
 • Nyc K., Pokładek R. 2004. Rola małej retencji w kształtowaniu ilości i jakości wód. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 502, 343–352.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz.U. z 2017 r., poz. 1566.
 • Walczak N., Hämmerling M., Bykowski J., Walczak Z. 2015. Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(35), 137–146.
 • Zaman M., Shahid S.A., Heng L. 2018. Irrigation Water Quality. In: Guideline for Salinity Assessment, Mitigation and Adaptation Using Nuclear and Related Techniques. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96190-3_5.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-30cfb604-a93d-43c9-a35e-8365c961834e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.