Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2fd896c8-460b-4de7-9ce4-a09f746d7f70

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych - propozycja praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania kosztami w aspekcie jej poprawy

Autorzy Turek, M.  Jonek-Kowalska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Competitivness in a mining enterprise - proposal of its improvement by application of new conception of cost management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania autorskiej koncepcji zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego, jako czynnika umożliwiającego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych. W teoretycznej części artykułu zawarto rozważania dotyczące istoty i źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. Następnie, odwołując się do wyników badań przeprowadzonych w 15 kopalniach węgla kamiennego w latach 2005-2012, zidentyfikowano kluczowe przesłanki opracowania koncepcji zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego. W ostatniej części artykułu scharakteryzowano koncepcję zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego, podkreślając jej znaczenie we wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych.
EN The main aim of this article is to present the use of the authors’ approach to cost managing in the life-cycle of a longwall as a determinant of increase of competitiveness in mining enterprises. The theoretical part of the paper contains reflections on the nature and sources of competitiveness. Then, referring to the results of research carried out in 15 coal mines in 2005-2012, the key evidences of development the new cost management conception in the lifecycle of a longwall are presented. In the last part of the article the conception of cost management in the life cycle of a longwall is characterized with emphasizing its importance in strengthening the competitiveness of mining enterprises.
Słowa kluczowe
PL konkurencyjność   górnictwo   zarządzanie   koszt  
EN competitiveness   mining enterprise   cost   management  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 475--488
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Turek, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki
autor Jonek-Kowalska, I.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki
Bibliografia
1. Chyba Z.: Potencjał technologiczny a kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw. „Przegląd Organizacji”, nr 2, 2014.
2. Czakon W.: Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
3. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2009.
4. Jonek-Kowalska I.: Kierunki doskonalenia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych, [w:] Jonek-Kowalska I. (red.): Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Difin, Warszawa 2013.
5. Jonek-Kowalska I.: Synergia w koncentracji zakładów górniczych w Polsce. „Przegląd Organizacji”, nr 2, 2013.
6. Karbownik, A., Turek M.: Zmiany w górnictwie węgla kamiennego – geneza, przebieg, efekty. „Przegląd Górniczy” 2011, nr 67 (7-8).
7. Kasiewicz S.: Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
8. Łoboda M., Sitko-Lutek A.: Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
9. Macias J.: Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 9.
10. Michalak A., Turek M.: Ocena dynamiki i struktury zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym. „Przegląd Górniczy”, nr 9, 2009.
11. Moszkowicz M.: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. PWE, Warsza-wa 2005.
12. Olkuski T.: Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie, nr 174. Instytut GSMiE PAN, Kraków 2012.
13. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2003.
14. Sajdak M.: Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa. „Zarządzanie i Finanse”, nr 4, 2013.
15. Skawińska E., Sobolewska-Poniedziałek E., Zalewski R.I.: Znaczenie innowacji społecz-nych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej. „Przegląd Organizacji”, nr 6, 2014.
16. Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
17. Turek M., Michalak A.: Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego – zmiany i determinanty, [w:] Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
18. Turek M., Sojda A., Wolny M.: Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. „Zarządzanie i Edukacja”, nr 76-77, 2011.
19. Turek M.: System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu życia wyrobiska wybierkowego. Difin, Warszawa 2013.
20. Walas-Trębacz J.: Metody i mierniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2fd896c8-460b-4de7-9ce4-a09f746d7f70
Identyfikatory