PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Jak będzie brzmieć nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kwestia dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) [1], była gorąca w zasadzie cały zeszły rok. Wydaje się, że jest już gotowa do wkroczenia na ścieżkę legislacyjną, choć w chwili pisania artykułu pozostaje wciąż nieopublikowana przez Komisję Europejską. Droga do uchwalenia jest więc jeszcze dość daleka, gdyż dyrektywa musi przejść przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Nowa propozycja pojawiła się jednak w nieformalny sposób i wiele informacji, co do jej brzmienia, wydaje się na tym etapie legislacji pewnych.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
50--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
 • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, ul. Jana Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. UE L 330 z 5 grudnia 1998 r. (z późn. zmianami).
 • 2. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. UE L 260 z dnia 7 października 2015 r.
 • 3. Inicjatywa „Prawo do wody”: http://www.right2water.eu/ (19.01.2018 r.).
 • 4. Platforma REFIT: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_en (19.01.2018 r.).
 • 5. Commission Staff Working Document REFIT Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC, SWD(2016) 428 final, Brussels, 1.12.2016.
 • 6. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U.UE L 327 z dnia 22 grudnia 2000 r. (z późn. zmianami).
 • 7. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz. U. UE L 31/1 z dnia 1.02.2002.
 • 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz. U. UE L 88/5 z dnia 4 kwietnia 2011 .
 • 9. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” Dz. U. UE L 354 z 28.12.2013 r.
 • 10. Raportowanie i monitorowanie : http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm (19.01.2018 r.).
 • 11. Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, czwarta edycja, WHO 2011, polskie wydanie nakładem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, 2014 r.
 • 12. Artykuł EFSA nt. chloranu: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150624a (19.01.2018 r.).
 • 13. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych, Dz.U. UE L 150/14 z 14 czerwca 2017 r.
 • 14. Analiza OECD: https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf (19.01.2018 r.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2e97b740-8bb7-4656-9187-6fceb0acd5df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.