Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2cd4f288-8664-4772-8e17-bf2536135a74

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wsparcie internacjonalizacji MSP w instytucjach Unii Europejskiej

Autorzy Szewc, T.  Rubisz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Supporting internationalization of SMES in the institutions of the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Unia Europejska przewiduje szereg rozwiązań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w ich dążeniu do internacjonalizacji swej działalności. Wymienić tu należy przede wszystkim rozbudowany system informacji o rynkach zagranicznych, pośrednictwo we wzajemnych ponadgranicznych kontaktach przedsiębiorców czy utrzymywanie różnego rodzaju instytucji bezpośrednio zajmujących się udzielaniem indywidualnej pomocy w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonej w pracy analizy stwierdzić należy, że unijna oferta metod i środków wsparcia wydaje się być kompleksowa i skuteczna. Uwagę jednak zwraca fakt, że jest ona jednocześnie dość skomplikowana, a ze względu na ogólnikowość raportów oraz niską częstotliwość ich ukazywania się, dokonanie oceny efektywności unijnego systemu jest utrudnione.
EN The European Union provides a number of mechanisms supporting small and medium enterprises in their decisions concerning internationalization of their economic activities. Attention should be made, above all, to the extensive information system on foreign markets, the intermediation in cross-border contacts between entrepreneurs and the maintenance of various types of institutions directly involved in providing individual assistance in this area. On the basis of the analysis carried out in the work, it should be stated that the EU offer of methods and means of support seems to be comprehensive and effective. However, it is pointed out to the fact that it is quite complicated at the same time, and due to the generality of reports and the low frequency of their publication, it is difficult to assess the effectiveness of the EU system.
Słowa kluczowe
PL małe i średnie przedsiębiorstwa   internacjonalizacja   Unia Europejska   wsparcie biznesu  
EN small and medium enterprises   internationalization   European Union   business support  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 507--521
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
autor Szewc, T.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze, tszewc@polsl.pl
autor Rubisz, S.
Bibliografia
1. Bartosik-Purgat, M., Mruk H., and Schroeder, J. (2012). Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
2. Cieślik, J. (2011). Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm. Warszawa: PARP.
3. Duda. J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
4. Komor, M. (2017). Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej - ujęcie marketingowe. Warszawa: C.H. Beck.
5. Barcz, J. (2012). Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE. W J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej (ss. 23-43). Warszawa: LexisNexis.
6. Glinkowska, B. (2016). Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw. W B. Glinkowska, B. Kaczmarek (red.), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka (ss. 11-60). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7. Ketels, Ch., Lindqvist, G., Sölvell Ö. (2012). Strengthening Clusters and Competitiveness of Europe. The Role of Cluster Organizations. Retrieved from http://www.clusterobservatory.eu/eco/uploaded/pdf/1352713149177.pdf.
8. Domańska, A. (2016). Wybrane aspekty internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H - Oeconomia, 4, 79-87. doi: 10.17951/h.2016.50.4.79.
9. Kuczewska, J. (2017). Implementacja programu „Small Business Act” dla Europy w Polsce w latach 2008-2015. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 70-86.
10. Pietrasieński P., Ślusarczyk B. (2015). Internationalization of Small and Medium Enterprises - Empirical Research Review on Barriers to Entry into Foreign Markets. Polish Journal of Management Studies, 1, 113-123.
11. EASME - Executive Agency of SME’s. (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/easme/en.
12. EBO WWN Facts and Figures. (10.09.2018). Available online https://www.ebowwn.com/ebo-facts-and-figures.
13. ECCP (09.11.2016). EU Gateway. Business Avenues to Asian Markets. Retrieved form https://www.clustercollaboration.eu/eu-international-support-services/eu-gateway-business-avenues-asian-markets, 10.09.2018.
14. EEN (August 2017). Gearing up for innovation and growth. 2015-2016 Final Activity Report 2015-2016, https://een.ec.europa.eu/sites/default/files/een_cosme_h2020_final_activity-report_2015-2016.pdf, 10.09.2018.
15. Enterprise Europe Network (10.09.2018). Available online https://een.ec.europa.eu.
16. EU Gateway. About (10.09.2018). Available online https://www.eu-gateway.eu/about.
17. European Business Organisation Worldwide Network ASBL. About us (10.09.2018). Available online https://www.ebowwn.com/aboutus
18. European IPR Helpdesk (10.09.2018). Available online https://www.iprhelpdesk.eu.
19. European Cluster Collaboration Platform (10.09.2018). Available online https://www.clustercollaboration.eu.
20. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Finansowanie (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/.
21. Europejski Fundusz Społeczny (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=pl.
22. Komisja Europejska (23.02.2011). Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0078&qid=1396020162610&from=EN, 10.09.2018.
23. Komisja Europejska (29.05.2018). Rozwój regionalny i polityka spójności na okres po roku 2020: nowe ramy UE w skrócie. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_pl.pdf, 10.09.2018.
24. Komisja Europejska. Publikacje (28.07.2014). Supporting the internationalisation of SMEs. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd69f968-fea2-4034-90d5-7a648574618f [dostęp 10.09.2018]
25. Komisja Europejska. Publikacje (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications?title=&themeId=0&typeId=4&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en.
26. Konkurencyjność MSP (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/themes/sme-competitiveness/
27. Market Access Database. Exporting from the EU - what you need to know (10.09.2018). Available online http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
28. Płóciennik, S. (21.05.2018). Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027: propozycje Komisji Europejskiej. Retrieved from https://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-72-164, 10.09.2018.
29. Program Cosme. Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (10.09.2018). Available online http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/.
30. Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (10.09.2018). Available online http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/.
31. SIMAP. Informacje o europejskich zamówieniach publicznych (10.09.2018). Available online https://simap.ted.europa.eu/pl.
32. SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme.
33. SME Internationalisation beyond the EU (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/growth/smes/access-to-markets/internationalisation_en.
34. SME Policy Institute Association (n.d.). The SME Test. Retrieved from http://www.e-sme.eu/en/the-sme-test/, 10.09.2018.
35. SME Regional Policies (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_en.
36. Solvit (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/solvit/.
37. Środki upraszczające. Podręcznik (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_pl.pdf.
38. The H2020 SME Innovation Associate: matching SMEs up with talented researchers. (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final_1.pdf.
39. Think Small First. The Small Business Act for Europe, 25.06.2008 (10.09.2018). Available online https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52008DC 0394&from=EN.
40. Trade Helpdesk (10.09.2018). Available online http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/.
41. Unia Europejska. Kontakt (10.09.2018). Available online https://europa.eu/european-union/contact_pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2cd4f288-8664-4772-8e17-bf2536135a74
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.132.37