Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2cbca650-e040-41ce-a70c-4d6e02efa572

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania

Autorzy Pirowski, T.  Drzewiecki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Population density map for the city of Cracow – suggested methodology and application
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono autorską metodę opracowania mapy gęstości zaludnienia miasta Krakowa. Podstawowymi materiałami wykorzystanymi w procesie opracowania mapy były: ortofotomapa ze zdjeć lotniczych oraz ogólnie dostępne dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych na terenie miasta. Dodatkowo wykorzystano również plan miasta, a w wybranych obszarach - mapy ewidencyjne. Materiały te służyły do określenia granic obwodów wyborczych. Lokalizację przestrzenną granic uzyskano na drodze wektoryzacji ortofotomapy ze zdjęć lotniczych. Fotointerpretacja ortofotomapy pozwoliła na uszczegółowienie i sklasyfikowanie miejsc skupisk ludności (położenie budynków jednorodzinnych, kamienic, klatek schodowych w blokach mieszkalnych). Rozkład przestrzenny rozmieszczenia ludności uzyskano metodą dazymetryczną, przyjmując za punkt wyjścia faktyczną liczbę ludności zameldowanej w poszczególnych obwodach wyborczych i uszczegółowiając jej rozmieszczenie wewnątrz tych obszarów poprzez iteracyjne określenie proporcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami skupisk ludności, indywidualnie w każdym z obwodów. Powstała mapa skupisk ludności została przekształcona na mapę rastrową o wielkości komórki 25x25 metrów. W artykule zaprezentowano także wybrane możliwości wykorzystania tego typu informacji w analizach przestrzennych z zakresu: zarządzania kryzysowego, geomarketingu, analiz komunikacyjnych i wspierania decyzji administracyjnych.
EN The paper presents an original method for developing a population density map for the city of Cracow. In the process of making the map there were used aerial orthophotomaps and some generally accessible data about the population within the constituencies in Cracow. Additionally, the city map and, in some districts, the base maps were used. The mentioned materials provided the basis to establish the constituency boundaries. They were obtained in the process of vectorisation of the aerial orthophotomap. The interpretation of orthophotomap allowed to derive detailed information about the location and types of accommodation (detached houses, tenement houses, blocks of flats). Dasymetric method was applied to obtain the results of spatial distribution of population density. The starting point was the real number of people registered in each constituency. The distribution of population within each of these areas was estimated on the basis of an iterative process of establishing proportions among different types of accommodation. Such a population map was processed into a raster map (25m x 25m). The paper also presents possible uses of this type of information to produce various spatial analyses in such fields as public transport, crises management, urban planning, location planning and geomarketing.
Słowa kluczowe
PL mapy dazymetryczne   dane statystyczne   gęstość zaludnienia   fotointerpretacja  
EN dasymetric maps   statistical data   population density   photo interpretation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2012
Tom T. 10, z. 3
Strony 95--106
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pirowski, T.
  • Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie
autor Drzewiecki, W.
  • Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie
Bibliografia
1.Adamczyk J., 2006: Próba oceny oraz optymalizacji rozmieszczenia placówek oświatowych w oparciu o analizy GIS i mapę rozmieszczenia ludnosci, praca magisterska pod opieką T. Pirowskiego, AGH, niepublikowana.
2.Bielecka E., Kuczyk A., Witkowska E., 2005: Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej, Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 2: 9-16,PTIP, Warszawa.
3.Bielecka E., 2005: A Dasymetric population density map of Poland, Materiały XXII Międzynarodowego Kongresu Kartograficznego, 11-16 lipca A Coruna, Hiszpania.
4.Drzewiecki W., Hejmanowska B., Pirowski T., 1999: Przykładowe analizy przestrzenne w oparciu o komputerowy atlas Województwa Krakowskiego KAWK, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9.
5.Eicher, C. L.; Brewer C. A., 2001: Dasymetric Mapping and Areal Interpolation: Implementation and Evaluation, Cartography and Geographic Information Science, Vol. 28, No 2: 125-138. April 2001.
6.Gallego F. J, 2010,: A population density grid of the European Union, Population and Environment, Vol. 31, No 6: 460-473, July 2010.
7.Gallego F. J., Peedell S., 2001: Using CORINE Land Cover to map population density. Towards agri-environmental indicators. EEA Topic report 6/2001: 94-105.
8.Goleń J., Ostrowski W, 1994, Metoda dazymetryczna – rys historyczny, Polski Przegląd Kartograficzny 26(1): 3-16.
9.Harvey J. T., 2002: Population Estimation Models Based on Individual TM Pixels. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 68, No. 11: 1181-1192.
10.Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11.Maantay J. A., Maroko A. R., Herrmann Ch., 2007: Mapping Population Distribution in the Urban Environment: The Cadastral-based Expert Dasymetric System (CEDS), Cartography and Geographic Information Science, 34(2):77-102. Special issue: Cartography 2007: Reflections, Status, and Prediction.
12.Mennis, J., Hultgren, T., 2006: Intelligent dasymetric mapping and its application to areal interpolation. Cartography and Geographic Information Science, 33(3): 179-194.
13.Pirowski T., Drzewiecki W., 2000: Wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków – Kalwaria Zebrzydowska.
14.Robinson A. H., Sale R. D., Morrison J. 1988: Podstawy kartografii. PWN, Warszawa.
15.Sleeter, R., Gould, M. L., 2007: Geographic information system software to remodel population data using dasymetric mapping methods: U.S. Geological Survey Techniques and Methods 11-C2, 15 p.
16.Sleeter, R., N. Wood, 2006: Estimating daytime and nighttime population density for coastal communites in Oregon: Urban and Regional Information Systems Association, Annual Conference, Proceedings, Vancouver, BC, September 26-29, 2006.
17.Tapp A., 2010: Areal Interpolation and Dasymetric Mapping. Methods Using Local Ancillary Data Sources. Cartography and Geographic Information Science, Vol. 37, No. 3, 2010: 215-228.
18.Ural S., Hussain E., Shan J., 2011: Building population mapping with aerial imagery and GIS data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,13: 841-852.
19.Wilson, A.G., 2000: Complex Spatial Systems: The Modelling Foundations of Urban and Regional Analysis. Pearson Education Limited, Harlow.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2cbca650-e040-41ce-a70c-4d6e02efa572
Identyfikatory