PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podejście procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego – Cz. II. Wstępne zalecenia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The process approach in public management based on the example of commonjudiciary – Part II. Preliminary recommendations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istota zarządzania publicznego, w odróżnieniu od pojęcia zarządzania, nie jest przykładem jednomyślności badaczy w jej definiowaniu. Problemy wynikają z trudności dookreślenia zarówno przedmiotu, jak i podmiotów zarządzania. W artykule podjęto problematykę aplikacji podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego. Celem artykułu było wskazanie ogólnych założeń tworzenia wartości publicznej z uwzględnieniem trójkąta strategicznego M. Moore’a oraz próba identyfikacji cech charakterystycznych dla procesów realizowanych w organizacjach publicznych. Artykuł jest kontynuacją pracy „Podejście procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego – cz. I. Przegląd historyczny”, gdzie wskazano główne elementy podejścia procesowego, które powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM. Jako efekt przeprowadzonych rozważań – sformułowano wstępne zalecenia w kontekście tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych. Pozytywne efekty powstają jedynie wówczas, gdy oferowane świadczenia odpowiadają potrzebom społecznym, co wymaga odpowiedniego zaplanowania procesów tworzenia wartości i zaangażowania właściwych zasobów.
EN
The essence of public management, in contrast to the concept of management, is not an example of the unanimity of researchers in defining it. Problems arise from the difficulty to specify both the subject and the objects of management. The article discusses the issue of application of a process approach in the management of public organizations, with particular reference to the common judiciary. The aim of the article was to indicate the general assumptions of creating public value, taking into account the strategic triangle of M. Moore and the attempt of identifying the characteristics of processes carried out in public organizations. The article is a continuation of the work "The process approach in public management based on the example of common judiciary – part I. Historical Review", where the main elements of the process approach, which should be taken into account in the implementation and realization of the NPM assumptions, were indicated. As a result of the conducted considerations – preliminary recommendations in the context of creating value for the recipient of public services were formulated. Positive effects arise only when the benefits offered correspond to social needs, which requires appropriate planning of value creation processes and the involvement of appropriate resources.
Rocznik
Tom
Strony
379--392
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Bibliografia
 • 1. Antonowicz, D. (2004). Funkcjonowanie sektora publicznego. Perspektywa brytyjska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 2. Boć, J. (2007). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • 3. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161).
 • 4. Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Harvard Business Press.
 • 5. Frąckiewicz-Wronka, A. (2016). Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych. Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance, 14, 3/1, 191-207.
 • 6. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 • 7. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • 8. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działania. Warszawa: PWN.
 • 9. Kast, F.E., Rosenzweig, J.E. (1979). Organization and Management. A System and Contingency Approach. New York: McGraw-Hill.
 • 10. Kauf, S. (2015). Orientacja procesowa w zarządzaniu publicznym łańcuchem dostaw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 251.
 • 11. Konstytucja RP, art. 45, ust. 1.
 • 12. Kopaliński, W. (1999). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Muza.
 • 13. Kotler, Ph., Lee, N. (2011). Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • 14. Koźmiński, A., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 15. Kożuch, B. (2005). Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa; (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 • 16. Krukowski, K. (2010). Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 597, Ekonomiczne Problemy Usług, 57.
 • 17. Luterek, M. (2010). E-government. Systemy informacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 18. Marks-Krzyszkowska, M. (2016). Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 56, 37-51.
 • 19. Moore, M. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University Press.
 • 20. Moore, M. (2003). The Public Value Scorecard. A Rejoinder and an Alternative to „Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations” by Robert Kaplan. Working Paper, 18. Cambridge: The Hauser Center for Nonprofit Organization, Harvard University.
 • 21. Moore, M., Khagram, S. (2004). On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management. Working paper of the Corporate Social Responsibility Initiative. Cambridge: Kennedy Schoolof Government, Harvard University.
 • 22. Morawski, W. (red.) (1979). Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna. Warszawa: PWN.
 • 23. Müller, R., Rupper, P. (2000). Process Reengineering. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • 24. Ochendowski, E. (2004). Prawo administracyjne. Cześć ogólna. Toruń.
 • 25. Odlanicka-Poczobutt, M. (2015). The analysis of the relationship between the organizational structure, the inflow of cases and fixing the number of permanent posts within the common judiciary – A perspective of performance measurement. Carpathian Logistics Congress. CLC'2015, Jesenik, Czech Republic, Ostrava: Tanger.
 • 26. Odlanicka-Poczobutt, M. (2016a). Modele procesów logistycznych w sadownictwie powszechnym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 27. Odlanicka-Poczobutt, M. (2016b). Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń. Cz. 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 76, 129-144.
 • 28. Pekkanen, P., Niemi, P., (2012). Process performance improvement in justice organizations – Pitfalls of performance measurement. International Journal of Production Economics, 1-20, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.08.009.
 • 29. Pollitt, C., Bouckaert, G. (2004). Public management reform: A comparative analysis. USA: Oxford University Press.
 • 30. Przewlekłość postępowań sądowych na tle ewidencji spraw w sądach powszechnych w latach 2012-2016. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich (2017). https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna /publikacje/download,2779,21.html.
 • 31. Schedler, K., Proeller, I. (2009). New Public Management, XXIII, 334. Softcover.
 • 32. Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje. Warszawa: PWE.
 • 33. Średni czas trwania postępowań sądowych wybranych kategorii spraw I instancji za rok 2016. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwo Sprawiedliwości. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opracowania-jednoroczne/rok-2016/download,3369,7.html.
 • 34. Wiatrak, A. (2006). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (praca zbiorowa). Problemy Zarządzania, 3, 221-224.
 • 35. Zieliński, E. (2001). Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2c0f9b99-68d6-44c4-a1ed-5fc10ef8b63f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.