Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-18fe889c-deab-4f61-93ef-48cf62f4161a

Czasopismo

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tytuł artykułu

Cechy przestrzenne suburbanizacji – aglomeracja Warszawy a wybrane aglomeracje europejskie

Autorzy Solarek, K. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346
Warianty tytułu
EN Spatial Characteristics of Suburbanization – Warsaw Agglomeration vs.Selected European Agglomerations
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The spatial aspect of urbanization is expressed in the features and the layout of urban areas, forming specific spatial models in the regional scale. In the morphological approach, this criterion is essential. The paper presents the results of research on the spatial models of the selected European agglomeration and compares their features to the model of Warsaw agglomeration.Due to the differences in terminology for the urban areas in the global cities, the research adopted concepts used in the projects and programs of the European Union co-ordinated by the ESPON, which mainly define them as “built up areas”. The biggest difference between the spatial structure of built-up areas of most European agglomerations and the Warsaw agglomeration is completely different morphology of their suburban areas. In the first case we have mostly to do with the contrasting relatively densely built-up teams and systematically solved open space, in the second – with monotonous tracts of land built extensively, with only local concentrations. Suburbanization models are so very different. The comparison of spatial models of the Warsaw agglomeration and selected European agglomerations can demonstrate significant differences between them, and can help to determine the main reasons for this variation.
Słowa kluczowe
EN built-up area   spatial model   suburbanization   Warsaw agglomeration  
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Czasopismo Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rocznik 2017
Tom No 265
Strony 36--64
Opis fizyczny Bibliogr. 49 poz., ryc., tab.
Twórcy
autor Solarek, K.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Bański J., 2008, Już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.). Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 29, 29–43.
2. Beim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
3. Brol R., 1996, Procesy urbanizacji wsi polskiej. Monografie i Opracowania. Wyd. AE, Wrocław.
4. Buckiewiczówna M., 1928, Kwestia mieszkaniowa. „Architektura i Budownictwo”, Plany regulacyjne Warszawy starej i nowej, Rok IV, z. 11, Warszawa.
5. Chmielewski J. M. (red.), 2004, Atlas historyczny Warszawy, T. 2. Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916–2002, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa.
6. Chmielewski J. M., 2005, Suburbanizacja strefy podmiejskiej Warszawy, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, z. 6, „Urbanista”, Warszawa: 59–64.
7. Chmielewski J. O., Syrkus Sz., 1981, Warszawa funkcjonalna, [w:] Źródła do studiów nad rozwojem przestrzennym Warszawy, A. Ciborowski (red.). Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 6–38
8. Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego. „Przegląd Geograficzny”, 59, 1–2: 55–63.
9. ESPON 1.1.1. Potentials for Polycentric Development in Europe. Project report, 2005,Nordregio, Stockholm.
10. Fingerplan 2007, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, 2007, Ministry of the Environment and Food, Denmark.
11. Fogel P., Fogel A., Pawlak K., Kamiński K., 2008, Badanie stanu i rozwoju metod i technik informatyzacji planowania przestrzennego w Polsce oraz propozycja wprowadzenia rozwiązań standardowych w cały proces planowania przestrzennego, [w:] Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego – diagnoza stanu i nowe propozycje, S. Anusz. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa: 321–364
12. Grzeszczak J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej. „Prace Geograficzne”, nr 167, IGiPZ PAN, Wrocław.
13. Gutry-Korycka M., (red.), 2005, Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration. Case Study. WUP, Warszawa.
14. Gzell S. (red.), 2011, Miasto zwarte. Problem terenów granicznych. Akapit DTP, Warszawa.
15. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Wyd. UŁ, Łódź.
16. Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Unia Metropoli Polskich, Warszawa.
17. Knapp Z., 1986, Aglomeracja warszawska. Ocena studiów i projektów rozwoju przestrzennego. Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Łódź.
18. Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. Studia KPZK PAN, t. XLV, Warszawa.
19. Kotarbiński A., 1979, Jan Chmielewski – sylwetka twórcy i zarys działalności, [w:]Początki planowania przestrzennego w Polsce. Seria „Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawa: 13–72.
20. Liskowski A., Mantey D., Wilki W., 2014, Lesson from Warsaw, The Lack of Coordinated Planning on Urban Sprawl, [w:] Confronting Suburbanization: Urban Deentralization in Postsocialisic Central and Eastern Europe, K. Stanilov, L. Sykora (red.). Wiley, New York.
21. Lisowski A., Grochowski M., 2007, Suburbanizacja. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie MRR, Warszawa.
22. Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy Suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, t. 1, K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.). Warszawa.
23. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy. „Przegląd Geograficzny”, t. LIX, z. 1–2: 65–77.
24. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji. Biblioteka Urbanisty, z. 7, „Urbanista”, Warszawa.
25. Lorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
26. Maik W., 1992, Podstawy geografii miast. Wyd. UMK, Toruń.
27. Malisz B., 1979, W poszukiwaniu przyszłego kształtu Warszawy. Wizja „Warszawy funkcjonalnej”, [w:] Początki planowania przestrzennego w Polsce. Seria „Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki”, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, PAN, Warszawa: 93–112.
28. Mantey D., 2016, Podmiejskie tereny otwarte – oczekiwania mieszkańców a lokalne dokumenty planistyczne (przykład podwarszawskiej gminy Lesznowola). „Prace i Studia Geograficzne”, t. 61, z. 2: 51–70.
29. Markowski T., 2005, Procesy integracji i dezintegracji obszarów zurbanizowanych – wyzwania dla polityki metropolitalnej, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, P.Lorens (red.). „Urbanista”, Warszawa: 10–20.
30. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, 2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Unia Europejska.
31. National Planning Policy Framework, 2012, Department for Communities and Local Government, London.
32. Niewiadomski Z., Turowski G., 2001, Deutsch-Polnisches Handbuch der Planungsbe-griffe. Polsko-Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych. Die Deutsche Bibliothekb – CIP-Einheitsaufnahme, Hanover – Warschau.
33. Ostrowski W., 1975, Urbanistyka współczesna. Arkady, Warszawa.
34. Parteka T., 2005, Warunki transformacji zdegradowanych struktur miejskich w procesie suburbanizacji, [w:] Problem suburbanizacji, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, z. 7, „Urbanista”, Warszawa: 118–126.
35. Petryshyn H., 2016, Kształtowanie terenów nadwodnych Kopenhagi w kontekście rozwoju metropolitalnego. „Space and Form”, nr 25: 223–240.
36. Smętkowski M., 2009, Nowe relacje między metropolią a regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni, [w:] Czy metropolia jest miastem?, B. Jałowiecki (red.). Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 26–49
37. Smętkowski M., Gorzelak G., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K., 2012, Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metro-polii. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
38. Solarek K., 2005, Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy. Charakterystyka procesu, główne zagrożenia, [w:] Problem suburbanizacji, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, z. 7, „Urbanista”, Warszawa: 63–70.
39. Solarek K., 2013, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty przekształceń. Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
40. Solarek K., 2014, Ocena możliwości strukturalizacji stref podmiejskich, [w:] Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, A. Dziewulska, J. Królikowski, A. Starzyk (red.). Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
41. Solarek K., Ryńska E. D., Mirecka M., 2016, Architektura i Urbanistyka w zrównoważonym gospodarowaniu wodami. Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
42. Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje. „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, nr 5, Łódź: 7–16.
43. Syrkus H., 1976, Ku idei osiedla społecznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
44. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
45. Węcławowicz G., 1991, Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne w aglomeracji Warszawy (1978 i 1988). „Zeszyty IGPiPZ PAN”, nr 10.
46. Węgleński J., 1983, Urbanizacja, kontrowersje wokół pojęcia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
47. Zathey M., 2003, Wrocławska strefa suburbialna, [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, I. Jażdżewska (red.). XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
48. Ziobrowski Z., 2005, Koncepcje europejskie i ich wpływ na rozwój polskich metropolii, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, z. 6, „Urbanista”, Warszawa: 120–122.
49. Zuziak Z. K., 2005, Problemy interpretacji struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych, [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, P. Lorens (red.). Biblioteka Urbanisty, z. 6, „Urbanista”, Warszawa: 40–52.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-18fe889c-deab-4f61-93ef-48cf62f4161a
Identyfikatory