PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prawne aspekty ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach pandemii

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Legal aspects of protecting the state border of the Republic of Poland during pandemics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
Rocznik
Strony
173--188
Opis fizyczny
Bibliogr. 47 poz.
Twórcy
autor
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Wiśniewski B., Piątek Z. (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 • [2] Ziółkowski S., W ochronie granicy państwowej, „Polska Zbrojna” z 12 czerwca 1995.
 • [3] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2020, Nr 74(2).
 • [4] Zarządzanie kryzysowe: teoria, praktyka, konteksty, badania, Stawnicka J., Wiśniewski B., Socha R. (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 • [5] Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Wiśniewski B., Piątek Z. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 • [6] Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1776).
 • [7] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, Nr 34(1).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposóbu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 147 poz. 938).
 • [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U. nr 188 poz. 1580).
 • [10] Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1534).
 • [11] Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz.U. z 2005 r. nr 256 poz. 2145).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. z 2008 r. nr 80 poz. 481).
 • [13] Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. z 2015 r. poz. 83).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 753).
 • [15] Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (Dz.Urz. M.P. poz. 636).
 • [16] Lubiewski P., Granice Rzeczypospolitej Polskiej jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Policyjny” numer specjalny 2019.
 • [17] Zubrzycki W., Babiński A., Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2017.
 • [18] Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz.Urz. UE L 105/1.
 • [19] Lubiewski P., Terroryzm a migracja. Zależności i skutki, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2018.
 • [20] Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305).
 • [21] Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. Urz. UE L 105/1.
 • [22] Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018.
 • [23] Kaczmarczyk B., Socha R., Szwajca A., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, SA PSP, Kraków 2014.
 • [24] Lubiewski P., Współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, [w:] Wiśniewski B., Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Tom 1, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2017.
 • [25] Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1776).
 • [26] Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Przeciwdziałanie. Aspekty instytucjonalne i prawne, Cz. 2, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2018.
 • [27] Rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. Urz. UE L 105/1.
 • [28] Socha R., Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje, [w:] Kaczmarczyk B., Wawrzusiszyn A. (red.), Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem, MODN, Ełk 2014.
 • [29] Socha R., Działania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi, Difin, Warszawa 2020.
 • [30] Bress P., Public health action in emergencies caused by epidemics. A practical guide, World Health Organization, Genewa 1986.
 • [31] Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 poz. 1239).
 • [32] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433).
 • [33] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r. poz. 434).
 • [34] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r. poz. 786).
 • [35] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, (Dz.U. z 2020 r. poz. 854).
 • [36] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, (Dz.U. z 2020 r. poz. 435).
 • [37] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1030).
 • [38] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1045).
 • [39] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1183).
 • [40] Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 436).
 • [41] Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580).
 • [42] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1029).
 • [43] https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus przekraczaniegranicy.html, [dostęp: 23.07.2020 r.].
 • [44] Socha R., Kaczmarczyk B., Piekarski P., Karpiuk W., Zasadnicze problemy współdziałania Policji i Straży Granicznej, CSP w Legionowie, Legionowo 2012.
 • [45] Wiśniewski B., State border protection from the perspective of the tasks and functions of the border guard and border checkpoints, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 2019, Nr 34.
 • [46] https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8519,Tymczasowo-przywrocona-kontrola-w-liczbach.html, [dostęp: 23.07.2020 r.].
 • [47] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Jakubczak R., Wiśniewski B. (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-177a3a7b-3c47-4e16-b8ab-f79b7a1d2cca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.