PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Implementacja przepisów Unii Europejskiej do krajowych wymagań eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Implementation of the European Union regulations to Polish requirements regarding open pit mining machinery
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł opisuje proces konkretyzowania krajowych przepisów dotyczących urządzeń energomechanicznych w górnictwie odkrywkowym, przyjmując jako punkt wyjścia ustanowienie w 1989 r. przez Radę Wspólnot Europejskich dyrektyw w sprawie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ujednolicenie wymagań dla maszyn w krajach członkowskich.
EN
The legał reąuirements for machines in open pit mining in Poland has been amended repeatedly during the last decades. The article presents the implementation process of Polish legał acts regarding of open-pit mining machinery sińce 1954 until the present. The author describes changes which took place in health and safety regulations due to the use of minę mechanization works. These modifications were necessary in order to adjust and standardize to the European Union law regulations. The attention is paid especially to acts which have been introduced after the accession of Poland to the European Union in 2004. In particular, two of foremost directives are analyzed: Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to improve the safety and health of workers at work and Council Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of a member of the State relating to machinery established by the Council European Communities. Both of them are fundamental to the current safety rules for using the machinery in open-pit mining in Poland.
Rocznik
Tom
Strony
17--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz.
Twórcy
 • Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. U. L 207 z 23.07.1998 r., s. 1).
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/88/WE z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. U. UE L nr 344 z 27.12.2005 r., s. 44).
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. U. UE L nr 260 z 3.10.2009, s. 5).
 • 4. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. U. UE L nr 183 z 29.06.1989 r., s. 1).
 • 5. Dyrektywa Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. U. UE L nr 183 z 29.06.1989 r., s. 9).
 • 6. Dyrektywa Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bez¬pieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. U. UE L nr 393 z 31.12.1989 r., s. 13).
 • 7. Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. U. UE L nr404 z 31.12.1992 r., s. 10).
 • 8. Dyrektywa Rady 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. U. UE L nr 162 z 3.07.2000 r., s. 1).
 • 9. Dyrektywa Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. U. UE L nr 157 z 9.06.2006 r., s. 24).
 • 10. Dyrektywa Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. UE L nr 96 z 29.03.2014 r., s. 45).
 • 11. Dyrektywa Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. UE L nr 96 z 29.03.2014 r., s. 79).
 • 12. Dyrektywa Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. UE L nr 96 z 29.03.2014 r., s. 309).
 • 13. Dyrektywa Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. U. UE L nr 96 z 29.03.2014 r., s. 357).
 • 14. Dyrektywa Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. UE L nr 189 z 27.06.2014 r., s. 164).
 • 15. Jednolity Akt Europejski z dnia 28 lutego 1986 r. (Dz. U. UE L nr 169 z 29.06.1987 r., s. 1).
 • 16. Niebieski przewodnik - wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów (Dz. U. EU 2016/C 272/01).
 • 17. Przepisy Technicznej Eksploatacji Kopalń Odkrywkowych Wiceprezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r., Ministerstwo Górnictwa, Wyd. Górniczo-Hutnicze, Stalinogród 1955.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. nr 96, poz. 858).
 • 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe oraz wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. nr 109, poz. 962).
 • 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań doty¬czących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596).
 • 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202, z późn. zm.).
 • 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z późn. zm.).
 • 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008).
 • 24. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych. (Dz. U. nr 114, poz. 552).
 • 25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812).
 • 26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806).
 • 27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817).
 • 28. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 211).
 • 29. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część druga (Dz. U. UE L nr 87 z 31.03.2009 r., s. 109).
 • 30. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych (Dz. U. nr 32 DOZ. 213 i Dz. U. z 1989 r. nr 2, poz. 7).
 • 31. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 16.12.1991 r., z dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 11, poz. 38 i Dz. U. z 2003 r. nr 78, poz. 704).
 • 32. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388).
 • 33. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a6b2905-1da7-4348-b4bf-0a7e2f885bec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.