PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego na podstawie wybranych dokumentów i aktów prawnych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Elements of crisis management in Water Safety Plans based on selected documents and legal act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) zbieżne są w wielu aspektach z wytycznymi dotyczącymi zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę w trakcie zdarzeń kryzysowych. Najistotniejszymi elementami łączącymi oba te zbiory dokumentów i wytycznych są zasady zapobiegania sytuacjom kryzysowym, sposoby reagowania w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, a także sposoby i metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przepisy dotyczące PBW oraz podstaw zarządzania kryzysowego znajdują się w wielu aktach prawnych krajowych i europejskich. Znajomość najważniejszych przepisów, umiejętność ich stosowania oraz przełożenie przepisów rzędu wyższego na rozporządzenia, zarządzenia oraz wytyczne w zakresie bezpieczeństwa dostaw wody stanowią konieczną podstawę do przygotowania, wdrożenia i skutecznego stosowania PBW w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. W prezentowanym materiale przedstawione zostały istotne elementy zarządzania kryzysowego w kontekście ich zastosowania w praktyce gospodarki wodnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw wody. Osnową opracowania są obowiązujące przepisy dotyczące zarządzania w warunkach kryzysowych.
EN
Water Safety Plans (WSP) are recognised as to be in line with the directives and procedures concerning water supply management at the risk events. The crucial elements to join the mentioned documents are the rules of prevention, reactions and the ways of communication if the crisis event happens. The formal and legal regulations regarding WSP are included in numerous European and Polish legal acts and priniciples. The knowledge of these important acts, the ability of its application in a standard, operating procedures are the necessary basis of WSP preparation and implementation in the municipal water companies. The essential elements of the crisis management in a daily routine of water companies in terms of water supply safety are presented in this paper. The existing acts and regulations refering to the crisis management and water economy management are the background of the paper.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
56--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor
 • Firma Doradcza Krzysztof Filipek
Bibliografia
 • 1. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 poz. 209).
 • 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. 2010 poz. 542).
 • 3. Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2014 poz. 333).
 • 4. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 września 1995 r. w sprawie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (M.P. 1995 nr 59 poz. 663).
 • 5. Obwieszczenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. (M.P. 2001 nr 47 poz. 782).
 • 6. Wystąpienie pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach, LKA.410.022.03.2016, Katowice 2017.
 • 7. Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego. Zarządzanie ryzykiem krok po kroku – instrukcja dla dostawców wody do spożycia (na podstawie Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water supplier, WHO 2009), Główny Inspektorat Sanitarny 2012.
 • 8. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2002 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dyrektywa Komisji 2014/101/WE z 30 października 2014 r. zmieniająca ww. Dyrektywę) – Ramowa Dyrektywa Wodna.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
 • 10. Polska Norma PN-EN 15975-2 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. PKN Warszawa 2016.
 • 11. Wystąpienie pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura we Wrocławiu, LWR.410.022.01.2016, Wrocław 2017.
 • 12. Zarządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego.
 • 13. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
 • 14. Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2015 poz. 1412).
 • 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850).
 • 16. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328).
 • 17. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
 • 18. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a14e0cb-1964-4904-963a-b3c346ae4604
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.