Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-07f24d09-a7f0-4c7f-83e3-495cbc531dc7

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Metoda oceny potencjału dynamizującego kompozycje modelu biznesu zorientowanego na wspólne innowacje – eksploracja w sektorze maszyn rolniczych

Autorzy Nogalski, B.  Niewiadomski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment method of the potential dynamising compositions of the business model oriented at common innovations – exploration in the agricultural machinery sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wstępne badania jednoznacznie wskazują, iż zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki zarządzania, istnieje wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących metod pomiaru zdolności przedsiębiorstw do konfigurowania modeli biznesu. W związku z powyższym konstytutywnym celem niniejszej pracy jest próba sprokurowania koncepcji systemu oceny potencjału dynamizującego kompozycję wybranego modelu biznesu przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w sektorze maszyn rolniczych. Przeprowadzenie studium konceptualnego metody poprzedzone zostanie rozległą analizą oraz usystematyzowaniem dotychczasowego dorobku, w tym profesjonalnej wiedzy ekspertów. Na tej podstawie skompilowane zostaną heterogeniczne sfery implikujące potencjał rekonfiguracyjny modelu biznesu zorientowanego na wspólne innowacje.
EN The preliminary research clearly indicates that both in relation to the management theory and practice, there is a great number of unsolved issues regarding the methods for measuring the capabilities of companies to arrange business models. With regard to the above, the constitutive objective of this paper is an attempt to create a concept of the system of assessing the potential that dynamizes the composition of the selected business model of a manufacturing company operating in the agricultural machinery sector. The conduct of a conceptual study of the method will be preceded by an extensive analysis and systematisation of the current achievements, including professional expert knowledge. On this basis, heterogeneous spheres, which imply a reconfiguration potential of the business model oriented at common innovations, will be compiled.
Słowa kluczowe
PL model biznesu   potencjał rekonfiguracyjny   wspólne innowacje   sektor maszyn rolniczych  
EN business model   reconfiguration potential   common innovations   agricultural machinery sector  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 175--190
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Nogalski, B.
autor Niewiadomski, P.
Bibliografia
1. Brzóska, J., Krannich, M. (2016). Modele biznesu innowacyjnej energetyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. „Studia Ekonomiczne”, nr 280, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2. Dyduch, W. (2015). Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. W W. Czakon. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, (red.). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
3. Krupski, R. (2011). Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
4. Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz. (2013). Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, W J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka, Innowacje w zarządzaniu. (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5. Krzakiewicz, K. (2014). Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji. Organizacja i Kierowanie, nr 1A(159), s. 99-110.
6. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2013). Zasoby finansowe jako kryterium elastyczności produktowej zakładu wytwórczego - implementacja modelu decyzyjnego. W J. Pyka, J. Brzóska, Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań (red.). Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
7. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
8. Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, nr 2.
9. Romanowska, M. (2014). Granice organizacji. W M. Romanowska, J. Cygler (red.). Granice zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
10. Sopińska, A. (2010). Wiedza jak strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-07f24d09-a7f0-4c7f-83e3-495cbc531dc7
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.16