Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jęczmień jary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Badania nad oceną efektów stosowania nawozu wapniowo-magnezowego PRP SOL w uprawie jęczmienia jarego i pszenicy ozimej, prowadzono, w latach 2007-2010, w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach ZDD Gorzyń mieszczących się w Złotnikach. Pszenica ozima korzystnie zareagowała na stosowanie tego nawozu w latach 2009 i 2010. Reakcja jęczmienia jarego na stosowanie nawozu była niejednoznaczna i u tego gatunku uzyskiwano efekt korzystny bądź niekorzystny jak i brak reakcji w innym roku. Spośród analizowanych cech roślin najczęściej zmiany na skutek stosowania PRP SOL obserwowano w stanie odżywienia roślin wyrażonym w jednostkach SPAD. Oba gatunki zawsze reagowały poprawą stanu odżywienia. Pomimo oczekiwań nie odnotowano zdecydowanego zmniejszenia zwięzłości gleby ani podniesienia wartości pH na skutek stosowania PRP SOL.
The effect of two recycled waste rock wools (Nobasyp and Agrodrap) on the yield parameters of spring barley and some agrochemical soil parameters nas been studied in a pot trial conducted in a vegetation cage located at the SAU in Nitra (48°18' N, 18°05' E) on the Kaplic Luvisol (25 kg soil per pot). Achieved results have shown that the application of both kinds of rock wool had a positive but not statistically significant effect on the grain and straw yield of spring barley. The Nobasyp effect on the yield was more positive than the one of Agrodrap. Combined application of Nobasyp (20 Mg o ha^-1) and NPK fertilizers resulted in the highest grain and straw yields. On the other hand, combined application of Agrodrap and NPK fertilizers (under the use of both doses - 10 and 20 Mg o ha^-1) was not well-founded, because the yields achieved by interactive effect of NPK fertilizers and Agrodrap were lower than the ones achieved by solely use of NPK fertilizers. The rock wool + NPK fertilizers application inhibited the negative effect of nitrogen on increase of crude protein content and the decrease of starch in the barley grain. Both kinds of rock wool significantly increased the cation exchange capacity, madę the soil lighter, moderately increased pH of the soil and have had a positive effect on the total carbon content and the organie matter quality. The positive effect of Nobasyp on quantitative and qualitative parameters of spring barley and some soil parameters enables Nobasyp to be accepted not as a waste product but as a soil remediate substance, or an indirect fertilizer.
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przydatnością energetyczną ziarna owsa i jęczmienia jarego w latach 2008-2009 zebranego na glebach lekkich i cięższych. Dokonano analizy plonu, jednostkowej wartości opałowej i łącznej wartości energetycznej w przeliczeniu na lha. Uzyskane W trakcie prowadzonych badań wyniki, pozwalają stwierdzić, iż głównym czynnikiem wpływającym na wartość energetyczną jest zawartość tłuszczu. Zboża ozime, zwłaszcza żyto, okazuje się gatunkiem zdecydowanie korzystniejszym do wykorzystania na cele energetyczne.
Celem pracy była ocena wartości siewnej i wigoru ziarna jęczmienia jarego w zależności od systemu uprawy, gęstość siewu i odmiany. Badania laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na ziarnie pochodzącym z doświadczeń polowych przeprowadzonych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Winna Góra należącej do Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Ocenianymi parametrami były: energia kiełkowania, zdolność kiełkowania oraz wigor przy wykorzystaniu: testu wzrostu siewki, testu szybkości wzrostu siewki, testu Hiltnera, testu wigorowego stresu kompleksowego, a także oznaczono długość korzeni, liczbę korzeni, masę ziarniaków, wagę siewki. Stwierdzono, że system uprawy istotnie modyfikował wartość siewną ziarna jęczmienia jarego. Wyższymi parametrami zdolności kiełkowania oraz wigoru wyrażonego testem wzrostu siewki, testem szybkości wzrostu siewki, testem Hiltnera, indeksem wigoru charakteryzowało się ziarno z uprawy konwencjonalnej. Zagęszczenie siewu jęczmienia jarego w większości ocen wykazywało jedynie tendencje do polepszania jego jakości siewnej. Spośród porównywanych odmian wyższą zdolnością kiełkowania ocenianą w teście podstawowym jak i w teście Hiltnera charakteryzowała się odmiana Refren.
W pracy dokonano syntetycznej analizy wyników wieloletnich (1987-2003) ścisłych eksperymentów polowych z deszczowaniem jęczmienia jarego na luźnej glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Badania na glebie o małej retencji wodnej i braku możliwości podsiąku umożliwiły bezpośrednią identyfikację skutków występowania posuchy na podstawie spadków plonowania jęczmienia jarego, którego zapotrzebowanie na wodę było pokrywane niemal wyłącznie przez bieżące opady atmosferyczne. Oceniono również możliwość eliminowania skutków występowania okresów posusznych w wyniku stosowania nawodnień deszczownianych. Uzyskane bardzo duże efekty deszczowania, które zależały w istotny sposób od nasilenia posuchy, powinny być brane pod uwagę w programowaniu nawodnień, ze względu na ich znaczenie dla poprawy wskaźników wydajności, jakości i stabilności produkcji roślinnej na glebach lekkich i bardzo lekkich.
The field experiment (microplots) was carried out in 2005-2007 in the experimental site belonging to the University of Podlasie in Siedlce. Nitrogen 15N at 10.3 at. % enrichment was applied in a form of (15NH4)2S04 at the amount of 1.66g per 1 m2 in early spring. In parallel to goats rue (Galega orientalis Lam.) cultivation, also plant that did not show the ability of biological N2 reduction (spring barley (Hordeum sativum) was grown, and it was also fertilized with 15N in the form of (15NH4)2SC>4 at 10.3 at. % enrichment. The quantitative abilities of biological nitrogen reduction for Rhizobium galegae cultures living together by goat's rue (Galega orientalis Lam.) was determined by means of isotope dilution method. The abundance of at. % 15N was determined by spectroscopic method on the spectrophotometer NOI - 6E, then the amount of nitrogen transferred from the air due to biological N2 reduction process, was calculated. The yield of as a sum from three cuts of dry matter of tested plant in subseąuent study years was [kg o m-2]: 2005 - 1.092; 2006 - 0.831; 2007 - 0.509. The quantity of biologically reduced nitrogen reached up the mean value for three experimental years at the level of 28.863 g N o m2 but in each year as follows [g N o m-2]: 2005 - 37.603; 2006 - 26.080; 2007 - 22.906 during the whole vegetation period.
Over 18% of the agricultural area of Lithuania is acidic. The reduction of soil liming caused by the present economic situation brings up urgent need to understand the behavior of crops under higher acidity of the soil. The present study is aimed to describe the variations in acid and heavy metal tolerance of the seedlings of spring barley (Hordeum vulgare lo) cultivars grown in two solutions of different acidity (pH 4.5 and 5.6). For evaluation of metal toxicity, cultivars 'Aura', 'Alsa', 'Ula', 'Auksiniai-3', 'Baronesse' and 'Dzivostlij' were selected. Reaction of cultivars to equimolar (592 /lM) aqueous solutions of 3CdSO4 . 8H2O, CUSO4, Pb(NOJh, MnSO4 . 5H2O and AIK(SO4)2 was examined. Significant differences were found between sampies treated with various metals (Cd, Cu, Al, Pb, Mn), as well as between samples treated with metal s and control samples. Differences between samples treated at pH 4.5 and pH 5.6 were insignificant. There was strong correlation (r = 0.862) between dry weight and length of the roots, and between dry weight and length of the shoots (r = 0.891). our study revealed that 'Dzivosnij' and 'Auksiniai 3' were the cultivars most sensitive to metals, while the least sensitive one was' Aura', which will be used for further acidity and metal tolerance assessments.
W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, w celu zbadania reakcji jęczmienia jarego oraz wsiewek: koniczyny perskiej, seradeli i mieszanki obu motylkowych na zróżnicowane nawożenie azotowe: 0, 0,5 i 1 g N na wazon. W wazonach utrzymywano stałą wilgotność gleby, wynoszącą 60% polowej pojemności wodnej. Uprawa jęczmienia z koniczyną perską przyczyniła się do zwiększenie ilości azotu w ziarnie. Oddziaływania konkurencyjne wsiewek spowodowały zmniejszenie pobrania azotu z plonem ziarna. Efektywność wykorzystania pobranego azotu na produkcję plonu ziarna jęczmienia (NUE) była największa przy uprawie z seradelą.
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 1997 - 2000 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Stwierdzono, że systemy o wyższej intensywności uprawy zwiększały plony ziarna, ale wykazane różnice były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon o 0,81 t/ha (24,5%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania wzrastała wraz ze zwiększaniem intensywności uprawy w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych okazała się uprawa według systemu ekologicznego. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło nadwyżkę bezpośrednią, bez pomniejszania jej o koszty zabiegu, o 482 zł/ha.
Celem pracy było określenie występowania grzybów z rodzaju Fusarium i tworzonych przez nie mikotoksyn w jęczmieniu jarym odmiany Progress uprawianym w systemach produkcji ekologicznej i konwencjonalnej po cebuli, marchwi i kapuście. Zmielone ziarno analizowano na obecność mikotoksyn trichotecenowych: deoksyniwalenolu (DON), 3-acetylodeoksyniwalenolu (3-AcDON), 15-acetylodeoksyniwalenolu (15-AcDON), T-2 toksyny, HT-2 toksyny, deoksyscirpenolu (DAS), niwalenolu (NIV), fuzarenonu X, przy użyciu chromatografu gazowego z detektorem ECD. Z ziarniaków jęczmienia jarego wyodrębniano głównie Fusarium poae. Analiza chromatograficzna ziarna z 2006 roku wykazała obecność deoksyniwalenolu (DON) we wszystkich próbkach ziarna jęczmienia z obu systemów produkcji. Konwencjonalny jęczmień był mniej zanieczyszczony przez analizowane mikotoksyny niż ekologiczny. Najmniejszą ogólną zawartość mikotoksyn stwierdzono po cebuli i wynosiła ona w konwencjonalnym systemie produkcji 0,32 mg/kg, a w ekologicznym 10,0 mg/kg. Największą zawartość mikotoksyn zanotowano w ekologicznym jęczmieniu po kapuście i wynosiła ona 12,64 mg/kg, a w konwencjonalnym systemie po marchwi i wynosiła 8,42 mg/kg. W 2007 roku zawartość mikotoksyn była niższa w porównaniu z sezonem 2006 na co miały wpływ warunki pogodowe mniej sprzyjające rozwojowi grzybów w drugim roku badań. W 2007 roku ziarno jęczmienia ekologicznego było w mniejszym stopniu zanieczyszczone przez mikotoksyny niż konwencjonalnego. Najkorzystniejszym przedplonem dla jęczmienia w aspekcie ograniczania mikotoksyn okazała się cebula. Efektywniejsze działanie cebuli jako przedplonu dla jęczmienia w ekologicznym systemie produkcji mogło być związane z większą biologiczną aktywnością cebuli w tym systemie produkcji.
The objective of the study was to determine the total selenium content and its fractions available to spring barley plants affected by FYM and different doses of nitrogen. Comparison of the results of total soil Se concentration reported in this paper with other findings indicated that analysed soil had a very low selenium content. Such low levels of selenium in soils indicated that plants growing on these soils are deficient in this microelement. The application of manure and nitrogen resulted in the highest amounts of total selenium content in soil, which increased with increasing doses of both fertilizers. Fertilization with manure resulted in an increase of selenate and selenite in soil with increasing doses of manure, but the nitrogen treatment did not effect on the content of this fractions of selenium in soil. The share of Se-phytoavailable fractions in the total selenium content in soil under study ranged from 13.5 to 27.3 % and increased with increasing doses of FYM. Generally, the selenium concentrations in aboveground parts and roots of spring barley increased with increasing doses of FYM, but the application of nitrogen decreased the Se content in the investigated parts of plants.
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji jęczmienia jarego z zastosowaniem międzyplonu ścierniskowego w postaci facelii błękitnej. Badania przeprowadzono w latach 2006-2009, w gospodarstwie rolnym w województwie zachodniopomorskim. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji jęczmienia jarego i facelii błękitnej, analizę struktury kosztów produkcji, kalkulację kosztów produkcji, obliczenie nakładów pracy oraz określenie poziomu opłacalności stosowania międzyplonu ścierniskowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie międzyplonu ścierniskowego zwiększa dochodowość uprawy jęczmienia jarego nawet o 93%.
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania mieszanek grochu z jęczmieniem uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego w zależności od odmiany grochu i udziału jego w masie wysiewanych nasion. W warunkach mniejszej ilości opadów w czerwcu (rok 2008) zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych mieszankach niezależnie od odmiany powodowało zmniejszenie poziomu ich plonowania, natomiast w warunkach znaczących opadów zanotowano zwiększenie plonów. Poziom plonów mieszanki jęczmienia z odmianą Set i odmianą Terno był bardzo zbliżony, natomiast większy mieszanek z wąsolistną odmianą Ramrod. W roku 2008 udział nasion grochu w plonie był znacznie mniejszy niż przy wysiewie, a w roku 2009 zbliżony do udziału przy wysiewie. Większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany Set o normalnym ulistnieniu niż odmiany Terno lub Ramrod. Zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych nasion miało stosunkowo mały wpływ na jego cechy morfologiczne. Zanotowano wyższe osadzenie na pędzie pierwszego i ostatniego strąka, a u odmiany Terno zanotowano zwiększenie liczby strąków na roślinie i strąków na węźle.
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2001-2004 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, zintegrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Stwierdzono, że przyrosty plonów, w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon ziarna o 0,94 t/ha (29,7%). Produktywność 1 mm wody z deszczowania zwiększała się wraz ze wzrostem nakładów na uprawę w systemach. Najbardziej opłacalna, w obu wariantach wodnych, okazała się uprawa według systemu ekologicznego.
W pracy przedstawiono niedobory i nadmiary opadów w podstawowych fazach wzrostu i rozwoju roślin w nawiązaniu do plonu ziarna jęczmienia jarego na obszarze środkowego pasa Polski w latach 1976-2000. Analizowano związek między niedoborem opadów względem potrzeb wodnych roślin w poszczególnych fazach ich wzrostu i rozwoju a plonem ziarna. Potrzeby wodne jęczmienia określano wartością ewapotranspiracji obliczonej w przedziałach dekadowych metodą Penmana-Monteitha za pomocą modelu komputerowego CROPWAT 7.0. Stwierdzono istotny bezpośredni wpływ niedoboru opadów na zmniejszenie plonu ziarna w okresie faz: krzewienie-strzelanie w źdźbło i częściowo strzelanie w źdźbło-kłoszenie, a także kłoszenie-dojrzałość mleczna.
Celem przeprowadzonych doświadczeń była ocena stanu zdrowotności dwóch odmian jęczmienia jarego uprawianych w systemie konwencjonalnym i w przejściowym okresie w system ekologiczny (konwersja). Dwuletnie doświadczenia polowe z jęczmieniem jarym przeprowadzono w latach 2007-2008 w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze IOR - PIB. Wykonane oceny zdrowotności wykazały obecność na podstawie źdźbła sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.), łamliwości źdźbła zbóż i traw (Oculimacula spp.) oraz zgorzeli źdźbła i korzeni (Bipolaris sorokiniana). Na liściach stwierdzono objawy mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis), plamistości siatkowej jęczmienia (Pyre-nophora teres) i rynchosporiozy zbóż (Rhynchosporium secalis). Na kłosie obserwowano występowanie fuzariozy kłosów (Fusarium spp.) oraz rynchosporiozy zbóż (Rhynchosporium secalis). Analiza statystyczna porażenia podstawy źdźbła oraz liści nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy ocenianymi systemami. Stwierdzono w pierwszym roku badań istotnie większe porażenie kłosów jęczmienia przez sprawców fuzariozy kłosów oraz rynchosporiozy zbóż. W związku z silną zależnością porażenia a warunkami atmosferycznymi badania będą kontynuowane.
In a pot experiment the effect of inorganic and chelatic nickel on the metabolism of polyamines in leaves of spring barley plants cv. Poldek was examined. Nickel was applied to acid soil in the form of NiSO4·7H2O and Ni-EDTA (M:L 1:1) in the doses of 50 and 75 mg Ni · kg–1 of soil. After a 10-day exposition of plants to the effect of inorganic and chelatic nickel, the content of putrescine in leaves increased, whereas the content of spermine and spermidine decreased. In stress conditions caused by inorganic nickel the increase of putrescine content and the decrease of spermine and spermidine content in barley leaves were much bigger than in stress conditions caused by chelatic nickel.
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji jęczmienia jarego i ozimego. Badania przeprowadzono, w latach 2004-2006, w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji jęczmienia jarego i ozimego, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę struktury kosztów produkcji, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji, obliczenie nakładów pracy oraz wskaźnika efektywności ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły koszty eksploatacji maszyn i narzędzi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.