Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign markets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Celem tego opracowania jest zaproponowanie procedury segmentacji makroekonomicznej z uwzględnieniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej oraz analizy portfelowej. Ilustrację empiryczną przedstawionej koncepcji badań stanowi segmentacja makroekonomiczna rynku krajów UE i krajów kandydackich obejmująca: identyfikację bazy makrosegmentacji, podział rynku międzynarodowego na makrosegmenty (grupy krajów), opracowanie profili makrosegmentów (charakterystyka grup krajów), ocenę atrakcyjności każdego makrosegmentu oraz określenie sposobów wyboru docelowych rynków zagranicznych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the hereby study is the macroeconomic segmentation of the European Union countries' market and the market of the candidate countries, considering the multivariate comparative analysis methods and the portfolio analysis. A strategic marketing research has been carried out with reference to: macrosegmentation basis identification, the division of international market into macrosegments (groups of countries), elaboration of macrosegments' profiles (characteristics of groups of countries), evaluation of each macrosegment attractiveness and the choice of target foreign markets. (original abstract)
2
100%
XX
Zasadniczą kwestią - podjętą w artykule - jest poznanie, w jakim stopniu firmy korzystają z usług centrów, zwłaszcza w przypadku obsługiwania rynków zagranicznych i czy ewentualnie polegają na usługach innych operatorów odpowiedzialnych za transport i dystrybucję oraz przepływ zwrotów towarów wychodzących od producenta. (fragment tekstu)
EN
Managing the movement of goods on foreign markets, whether by competent managers or business owners, you must take into account the return processes. Often time, specialized knowledge and skills assisted by IT tools are needed to manage the return processes of products in a simple and quick way, without unnecessary perturbations. Handling of foreign markets, in the case of companies operating simultaneously in and outside the home country, not only needs the strategies required to penetrate those markets effectively, but also the advanced freight and returns management which in most cases requires appropriate systems and support programs. Logistics return centers are good solutions in this case as they offer the monitoring services to follow the flow of goods from start to finish, inform the customers of important details about the product itself as part of the return process, as well as the course of the process, and at the same time, guarantee a smooth flow of goods without unnecessary contractions and interruptions in delivery. The authors verify to what extent the offer of logistics centers of return is used and put into operation by businesses oriented to foreign markets and how these companies handle return of their goods. (original abstract)
XX
W części teoretycznej opracowania przybliżono tematykę alternatywnych form obsługi rynków zagranicznych, a także dostępnych sposobów wejścia na rynek w drodze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyspecyfikowano wady, zalety oraz ryzyko związane z inwestycjami green- i brownfield. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania dotyczące sposobów wejścia na zagraniczne rynki polskich inwestorów bezpośrednich. Przeprowadzono analizę w oparciu o kryteria kierunku inwestowania oraz rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania.(abstrakt oryginalny)
EN
In the theoretical part of this paper the alternative entry modes with the special focus on two competing modes of foreign direct investment (FDI) were briefly presented. The authors compare and discuss advantages, disadvantages and the level of risk which are accompanying greenfield and brownfield investments. In the empirical part of this paper the research results carried out in years 2007-2008 among Polish direct investors were showed. The empirical findings refer to the modes of FDI taken by polish investors in order to penetrate foreign markets. The analysis carried out in the paper was based on two criter ia - the direction of the foreign expansion and the type of economic activity of the branch or the subsidiary located abroad.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje tematykę źródeł informacji o rynkach zagranicznych. Dokonano w nim kwerendy dostępnych wtórnych źródeł informacji o usługach i handlu detalicznym w Europie, zwracając uwagę na zalety i ograniczenia każdego z nich. Przedstawiono również metodykę gromadzenia informacji ze źródeł pierwotnych na przykładzie badań przeprowadzonych w ośmiu krajach Europy w ramach projektu Katedry Rynku i Konsumpcji "Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju". Artykuł dostarcza wiedzy i praktycznych wskazówek w aspekcie dostępnych źródeł informacji dla badaczy handlu i usług na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to sources of information about foreign markets. Available secondary sources of information about services and retail trade in Europe were used. Much attention was paid to advantages and limitations of each source. Additionally, methods of acquiring information from primary sources were presented as illustrated by the example of the research conducted in eight European countries within the project undertaken by the Department of Market and Consumption ('Trade and Services in Europe - Diagnosis and Perspectives of Development'). The article provides knowledge and practical advice in the context of available sources of information to be used by researchers who are interested in trade and services on foreign markets. (original abstract)
XX
Proces internacjonalizacji gospodarki światowej przyczynia się do wzrostu liczby podmiotów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Jednym z najważniejszych problemów, przed którym stają przedsiębiorstwa, jest wybór odpowiedniej formy wejścia na rynki zagraniczne. Wraz z nabywaniem doświadczeń i wzrostem efektywności firmy zwiększają swoje zaangażowanie na nowych rynkach, starając się jednocześnie zwiększyć stopień kontroli nad tą działalnością. Podejściu długofalowemu zazwyczaj towarzyszy odchodzenie od eksportu w kierunku innych strategii wejścia, zapewniających możliwość uzyskania lepszych wyników oraz podniesienia poziomu konkurencyjności. (fragment tekstu)
EN
One of the most important decisions in the process of internationalisation of enterprises is the choice of foreign market entry modes. Adapting an adequate way of acting decides about the effectiveness of the internationalisation strategy to a large degree. Literature provides us with many distinct views concerning a classification of market entry modes as well as their interpretation. One possible way of classification is the indication of three options: export of goods, co-operation & partnership and direct investment. It is also essential to lay stress on the fact that company can apply different entry modes on different markets. Internal and external criteria can be considered as one possible way of choosing the foreign markets entry modes. Internal elements are affected by the enterprise whereas the external elements remain beyond its control. (original abstract)
XX
Takiej dynamiki nikt się nie spodziewał. Według wstępnych danych, polski eksport do Rosji zwiększył się w ubiegłym roku aż o prawie 90 proc., dochodząc do nigdy przedtem nie notowanego poziomu ok. 2.9 mld USD. Polska jest jednym z największych dostawców m.in. trzody chlewnej, tłuszczu wieprzowego i drobiowego, jabłek, produktów mlecznych, mrożonek warzywnych i owocowych, przecierów owocowych itd.
XX
Współczesny obraz przestępczości ubezpieczeniowej, a ściślej przestępczości na szkodę zakładów ubezpieczeń i ubezpieczonych, przyjmuje nowe formy, a wraz z otwarciem rynku krajowego i rynków zagranicznych pojawiają się szersze możliwości zarówno na legalną działalność, jak i działalność przestępną w sferze ubezpieczeń. Obok klasycznych już form i metod przestępnych, mamy do czynienia z formami i metodami właściwymi dla przestępczości zorganizowanej o zasięgu międzynarodowym. Opinia publiczna co pewien czas jest epatowana doniesieniami prasowymi o przestępnym wyprowadzaniu bajońskich kwot na konta zagraniczne przez osoby mające w zakresie swego zakresu działania zajmowanie się sprawami majątkowym zakładów ubezpieczeń, w tym środków pochodzących z wpłat z tytułu składek ubezpieczeniowych przez ubezpieczonych.(fragment tekstu)
XX
Marka jest traktowana dziś jako skuteczne narzędzie na rynku. Niestety często izoluje się markę od całego kontekstu działań marketingowych, co ogranicza jej przydatność. Także zastosowaniom marki towarzyszą różne mity. W artykule przedstawione zostały czynniki wyboru marek na współczesnych rynkach światowych, a następnie typowe strategie marek. W ostatniej części wskazano na patologie w zakresie marek prowadzące do ich upadku, w tym nieetyczne działania firm. (abstrakt oryginalny)
EN
Brand name is nowadays regarded as a very efficient tool in the market. Unfortunately, it is very often approached in isolation from the overall context of marketing activities, which significantly reduces its usefulness. In addition, the use of brand names is associated with a number of myths. The paper presents the factors contributing to the choice of brand names, as well as the basic brand name strategies. In the final part of the paper, the author indicates some pathologies, including unethical behaviors, leading to the deterioration of brand names. (original abstract)
EN
This paper investigates organisational-level attributes that allow European SMEs to choose equity-based modes of entry to foreign markets, thus becoming micro-multinationals. We hypothesize that international R&D cooperation (hypothesis 1) and using digital marketing (hypothesis 2) by SMEs increase their likelihood of becoming a mMNE. These hypotheses are tested through a logistic regression analysis based on a large sample of European companies drawn from the Flash Eurobarometer study. Separate regression models are estimated for companies originating from EU-13 and EU-15. Hypothesis 1 is supported by both samples. Hypothesis 2 is supported in the EU-15 sample. Our identification of organisational-level attributes that increase the likelihood of SMEs choosing equity-based internationalisation contributes to International Entrepreneurship entry mode literature. (original abstract)
XX
Tematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnień internacjonalizacji sektora usług i przedsiębiorstw usługowych. Autorka identyfikuje obecnie spotykane formy organizacyjno-prawne oraz metody internacjonalizacji usług. Szczególna uwaga poświęcona jest usługom nowoczesnym, wykorzystującym nowe technologie w kreowaniu oferty usług i jej sprzedaży na rynku zagranicznym. Inny omawiany aspekt dotyczy świadczenia tzw. usług internacjonalizacji. Jest to nowe zjawisko w gospodarce polskiej, które dotyczy wspierania strategii wejścia na rynki zagraniczne innowacyjnych firm działających w ramach organizacji sieciowych. Jest to szansa dla internacjonalizacji firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article focuses on intemationalisation problems of the sector of services and service enterprise. The author reminds possible forms of intemationalisation of services described in the literature and identifies their present forms and methods. The special attention is concentrated on modern services, using new technologies in creating the offer of services and their sale in foreign markets. Another aspect relates to the services of intemationalisation. This new phenomenon concerns the supporting of innovative firms by network organisations for their entry strategy in foreign markets. (original abstract)
XX
Motywy przyświecające przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej są zróżnicowane i uzależnione od indywidualnej sytuacji danego podmiotu na rynku. Decyzja o internacjonalizacji może zostać podyktowana chęcią wykorzystania szans pojawiających się na rynkach obcych lub uniknięcia zagrożeń związanych z działalnością w kraju macierzystym. Zdarza się jednak, że niekorzystne warunki otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa powodują, że dalsza jego obecność w kraju goszczącym staje się trudna, a nawet niemożliwa. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wystąpienia ryzyka politycznego w kraju ekspansji. Celem artykułu jest zaprezentowanie motywów ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem istoty i specyfiki ryzyka politycznego. W celu zobrazowania tego istotnego zagadnienia dokonano syntetycznej analizy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i w Rosji w dobie konfliktu na wschodzie. Do przygotowania artykułu wykorzystano dwa rodzaje metod badawczych: metody służące gromadzeniu informacji oraz metody ich porządkowania i przetwarzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The need for facing up the competitors and the wish to build the competitive advantage on the market contribute to enterprises' expansion abroad. The decision concerning geographical expansion may be caused by making advantage of chances which appear on foreign markets. Nevertheless, it can also happen that adverse conditions of the enterprise's external environment make the presence in the host country difficult or even impossible. This situation can appear when the political risk occurs in the country of expansion. The purpose of this paper is to present the characteristics of the enterprises' motives of expansion on foreign markets with particular emphasis on the nature and specificity of political risk. In order to illustrate this important problem, the author made a synthetic analysis of the business environment in Ukraine and Russia during the conflict in the East of Europe. In the paper two types of research methods were used: methods of data collection and methods of organising and processing information.(original abstract)
12
Content available remote Venturing to Distant Markets - Polish Firms in Latin America
75%
EN
The objective of this paper is to shed light on the understudied phenomenon of expansion of Polish firms to distant markets. Authors ask the following questions: (1) What is the current state of internationalisation of Polish firms in Latin America, in both quantitative (i.e. value of exports and FDI) and qualitative terms (i.e. characteristics of key exporters and investors); (2) What are the main distance-related barriers to internationalisation of Polish firms in Latin America. In order to describe the scale, scope and characteristics of Polish exports and investments in Latin America, authors analyse publicly available information, macro-level data and micro-level data, collected from the press and finan- cial statements of Polish firms present in Latin America, combined with the information received from the Trade and Investment Promotion Sections of the Polish Embassies. In order to assess the distance between Poland and Latin America, thus indicating the major barriers to internationalisation of Polish firms in this region, the psychic distance measures elaborated by Hakanson and Ambos and the CAGE framework offered by Ghemawat are employed. This paper contributes to the discussion on whether the 'go global' strategy is viable for Polish firms and whether it should be supported by the State. (original abstract)
XX
Różnice kulturowe wpływają na konieczność adaptacji strategii przedsiębiorstw międzynarodowych. Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w przypadku działalności marketingowej, w tym także badawczej. Wśród czynników kulturowych warunkujących dobór odpowiednich respondentów, metod badawczych czy konstrukcji instrumentów na rynkach zagranicznych wyróżnia się między innymi: zwyczaje konsumpcyjne, wartości, religię, poziom edukacji, język czy nastawienie respondentów.(abstrakt oryginalny)
EN
Cultural differences influence the necessity of adaptation of international companies' strategy. It is reflected especially in case of marketing activity, including research activity. Among cultural factors conditioning a selection of adequate respondents, research methods or tools' construction on foreign markets there are among others consumption patterns, values, religion, education level, language or respondents' attitude towards participating in the research.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, a także zaprezentowanie najnowszych analiz, pokazujących pozycję Polski wśród innych krajów transformacji systemowej, które weszły do Unii Europejskiej. Czym jest gospodarka oparta na wiedzy? To pytanie jest często zadawane w Polsce i za granicą nie tylko przez polityków, społeczeństwo, ale również w gronie naukowców-ekonomistów. Oczywiście istnieją definicje tego pojęcia, lecz oprócz samej definicji warto również przedstawić przykłady, pokazujące czym jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW). Zarówno krótka charakterystyka pojęcia "wiedza", jak i umiejscowienie GOW w kontekście historycznym pozwoli na lepsze zrozumienie tego tematu. (abstrakt oryginalny)
XX
Książka zasługuje na bardzo wysoką ocenę, czego konsekwencją jest jednoznaczna rekomendacja jej lektury. Za taką konkluzją przemawiają liczne mocne strony opracowania, do których należy zaliczyć dobór problemu badawczego i przedmiotu rozważań, znakomitą orientację w literaturze przedmiotu, zgodne z regułami sztuki wyprowadzenie hipotez badawczych, przemyślane zaprojektowanie badań empirycznych, właściwy dobór metod badawczych oraz przekonujące opracowanie wyników badań, a także ich dojrzałą interpretację. Bardzo wartościową częścią pracy są ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej oraz propozycje dotyczące kierunków dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
XX
Przedmiotem artykułu jest próba wyjaśnienia U-kształtnego wykresu wielkości produkcji przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu pierwszych siedmiu lat transformacji gospodarczej. Zdaniem autorów jest to następstwo zmian produkcji w różnych sektorach przemysłu wywołane szokowymi zmianami popytu związanymi z upadkiem RWPG i orientacją na rynek Unii Europejskiej.
EN
Industrial output in Central and Eastern Europe evolved in a U-shape during the first seven years of transition. The literature explains the initial collapse of industrial output as an inefficient outcome driven by supply side distortions that constrained the transition process. The authors show that the U-shape experience of industrial sectors is an outcome driven by an intrasector change, induced by investment demand shocks, in the market orientation of production away from products traditionally sold into the CMEA market and towards products traditionally sold into the EU market. This revisionist view has important implications for policy formation.
XX
Celem opracowania jest zidentyfikowanie i wskazanie kanałów transmisji, przez które efekty współczesnego kryzysu ekonomicznego wpływają na zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB). Postawiono poniższe tezy: 1. Istnieje szereg kanałów transmisji globalnego kryzysu ekonomicznego, które powodują, że niestabilność międzynarodowego systemu finansowego i ekonomicznego wywiera wpływ na ZIB. 2. Kanały transmisji przez które współczesny kryzys ekonomiczny oddziałuje na ZIB tworzą sieć powiązań. 3. Globalny kryzys ekonomiczny doprowadził do zmniejszenia napływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w skali świata.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper strives to identify and indicate transmission channels through which the current economic crisis influences foreign direct investment (FDI). The following propositions are presented: --there are a number of transmission channels through which the current economic crisis propagates, to the effect that instabilities in the international financial and economic system will affect foreign direct investment, --the transmission channels through which the current economic crisis is spreading and affecting foreign direct investment make up a network of relations, --the worldwide economic crisis has led to a global decline in FDI inflow.(original abstract)
18
Content available remote Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień
75%
XX
Segmentacja rynków zagranicznych jest obecnie traktowana jako ważny element strategii działania przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowej wymianie towarów i usług. Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badawczy obejmujący tę problematykę. W artykule pokazano możliwość połączenia modelu stałego udziału w rynku (ang. Constant Market Share - CMS) opracowanego przez Leamera, Sterna (1970) z analizą skupień. Metoda CMS pozwala na szczegółową ocenę źródeł zmian zachodzących w eksporcie porównywanych krajów, a w szczególności jej wyniki umożliwiają odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu zmiany w eksporcie można wytłumaczyć koniunkturą w światowym handlu określonymi grupami towarów, a w jakim wynikają one z konkurencyjności samych krajów? Z kolei zastosowanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej dla wyznaczonych efektów umożliwi identyfikację grup krajów o najbardziej podobnej pozycji w układzie przestrzenno-towarowym, w tym krajów o zbliżonej konkurencyjności handlu. Przedmiotowe podejście zostało zastosowane do segmentacji rynków krajów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The segmentation of foreign markets is currently treated as an important element of the strategy of operations of enterprises that participate in international exchange of goods and services. This paper fits squarely into a current trend in research on the matter. The article presents the possibility of combining the model of Constant Market Share developed by Leamer, Stern (1970) with cluster analysis. The CMS method allows for a detailed assessment of the sources of changes occurring in the export of compared countries, and in particular its results allow for answering the following question: To what extent may changes in export be explained by the economic situation in the world trade of individual clusters of commodities and to what extent do they result from the competitiveness of these countries? The application of the multivariate statistical methods for the designated effects will allow for the identification of the clusters of countries of the most similar position in the spatial and commodity arrangement, including countries of similar competitiveness of trade. This approach has been applied to the segmentation of EU countries' markets. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw obecnych w Internecie. Pokazane są wyzwania biznesowe, prawne i logistyczne oraz różnice kulturowe, z którymi muszą zmierzyć się firmy chcące sprzedawać i dystrybuować produkty na skalę europejską czy globalną. Ponadto podjęta została próba odpowiedzi na pytanie czy małe i mikro przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z tymi wyzwaniami i czy warto, aby podejmowały ryzyko sprzedawania on-line zagranicą. W artykule przedstawione są także oczekiwania e-klientów dotyczące obsługi logistycznej przesyłek międzynarodowych, w tym rozwiązania dla dostaw produktów w ramach "ostatniej mili" oraz usługi wspierające obsługę zwrotów towarów kupionych w Internecie. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of cross-border e-commerce enables companies to buy and sell on a global scale. The article presents factors that contribute to the internationalization of companies, as well as business, legal and logistical challenges faced by e-retailers in changing business environment. The findings of the study show whether small companies can cope with these challenges and expand its domestic internet business on an European or global scale. Moreover the paper shows trends in the logistics market, as well as solutions, dedicated to "last and first mile" logistics, that enhance e-retailers' efficiency and effectiveness and increase consumers' choice or convenience. (original abstract)
XX
Outsourcing jako sposób na podnoszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa znany jest od wielu lat. W skali międzynarodowej szczególnie intensywnie rozwinął się jednak w ostatnich kilkunastu latach. W efekcie postępującej globalizacji coraz powszechniejsze staje się zjawisko przenoszenia wybranych procesów i funkcji przedsiębiorstwa poza granice kraju, zarówno w ramach typowych działań outsourcingowych (które można definiować jako wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym niezależnym podmiotom procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie), jak również w postaci tworzenia własnych filii w ramach wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Rozważanie prowadzone w artykule są efektem przeprowadzonych badań empirycznych, a celem artykułu jest analiza wykorzystania outsourcingu przez polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Badania objęły także motywy outsourcingu, jego rolę w strategii firmy oraz relacje z podmiotami zagranicznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Outsourcing strategy is well known for many years and for several years it has particularly intensively developed on the international market. In effect of progressing globalisation the phenomenon of moving chosen business processes abroad becomes more general. Considerations led in this article are based on the results of research project and the aim of the article is the analysis of use of outsourcing on foreign markets by Polish companies. Research included also the motivations to outsourcing, its role in the overall strategy and the relations with foreign companies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.