Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Urban environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W badaniu zbadano naturę, rozumienie i składniki reputacji firmy we współczesnym znaczeniu. Celem opracowania jest ukazanie istoty, ważności i znaczenia reputacji firmy w otoczeniu, w którym prowadzi działalność gospodarczą, oraz wskazanie - na podstawie badań pilotażowych - jak rozumieją reputację firmy jej menedżerowie (właściciele) MSP z terenu województwa łódzkiego oraz tego, jak postrzegana i oceniana jest reputacja firmy w środowisku lokalnym. Wszystkie rozważania w opracowaniu koncentrują się wokół tezy, że wartość firmy, a także zaufanie do niej, zależą w najwyższym stopniu od posiadanej przez nią reputacji w środowisku, w którym działa.(abstrakt oryginalny)
EN
The study examined the nature, understanding and components of company's reputation in the modern sense. The aim of the study is to show the essence, importance and significance of the company's reputation in the environment in which it conducts business and to indicate - based on pilot studies - how the company's managers (owners) understand the reputation of the company from the area of the Lodz province on reputation and how they perceive and appreciate the reputa-tion of their company in the local environment. All the considerations in the study focus on the thesis that the company's value, as well as trust in it, depend to the highest degree on the reputation it possesses in the environment in which it operates. (original abstract)
XX
Spoglądając na znane definicje parku naukowo-technologicznego, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników decydujących o jakości jego środowiska. Otóż Pierre Laffite, inicjator i tworca Sophia - Antipolis, pisze że "Zetknięcie w jednym miejscu przedsiębiorstw produkcji o wysokiej technologii, centrów badań, uniwersytetów oraz organizmów finansujących ułatwiających kontakty osobowe pomiędzy tymi środowiskami. Efektem jest współdziałanie rożnych grup interesów, które może pobudzić powstawanie nowych idei, innowacji technologicznych, a w końcu tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw" (DATAR 1988). Powstaje pytanie: jakie środowisko sprzyja i ułatwia opisywane przez Laffite'a "zetknięcie"? Gdzie występuje duże zagęszczenie rożnorakich przedsiębiorstw, centrów badań i szkół wyższych? Często ma to miejsce w atrakcyjnym i dobrze funkcjonującym środowisku miejskim. To miasto od wielu wieków grupuje takie instytucje i pozwala się im rozwijać i współpracować. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the issue of relations between science and technology parks (STP), and urban environment. The author refers to well-known definitions of STPs and the generations of STPs described in the literature, while discussing these relations. Three examples of existing STPs were selected to be case studies in this paper, i.e. the Nydalen district in Oslo, Adlershof in Berlin and the project Barcelona 22@. The author describes an increasing role of "immeasurable" location factors determined by an attractive image of urban environment. Symbiosis between a STP and a city is also important for a modern park reckoned as a third generation STP. A particular park has a greater chance for a commercial success when it is located in a well-functioning and attractive city. The author also refers to an opposite situation. Cities, which are searching for methods to improve their market position and their image, should consider a great role of a STP. A scientific-technological complex may help to transform the environment of each city. (fragment of text)
XX
W pracy przedstawiono technikę przetwarzania danych satelitarnych AVHRR/ NOAA, prowadzącą do otrzymania map (skorygowanych geometrycznie obrazów) temperatury powierzchni i wskaźnika roślinności NDVI. Na podstawie 63 obrazów satelitarnych zanalizowano warunki termiczne powierzchni na obszarze aglomeracji krakowskiej. Zaobserwowano miejsko-przemysłową wyspę ciepła. Za pomocą izoterm wykreślonych na mapach temperatury powierzchni oceniono kontrast termiczny, który zmienia się w ciągu doby oraz zależy od pory roku. Największe różnice między temperaturą powierzchni miejskich i pozamiejskich wystąpiły w godzinach południowych ciepłej pory roku, natomiast najmniejsze - w godzinach rannych. Ponadto zbadano współzależność temperatury powierzchni z pomiaru satelitarnego (oddzielnie Ela nocnego, rannego, południowego i wieczornego terminu) i temperatury powietrza zmierzonej na poziomach 2 m i 10 m w Krakowie-Czyżynach. Wyznaczono równania regresji liniowej, których współczynniki determinacji przyjęły wartości z przedziału 0,93-0,99. (abstrakt oryginalny)
EN
The technique of AVHRR/NOAA satellite data processing is presented, he processing results are maps (geometrically corrected images) of surface emperature and vegetation index-NDVI. On the basis of 63 satellite mages, the thermal conditions of surfaces are analyzed in the Kraków agglomeration's area. Urban-industrial heat island is noticeable. Isotherms - obtained by e surface temperature maps transformation - enabled to estimate a thermal contrast at varies during a day and depends on a time of the year. The greatest differences between urban and non-urban surface temperature appeared at noon in summer season whereas the least ones in the morning. Moreover, a correlation between satellite-derived surface temperature (separately for the night, the morning, e noon and the evening term) and air temperature measured at 2 m & 10 m levels n Kraków-Czyżyny is examined. Linear regression equations and their determination coefficients (in the 0.93-0.99 range) are defined. (short original abstract)
EN
This article describes the basic concepts of the study of the urban environment. The author proposes a methodology of social theory to solve problems exploring the city. (original abstract)
EN
The goal of this paper is to describe the determinants of the use of participatory approaches in the management of environmental noise in the city, that will be useful for understanding the social context of elaborating action plans against environmental noise. (fragment of text)
6
Content available remote Pedestrian accessibility to parks in Łódź
60%
XX
W artykule za cel przyjęto ocenę dostępności pieszej parków zlokalizowanych w granicach Łodzi. Na analizowanym obszarze zinwentaryzowano 43 założenia parkowe, o łącznej powierzchni 574,6ha (www.zielonalodz.info; www.parki.org.pl; www. bip.uml.lodz.pl), z czego 13 jest zabytkowych (Studium...2010; Wycichowska 2008). Wynikiem analiz było przedstawienie liczby mieszkańców w izochronach 0-5 minut; 5-10 minut; oraz 10-15 minut od parków. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z Urzędu Miasta Łodzi. Stwierdzono, że największa koncentracja potencjalnych użytkowników parków (osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) występuje w centrum miasta oraz w jego sąsiedztwie. Niestety tereny zieleni urządzonej mają tam niewielką powierzchnię. W czasie dojścia do 15 minut od parków, mieszka ponad połowa mieszkańców miasta (56,3%). Najwięcej osób rezyduje w pobliżu parku Staromiejskiego i Podolskiego. Najsłabszą dostępnością pieszą dla mieszkańców Łodzi charakteryzuje się z kolei Park nad Nerem, położony w południowo-zachodniej części miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the pedestrian accessibility to parks situated within the boundaries of Łódź. 43 park layouts of the total surface of 574.6 ha were inventoried in the analyzed area (www.zielonalodz.info; www.parki.org.pl; www.bip.uml.lodz.pl), of which 13 are historical (Studium...2010; Wycichowska 2008). The outcome of the analyses was presentation of the number of inhabitants within 0-5, 5-10 and 10-15-minute isochrones from the parks. To achieve this, the author used data from the City of Łódź Office. It was established that the largest concentration of potential park users (pre-working and postworking age population) can be found in the city centre and its vicinity. Regrettably, cultivated green areas occupy only a small surface there. Over half of the city inhabitants (56.3%) live within walking distance of parks. The largest number of people inhabit the areas near Staromiejski Park and Podolski Park. In turn, Nad Nerem Park (on the Ner River) in the south-western part of the city is characterized by the lowest pedestrian accessibility for Łódź inhabitants. (abstrakt oryginalny)
7
Content available remote Challenging Policy Barriers in Sustainable Urban Design
60%
EN
In built environment design, codes set minimum health and safety requirements, policies set aspirational targets, and incentives such as green building rating schemes set design standards. These approaches have failed to provide universal wellbeing and environmental justice (i.e. intra-generational equity), or increases in the natural life-support system that exceed depletion rates (i.e. inter-generational equity). Governments that do not ensure all citizens can obtain basic needs, life quality and resource security fail to meet their basic responsibilities. Two recent documents, one representing sustainable urban policy and principles, the other representing urban biodiversity standards, are examined against the Positive Development Test (whether the development increases the public estate, ecological base and future public options). The discussion suggests that contemporary policies and incentive schemes, as presently conceived, cannot provide the basic physical preconditions for sustainability, let alone address socio-economic inequities. An alternative design-based approach is presented to address the issues the paper identified. (original abstract)
XX
Stosowana ilościowa ocena narażenia na hałas mieszkańców nie uwzględnia wpływu jakościowych czynników na percepcję dźwięku. Stosowane badania nad uwzględnieniem znaczenia i wpływu zróżnicowanych czynników jakościowych na percepcję dźwięku opierają się z reguły na metodach ankietowych. Nowe podejście kształtowania środowiska akustycznego zakłada uwzględnienie zobiektywizowanych cech percepcji dźwięku w połączeniu z ilościową oceną narażenia na hałas. Ważnym aspektem w nowym podejściu staje się reprezentacja subiektywnej oceny odbioru wrażeń akustycznych przez mieszkańców w sposób obiektywny. Punktem wyjścia do opracowania nowego podejścia będzie wykorzystanie idei krajobrazów dźwiękowych dla potrzeb kształtowania jakości akustycznej środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
Quantitative assessment of the exposure of the inhabitants to noise does not comprise the influence of qualitative factors of perception of sound. Basically, the research on qualitative aspects of noise is conducted with the use of questionnaires. New approach to designing acoustic environment assumes taking into account objectivised features of noise perception combined with quantitative assessment of exposure. The key aspect in the new approach is representation of subjective assessment of reception of acoustic impressions by the inhabitants in the objective way. The starting point for development of the new approach is the use of idea of sound landscapes for the needs of shaping the quality of acoustic environment. (original abstract)
XX
Tereny zieleni miejskiej odgrywają istotną rolę zarówno w kształtowaniu systemu środowiska przyrodniczego miasta, jak i w życiu mieszkańców. Ogólnodostępna zieleń miejska stanowi miejsce rekreacji i spotkań, pełni także funkcje ekologiczne, będąc środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt, zmniejszając hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Celem artykułu jest przedstawienie roli krakowskiego Zakrzówka jako elementu sieci zieleni miejskiej Krakowa z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych oraz przyrodniczych obszaru. Krakowski Zakrzówek stanowi enklawę zieleni wśród intensywnie zagospodarowanych terenów osiedla Ruczaj. Z uwagi na swój wyjątkowy charakter jest on przedmiotem zainteresowania licznych grup interesariuszy. Obszar ten pełni wiele funkcji związanych z kształtowaniem systemu przyrodniczego miasta, będąc węzłem łączącym tereny zieleni zlokalizowanej w okolicach centrum miasta z zielenią obrzeży Krakowa. Jednocześnie jest to cenny obszar ze względu na swoje walory rekreacyjno-społeczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Urban green areas play an important role both in shaping the urban green areas system and in the lives of city inhabitants. Public urban greenery is a place of recreation and meetings, it also has ecological functions such as being a habitat for many species of plants and animals, reducing noise and air pollution. Zakrzówek querry is an enclave of greenery among intensively developed areas of the Ruczaj housing estate. Due to its unique character, it is the subject of interest of numerous stakeholder groups. The area performs many functions related to the shaping of the urban green areas system, being a junction connecting green areas located in the closeness of the city centre with the greenery of the periphery of Krakow. It is also a valuable area due to its recreational and social values.(original abstract)
EN
When observing the development and operation of modern cities, one can quickly come to the conclusion that in the recent years the chief factor of the spatial-structural transformation of cities in Poland (though not only there) and the spatial behaviour of their residents has been motorisation, and more precisely, the car. This is so because the car, while facilitating and intensifying mobility, makes it possible to draw places of residence apart from those of goal implementation. The ever-growing number of cars moving around a city leads to disturbances in street traffic, makes the service of residents worse, causes many road accidents, and brings about unfavourable qualitative changes in the environment. That is why in many recent conceptions of urban development there appear measures intended to restrict the use of cars, which is one of the ways leading to the construction of 'a city for people'. This paper presents the effect of motorization on modern cities as documented by statistical data concerning Poznań, one of the largest and oldest Polish cities. (original abstract)
EN
The relationship between urban green, urban form and health remains unclear. This research explores health and urban green as well as urban structure as constituents of urban form. The objective was to develop a novel indicator (Neighbourhood Environmental Contribution, NEC) to analyse the spatial relationship between urban green and health (diabetes, mental health and self-rated health) on the neighbourhood scale. NEC performs more stably when regression models are adjusted for confounders. This suggests that better representations of urban form including the built-up structure of urban areas are promising. (original abstract)
12
Content available remote Organizacja wypoczynku i rekreacji na terenach zieleni miejskiej
60%
XX
Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów itp.). Związana jest także z zamożnością społeczeństwa, ilością wolnego czasu, zainteresowaniami, umiejętnościami i aktywnością fizyczną. Rekreacja we współczesnym świecie nabiera znaczenia w związku z koniecznością zapobiegania sytuacjom stresowym i chorobom cywilizacyjnym. Na terenach zurbanizowanych główny obszar aktywności ruchowej stanowią obiekty terenów zieleni miejskiej. Tereny te poprzez właściwe ukształtowanie i urządzenie pełnią ważne funkcje biologiczne, kulturalne, społeczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Umożliwiają realizację różnych form aktywności umysłowej i fizycznej, innej niż te, wynikające z obowiązków życia codziennego, zawodowego, rodzinnego, społecznego czy potrzeb bytowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Organization of rest and recreation in the modern world is an expression of individual human needs. It is a result of the awareness of individuals, related with organizational activities (associations, clubs, etc.). It is also related with society's wealth, free time, interests, skills, and physical activity. In the modern world recreation is gaining importance due to the need to prevent stressful situations and lifestyle disease. In urban areas the main area of physical activity are the urban green areas. These areas with the proper design and equipment play important biological, cultural, social and recreational functions. They enable the implementation of various forms of mental and physical activity, other than those arising from the duties of daily life, of professional, family, social and living needs. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zmienność roczną współczynnika widoku nieba (SVF) w wybranych punktach w centrum Lodzi. Wartości SVF obliczono na podstawie cyfrowych zdjęć typu "rybie oko" przy użyciu autorskiego programu BMSky-view, bazującego na algorytmie obliczeniowym Steyn'a. Zdjęcia wykonywano w odstępach dwutygodniowych w latach 2007-2008. w czterech punktach o znacznym zagospodarowaniu zielenią miejską (drzewa, krzewy). Dokonano porównania wartości SVF przy maksymalnym oraz minimalnym ulistnieniu zieleni miejskiej oraz przy zupełnym jej wyeliminowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Green areas, especially shrubs and trees, influence urban climate due to the modification of the sky view factor (SVF) values. The influence varies in particular seasons (especially between winter and summer) and depends on the density of vegetation. The research was based on 1-year experiment, performed at four measurement points located in the central part of Łódź. Every two weeks, a digital fish-eye photo was taken at every point, [however in winter the photo taking frequency was decreased. Digital photos were used to calculate the SVF values with BMSky-view software. For all measurement points, the maximum values of SVF were observed during winter, while minimum values occurred during summer. The difference between maximum and minimum values (ASVF) for all measurement points was over 0.272. Especially in winter and summer, some fluctuations of SVF were observed (Fig. 4) which might Iresult from the impact of wind and snow cover on shrubs and trees, and accuracy I of BMSky-view application. (short original abstract)
XX
Drzewa są dobrem wspólnym przynoszącym szereg korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Umiejętność rozpoznania dostarczanych usług ekosystemowych oraz ich wycena są niezbędne do zrozumienia prawdziwej wartości zieleni na terenach zurbanizowanych, która znacznie przewyższa wartość rynkowa drewna jako surowca. Poza najważniejszymi pożytkami z funkcjonowania drzew w miastach, dzieki którym odnotowuje sie oszczędności w budżetach miast oraz osób prywatnych, przytoczono koszty ponoszone przez instytucje publiczne zarządzające przestrzenia miast. Narzędziem do inwentaryzacji drzew, ich wyceny oraz wizualizacji danych jest wolontariacka informacja geograficzna, na której bazie powstały portale internetowe prezentujące korzyści funkcjonowania drzew w miastach. (abstrakt oryginalny)
EN
Trees are universally considered a common good as they provide a host of environmental, social and economic benefits. The ability to quantify the provision of ecosystem services is essential to understanding the true value of trees in urban areas, which may, in fact, outweigh the market value of wood as a raw material. Apart from numerous advantages of trees functioning in cities, which generate savings to the budgets of cities and individuals, the article quotes the costs incurred by public authorities for managing the urban space. The tool for the valuation of trees as well as the visualization of relevant data is volunteered geographic information. Such information forms the basis for several Internet portals that seek to quantitatively demonstrate the benefits of functional trees in urban environments. (original abstract)
EN
The article is focused on the phenomenon of the so-called uberisation (uber economy) process, which combines technological innovations with precarious workforce management techniques in urban environment. The main aim of the paper is to describe and explain this problem in the perspective of the Neil Smith's rent gap theory on the examples of Airbnb and Uber internet platforms and to present their impact on Polish urban areas. The article uses source literature as well as public and commercial databases and reveals that the presence of global sharing economy platforms at the local level is to the existence of economic capital rather than social, even if very often it is perceived in the opposite way.(original abstract)
XX
Podjęta w niniejszym artykule problematyka wskazuje na psychoakustyczne aspekty kształtowania środowiska akustycznego dla potrzeb planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych. W proponowanym podejściu przyjmuje się, że najważniejszym aspektem środowiska akustycznego terenów miejskich jest społeczeństwo. Takie ujęcie powoduje podporządkowanie elementów (zmiennych) kształtujących przestrzeń publiczną jakościowym i subiektywnym aspektom dźwięku. Podjęcie badań w tym obszarze zorientowane będzie docelowo na opracowaniu spójnej metodologii uwzględniającej powiązanie psychoakustycznych aspektów z projektowanymi elementami środowiska. W szczególności, opracowana metodologia sprowadzać się będzie do wspomagania zadań kształtowania środowiska akustycznego w planowaniu przestrzennym terenów zurbanizowanych. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie siły, struktury i korelatów psychospołecznych więzi mieszkańców z miejscowością zamieszkania. Do analizy wykorzystano badania empiryczne zrealizowane zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim. Operacyjnym ekwiwalentem pojęcia więzi psychospołecznej jest w prezentowanym artykule pojęcie postawy wobec miejscowości zamieszkania uwzględniające trzy elementy strukturalne: emocjonalno-oceniający, behawioralny, poznawczy. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że mieszkańcy badanych układów przejawiają względnie silną więź z miejscowością zamieszkania. Nie zaobserwowano znaczących różnic w intensywności więzi między mieszkańcami miasta a badanymi ze wsi. Analiza struktury więzi z miejscowością zamieszkania wykazała, iż badani w największym stopniu przejawiają postawy pełne, uwzględniające trzy konstytutywne elementy owego zjawiska. Główną determinantą więzi psychospołecznych okazał się poziom zaangażowania badanych w życiu społecznym, a nie - jak zakładano - czynniki zakorzenienia lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to present the strength, structure and psychosocial correlator of inhabitants ties with place of residence. For analysis used empirical researches realised in both rural and urban environment.(MP)
18
60%
EN
The Internet of Things (IoT) consist of smart connected devices in homes, businesses and cities that has the ability communicate over an Internet without human-to-human or human-to-computer involvement. IoT communication standards and platforms has a high potential for a wide range of applications in different domains. Collecting the data by a large number of sensors, is a challenging task because of many open issues. Effective collection and distribution are crucial for classes of smart city services such as environmental monitoring, public security, transportation, and other. Unfortunately there are many connection gaps between the raw sensor data and the information context that are needed by high-level services and applications. Utilization of some Semantic Web standards provide better integration of sensor with applications, but still is far from being solved. Therefore, we have analyzed selected standards, protocols, and architectures and have suggested some enhancements into "common semantics" model.(original abstract)
XX
Zieleń stanowi nieodłączny element przestrzeni miejskiej. Ze względu na trudne warunki wzrostu i rozwoju roślin, występowanie różnego rodzaju obiektów budowlanych, oraz rozproszenie kompetencji w zakresie zarządzania zielenią, utrzymanie tego typu obszarów stanowi wyzwanie logistyczne. W pracy przedstawiono rolę zieleni w przestrzeni miejskiej, czynników wpływających na wzrost i rozwój roślin. a także organizację prac pielęgnacyjnych w odniesieniu do aktualnych uwarunkowań prawnych. Zwrócono uwagę na sposoby optymalizacji prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Greenery constitutes an inseparable element of the urban space. Due to difficult plant growth and development conditions, different types of building structures and dispersion of competences in the scope of greenery management, it is a logistic challenge to maintain this type of areas. The work explores the role of greenery in urban space, the factors influencing growth and development of plants, as well as organization of plant care works in the light of the existing legal conditions. The optimization methods for works related to maintenance of urban greenery have been taken into consideration.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych filarów inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Artykuł przedstawia rozważania oparte na czterech elementach: wartościach religijnych, ochronie środowiska, społeczeństwie i ładzie korporacyjnym. Autorka odnosi teoretyczne i praktyczne rozważania do kwestii określenia głównych filarów SRI(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to introduce the mainstays of socially responsible investment. The paper presents considerations based on four elements: religious values, environment protection, impact on societies and corporate governance. The Author relates her theoretical and practical observations to the issue of denoting the principal mainstays of SRI(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.