Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podobieństwa budowy i właściwości biologicznych cystatyny białka jaja kurzego do ludzkiej cystatyny c stwarzają możliwość jej wykorzystania w prewencji i leczeniu wielu chorób. Dlatego celem badań było opracowanie podstaw procesów izolacji i oczyszczania cystatyny białka jaja przy użyciu techniki filtracji membranowej i chromatografii powinowactwa. W wyniku diaflltracji odzyskiwano z białka jaja lub jego roztworów, po usunięciu z nich lizozymu, 40-65% aktywnego inhibitora. Wykazano, że usunięcie lizozymu z roztworu białka nie wpływa na ilość odzyskanej cystatyny w filtratach. Natomiast w procesach oczyszczania cystatyny metodą chromatografii powinowactwa odzyskiwano do 50% inhibitora zawartego w preparatach uzyskanych po suszeniu rozpyłowym roztworów białek; ilości te były niższe o 3-4% jeśli oczyszczano preparaty białka z którego usunięto lizozym.
EN
The similarity of structure and biological properties of hen's cystatin and human cystatin c gives the possibility for application of egg cystatin in therapy and prevention of many illness. In the studies basic processes for isolation and purification of cystatin from hen's egg using membrane filtration and affinity chromatography have been worked out. As the effect of diafiltration 40-65% active inhibitor was recovered from egg white or egg white solutions after lysosyme removal. It was found that quantity of active cystatin is not lowered if lysozyme was removed from egg white. Purification of cystatin with affinity chromatography led to 50% recovery of inhibitor from preparations obtained after spray drying of protein solutions. The amount of purified inhibitor was 3-4% lowered for preparations made from egg white after lysozyme removal.
PL
W artykule opisano podstawowe metody oznaczania aktywności lizozymu i stosowane metody jego izolacji z białka jaj kurzych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik chromatograficznych. Dokonano przeglądu potencjalnych możliwości zastosowania lizozymu jako czynnika bakteriostatycznego w produkcji żywności, szczególnie w odniesieniu do produktów mięsnych i mleczarskich oraz jako „ endogennego antybiotyku" w terapii i farmacji.
EN
The article describes principal methods of the determination of lizozyme activity and applied procedures of lysozyme isolation from hens egg white, including modern chromatographic techniques. Potential applications of lisozyme as bacteriostatic agent in food processing, especially for meat and dairy products, and as „endogenous antibiotics" in therapy and pharmacy were reviewed.
PL
Artykuł dotyczy postępu technicznego w produkcji urządzeń do rozdziału mieszanin wieloskładnikowych w przemyśle spożywczym. Nowe możliwości prowadzenia procesów rozdziału stwarzają dekantery, tj. wirówki poziome, a szczególnie dekantery trójfazowe umożliwiające oddzielenie frakcji stałej od dwufazowego układu ciekłego (np. olej i woda) z równoczesnym rozdziałem fazy ciekłej. Urządzenia te stwarzają możliwość integracji kilku procesów jednostkowych, co upraszcza i ułatwia procesy technologiczne.
EN
The paper is concentrated on the technical progress in machinery for separation of the multicomponent mixtures in food industry. New possibilities for separation processes are creating by usage of decanters i.e. horizontally arranged centrifuges especially three phase decanters, enabling separation the solid phase from two phase, liquid system (for example oil and water) with simultaneous separation of the liquid phase. Such equipment gives a possibility for the integration of the some individual processes which simplifies and facilitates technological processes
PL
W artykule opisano podstawowe właściwości biologiczne i fizykochemiczne lizozymu - białka enzymatycznego - N-acetylomuramylo β (1,4) glikanohydrolazy (EC. 3.2.1.17). Lizozym jest składnikiem szeregu tkanek oraz błon komórek roślinnych i zwierzęcych. Lizozym ma zdolność rozpuszczania błon komórkowych bakterii G+, a w określonych warunkach także G-. Szczególnie istotne jest hamowanie rozwoju bakterii patogennych takich jak: Salomonella, Brucella, Pseudomonas, Listeria monocytogenes oraz proteolityczne szczepy Clostridium botulinum. Lizozym tworzy kompleks z owomucyną, budujący żelową strukturę białka jaja. Lizozym jest termooporny i może być ogrzewany nawet do 100°C.
EN
Basic biological and physicochemical properties of lysozyme - enzymatic protein – N-acetylmuramyl β (1,4) glycanohydrolase (EC 3.2.1.17) have been writen. Lysozyme is a component of several tissues and membrans of plant and animal cells. Lysozyme is able to lyse of G+ bacteria membrans and under special conditions also G-. Very important property of lysozyme is inhibition of pathogenic bacteria growth such as Salmonella, Brucella, Pseudomonas, Listeria monocytogenes and proteolytic shapes Clostridium botulinum. Lysozyme forms a complex with ovomucin creating gel structutre of egg white. Lysozyme is thermoresistant and can be heated even up to 100°C.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania membranowych technik filtracyjnych do częściowego rozdziału niskocząsteczkowych protein białka jaja kurzego. Proteiny te wykazują aktywność biologiczną lizozymu - enzymu muramidazy o masie cząsteczkowej 143-102 Da oraz inhibitora proteinaz cysteinowych - cystatyny o masie cząsteczkowej 126-102 Da. Proces mikrofiltracji natywnego białka jaja oraz jego roztworów, sporządzonych z udziałem 0,15 M NaCl (w stosunku 1:1 i 1:4), przeprowadzono techniką cross-flow, przy użyciu filtra rurkowego wykonanego z polipropylenu o nominalnym rozmiarze porów 0,2-0,6 µm. W uzyskanych filtratach oznaczono aktywność lizozymu i cystatyny (jako zdolność do inhibowania proteinazy cysteinowej - papainy) i ustalono, że odzyskano od 60 do 80% aktywnych substancji niskocząsteczkowych. Zasadnicze znaczenie dla efektywności procesu miało zjawisko tworzenia warstwy białkowej na membranie (polaryzacja stężeniowa - fouling), powodujące spadek szybkości filtracji. Jednak warstwa ta przyczyniała się do poprawy wzbogacenia permeatów w niskocząsteczkowe substancje aktywne. Po przefiltrowaniu ponad 20-30% objętości przetwarzanego białka jaja uzyskano znaczący przyrost aktywności cystatyny względem roztworu wyjściowego.
EN
The objective of the study was to verify the possibility of using membrane filtration techniques for partial separation of biologically active proteins from an egg white. Such proteins show a biological activity of both the lysozome, i.e. a muramidase enzyme of a molecular weight being 143-102 Da, and the cysteine proteinase inhibitor, i.e. a cystatin having a molecular weight of 126 102 Da. The microfiltration process of a native egg white and its solutions, prepared using a 0.15 M NaCl (the ratios were 1:1 and 1:4) was performed using a crossflow technique; tubular filters of polypropylene were used, their porosity being 0.2-0.6 µm. In the filtrates produced, the activity of lysozome and cystatin was determined (regarded as the ability to inhibit cystein proteinase - papaine), and it was stated that amounts of active, low weight substances recovered ranged from 60% to 80%. The fouling phenomenon had a key effect on the entire process efficiency; it was the creation of a new protein layer on the membrane. The new layer on the membranegenerated a decrease in the filtration rate. On the other hand, owing to the said new layer on the membrane, there was an improvement in enriching permeates with low weight active substances. As soon as more than 20-30% of the egg white processed have been filtrated, an essential increase in the activity of cystatin was stated compared to the initial solution.
EN
The objective of the study was to investigate the influence of membrane material and membrane cut off on transport and separation properties of ultrafiltration membranes, as well as verification of the possibility of membrane techniques application for the recovery of bioactive components isolated from chicken eggs. Egg white solutions contain cysteine proteinase inhibitor – cystatin, which can be utilized, in the convenient state in liquid form, in some food and pharmaceutical industries. Commercial membranes made of polyethersulfone (PES) and regenerated cellulose (RC) were used in our experiments. Applied transmembrane pressure (TMP) varied from 0.05 to 0.30 MPa. Membrane filtration process led two step: first – microfiltration (MF) and second – ultrafiltration (UF). Microfiltration, using cross flow technique membranes made from polypropylene with 0.2 μm pores, was used as the first step of cystatin isolation from egg white (initial fractionation of egg white). Liquid products obtained by fractionation of egg white can be used as a partial feeding in the ultrafiltration installation. During ultrafiltration asymmetric membranes were used that were made of polyethersulfone and regenerated cellulose, with cut off of a molecular weight equal to 10, 30, 50 and 100 kDa. Polyethersulfone membrane with cut off 30 kDa was characterised by the highest yield of fractionated products with a high level of remaining specific biological activity. When membrane cut off point was increased specific activity of cystatin was lowered. Liquid fractions of egg white were characterised by high inhibitory activity of cystatin. The efficiency of cysteine proteinase inhibitor – cystatin – separation from egg white varied from 22 to 87%.
PL
Celem pracy była ocena mozliwości wykorzystania technik membranowych do pozyskiwania biologicznie aktywnych protein białka jaja kurzego z uwzglednieniem materiału, z którego została wykonana membrana oraz jej punktu odcięcia molekularnego. Roztwory białka jaja zawierające inhibitor proteinaz cysteinowych – cystatynę mogą być wykorzystywane przez niektóre gałęzie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W doświadczeniach wykorzystano komercyjne membrany z polieterosulfonu (PES) i regenerowanej celulozy (RC). Zastosowane ciśnienie transmembranowe zmieniało się od 0,05 do 0,30 MPa. Proces filtracji membranowej podzielona na dwa stopnie: pierwszy – mikrofiltracja (MF) i drugi ultrafiltracja (UF). Proces mikrofiltracji prowadzono techniką cross flow z wykorzystaniem filtra o konstrukcji rurkowej o nominalnym rozmiarze porów 0,2 μm wykonanego z polipropylenu do wstępnego frakcjonowania białka jaja w celu izolacji cystatyny. Filtrat po procesie mikrofiltracji stanowił nadawę w procesie ultrafiltracji. Podczas ultrafiltracji wykorzystano membrany wykonane z polieterosulfonu i regenerowanej celulozy o punkcie odcięcia molekularnego 10, 30, 50 i 100 kDa. Filtraty po procesie ultrafiltracji przez membranę wykonaną z polieterosulfonu o cut off 30 kDa charakteryzowały się najwyższym stopniem odzysku cystatyny i krotnością wzrostu aktywności specyficznej. Wraz ze wzrostem punktu odcięcia molekularnego membran obserwowano obniżanie krotności wzmocnienia aktywności specyficznej. Stopień odzysku aktywnej cystatyny z białka jaja kurzego zmieniał się od 22 do 87%.
PL
Podroby drobiowe są cennym i łatwo dostępnym źródłem składników odżywczych, jakkolwiek ich skład chemiczny przyczynia się do intensywnego zachodzenia procesów oksydacji pogorszających jakość produktów. Celem pracy była analiza właściwości przeciwutleniających tkanek podrobów kurcząt brojlerów żywionych paszą wzbogaconą w selen i metioninę. Aktywność przeciwutleniającą analizowano metodami DPPH, ABTS, FRAP i TBARS. Wykazano, że tkanki podrobów kurcząt żywionych paszą standardową miały wysoką zdolność do zmiatania wolnych rodników i redukcji żelaza III. Wprowadzenie do paszy selenu przyczyniło się do poprawy zdolności zmiatania wolnych rodników (ABTS, DPPH) przez tkanki żołądka i wątroby oraz redukcji żelaza III (FRAP) tkanek serca i wątroby, co spowodowało wymierne podwyższenie ich stabilności oksydacyjnej. Dodatek metioniny przekraczający 8,2 g/kg paszy prowadził do podwyższenia FRAP tkanki serca oraz wątroby, co jednak nie przyczyniło się do zwiększenia stabilności oksydacyjnej.
EN
The aim of the study was to evaluate the antioxidant properties of selected offals from broiler chickens fed diet supplemented with selenium and methionine. The antioxidant activity was analyzed by DPPH, ABTS, FRAP and TBARS. The offals from chickens fed a standard diet had a high ability to scavenge free radicals and reduce iron III. The incorporation of selenum to chicken diet improved the ability to scavenge free radicals (ABTS, DPPH) by stomach and liver tissues, as well as the ability to reduce iron (FRAP) by heart and liver tissues, which also improved their oxidative stability. The addition of more than 8.2 g/kg feed methionine led to an increase of heart and liver tissue FRAP, which did not contribute to the oxidation stability.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.