Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1021

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
XX
Badanie wizerunku terytorialnego jest złożonym procesem, wymagającym uwzględnienia jego wielu wymiarów i wykorzystania różnych metod badawczych. W artykule przedstawiono możliwości pomiaru wizerunku miejsc, wynikające z wykorzystania technik opartych na swobodzie skojarzeń. Podkreślono znaczenie tych metod w określaniu mentalnego obrazu marek terytorialnych. Przedstawiono sposoby badania ogólnych wrażeń dotyczących miejsca, zarówno w funkcjonalnym, jak i psychologicznym wymiarze wizerunku, a także metody służące określaniu unikatowych elementów wizerunku terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Destination image building is a complex process that requires taking into account a lot of its dimensions and the use of different research methods. The article presents the possibilities of the place image measurement arising from the use of techniques based on free assotiations. The author emphasizes the importance of these methods in determining the mental image of destination brands. The paper presents methods of measuring the general impressions of the place, both in functional and psychological dimension of the image, as well as methods for determining the unique elements of the destination image. (original abstract)
XX
Marketing practitioners believe in high significance of their brands and high utility of their products. They perpetuate a viewpoint of brands serving as mental shortcuts, which facilitate purchase decisions, and they consider brands to be highly important throughout the whole consumption process. Interestingly, there exist some premises which suggest that the role of brands in consumers' lives is overestimated. The objective of the present study was therefore to gain insight into this phenomenon and examine the real importance of brands in consumers' everydayness. A researcher metaphor of a shadow brand was introduced and diverse qualitative methods were applied. The initial findings suggest that almost all consumed brands remain overshadowed; high involvement brands can be equally meaningless as low involvement ones; neither purchase frequency, perceived quality, nor trust, increase probability of moving a brand out of shadow.(abstrakt autora)
EN
Praktycy marketingu wierzą, że ich marki są ważne, a produkty użyteczne. Propagują pogląd o markach jako specyficznych skrótach myślowych ułatwiających decyzje konsumenckie oraz podkreślają ogromną wagę marek w całym procesie konsumpcji. Istnieją jednak przesłanki, aby sądzić, że rola marek w życiu ich użytkowników jest zbyt przeceniana. Dlatego celem przedstawionych badań była eksploracja zjawiska malejącego znaczenia marek w codzienności konsumentów. Przeprowadzono szerokie badania jakościowe, a do opisu rezultatów wykorzystano metaforę cienia. Wstępne wyniki sugerują, że większość konsumowanych marek pozostaje w cieniu; marki wysokiego zaangażowania mogą być równie bez znaczenia, jak marki niskiego zaangażowania; ani częstotliwość zakupu, postrzegana jakość, ani zaufanie, nie zwiększają znacząco szans marki na wyjście z cienia.(author's abstract)
3
Content available remote Metody pozyskiwania marek lokalnych przez firmy francuskie w Polsce
100%
XX
Mimo postępującej globalizacji i nasilającej się presji na ujednolicenie strategii marketingowych i strategii marki przedsiębiorstwa międzynarodowe nadal wykazują istotne zróżnicowanie, wprowadzając do portfeli markowych marki lokalne. Celem artykułu jest przedstawienie metod pozyskiwania marek lokalnych przez inwestorów francuskich w Polsce, uwzględniając rodzaj działalności firmy, charakter klientów oraz realizowaną strategię marki. Analizie poddany został także proces pozyskania marek lokalnych przez inwestorów francuskich na rynek polski. W referacie przedstawiono wyniki badań empirycznych zrealizowanych wśród firm francuskich zarządzających markami lokalnymi w Polsce w latach 2009-2010.(abstrakt autora)
EN
Despite globalization and the growing pressure on the standardization of marketing strategies and brand strategies, international companies show significant differences and they introduce local brands to their brand portfolios. The objective of this paper is to present the methods of local brands acquisition by French investors in Poland, taking into account the nature of activity, character of customers and realized brand strategy. In the paper the process of local brands acquisition by French investors on the Polish market is also analyzed. The paper presents the results of empirical research carried out among French companies, owners of local brands in Poland, in 2009- 2010.(original abstract)
XX
Znaczenie marki w światowej gospodarce jest dziś niemałe. W najbliższym czasie najprawdopodobniej będzie ono jeszcze wzrastać. Dobrze będzie, jeśli polscy menadżerowie w porę to zrozumieją i zaczną przywiązywać większą wagę do marki. Niska cena nie wystarczy by na trwałe uzyskać przewagę konkurencyjną, tym czymś jest właśnie marka. (fragment tekstu)
5
Content available remote Reception of Brand Placement in Computer Games - Literature Review
80%
EN
Following the rapid spread of the internet in the last two decades, the use of computer games in the process of brand building has developed considerably. Brand placement in computer games is not new. In the 80s brands such as Budweiser or Marlboro could have been encountered in games Tapper and Pole Position. Nevertheless, growing ranks of teenagers as well as adults turned computer games into meaningful marketing tool. The primary aim of this paper is to describe the impact of brand placement on audiences, especially their psychological and behavioral responses. According to the literature, brand featured inside the game environment can improve brand recall and brand recognition, change players' belief about the brand and make them more inclined to buy or recommend the product stamped with the mark of referring brand. In addition, the article identifies some factors that influence reception of brand placement in computer games, such as brand prominence of product and brand congruity. The paper is based on literature review and chosen scientific publications. (original abstract)
EN
Aim/purpose - The study aims to understand the contribution of the experiential events how to influence the brand loyalty while the consumer synchronized with brand under the brand resonance. Design/methodology/approach - The study combines Schmitt's five distinct experience 'modules' with the SEM method to explore the relationship among these five experience dimensions and brand experience, and applies the Keller's CBBE model to explore whether the experiential events that consumer participated could help the company build brand resonance through the brand experience delivering in the event. The study applies convenient sampling method and collects data through online questionnaire platform from April 12 to April 26, 2015. Deleting invalid or incomplete questionnaires, the study gets 204 valid samples from the total 229 respondents. Findings - The findings indicate that these five strategic experiences dimensions are positively related to the brand experience; the positive relationships among brand experience, brand resonance, and brand loyalty also exist. Research implications/limitations - The results of the study have some strategic implications for marketing practice. The findings point out that event marketing could be considered as an effective tool to enlarge customer base and to build brand loyalty. In the real world, the more event marketing adopts; the stronger brand experience is and the higher the effect on brand loyalty will be. Nevertheless, the study cannot provide specific constructive suggestion: how to design events to stimulate and create a strong, memorable brand experience. Originality/value/contribution - Few studies examine the effect of each brand experience dimensions on brand relationship, and this study fills this gap.(original abstract)
7
Content available remote Morfologia marki organizacji niekomercyjnych na przykładzie polskich teatrów
80%
XX
Odbiór różnego rodzaju apeli, które organizacje mogą kierować do poszczególnych grup odbiorców, będzie ułatwiony, jeśli zostanie wsparty rozpoznawalną i niosącą pozytywne wartości marką. Stąd celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena budowy marek rozumianych jako oznaczenia ułatwiające odróżnienie jednego podmiotu od innych. Wnioski przedstawione w artykule odnoszą się zarówno do konstruowania nazw teatrów, jak i oznaczeń graficznych. Ponadto umieszczono tu konkluzje odnoszące się do trzech sfer, do których odwołują się marki: funkcjonalnej, symbolicznej i odczuwania. Podkreślono, Ŝe wykreowanie dobrej marki jest procesem wielowymiarowym i czasochłonnym, ale bardzo istotnym w działalności teatrów, konkurują one bowiem ze sferą kultury masowej i innymi formami spędzania wolnego czasu.(oryginalny abstrakt)
EN
Receiving various appeals that organizations may address to particular audiences will be facilitated if supported by well known and delivering positive values brands, understanding as signs enabling distinguishing one organization from the other. Therefore the objective of this paper is the analysis and evaluation of brands morphology. Conclusions discussed in the paper refer to the issues of creating theatres' names as well as graphics. Moreover, the paper contains conclusions concerning three spheres of brands: functional, symbolic and perceptional. It is underlined that a good brand creation is a multidimensional and time consuming process but, as theaters compete with mass culture and other forms of spending leisure time, it is a very important activity of such kinds of organizations.(abstract original )
XX
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej oferowanie jakościowo dobrego produktu po przystępnej cenie nie zapewnia już sukcesu. Klient oczekuje pewnej wartości dodatkowej, niekoniecznie uchwytnej materialnie. Nabywca wraz z walorami użytkowymi chce otrzymać świetne samopoczucie, okazać przynależność do danej grupy społecznej, wyróżnić się. Budowana na odmienności marka, oferująca konsumentowi korzyści, którymi jest zainteresowany staje się wartością decydującą o sukcesie produktu w każdej branży. Poważnym utrudnieniem dla budowania i utrzymywania silnej pozycji marek alkoholi wysokoprocentowych w Polsce jest całkowity zakaz reklamy publicznej. Jednak to właśnie produkt w tym sektorze musi się wyróżniać,charakteryzować się cechami tak unikatowymi, by konsument chciał się z nim utożsamiać. Autorka artykułu stawia tezę, że głównym atutem konkurencyjnym przedsiębiorstw działających w omawianym sektorze są silne marki przedstawione w ofercie.(oryginalny abstrakt)
EN
In today's economic reality selling a premium product at an available price does not ensure market success any longer. Customers need to be offered something more - they need to be offered some additional value that is usually impossible to be measured precisely. Apart from gaining specific product features, the buyer wants to gain also positive feelings, the sense of belonging to a particular social group or the ability of standing out. The brand built on dissimilarity and offering consumers the benefits they are interested in becomes a value that conditions a market success of the product in every industry. The entire ban on public advertising of alcoholic beverages in Poland has become a serious impediment to building and maintaining a strong position of high-proof alcoholic beverages brands. Therefore, in this industry products need to stand out and possess specific unique features so that consumers could identify with them. The author of the paper has formulated a thesis that the main competitive advantage of companies,which operate in the industry discussed, are powerful brands possessed by them.(abstract original )
9
Content available remote Strategie marek e agrobiznesie
80%
XX
W artykule przedstawiono wybrane teoretyczne zagadnienia dotyczące różnych typów strategii marek w przedsiębiorstwach, a następnie przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania tego elementu zarządzania marketingowego w podmiotach działających w branży agrobiznesu. Przedstawione strategie marek zostały podzielone na trzy grupy (podział ze względu na właścicieli marek, produkty lub ich grupy oraz pozycjonowanie produktów). Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że w sektorze agrobiznesu występuje duŜe zróżnicowanie i bogactwo wykorzystywanych strategii marek, na co wpływ ma m.in. specyfika branży oraz głęboka segmentacja odbiorców końcowych.(oryginalny abstrakt)
EN
The paper presents some theoretical issues concerning the different types of brand strategies for companies and then there are presented examples of practical application of this element of marketing management in enterprises operating in the agribusiness sector. The brand strategies have been divided into three groups (division according to the owners of brands, products or groups of products and positioning of products). On the basis of considerations it can be stated that in the agribusiness sector, there is used a great diversity and richness of brand strategies. This is influenced, among others, of branch specification and deep end-user segmentation.(abstract original )
10
Content available remote Wpływ merchandisingu producenta na kształtowanie wizerunku jego marki
80%
XX
Przedmiotem opracowania jest merchandising jako element oddziałujący na postrzeganie marki przez klientów. Celem głównym pracy było zbadanie wpływu merchandisingu na kształtowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Nivea Polska. W pracy pozytywnie zweryfikowano następującą hipotezę: merchandising, traktowany głównie jako narzędzie wspierające sprzedaż, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku marki Nivea. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego, przy użyciu kwestionariusza wśród 150 konsumentów dokonujących zakupy w hipermarketach. Na podstawie wyników stwierdzono, że zdaniem 72% respondentów, narzędzia merchandisingowe stosowane przez firmę mają wpływ na wizerunek marki Nivea.W związku z powyższym, zarekomendowano potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi merchandisingowych w celu kształtowania wizerunku marki Nivea. W rezultacie takie działanie przyczyni się do umocnienia wizerunku marki w świadomości konsumentów oraz zwiększenia sprzedaŜy produktów.(oryginalny abstrakt)
EN
The subject of this paper is merchandising as an element affecting the perception of a brand by customers. The main objective of the study was to examine the impact of merchandising on brand image development on the example Nivea Poland. The paper verifies the following hypothesis: merchandising, used mostly as a tool supporting sale, has a direct impact on creating the image of the Nivea brand. The research was conducted by direct interview method, using a questionnaire survey among 150 consumers in hypermarkets. Based on the results it is found that 72% of respondents consider that merchandising tools used by the company have an impact on the Nivea brand. Therefore, there is recommended the need for more effective use of merchandising tools to shape the image of the Nivea brand. Such action will contribute to strengthening the brand image in the minds of consumers and to increasing sales of the product.(abstract original )
11
Content available remote Marka i jej wartość z punktu widzenia franczyzobiorców
80%
XX
Powszechne naśladownictwo gospodarcze wymusza na uczestnikach rynku poszukiwanie innych niż materialne źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. Wśród czołowych czynników niematerialnych na wyróżnienie zasługuje szczególnie marka i jej wartość. W artykule poruszono powyższe zagadnienia dla szczególnego przypadku, jakim jest franczyza. Wskazano miejsce marki w systemie franczyzowym oraz przybliŜono pojęcie wartości marki postrzeganej przez franczyzobiorcę na podstawie badań przeprowadzonych przez Munyaradzi W. Nyadzayo, Margaret J. Matandę, Mikea T. Ewinga.(oryginalny abstrakt)
EN
Widespread economic imitation forces at the market participants obligation to searching other than tangible sources of competitiveness. Among those intangible factors one of the most important is brand and its value. The paper explore these issues for the special business format - franchising. In this paper author shows brand place in the franchise system and brought closer to the concept of franchisee-based brand equity, based on research conducted by Munyaradzi W. Nyadzayo, Margaret J. Matanda, Mike T. Ewing.(abstract original )
12
80%
XX
Cykl życia produktu to koncepcja związana z "odświeżeniem" marki. Marka, aby trwać na rynku, musi się zmieniać. Musi podążać za potrzebami nabywców, a nawet je wyprzedzać. Mówi się wówczas, że jest ponadczasowa. W literaturze marketingowej "marka" opisywana jest w trzech głównych znaczeniach. Po pierwsze, to produkt, czyli indywidualna pozycja marketingowa, linia produktu, rodzina produktów, a nawet cały oferowany przez firmę asortyment. Po drugie, kojarzyć ją można z konkretnym znakiem towarowym, czyli logo. Wreszcie po trzecie, można ją utożsamiać ze skrótem myślowym, oznaczającym szeroko pojęty wizerunek produktu czy zestawu produktów i wówczas nabiera charakteru wartościującego. Marketing łączy ze sobą trzy wymienione znaczenia i generuje w ten sposób następującą definicję marki: "produkt, który zapewnia korzyści funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu". To pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona lub opraco-wana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów(fragment tekstu)
EN
The subject of this project concerns research based on a brand's image "refreshing" process influence on the life cycle of a product. "Estée Lauder" brand served as an example of a company producing body care and makeup cosmetics for women. Through all years, the company had introduced many processes refreshing the image what resulted in over sixty years of brand's market existence. The main objective has been fulfilled basing on more detailed targets. A research hypothesis of the project indicates that the majority of customers knows "Estée Lauder" products. Customers' opinion survey has been performed as a direct interview supported by a questionnaire paper(original abstract)
13
80%
XX
Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań rozwoju, jak również czynników sprzyjających kreowaniu wizerunku marki sieci franczyzowej po-przez działania związane z zarządzaniem marką. Przedstawiane wnioski opiera-ją się na analizie literatury przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym, którego celem było poznanie funkcjonowania systemów zarządzania marką sieci franczyzowych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The analysis of the results of the survey allows for the identification of conclu-sions of a more general nature regarding the franchise brand management. In most cases the feelings of the franchise networks representatives participating in the survey con-cerning these networks‟ brands have been positive. It can be stated that the condition of this kind of system of running and developing a company on the Polish market is satis-factory. The brands of Polish franchise formats are recognizable, some of which are even ranked among the group of exclusive brands. It can be reasoned that the surveyed franchising entities are appreciated by customers, which leads to the conclusion that opening up further franchising entities and running the business under the name of a given brand is conducive to creating brand awareness through joint building of the brand reputation. (original abstract)
14
Content available remote Marketing wirusowy a sposób postrzegania marki
80%
XX
O możliwościach wykorzystywania marki jako skutecznego narzędzia konkurowania przesądza siła marki. K.L. Keller określa ją jako efekty marketingowe, które mogą być przypisane bezpośrednio marce - co oznacza, że nie pojawiłyby się one, gdyby produkt nie był nią właśnie oznaczony1. Siła marki zależna jest od siły i natury skojarzeń z nią związanych. Siła wpływa na świadomość marki, zaś całość skojarzeń związanych z marką tworzy jej wizerunek. Wpływ na ich powstawanie wywiera nie tylko firma, lecz również kultura, oczekiwania społeczne, działania konkurencji czy opinie innych osób. To właśnie na skutek oddziaływania tych czynników całość skojarzeń, jakie firma stara się wytworzyć lub utrzymać na temat swej marki (tożsamość marki)2, nie zawsze jest zgodny z całością skojarzeń zapisanych w umysłach konsumentów (wizerunkiem marki). Na wizerunek marki wpływ mają także osobiste i nieosobiste doświadczenia, marketing szeptany, nieoficjalne informacje o marce czy uprzedzenia związane z marką, firmą, krajem pochodzenia, osobą, wydarzeniem lub miejscem. Właśnie na skutek oddziaływania tych elementów tak trudne staje się zapewnienie zgodności pomiędzy wizerunkiem a tożsamością marki. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the problem of influence of viral marketing activities on brand perception. On the basis of a literature analysis, the author tries to answer the question what could be a positive and the negative influence effect of viral marketing on brand image. The results shows, that although viral marketing actions could bring a lot of positive results to the way brand is perceived, it's also related with some threats. Basic problems in this matter are the lack of control, finding a suitable for the brand image viral marketing message and reducing possible distractive impact of negative opinions.(original abstract)
15
Content available remote Kreowanie marki w sporcie
80%
XX
Organizacje sportowe wyróżniają się na rynku tym, że ich konsumenci to przede wszystkim kibice, pasjonaci i sympatycy, którzy są związani z nimi emocjonalnie. Emocje stanowią bardzo ważny aspekt sportu i decydują o sile lojalności klientów. W Polsce dopiero od niedawna podejmowany jest temat kreowania marek sportowych oraz strategii marketingowych w tym obszarze. Wiele organizacji sportowych nie ma świadomości swojego wizerunku, a także nie potrafi nim zarządzać. Wiedza o tym, co wyróżnia marki produktów i usług sportowych, może pomóc w zaplanowaniu działań związanych ze skutecznym promowaniem organizacji oraz utrwalaniem jej marki w świadomości konsumentów. Kreowanie marki sportowej powinno dotyczyć przede wszystkim budowania jej osobowości, co jest przedmiotem niniejszego artykułu(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present a contemporary approach to branding in sport. Sports brands are especially recognized and appreciated by consumers because of the emotions that are connected with supporting a team or even practicing. Those involved emotions are what make those brands unique and valuable on the market. The approach to creating a brand image is not focused only on how to stay in consumers' minds, but how to build brand identity and personality. The paper will present the process of branding in sport, which includes the above-mentioned aspects.(original abstract)
16
Content available remote Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki
80%
XX
Marketing i jego cele ewoluują wraz z przemianami społecznymi. W czasach rewolucji przemysłowej oczy marketerów były skierowane na produkt, a ich uwaga skupiona na jego opracowaniu i sprzedaży. Kolejnym etapem zasadnicze zmiany był rozwój technologii informacyjnej. Trend ten sprawił, że priorytetowe stało się spełnienie oczekiwań konsumentów nie tylko w funkcjonalnej, ale również emocjonalnej, którą determinowało pozycjonowanie produktu firmy. W dzisiejszych czasach poziom ubóstwa, zmiany klimatyczne i wzrost zanieczyszczenia środowiska dają powód do refleksji nad znaczeniem działań marketingowych firm w czynieniu świata lepszym(fragment tekstu)
EN
Nowadays access to the digital technology and information increase consumer awareness and requirements towards brands and values which they are representing. In response to this trend companies in their activity aren't already focusing only on the product and the consumer, but also matters of the mankind, supplementing functional and emotional aspects with spiritual values. The problem of the poverty, the climate change and the increase in the environmental pollution are giving reason for refl ection over the signifi cance of the marketing activity of companies at making world better through Corporate Social Responsibility(original abstract)
17
Content available remote Skuteczność kreowania tożsamości marki w internecie
80%
XX
Podstawowy problem, przed jakim stoi każde przedsiębiorstwo, to przekona-nie nabywców do oferowanych przez siebie produktów. Produkty takie mogą być oferowane pod własną marką, bądź marką przedsiębiorstwa, lub kombinacją tych dwóch narzędzi marketingowych. Najbardziej rozpowszechnione są marki producenta. Są one łatwo identyfikowalne i chętnie nabywane przez konsumentów ze względu na wysoką jakość i minimalne ryzyko związane z zakupem. Marka dostacza korzyści: racjonalne (ściśle powiązane z cechami produktu) oraz psychologiczne (odnoszące się do odczuć, jakie towarzyszą zakupowi bądź użytkowaniu produktu danej marki). Niestety nie zawsze wiadomo, czy wysiłki i nakłady, jakie ponosi przedsiębiorstwo w kreowania tożsamości własnej marki bądź marek, znajdą swoje odzwierciedlenie w ukształtowanym przez nabywców wizerunku. Metody kreowania marki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w medium Internetu wydają się być skuteczne, dzięki możliwości interakcji z odbiorcami przekazów promocyjnych.(fragment tekstu)
EN
The main problem of modern companies is to persuade buyers of their products. Such products may be offered under its own brand, a company brand, or a combination of these two marketing tools. Unfortunately, it is not always clear whether the efforts and expenses incurred by the company in creating its own brand identity are cost effec-tive. Methods of using branding tools on the Internet seem to be effective, with the ability to interact with clients of promotional messages.(original abstract)
18
Content available remote Badania nad Marką szkoły wyższej
80%
XX
Badania nad marką szkoły wyższej wydają się niezwykle istotne w kontekście pojawiających się i nasilających zmian na rynku edukacyjnym. Badania te mogą być prowadzone w różnych grupach (kandydatów na studia, studentów, pracodawców), z wykorzystaniem różnych metod i technik badań (ilościowych i jakościowych) i obejmować różne problemy badawcze (znajomość marki szkoły wyższej, satysfakcja studentów, badania losów absolwentów itp.). Niektóre kierunki badań są wymuszone regulacjami prawnymi, inne natomiast zależą od potrzeb zarządzających szkołą wyższą. Niewątpliwie konieczność wprowadzenia do szkół wyższych elementów zarządzania rynkowego wymusza też konieczność prowadzenia badań marketingowych i wykorzystywania ich wyników w procesie zarządzania szkołami wyższymi.(abstrakt autora)
EN
Research on higher education school brand seems to be very important in the context of emerging and intensifying changes in the education market. The research may be conducted in different groups (candidates for studies, students, employers), with the use of different methods and techniques of research (both quantitative and qualitative) and include various research problems (brand awareness, student satisfaction, survey following up graduates etc.). Some research directions are enforced by legal regulations, while others depend on the needs of the management of higher education school. Undoubtedly, the need for the introduction of market management to higher schools forces the necessity of conducting marketing research and using the results in the management of higher schools.(author's abstract)
19
Content available remote Nazwisko jako marka na przykładzie rynku mody
80%
XX
Artykuł dotyczy rodzaju luksusowych marek mody, których nazwa jest jednocześnie znanym nazwiskiem kreatora. Poglądy autora oparte są na analizie przykładów zaczerpniętych z rynku mody oraz na wynikach badań własnych. Jednym z najistotniejszych składników marki jest jej nazwa. Jest ona tym dla produktów i firm, czym imiona oraz nazwiska dla ludzi, pozwala konsumentom na odróżnianie ofert rynkowych. Wśród składowych elementów efektywnej symboliki (stosowanej przy konstruowaniu marki) jest parametr, który należy do najważniejszych w budowaniu marki: nazwisko - samo w sobie będące marką. Obie omawiane marki, Kenzo i Versace, wykorzystują w swych produktach symbole kultury, z której wywodzą się ich twórcy; elementy te przyjmują nowe formy i są obecnie utożsamiane z nazwiskami dwóch wielkich projektantów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the luxury fashion brand whose name is at the same time the surname of a famous fashion designer. The author's views are based on the analysis of the examples excerpted from fashion market and own research. One of the most essential components of the brand is its name. For products and companies, it is like names and surnames for people. It allows consumers to identify and compare the offers of given sellers. Among all the elements of effective symbolism (used during brand construction), there is a parameter which belongs to the most important ones in brand construction: the surname which is a brand itself. The products of both brands Kenzo and Versace use symbols of culture of their creators, however it's their genius that gives them a new form and as an interpretation of these traditional symbols, they are today associated with the names of two greatest designers.(original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zostały omówione różne wymiary i aspekty rozszerzenia marki. Istnieją cztery główne modele oceny rozszerzenia marki w kontekście wyniku finansowego. Modele te polegają m.in. na: obliczaniu zwrotu z inwestycji, obliczaniu wartości bieżącej przyszłego przepływu środków pieniężnych, użyciu rzeczywistych opcji (real options). Ponadto opracowanie uwzględnia dyskusję o zagrożeniach i korzyściach związanych z rozszerzeniem marki. Autor dokonał analizy aktualnej literatury i omówił pojęcie rozszerzenia marki z punktu widzenia osiągania celów marketingowych i finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The various financial measurements and aspects of brand extensions are discussed in this paper. For this purpose a framework of brand extension valuation is created. There are four main models of evaluating brand extensions in relation to the financial outcome. First, calculating the return on investment. Second, analyze if a brand extension creates shareholder value by calculation the present value of its future cash flow. Third, using real options that enable to calculate by how much flexibility increases the value of investment. Fourth, a model based on the motion picture industry. Furthermore, the paper integrates a discussion about risks and benefits involved in brand extensions. The author analyzed current literature and discussed the concept of brand extension from the marketing and finance perspective. (original abstract)
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.