Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mokra toryfikacja zrębków drewna bukowego
100%
PL
Przeprowadzono mokrą toryfikację zrębków drewna bukowego. Surowiec o zawartości 50% mas. wilgoci przetwarzano w reaktorze o pracy okresowej. Wsad wygrzewano przez 5–30 min w zakresie temp. 190–230°C. Określono wpływ warunków czasowo‑temperaturowych na zmianę stopnia uwęglenia, pozostałości po spopieleniu oraz ciepła spalania produktu stałego. Oznaczono stopień konwersji surowca do produktu gazowego oraz udział w nim CO i CO2.
EN
Beech wood chips were wet torrefacted in a batch reactor. The wet raw material (moisture content 50%) was heated at 190–230°C for 5–30 min. The gas yield was 0.23–2.23%. The gas contained CO2 (up to 94.14%) and CO (up to 5.86%). The solid product had a reduced volatile matter content (up to 67.02%), increased higher heating value (up to 22.24 MJ/kg), irregularly changed ash content (658–749 mg/MJ) and fixed C content (up to 32.31%).
2
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
84%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
3
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
84%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
PL
Przeprowadzono badania termograwimetryczne osadów ściekowych w celu określenia ilości uwalnianych produktów gazowych w zakresie temperatur 30-1000 °C i wyznaczenia parametrów kinetycznych reakcji zachodzących podczas rozkładu termicznego. Badania wykonano w atmosferze argonu symulującej warunki panujące podczas pirolizy i w atmosferze dwutlenku węgla symulującej proces zgazowania. Wyznaczone parametry kinetyczne posłużą do zamodelowania zachodzących zjawisk rozkładu termicznego w reaktorze o działaniu ciągłym.
EN
Thermogravimetric investigations of sewage sludge were carried out to determine the amount of released gas products in the temperature range from 30 to 1000 °C and to specify the parameters of kinetic reactions that took place during thermal degradation. The investigations were performed in the atmosphere of argon, which simulated phenomena occurring during pyrolysis and in the atmosphere of carbon dioxide, which simulated gasification process. The determined kinetic parameters will be used to model thermal degradation phenomena, which take place in a continuous reactor.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę taśm stosowanych w górnictwie oraz pożarów, których źródłem mogą być przenośniki taśmowe. Opisano badania rozkładu temperatury w konstrukcji przenośnika podczas symulowanych stanów awaryjnych. Scharakteryzowano również badania produktów gazowych powstających podczas degradacji termicznej próbek taśm przenośnikowych. Badania przeprowadzono na stanowiskach laboratoryjnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Otrzymane wyniki oraz ich analiza posłużą do opracowania metody i urządzenia do wczesnego wykrywania źródeł pożarów przenośników taśmowych.
EN
The conveyor belts used in the mining have been characterized in the paper. The fires probably caused by belt conveyors have been discussed. A research on temperature profile at a conveyor construction at simulated emergency states has been described. The analyses of gaseous products produced during thermal decomposition of belt samples have been characterized as well. The tests were carried out at laboratory stands of the Institute of Innovative Technologies EMAG. The results obtained and next their analysis will be used for development of a method and a device for early detection of fire sources in belt conveyors.
PL
Fermentacja ciemna umożliwia otrzymywanie bio-wodoru z substratów pochodzenia biologicznego, np. z biomasy ligno-celulozowej. Kontrola i właściwe sterowanie przebiegiem procesu fermentacji ciemnej wymaga bieżącego monitoringu składu powstającej fazy gazowej. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę analizy składu fazy gazowej z wykorzystaniem techniki GC-TCD-FID. Zaproponowana metodyka umożliwia oznaczenie następujących gazów w analizowanej mieszaninie: H2, O2, CH4 i CO2. W pracy zwięźle omówiono metodę fermentacyjnego otrzymywania biopaliw gazowych z surowców ligno-celulozowych. Przedstawiono przykładowe wyniki analizy chromatograficznej próbek gazowych, pobieranych w trakcie fermentacji ciemnej z hydrolizatu ze zmielonej i wysuszonej wierzby energetycznej po wcześniejszej obróbce alkalicznej i hydrolizie enzymatycznej.
EN
Dark fermentation allows the production of biohydrogen from substrates of biological origin, e.g. from lignocellulosic biomass. The proper control of the course of the dark fermentation process requires the need of monitoring of the composition of the generated gas phase. This paper presents the methodology of gas phase composition analysis using the GC-TCD-FID technique. The proposed methodology makes it possible to determine the following gases in the analyzed mixture: H2, O2, CH4 and CO2. The work discusses briefly the method of fermentative production of gaseous biofuels from lignocellulosic raw materials. Exemplary results of the GC-FID-TCD analysis carried out on gas samples collected during dark fermentation from milled and dried energetic willow, previously alkaline pretreated and enzymatically hydrolysed, are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.