Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warehouse management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Jak wynika z najnowszej edycji dorocznego raportu je Oferteo.pl, działające w naszym kraju firmy najczęściej poszukują wózków widłowych czołowych i używanych, a Serwis Oferteo.pl jak co roku zbadał preferencje polskich firm dotyczące popularnych "widłaków". Z najnowszej je edycji badania rynku wózków widłowych w Polsce wynika przede wszystkim, że najpopularniejsze trendy trzymają się mocno i nadal najczęściej poszukiwane są wózki w czołowe, najlepiej używane. Zmieniły się natomiast preferencje dotyczące oczekiwanego udźwigu wózków. (fragment tekstu)
2
Content available remote Temperature Controlled Warehouse Safety Management Model
80%
EN
Purpose: The primary purpose of the paper is to present the authors' own model of a temperature controlled warehouse management model. The detailed objectives of the paper is to review literature and normative acts on the subject matter and to develope a warehouse scheme as a system which provides the basis for modelling. Design/methodology/approach: Qualitative methods of input data collection were used to build a temperature controlled warehouse management model. The data included was based on observation of the environment, auditors' experience in quality management systems, desk research, as well as an analysis of literature on the subject matter and a conceptual framework. Findings: The model of warehouse management with temperature control takes into account static and dynamic factors resulting from the specificity of the storage process. Originality/value: The designed temperature controlled warehouse safety management model, which applies to a warehouse where food products are stored, takes organisational, legal and technical aspects into account. The model takes into account the hazards which can affect both kinds of the presented aspects (organisational, legal and technical), which is an essential part of the model. (original abstract)
XX
W przekonnaniu autorów opublikowanego 4 sierpnia br. najnowszej edycji raportu dotyczącego sytuacji na polskim rynku powierzchni magazynowych w I kwartale br. (przygotowanego przez firmę Jones Lang La Salle - JLL)poprawa koniunktury gospodarczej w krajuy znajduje swoje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na powierzchnie magazynowe. Po udanym udanym roku 2013, kiedy wynajęto łącznie 1,89 mln m2, zapotrzebowanie najemców na magazyny i obiekty produkcyjne utrzymuje się na dobrym poziomie.(fragment tekstu)
XX
Artykuł ma za zadanie wskazać rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa pracy przy realizacji procesu magazynowego. Przedstawione opracowanie koncentrować się będzie na wybranych grupach zagrożeń, jakie stanowić mogą m.in. wyposażenie technologiczne magazynu, w tym urządzenia do składowania i magazynowe środki transportowe czy zagrożenie pożarowe. Oprócz technicznych zagrożeń bezpieczeństwa, wskazano także na aspekt organizacyjny, który ma także istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie(abstrakt autora)
EN
Article aims to identify the types and sources of threats to safety during of the warehouse process. This paper will focus on the on selected sections of the risks that may constitute, among others, technological equipment of the warehouse, including storage devices and means of warehouse transport or fire risk. In addition to technical security threats, the article also presents an organizational aspect that also has a significant impact on work safety in the warehouse.(author's abstract)
5
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie dostępności powierzchni magazynowych województwa śląskiego w ujęciu ilościowym na tle innych regionów kraju, a ponadto zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają dostępne powierzchnie magazynowe w rozwoju województwa i jego głównych działalności. (fragment tekstu)
EN
With the advancement of the TSL industry, the storage business is growing very rapidly. It is implemented both for the needs of enterprises and in the form of services offered on the market. This trend entails the need to develop warehouse areas that are the main element of the logistics infrastructure. At the same time, they are a component of the infrastructure of the region or of the country, giving the opportunity to develop both warehousing services and logistics services as well as other areas of activity (industry, trade). In reference to this, the aim of the article is to present the availability of warehouse area in the Silesian Voivodeship in quantitative terms against other regions of the country. Also pay attention to the role of the available warehouse area in the development of the voivodeship and its main activity. (original abstract)
XX
Rozważając tematykę projektowania magazynów wysokoregałowych należy wziąć pod uwagę nie tylko stosowane technologie, organizację pracy, wyposażenie techniczne, a przede wszystkim infrastrukturę. Powodem ku temu jest fakt, że infrastruktura tego typu magazynów stanowi jednolitą część z otaczającymi ją elementami, tj. dachem i ścianami. Wobec tego rozważyć warto szereg czynników mających wpływ na wieloletnie, sprawne i, co równie istotne, bezpieczne funkcjonowanie takiego budynku. W związku z tym w artykule omówiona została klasyfikacja czynników zewnętrznych i wewnętrznych rozpatrywanych przy projektowanie magazynów wysokoregałowych. Podana i omówiona została także przykładowa analiza jednego z czynników dotycząca bliskiego otoczenia budynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Considering the issues of high-bay warehouses designing not only the technologies, work organization, technical equipment should be taken into account. The most of all infrastructure should be. The reason for this is the fact that infrastructure in this type of warehouses provides a single part with the surrounding elements, i.e. its roof and walls. Therefore, it is worth to consider a number of factors affecting the long-term, efficient and, more importantly, safe operation of such a building. Therefore, in the paper the classification of internal and external factors considered in high-bayefe warehouse designing is discussed. An example analysis of one of the factors, connected to building surrounding, is given and discussed.(original abstract)
XX
W artykule sprawdzono, jaki wpływ na średnie czasy (odległości) kompletacji ma umieszczenie towarów tego samego typu w wielu lokalizacjach magazynowych. Model uwzględniający wiele lokalizacji z tym samym towarem, zaproponowany przez Danielsa, Rummela i Schantza [1998], pozwala na znalezienie najkrótszej trasy w magazynie. W artykule omówiono problemy związane z praktycznym jego wdrożeniem. Skomentowano również propozycje Dmytrowa [2013; 2015] oraz Dmytrowa i Doszynia [2015] opierające się na takim wyborze pobieranych towarów, aby zmaksymalizować sumy wag przypisywanych lokalizacjom. W badaniach przyjęto, że wszystkie lokalizacje są równie atrakcyjne i skoncentrowano się na wyznaczeniu najkrótszej trasy przy założeniu, że magazynierzy poruszają się zgodnie z jedną z dwóch najczęściej wykorzystywanych w praktyce heurystyk: S-shape i return. Sprawdzono, jak na średni czas kompletacji zamówień wpływa zwiększanie liczby lokalizacji z tym samym towarem. Obliczenia wykonano za pomocą symulacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines how the number of locations with the same item affects the average distance covered by the picker. The model proposed by Daniels, Rummel and Schantz [1998] allows to search the shortest route. Unfortunately the problem is NP-hard. The problem of selection the location with items to be picked is treated by Dmytrów [2015] in a different way: here the three criteria are evaluated. In the paper, the one-block rectangular warehouse with S-shape and return routing is analyzed. The average distance traveled in one picking tour is counted for different storage policies. The main finding is that increasing the number of locations not always leads to the improvement of the order-picking process. The calculations were performed using simulations.(original abstract)
8
80%
XX
Firmy ciągle poszukują nowych koncepcji zarządzania, aby skutecznie konkurować w dynamicznym otoczeniu. Trend ten szczególnie widoczny jest w czasach, kiedy gospodarka odczuwa efekty globalnego kryzysu. Nawet drobne przesunięcia produktów zaczynają być analizowane, bo przy skali wykonywanych operacji wpływa to na wydajność całego przepływu produktów w łańcuchach dostaw. Jednocześnie wraz ze wzrostem chęci poprawy procesów spada zainteresowanie firm dużymi inwestycjami, które mogą poprawić w znaczący sposób funkcjonowanie systemów logistycznych. Wartości zaczynają nabierać metody, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych, a wydajnie wpływają na poprawienie funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z takich przykładów jest proces komisjonowania zamówień. Stanowi on około 55-65% kosztów operacyjnych wykonywanych w węzłach logistycznych. Poprawa efektywności tego procesu przy wykorzystaniu prostych metod składowania produktów prowadzi do dużych oszczędności w czasie realizowanego przepływu. Na podstawie modelu rzeczywistego magazynu operatora logistycznego stworzono program komputerowy, badający m.in. wpływ alokacji towarów w magazynie na ogólny czas realizacji procesu komisjonowania. Za pomocą zastosowanych metod symulacyjnych możliwe jest dobranie właściwej koncepcji komisjonowania do warunków danego przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
Companies are still looking for a new management concept to effectively compete in the dynamic environment. This trend is particular visible in times of the global economic crisis. That is why in modern economy even small movements of goods on short distances are becoming more and more important. If we consider the scale of numbers of small movements of goods, we observe how big influence has the analysis of small movements on the supply chain. At the same time with the increase in the desire to improve business processes, the interest of large investments that can significantly improve the functioning of logistics systems still decreases. Values are beginning to take the methods that do not require significant capital investment, but which have big influence on enterprises effectiveness. The order picking problems in a warehouse are an important aspect in improving the productivity of modern logistic hubs. According to various estimates, the costs associated with order picking in a warehouse are from 55 to 65% of the total material handling costs. The improvement of order picking process by using simple storage policies can lead to big savings for businesses. Based on the real model of logistic hub a simulation program has been created which is used for example to calculate the influence of storage policy on the time of order picking process. By means of implemented simulation methods it is possible to match the appropriate order picking process to the needs of a given enterprise(original abstract)
XX
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz) wdrożyła w I kwartale 2016 roku kompleksowy system transportu, paletyzacji, pakowania i składowania produktów, będący obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w całej branży mleczarskiej w kraju. Trwającą pół roku realizacją projektu, wartego osiem milionów złotych, zajęła się firma PROMAG SA z Poznania - producent i dostawca wyposażenia magazynowego. Inwestycja objęła swoim zasięgiem takie obszary, jak: przechowywanie surowców, produkcja, pakowanie i magazyn wyrobów gotowych, przy czym inwestor nie przerywał produkcji, trwającej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.(fragment tekstu)
XX
Wzrost aktywności i wzmocnienie obecności Grupy ID Logistics w naszym kraju jako jednego z liderów dedykowanej logistyki kontraktowej to główne cele nowej strategii Firmy na lata 2016-2018, którą przedstawił na spotkaniu prasowym 22 marca 2016 roku w Mszczonowie Dyrektor Generalny ID Logistics Polska, Yann Belgy. Jego zdaniem, Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Grupy ID Logistics, a przyjęta strategia rozwoju na najbliższe lata zakłada utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju w zakresie obsługi sieci handlowych (w tym także specjalistycznych). Działając w oparciu o międzynarodowe doświadczenie i know how ekspertów Grupy, ID Logistics planuje też wejście na rynek usług logistycznych dla sektora e-commerce, branży odzieżowej, kosmetyków i dóbr luksusowych. Jako przykład, jedną z zaplanowanych dużych inwestycji w najbliższych miesiącach będzie uruchomienie nowego magazynu w pobliżu Bydgoszczy dla sieci sklepów Carrefour.(fragment tekstu)
XX
Grupa Raben wdrożyła standard danych GS1 XML, dzięki któremu zlecenia oraz inne komunikaty magazynowe monitorowane przez firmę mają jednolitą postać. Za sprawą tego rozwiązania Grupa Raben poprawiła zarówno efektywność przepływu informacji, jak również szybkość realizowanych procesów magazynowych. Zastosowanie jednolitego, kanonicznego modelu danych, ułatwia przetwarzanie zleceń magazynowych w systemach WMS Grupy Raben. Umożliwia również przyspieszenie podłączania się nowych klientów i partnerów Grupy.(fragment tekstu)
XX
Na rynek trapiła przygotowana w nowej odsłonie znana seria wózków STILL RX 20, wzbogacona - w porównaniu do swojej "srebrno-pomarańczowej" poprzedniczki z 2005 roku - o znaczące ulepszenia w zakresie kompaktowości, ergonomii, wydajności precyzji funkcjonowania oraz o inteligentne systemy wspomagające. Dodatkowo, zewnętrzne części z tworzyw sztucznych zastąpiono głównie elementami ze stali. (fragment tekstu)
13
Content available remote Warehouse Management System w świetle wyników badań
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza istoty systemu WMS na podstawie opracowań teoretycznych poświęconych jego problematyce oraz praktyczne implikacje wynikające z wybiorczo przywołanych badań nad tym obszarem. (fragment tekstu)
EN
Warehouse Management System (WMS) is one of the most commonly used information systems to support warehouse management in enterprises. The article's aim is an analysis of the importance of the WMS based on theoretical studies devoted to the issues and the practical implications of selectively cited research in this area. Among others indication of implementation of the WMS on the Polish market in enterprises according to their size and the most commonly used functionalities of the IT system for warehouse management in Polish enterprises were presented. Subsequently the benefits of WMS implementation in enterprises and barriers to achieving optimal results from the implementation of WMS in enterprises were stated. (original abstract)
XX
W artykule opisano zasady działania magazynów automatycznych typu miniload i porównano kilka koncepcji składowania towarów. Analizie poddany został wariant magazynu, w którym w jednej lokalizacji składowane mogą być dwie kuwety z towarami. Opisane w literaturze składowanie oparte na podziale na grupy towarów w oparciu o współczynnik rotacji (zgodnie z klasyfikacją ABC) może dla analizowanego wariantu powodować pewne trudności i w efekcie nie zawsze prowadzić do redukcji średniego czasu pobrania towaru. W pracy podano pewne modyfikacje tego rozwiązania. Wyniki opracowano z wykorzystaniem autorskiego narzędzia symulacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the operating principles of the Miniload Automated Storage/ Retrieval Systems were described and a few storage location assignment methods were developed and compared. The analysis included the variant in which in one slot two bins can be stored and the miniload crane transports one or two bins at the same time. Using the simple ABC classification in that case may cause some problems and not lead directly to the reduction of order-picking time. In the paper the other solutions were developed. The results were processed by the simulation tool made by the author of this paper.(original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza porównawcza dwóch systemów sterowania w obecności stochastycznego zaburzenia zapotrzebowania rynku z rożną wariancją. Do analizy przyjęto dynamiczny dyskretny model systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem [Chołodowicz, Orłowski 2015a, ss. 28-32]. Nastawy układów regulacji zostały wyznaczone w wyniku minimalizacji wskaźnika kosztu za pomocą SPEA2. Jako kryterium jakości sterowania przyjęto wskaźnik minimalizujący koszty gromadzenia i utrzymania zapasów oraz utracone korzyści związane z brakiem możliwości zaspokojenia zapotrzebowania rynku w celu dokonania porównania pomiędzy klasyczną cykliczną polityką zarządzania zapasami z mechanizmem pracy w toku (work-in-progress) (A) a układem sterowania z regulatorem PD oraz z predyktorem Smitha (B). W pracy zawarto wyniki obliczeń i symulacji komputerowych dla przyjętego zaburzonego stochastycznie scenariusza zmian zapotrzebowania rynku. (fragment tekstu)
EN
In this paper, we use a mathematical model of an inventory system with timevarying delivery delay and two control systems in order to compare their properties with different variance of noise for the goods flow optimization problem in the inventory systems. Control systems structures based on mathematical discrete equations are given for optimization: a Periodic Inventory System with adaptive maximal inventory level and Proportional-derivative Inventory Control System with Smith predictor and adaptive reference stock proposed by the authors in previous works. Parameters were selected for each of the control system structures through solving bictriterial optimization task for a specific scenario of variable market demand using SPEA2 in Matlab/Simulink. In this article, we mainly highlight which control structure reaches better performance taking account probabilistic disturbance in market demand. (original abstract)
XX
Większość przedsiębiorstw działających na dynamicznie zmieniającym się rynku, stara się wykorzystać najnowsze technologie (jak np. HD) w konkurencji i odniesieniu sukcesu. Przy podejmowaniu decyzji związanej m.in. z wdrożeniem hurtowni danych - każdy decydent rozważa wartość dodaną oraz zysk jaki przyniesie inwestycja firmie. Wartość z posiadania systemu informatycznego jest wypadkową wszystkich kosztów i korzyści przedsięwzięcia przy założeniu realizacji kluczowych jego funkcjonalności. Praktycy wdrażania hurtowni danych dobierają realizowane obszary analityczne tak, aby okres zwrotu z inwestycji był jak najkrótszy. HD - technologia wielowymiarowej struktury danych, ma na celu dostarczanie właściwych informacji właściwym ludziom, we właściwym czasie i po niskiej cenie. Umożliwia ona analizę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa jak np. finansów, sprzedaży, dystrybucji. Systemy analityczne dostarczają informacji, przetwarzają rozproszone i często różnie definiowane dane - dostarczając podejmującemu decyzje informacji (wiedzy), która jest najbardziej aktualna i użyteczna. Dysponując danymi opisującymi działalność np. supermarketu (sprzedaż, zamówienia, rezerwy) możemy postawić szereg pytań jak np. które działy miały największą sprzedaż w I kwartale roku, a które najmniejszą; jakie produkty klienci kupowali najczęściej razem: jakie produkty cechowały się największą dynamiką sprzedaży w ubiegłym roku. Model przetwarzania analitycznego OLAP (On-Line Analytical Processing) oraz hurtownia danych umożliwiają nam tego rodzaju analizy.(fragment tekstu)
XX
Wydajność kompletacji, czyli procesu magazynowego, w którym towary są przygotowywane na potrzeby zamówienia, jest uzależniona od wielu czynników. (fragment tekstu)
XX
Baza magazynowa, to zespół budowli magazynowych wraz z wyposażeniem i budynkami towarzyszącymi, zlokalizowany na określonym terenie, najczęściej należącym do jednego podmiotu gospodarczego2. To, jaką strategię logistyczną przyjęła firma, niewątpliwie odzwierciedla się w jej zasobach. (fragment tekstu)
XX
Zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 roku, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw. Bez względu na to, czy firma zajmuje się produkcją, czy dystrybucją żywności, zawsze istnieje konieczność zarządzania procesami logistyczni związanymi z monitorowaniem ruchu i pochodzenia surowców, półproduktów, produktów oraz materiałów do produkcji. Firma Alma Alpinex SA, planując uruchomienie nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Piekoszowie, poszukiwała wydajnego systemu informatycznego do zarządzania magazynem. Jednym z założeń przy wyborze systemu była konieczność optymalizowania procesów logistycznych przy zapewnieniu wymagań prawnych związanych z identyfikowalnością. Wybór padł na "pick by voice" w oparciu o system ibcsVoice firmy IBCS Poland. System ten współpracuje z działającym w firmie Alma Alpinex SA własnym, autorskim systemem WMS. (fragment tekstu)
20
Content available remote Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych
60%
XX
Technologia bezzałogowych statków powietrznych przez swoją innowacyjność jest stosowana w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Prekursorami w BSP stało się wojsko stosując je do wykonywania lotów na pozycje przeciwnika w celu pozyskiwania informacji. Pierwsze BSP potrzebowały go podobnie jak samoloty pasa startowego. Tego typu statki bezzałogowe nie mogły być wykorzystywane przez firmy cywilne, dopiero, gdy stworzono statek powietrzny pionowego startu, mogły używać je również one. Wiele firm zaczęło stosować drony do wielu przedsięwzięć biznesowych - od prowadzenia akcji reklamowych i usługi kurierskie, przez monitoring, obsiew wielkich połaci leśnych, aż po lotnictwo wojskowe. (fragment tekstu)
EN
The article touched problem of integration of several systems that support logistics warehouse. Each system can be treated as a module, which combine in any configuration. One component Sis a dynamically developing technology of unmanned aerial vehicles, commonly called drones. The opportunities it brings for the use of drones will revolutionize the approach to warehouse processes and support the work in the warehouse. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.