Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choroby wewnetrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badania przeprowadzono na 114 prosiętach różnej płci, w wieku od 7. dnia życia do 2 miesięcy po odsadzeniu. Grupę kontrolną (gr. I) stanowiło 30 prosiąt zdrowych, z których u 20 przeprowadzono w 7., 14., 21., 42. dniu przed i w tych samych terminach po odsadzeniu badania kliniczne, hematologiczne i biochemiczne, u pozostałych 10 badanie biopsyjne wątroby. W badaniach hematologicznych uw­zględniono Hb, Ht, Erys oraz MCHC i MCV, w biochemicznych zaś określano w surowicy aktywność LDH, AP, ChE, A1AT oraz AP, AspAT, A1AT w tkance wątrobowej, poziom elektrolitów w surowicy (Na+, K+, Cl-) a także zawartość glukozy, związków ketonowych, WKT i kwasu mlekowego we krwi pełnej. Ponadto oznaczano wskaźniki RK-Z. Badane wskaźniki hematologiczne u prosiąt zdrowych w zasadzie mieściły się w granicach uznawanych za prawidłowe. Obserwowana jednak u prosiąt, w pierw­szym okresie ich życia, niedokrwistość oraz tendencja do kwasicy metabolicznej mogą stanowić predyspozycję do występowania zaburzeń metabolicznych. Stwier­dzone u prosiąt w przebiegu nieżytu przewodu pokarmowego stany hipoksji i kwasica metaboliczna oraz zaburzenia energetyczne prowadzą do niewydolności wątro­by w zakresie jej funkcji enzymatycznej o czym świadczą zmiany aktywności badanych enzymów w surowicy oraz homogenatach wątroby.
RU
Исследования провели на 114 поросятах различного пола, в возрасте от 7 днеӥ до 2 месяцев после отъема. Контрольную группу (I) составляло 30 здоровых порося среди которых у 20 на 7, 14, 21 и 42 день перед отъемом и в те же самые сроки после отъема провели клинические, гематологические и биохимические исследования; а у остальных 10 — исследование печени путем биопсии. В ходе гематологически исследований определяли Hb, Ht, Erys, MCHC и MCV, а в биохимических — акта! ность LDH, АР, ChE, AI AT в сыворотке, а также АР, AspAT и AI AT в ткан! печени, уровень электролитов (Na+, К+, Cl-) в сыворотке и содержание глюкоз,; кетоновых соединений, свободных жирных кислот и молочной кислоты в целой кров.1 Кроме того, определяли показатели кислотно-основного равновесия. Исследованные гематологические показатели у здоровых поросят находились в общем, в пределах нормы. Однако, анемия, наблюдаемая у поросят в начальный период их жизни, а также тенденция к метаболическому ацидозу могут предраспо­лагать к появлению метаболических расстройств. Отмеченные у поросят при катаре пищеварительного тракта, гипоксия и метаболический ацидоз, а также нарушая энергетических превращений приводят к недостаточности ферментативной функции печени, о чем свидетельствуют изменения активности исследованных ферментов в си воротке и в гомогенатах печени.
EN
The investigation was carried out on 114 piglets of either sex, aged 7 days to 2 months after weaning. The control group (Gr. I) consisted of 30 healthy piglets, of which 20 underwent clinical, haematological and biochemical examinations 7, 14, 21, 42 days before and at the same times after weaning, the remaining 10 were subject to biopsy examination if liver. In the haematological examina­tion Hb, Ht, Erys as well as MCHC and MCV were taken into consideration, whereas in the biochemical examination the activity of LDH, AP, ChE, I A1AT in serum and AP, AspAT, A1AT in liver tissue, serum electrolytes level (Na+, K+, CI-) and the content of glucose, ketone-bodies, WKT and lactic acid in whole blood were determined. Besides, RK-Z indices were determined. The haematological indices examined in healthy piglets, were generally within the limits recognized as correct. However, anaemia and a tendency to metabolic acidosis observed in piglets in the initial life period may be a predisposition for the occurence od metabolic disturbances. Hypoxia state and metabolic acidosis as well as energetic disorders found in piglets during alimentary tract catarrh lead to hepatic failure in the enzymatic function of the liver, which is proved by the change in the activity of the examined enzymes in the serum and homogenates of liver.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.