Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Stormwater discharged from urban areas can contain significant amounts of heavy metals, especially zinc and copper. Roof runoff is very often directed into the soil and may pose a risk for groundwater quality. Lysimeter research has shown that zinc and copper contained in stormwater may be effectively removed by passing through vegetated soil. The average removal efficiency was greater than 90% and did not depend on the metal concentration in the influent, and the concentrations in the effluent met the limits for drinking water. Infiltration may be a reliable treatment method for roof runoff and may make stormwater safe for groundwater recharge.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania wód opadowych oraz związane z tym wymagania doboru instalacji, zbiornika oraz konserwacji, a także uwagi dot. wykorzystania zbiorników do retencji ścieków opadowych oraz analizy kosztów.
PL
Funkcjonowanie sieci ogólnospławnych w centrach miast stwarza coraz więcej problemów wynikających m.in. z przyłączania nowych zlewni, wzrostu stopnia uszczelnienia i obserwowanych zmian klimatycznych przejawiających się m.in. wzrostem częstości pojawiania się opadów intensywnych. Coraz częściej dochodzi do wylań ścieków i podtopień, a nawet powodzi miejskich, a przez przelewy burzowe coraz więcej nieoczyszczonych ścieków trafia wprost do odbiornika. Sytuacje te zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania miasta i środowisku. W artykule w oparciu o model jednej z łódzkich zlewni ogólnospławnych w programie US EPA SWMM i dane opadowe z lat 2003–2016 z deszczomierza zlokalizowanego na tej zlewni zostały przeprowadzone analizy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Obejmowały one ustalenie, czy istnieją istotne tendencje zmian charakteru opadów i jaki mają wpływ na działanie systemu kanalizacyjnego, określenie wpływu wzrostu uszczelnienia powierzchni zlewni na zagrożenie wylaniami oraz ocenę funkcjonowania przelewu burzowego w warunkach wzrostu stopnia uszczelnienia zlewni.
EN
Functioning of combined sewerage in city centers creates more and more problems arising, among others, from the connection of new catchments, the increase of catchment imperviousness, and observed climate change resulting in increase of frequency of intense rainfall. Flooding from sewers is more frequent and more and more volume of untreated wastewater is discharged through combined sewer overflows into receivers. These situations pose a threat for public safety and the environment. In these paper, based on the model of one of the Lodz combined catchment in the US EPA SWMM software and 2003–2016 rainfall data from the raingauge located on these catchment, analyzes on the safety of the sewerage system have been carried out. The analyzes included: determining whether there are significant trends in the rainfall characteristics and how they affect functioning of the sewer system, determining the effect of the increase of the catchment imperviousness on the flooding frequency and the assessment of the functioning of the combined sewer overflow under conditions of changing the catchment imperviousness.
5
Content available remote Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody ahp
63%
PL
Modernizacja systemów kanalizacyjnych wymaga uwzględnienia różnych wariantów rozwiązań. Dotychczas są one oceniane zazwyczaj według jednego kryterium, najczęściej ekonomicznego. Pełna ocena takich zamierzeń wymaga natomiast uwzględnienia także kryteriów pozaekonomicznych, na przykład społecznych i niezawodnościowych. Ocenę taką umożliwia między innymi metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), w której mogą być ujęte rozmaite kryteria mierzalne i niemierzalne, wartościowane względem siebie. W artykule przedstawiono ogólne zasady stosowania metody AHP oraz przykład jej zastosowania do wyboru optymalnego wariantu modernizacji systemu kanalizacyjnego dla rzeczywistej zlewni.
EN
In the paper, we demonstrate the example of the use of Analytic Hierachy Process (AHP) for searching an optimal solution of an urban sewerage system modernization. The principles of the AHP method and its applicability for environmental projects are presented. The fi ve following criteria of solution assessment were taken into consideration: economic, ecological, reliability, social and technical. The aim of modernization of the sewerage system was reducing environmental impact due to CSO events, hydraulic relief of conduits and in consequence reducing of fl ooding on urban catchment. Four alternatives of meeting this aim were analysed: one storage tank prior to the CSO, eight storage tanks located on the catchment, one storage tank on the CSO channel, dispersed retention devices located on the sub-catchments. The alternative no.1 was found as the optimal solution of the problem.
EN
Quality of rainwater. Possibilities and conditions for using rainwater in living quarters and public buildings. Reservoirs' capacities for gathering rainwater and flows into sewage system at maximum systems effectiveness.
EN
Purpose of applying sewage retention. Characteristics of retention reservoirs. Analysis of three varieties of sewage retentioning. Results of functioning analysis for a sewage system with different varieties of retention application.
PL
W ostatnich latach w Polsce coraz częściej do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru. O wyborze tego właśnie dezynfekanta decyduje m.in. jego wysoka skuteczność, trwałość w systemie dystrybucji zapewniająca dobre zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz znacznie mniejsze ryzyko powstawania szkodliwych ubocznych produktów dezynfekcji. Dwutlenek chloru ma właściwości wybuchowe, ale rozwój nowych bezpiecznych technik jego wytwarzania i możliwość kontroli nad pracą generatorów i całej instalacji powodują, że coraz więcej stacji uzdatniania wody rezygnuje z zastosowania chloru i zastępuje go właśnie dwutlenkiem chloru.
PL
Dla przygotowanego w programie SWMM modelu cyfrowego rzeczywistej zlewni i sieci kanalizacyjnej dokonano kalibracji, wykorzystując dane pomiarowe opadów i odpływu ścieków.
EN
Calibration for digital model of virtual catchment area and water supply / sewage treatment systems done with SWMM software with the use of precipitation and sewage flow measurement data.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia podstawowych metali ciężkich (cynku, miedzi, ołowiu i kadmu) w spływach opadowych odprowadzanych z dachów i ulic. Otrzymane wyniki przeanalizowano pod kątem wpływu parametrów opadu na ich wartość. Biorąc pod uwagę zagrożenie dla jakości wód podziemnych oceniono możliwości odprowadzania tych spływów poprzez urządzenia infiltracyjne do gruntu.
EN
This paper presents the results of research on the basic heavy metals concentration (zinc, copper, lead and cadmium) in the runoff discharged from roofs and streets. The results were analyzed in terms of the influence of rainfall parameters on their value. Taking the groundwater quality hazard into account, the possibility of runoff draining through the infiltration facilities was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy w zakresie modelowania systemów kanalizacyjnych. Omówiono używane modele, oraz zakres modelowania ze zwróceniem uwagi na tzw. podejście zintegrowane. Szczególną uwagę zwrócono na etap tworzenia modelu, w tym konieczność utworzenia bazy danych odpowiedniej do modelowania i kalibracji. Przedyskutowano rodzaje błędów modelowania i ich znaczenie dla wyniku końcowego. Podano możliwe zastosowania modeli cyfrowych, a także cele badawcze, które powinny być realizowane w przyszłości.
EN
In the paper the present state-of-art in the field of sewerage systems' modelling is presented. Models being in use, modelling range, especially considering the so-called integrated option, are reviewed. A special attention is paid on the stage of creation of a model and especially on the necessity to create a database suitable for modelling and calibration. Types of modelling errors and their significance for final results are discussed. Also, practical applications of digital models as well as research aims which should be undertaken in the future, are presented.
PL
Przeprowadzono badania nad konserwacją osadów fermentacją kwasu mlekowego. Otrzymano dobre kiszonki (ocenione na 65 punktów w skali Fliega), które nie zmieniały swojej jakości w okresie kilku tygodni. Uznano, że metoda jest alternatywą dla małych zakładów mięsnych, które nie mają wyposażenia dla produkcji mączek paszowych z wyodrębnianych osadów czy innych odpadów poprodukcyjnych.
EN
Research on sediment preservation by means souring with lactic acid fermentation was performed. Satisfactory silage was obtained (65 points, according to the Flieg scale) and silage was not changing its qualities during a few weeks. It was accepted that souring of wastewater sediment can be on alternative for direct production of feed meat in small meat processing plants which are not equipped with appropriate installations.
PL
W artykule zostały omówione efekty zastosowania obiektów do lokalnego zagospodarowania wód opadowych, takich jak: obiekty do ich gromadzenia i wykorzystania, infiltracji do grantu, dachy zielone itp. w aspekcie odciążenia miejskich systemów kanalizacyjnych. Przedstawiona została także możliwość wykorzystania programu EPA SWMM.do oszacowania tych efektów.
EN
In the paper, the effect of application of LID (Low Impact Deve-lopment) objects to stormwater management such as: storage facilities with stormwater reuse, infiltration, green roofs etc. in the aspects of relief of urban sewerage systems was demonstrated. The possibility of using the EPA SWMM software for assessment of this effect is presented
PL
W artykule omówiono charakterystykę hydrauliczną dachów zielonych i ich wpływ na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych. Na przykładzie fragmentu zlewni miasta przedstawiono wyniki modelowania odpływu ścieków opadowych przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Analizy wykazały, że dachy zielone umożliwiają znaczące ograniczanie przepływu ścieków w miejskich systemach kanalizacyjnych.
XX
This paper presents hydraulic characteristics of green roofs and their effect on sewerage systems functioning. Based on a part of an urban catchments results of runoff modelling with the use of EPA SWMM software are presented. Analyses showed that green roofs can significantly reduce the flow in urban sewerage systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki kalibracji modelu spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskiej z wykorzystaniem programu EPA SWMM. Kalibrację wykonano na podstawie wyników badań terenowych przeprowadzonych na zlewni rzeczywistej w Łodzi, a następnie dokonano jego weryfikacji w oparciu o dane pomiarowe dla jednej ze zlewni w Warszawie. Omówiono również ograniczenia stosowania programu SWMM oraz problemy, jakie można napotkać przy jego wykorzystaniu w praktyce inżynierskiej.
EN
The paper presents the results of the calibration of the pollutant wash-off model with use of the EPA SWMM software. The calibration was performed on the basis of field research conducted in an real catchment in Łódź and the model was next verified on the basis of measurement data obtained for an urban catchment in Warsaw. Constraints of the SWMM software use as well as problems which can be met during its use in engineering practice are discussed.
EN
The possibilities of local stormwater management with the use of vegetation were discussed. These solutions are an element of green infrastructure in urban areas and contribute, among others, to improve local hydrological conditions and microclimate, to increase the aesthetics and attractiveness of urban space, and in conditions of climate change may improve the safety of the city's functioning during intense rainfall.
PL
W artykule przedstawiono możliwości lokalnego zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem roślinności. Rozwiązania te stanowią element zielonej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych i przyczyniają się m.in. do poprawy lokalnych warunków hydrologicznych i mikroklimatu, podniesienia estetyki i wzrostu atrakcyjności przestrzeni miejskiej, a w warunkach zmian klimatu mogą poprawiać bezpieczeństwo funkcjonowania miasta w czasie intensywnych opadów.
EN
Total suspended solid (TSS) input into receiving waters is an important pollutant adversely influencing aquatic environment and condition of aquatic biota. The main sources of total suspended solids are processes of soil erosion and washing out of solid matter by storm runoff, particularly from urban catchments. Quality of stormwater runoff essentially depends on rainfall duration and intensity, pollutant accumulation on the catchment as well as duration of dry weather period prior to the rainfall event. The frequency and levels of total suspended solid concentration in stormwater discharged from a real urban catchment were determined using SWMM (Storm Water Management Model) software. The SWMM model has been calibrated based on the rainfall, receiving water flow rate and TSS concentration data obtained for that catchment. For more than one third of precipitation events TSS mean concentration was found to exceed 100 g/m3. Such level of pollution may be critical for ecosystems of small urban rivers. The results of presented analyses prove that quality monitoring as well as stormwater treatment should be introduced for stormwater discharges in urban catchments.
PL
Zawiesiny ogólne wprowadzane do odbiorników wodnych są ważnym zanieczyszczeniem negatywnie wpływającym na środowisko wodne i kondycję organizmów wodnych. Głównymi źródłami zawiesin ogólnych są procesy erozji i spłukiwania zanieczyszczeń stałych, szczególnie ze zlewni miejskich. Skład ścieków deszczowych zależy przede wszystkim od czasu trwania i intensywności opadów atmosferycznych, akumulacji zanieczyszczeń na powierzchni zlewni oraz czasu trwania tzw. suchej pogody przed deszczem. Wykorzystując program SWMM określono częstość i zawartość zawiesin ogólnych w ściekach deszczowych odprowadzanych z rzeczywistej zlewni miejskiej. Model SWMM został skalibrowany na podstawie danych dotyczących opadów atmosferycznych, strumienia objętości wody w odbiorniku oraz zawartości zawiesin w zlewni. Stwierdzono, że w przypadku ponad jednej trzeciej opadów atmosferycznych, średnia zawartość zawiesin ogólnych przekraczała 100 g/m3. Taka zawartość zanieczyszczenia może być groźna w przypadku ekosystemów małych rzek miejskich. Otrzymane wyniki dowodzą, że w zlewniach miejskich powinien być prowadzony zarówno monitoring ścieków deszczowych, jak i ich oczyszczanie.
PL
Wyniki weryfikacji modelu dla zlewni Dąbrowa w Łodzi i Orzycka w Warszawie. Analiza wrażliwości modelu SWMM na zmiany parametrów dla deszczu ulewnego i średnio intensywnego. Główne źródła błędów modelowania. Bardziej wiarygodne wyniki przy zastosowaniu symulacji komputerowych niż tradycyjnych metod uproszczonych.
EN
Results of the verification model for catchment Dqbrowa Orzycka in Lodz and in Warsaw. SWMM model sensitivity analysis to changes in the parameters for the torrential rain and the average intensive. Main sources of modeling errors. More reliable results using computer simulations than traditional methods simplified.
20
51%
PL
W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w Łodzi badań jakości ścieków opadowych odprowadzanych z powierzchni o różnym sposobie zagospodarowania i lokalizacji. Badania prowadzone były w cyklu wieloletnim i umożliwiły analizę jakościową spływów pochodzących z różnych zjawisk opadowych, o zmiennej intensywności, czasie trwania i pojawiających się po zróżnicowanych czasowo okresach pogody suchej, co w istotny sposób wpływa na ich stopień zanieczyszczenia. Tego typu dane umożliwiają wytypowanie powierzchni i zlewni, z których bezpośrednie odprowadzanie spływów opadowych do wód powierzchniowych lub do gruntu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz sformułowano wskazówki dotyczące doboru rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie zanieczyszczenia ścieków opadowych. Wybór odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami opadowymi na obszarach zurbanizowanych jest warunkiem skutecznej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami, ale również umożliwia optymalne wykorzystanie środków przewidzianych na ten cel.
EN
In this paper the characteristics of rainfall runoff quality according to the Polish and foreign data and the effectiveness of the facilities used for stormwater pre-treatment is discussed. The results of studies conducted in Lodz on the stormwater quality discharged from surfaces of various land use and location are presented. Studies were conducted on a multiannual basis and enabled a qualitative analysis of runoff from various precipitation phenomena of variable intensity, duration and occurring after different time periods of dry weather, which significantly affect level of stormwater pollution. Such data allows recognizing of surfaces and catchments from which the direct discharge of stormwater into the surface waters or the ground poses no threat to the environment. On the basis of research and analysis guidelines for the selection of solutions for the stormwater management in urban areas in terms of stormwater. The selection of suitable solutions for stormwater management in urban areas is a prerequisite for the effective protection of the environment against pollution , but also enables the optimal use of resources provided for this purpose.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.