Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research projects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The institute for Balkan studies at the Serbian Academy of Sciences and Arts was founded in 1969. It draws on the tradition of the Balkan institute which existed in 1934-1941. The institute is involved in acomplex study of the Balkan peninsula, from pre-historic to modern times, covering archaeology, anthropology, ethnography, history, study of culture, art, literature, common law, etc. This multidisciplinary approach forms a continuous scientific tradition of this institute. Between 2006 and 2010, the institute implemented six projects with the participation of fifty two researchers in cooperation with other foreign scientific institutions, including the Academy of Sciences of the Czech Republic. the projects include: the history of political ideas in the Balkan peninsula; common cultural heritage of the Balkan and the Danube regions; medieval cultural and sacral heritage of the Balkan; ethnic and social stratification of the Balkan; traditional culture of the Serbs in the Slavic and Balkan contexts; the archaeological heritage of the Balkan in the broader context of proto-historical and historical processes. Besides the traditional multidisciplinary approach to realization of the above mentioned projects, different methods of field research, archival and library research are used.
2
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych radiowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the laboratory tests of the radar proximity fuze for mortar ammunition.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję laserowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the construction of the laser proximity fuze for mortar ammunition.
4
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych laserowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the laboratory tests of the laser proximity fuze for mortar ammunition.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję radiowego zapalnika zbliżeniowego do amunicji moździerzowej, który wykonano i przebadano w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the construction of the radar proximity fuze for mortar ammunition.
EN
Warsaw School of Computer Science has launched a multi-annual MOOC project “IT School” to prepare and open on-line a number of popular courses and other materials in the area of “basics of computer knowledge” for students of secondary level. The main objective of the project “IT School” is to popularize basic knowledge of computer technology, to encourage young people to study in the field of Information Technology and thus facilitate the study of the core courses. In the framework of Project twelve online courses was prepared and opened with particular care in preparing self-assessment tests, allowing students to check the level of understanding of the learning material after each course (http://www.it-szkola.edu.pl). The final test assesses student knowledge and its completion allows to receive a certificate. The education technology used for preparing the lectures is explained in this paper in details.
PL
Przedstawiono modele obliczeniowe elementów dławiących szczelinowych pierścieniowych, prostokątnych i kwadratowych stosowanych w łożyskach hydrostatycznych. Wprowadzono wzory do obliczenia ciśnień, objętościowego natężenia przepływu i sił rozpierających powierzchnie szczelin.
EN
In the first part of publication there are introduced calculation models of annular, rectangular and square interspaced choking elements used In hydrostatic bearings. There are derived formulas to calculate pressure, volume intensity of flow and forces which extend surface of interspaces.
PL
W publikacji dokonano krótkiej prezentacji, funkcjonującego od kilku lat, systemu upowszechniania w sieci Internet informacji o projektach badawczych, finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Funkcjonowanie tego systemu przedstawiono na przykładzie projektów z zakresu nauk rolniczych i leśnych.
EN
This publication is a short introduction to working from several years system of dissemination in the Internet of information concerning research projects financed by State Committee for Scientific Research. Working of this system was introduced on example of projects from range of agricultural and forest sciences.
10
Content available Wpływ zanieczyszczeń na punkt potrójny rtęci
75%
PL
Artykuł jest podsumowaniem czterech miesięcy pracy badawczej w Hiszpańskim Centrum Metrologicznym (CEM). Badania były wykonane w ramach indywidualnego grantu (Researcher Mobility Grant), realizowanego w Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii, współfinansowanym przez Unię Europejską. Celem tych badań było dostarczenie dodatkowych wyników do wspólnego projektu badawczego JRP SIB10 NOTED (Novel Techniques for Traceable Temperature Dissemination), poprzez wykonanie eksperymentów z domieszkowaniem komórek. Głównym zadaniem było badanie wpływu zanieczyszczeń metalicznych o znanych stężeniach na realizację punktu potrójnego rtęci i potwierdzenie poprawności wyników uzyskanych wcześniej przez CEM. W artykule omówiono przebieg prac, od wykonania komórek punktu potrójnego rtęci, poprzez domieszkowanie znanymi wartościami zanieczyszczeń, do wykonania pomiarów.
EN
The article is a summary of four months of scientific work in Centro Español de Metrología (CEM). Research were realised under an individual grant (Researcher Mobility Grant) performed within European Metrology Research Programme, co-funded by the European Union. The aim of this study was to provide additional results to the joint research project JRP SIB10 NOTED (Novel Techniques for Traceable Temperature Dissemination), by performing experiments with doped cells. The main task was to study the influence of metal impurities with known concentrations on the realization of the triple point of mercury and validation measurements previously performed by CEM. The article discusses the progress of work from the performance of the triple point of mercury cells, doping by impurities with known values and the measurements.
11
75%
EN
nologies research projects can be characterized by high level of risk and long-term horizon and they require significant capital expenditures, access to professional human resources and equipment. Due to the global financial crisis, the investors are unwilling to finance high risk research projects. Limited access to capital may slow down innovation research and restrain technological development. Thus, new technologies require innovative financing mechanisms to bridge the capital gap and continue research. The main aim of this paper is to identify the innovative financing mechanisms for new technologies based on the example of the biotechnology.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie celów i wyników realizacji projektu EMRP SIB63 „Force traceability within the meganewton range” oraz zakresu uczestnictwa Głównego Urzędu Miar. Wykonane zostały podstawowe prace badawcze na przetwornikach siły i układach „build-up”. Wyniki poddano wstępnej analizie.
EN
This paper’s aim is to explain the objectives and planned results of the project EMRP SIB63 “Force traceability within the meganewton range” and scope of participation of the Central Office of Measures. Essential test of force transducers and “build-up” systems have been performed. Results have been initially analyzed.
PL
Wymieniono i opisano projekty badawcze wykonane w zakładzie mechatroniki. Jako przykład podano rozwój konstrukcji pneumatycznego manipulatora równoległego typu tri pod. Przedstawiono regulator rozmyty FLC typu PD do sterowania z uczeniem i odtwarzaniem serwonapędu w manipulatorach pneumatycznych typu tripod.
EN
The paper deals with the research projects in the division of mechatronics. The design development of pneumatic parallel manipulator of tri pod type is an example project. A Fuzzy Logic Controller (FLC) of PD type to teaching-playback control of servo-drive in pneumatic manipulators of tripod type has been presented and implemented.
EN
The goal of this article is to present the scientific output of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań in the field of spatial management. It was put into four problem groups: 1. Institutional-organisational determinants of the research. 2. Research problems, major research projects and international co-operation. 3. Application-related aspect of the research. 4. Integration of the research, didactics and practice. Special attention is paid to the research fields best developed in the Poznań centre, i.e. the theoretical and methodological foundations of spatial management, problems in regional and local development, cities and metropolitan areas, and rural development. Also presented are major research projects, including international ones (ACRE, STAREBEI, COMMIN+, CIRES, and RURACTION). Selected examples are used to highlight the synergy effect resulting from the integration of the research, didactics and practice.
PL
Analiza działalności naukowej w zakresie gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie przedstawiona w ujęciu czterech grup problemowych: 1) Instytutcjonalno-organizacyjne uwarunkowania badań naukowych. 2) Problematyka badań, najważniejsze projekty badawcze i współpraca międzynarodowa. 3) Aplikacyjny wymiar badań naukowych. 4) Integracja badań naukowych, dydaktyki i praktyki. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania analiza obejmuje jedynie najważniejsze – w przekonaniu autora – uwarunkowania i kierunki badań, odzwierciedlające specyfikę ośrodka. Należy również w tym miejscu zwrócić uwagę, że praca nie jest przeglądem dorobku poszczególnych jednostek organizacyjnych lub pracowników Instytutu. którego wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.igsegp.amu.edu.pl.
PL
W artukle przedstawiono wyniki badań tarcia suchego występującego w procesie manipulowania strumienia ładunków jednostkowych (np. paczek pocztowych) transportowanych na przenośnikach taśmowych. Badania eksperymentalne prowadzone są na stanowisku, którego głównym elementem jest układ dwóch przeciwbieżnie napędzanych taśm. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaproponowano nieliniową charakterystykę współczynnika tarcia modelowaną krzywą B-sklejaną trzeciego stopnia.
EN
The paper deals with the examination of dry friction in the handling process of unit loads (e.g. postal parcels) transported on belt conveyors. The experimental tests are performed on the laboratory stand, whose the main element is a system of two inversely driven belts. On the basis of the analysis of results of experimental investigation the nonlinear friction coefficient defined by a B-spline curve of third degree was worked out.
EN
The article aims to highlight the specific route of Czech oral history in comparison with developed countries, where oral history has been an age-old tradition. Czech oral history, same as oral history in other so called post-communist countries, did not experience that with oral history in 1960s and 1970s, oral history was totally unknown in the then Czechoslovakia (as well as in other countries of the so called socialist block). In the Czech Republic, oral history was used in the mid-1990s for the first time; but it took much more time before it stopped being ignored and criticized. Boom of oral history started in the end of 1990s, same like in South America or South Africa, and of course at the post-communist countries.  An increased interest in oral history, however, also brings along some problems and risks related with this new trend. I will examine some cases of journalistic work which passes itself off as oral history and which is often ideologically motivated. Mastering the method and a good knowledge of the historical context are, in my opinion, essential requirements for a valid historical interpretation, and lack of these can be crucial.
PL
The article aims to highlight the specific route of Czech oral history in comparison with developed countries, where oral history has been an age-old tradition. Czech oral history, same as oral history in other so called post-communist countries, did not experience that with oral history in 1960s and 1970s, oral history was totally unknown in the then Czechoslovakia (as well as in other countries of the so called socialist block). In the Czech Republic, oral history was used in the mid-1990s for the first time; but it took much more time before it stopped being ignored and criticized. Boom of oral history started in the end of 1990s, same like in South America or South Africa, and of course at the post-communist countries. An increased interest in oral history, however, also brings along some problems and risks related with this new trend. I will examine some cases of journalistic work which passes itself off as oral history and which is often ideologically motivated. Mastering the method and a good knowledge of the historical context are, in my opinion, essential requirements for a valid historical interpretation, and lack of these can be crucial.
PL
Nauka staje przed nowymi problemami, z którymi na pewno sobie poradzi. Problemy te jednak należy odważnie identyfikować i likwidować w miarę możliwości.
EN
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (MEERI PAS) is celebrating its 35th anniversary this year. The Institute was established in 1986on the initiative of Prof. Dr Eng. Roman Ney, who was its first Director. Inspired by Professors Roman Ney and Julian Sokołowski, research on the recognition and use of geothermal energy in Poland was launched at the Institute. A measurable achievement of the research team established in 1993 was the launch of the first geothermal installation in the country, under the name of the Experimental Geothermal Plant Bańska - Biały Dunajec, located in the Podhale region. This prototype installation prompted the establishment of PEC Geotermia Podhalańska S.A. and the inspiration for the construction of further geothermal plants in Poland. Through the period of over 3 0years, the team of scientists associated with the current Division of Renewable Energy Sources of MEERIPAS has developed several hundred works on geothermal issues. These were, among others, documentations ofnew and reconstructed geothermal wells, resource documentations, pre-investment expert reports, articles, monographs, atlases and various scientific presentations, as well as information popularizing geothermal topics. In recent years, 42 research tasks of utilitarian nature, 55 articles and scientific reports of national and international scope, and 9 research projects have been carried out in the Division of Renewable Energy Sources.
19
Content available Development trends and risks of railroad crossings
63%
EN
The application of new technologies on railroad crossings goes along with many questions, which answering should forego the implementation itself. The paper presents basic problems of crossings and the classification of generic railroad crossings according to the European Railway Agency. Therefore the goal of this paper is to present the current state and prospects in the field of railroad crossings in the light of the present-day situation, whereby the major attention is aimed at two fields – new technologies and overview of risk analysis methods applied worldwide on railroad crossings.
EN
The paper presents some information about the scientific, research and technical potential of the KOMAG Institute of Mining Technology. Some examples of achievements in the domain of machines and equipment for underground mining and preparation of minerals are given. Testing activities in the KOMAG accredited laboratories are highlighted, among others tests of powered roof supports, hydraulic executive elements, safety of products. Research project results, concerning widely understood environmental protection, are described. For more than seventy years KOMAG has been an important scientific base for the mining industry, offering innovative solutions and competing successfully on the Polish and foreign markets with other research organizations of similar type. Its scientific and technical output includes over 6000 technical documentations of machines and equipment implemented in Poland and abroad as well as over 4400 patents and utility patents which confirm an innovative character of technical solutions developed at KOMAG.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.