Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cele
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
PL
Zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem UE, stąd istotne znaczenie ma pomiar postępu w jego wdrażaniu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. Do monitorowania tego postępu opracowano na poziomie unijnym zestaw syntetycznych wskaźników, obejmujących trzy wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest tylko obszar społeczny. Celem artykułu jest ocena realizacji celów społecznych rozwoju zrównoważonego przez Polskę na tle UE w kontekście Strategii Europa 2020. Okres badawczy to lata 2004-2014. W opracowaniu wykorzystano metody analizy danych statystycznych, desk research i dedukcji. Dzięki nim wskazano, w jakim stopniu Polska wywiązuje się ze zobowiązań społecznych wskazanych w unijnej Strategii Europa 2020.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wdrożenia strategicznej karty wyników w różnych typach organizacji i ocena możliwości zastosowania. Strategiczna karta wyników odpowiednio zmodyfikowana do potrzeb i specyfiki jednostki może być wykorzystana do tworzenia, implementacji i realizacji strategii zarówno w jednostkach komercyjnych, instytucjach finansowych, jak i organizacjach publicznych. Przedstawiono uniwersalizm koncepcji SKW dla takich organizacji, jak: bank, zakład ubezpieczeń, szpital, spółdzielnia mieszkaniowa, sąd powszechny, a także gospodarstwo wiejskie. Elastyczność SKW oznacza możliwość dostosowania perspektyw, celów i mierników w procesie adaptacji karty do różnych typów organizacji. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: badania literaturowe, analizę przypadków wdrożeń strategicznej karty wyników oraz analizę porównawczą.
4
Content available remote Polska Platforma Technologiczna PMU - Produkcja Maszyn i Urządzeń
100%
PL
PMU jest procesowo zorientowana na wypracowany w Europejskiej Platformie „MANUFUTURE - Wizja do 2020 roku" paradygmat „Product Lifecycle Management" [1, 2] - zarządzanie cyklem życia produktu, w skład którego wchodzą: koncepcja nowego produktu i jego projektu technicznego, planowanie, symulacja wizualizacja zoptymalizowanych procesów produkcyjnych (w tym logistycznych, ważnych w rozproszonym wytwarzaniu), wytwarzanie funkcjonalnych produktów rynkowych oraz energooszczędnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w inteligentne systemy obsługi wyrobów rynkowych i inwestycyjnych, przyjazna środowisku eksploatacja produktów i ich serwis, lokalny i zdalny oraz wielostopniowy recykling zużytego technicznie produktu. Za kluczowe technologie rozwijane w platformie PMU należy uznać: wysokowydajnościowe oraz dokładne i wysokojakościowe technologie w produkcji zespołów i elementów maszyn, a także półwyrobów. Można zaliczyć do nich: technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej, powierzchniowej, objętościowej -- odlewanie, kucie, spiekanie, kształtowanie plastyczne, technologie 1T w systemach projektowania, planowania, symulacji, wizualizacji, monitorowania oraz obsługi produkcji i serwisu w całym cyklu życia produktu, z zastosowaniem metod KM (Knowledge Management), technologie IT w zarządzaniu MSP i rozproszonym wytwarzaniu (CE - Collaborative Enginecring) oraz zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem dostaw, wysokokwalifikowane technologie w inżynierii powierzchni i wytwarzaniu funkcjonalnych pokryć, technologie rozwijane dla celów mikrotechniki, mechatroniki, medycyny oraz wytwarzania prototypowych wyrobów i aplikacji innowacyjnych procesów w skali.
EN
The PMU platform is process-oriented towards the paradigm "Product Lifecycle Management", as put forward by the European Platform "Manufutute - a Vision for 2020", the paradigm involving: concept of a new product and its technical design, planning, simulation and visualisation of optimised production processes, including logistics - important in distributed manufacturing, manufacturing of functional market products and energy-saving machines and devices, containing intelligent systems of support of market and investment products, environment frindly exploitation of products and their local and remote service, multi-stage recycling of technically exhausted products. Key technologies to be developed within the Platform are: high-efficiency, precise and high-quality technologies of manufaturing components, and elements of machines - machining, additive technologies, surface engineering, volume manufacturing: casting, forging, sintering, plastic forming, IT technologies in systems for design, planning, simulation, visualisation, monitoring and support for manufacturing and service in the whole product lifecycle, with the use of Knowledge Management methods, IT technologies in management of SME, distributed manufacturing (Collaborative Engineering) and integrated supply chain management, highly qualified technologies in surface engineering and manufacturing of functional systems.
PL
W arykule przedstawiono ogólną charakteiystykę innowacyjnego systemu informatycznego Agrologis. Prezentowany system umożliwia identyfikację, analizę i kalkulację kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych w ujęciu procesowym. Przedstawiono architekturę funkcjonalną systemu, prezentując jego główne moduły oraz możliwości prezentacji wyników. System informatyczny Agrologis jest efektem zakonczonego 3-letniego projektu rozwojowego finansowanego ze środków na naukę w latach 2007-2010.'
EN
The paper presents a general characteristics of an innovative software system called Agrologis. The presented system enables the identifi- 5 cation, anaiysis and calculation of iogistics cosfs in the agricultural enterprises in terms of processes approach. The functional architecture of the system, presenting its main modules and the possibil/ty of presenting the results, were presented in the paper, too. The system Agrologis is the main result of the 3-year development project, finished this year, ftinded by the research budget for 2007-2010.
12
Content available KSZTAŁTOWANIE MODELU POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
88%
PL
W artykule poruszono kwestię modelu postępowania przygotowawczego postrzeganego z perspektywy jego celów rozpatrywanych przez pryzmat modyfi kacji treści zawierających się w art. 297 k.p.k. Zmiana w obszarze tej regulacji może doprowadzić do ewolucji w obszarze całego procesu karnego. Rozważania nad problematyką zmiany dotychczasowego kształtu postępowania przygotowawczego, jego funkcji i charakteru oraz stosunku do postępowania sądowego, znajdują swe ważkie uzasadnienie. Łączą się one przede wszystkim z faktem, że jego wyniki decydują w znacznej mierze o powodzeniu lub niepowodzeniu całego procesu. W obszarze szeroko pojętej problematyki wiążącej się z postępowaniem przygotowawczym od wielu lat wysuwane są postulaty de lege ferenda mające na uwadze jego przemodelowanie. Podstawowe założenia dla modelowego obszaru postępowania przygotowawczego powinny koncentrować się na ograniczonym jego zakresie oraz redukcji bezpośredniego wykorzystania na rozprawie głównej dowodów utrwalonych w jego toku. Aktualny cel postępowania przygotowawczego, jakim jest zebranie i utrwalenie materiału dowodowego na użytek przyszłej rozprawy, posiada ustawowy wymiar i jest wyrazem kontynuowania od dawna funkcjonującego modelu, którego jak dotychczas nie dało się zmienić. Stanowisko doktryny zgodne jest co do konieczności zawężenia zakresu postępowania przygotowawczego, ponieważ jego ramy wyrażające się obowiązkiem utrwalenia dowodów w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, w rzeczywistości tworzą reprodukcję dowodową obszaru rozprawy głównej.
13
Content available Etos uniwersytetu a idea zrównoważonego rozwoju
88%
PL
Autorzy publikacji stoją na stanowisku, że współcześnie za budowanie społeczeństwa zgodnie z ideą wspólnoty ludzkiej odpowiada nauka, zaś misją uniwersytetu, oprócz dążenia do prawdy, powinna być służebność wobec potrzeb społecznych poprzez rozwój kapitału ludzkiego. W artykule podkreślono znaczenie kultywowania etosu akademickiego dla istnienia nauki i wspólnoty akademickiej, jednocześnie wyrażono niepokój, bowiem obserwuje się niszczenie tego etosu, osłabienie myślenia w odniesieniu do wartości i uznanie nadrzędności wartości instrumentalnych (interesów) nad autotelicznymi (poznawczymi i moralnymi). Zauważa się, że w wielu krajach europejskich kształcenie sprowadza się do wyposażenia absolwenta uczelni w kwalifikacje umożliwiające szybkie przystosowanie się do zmian na rynku pracy, a więc do uznania za główne zadanie społeczne intensyfikacji wzrostu gospodarczego. W przestrzeni kształcenia akademickiego słabo wyrażana lub wręcz nieobecna jest refleksja humanistyczna, będąca wyróżnikiem kultury europejskiej, podporządkowująca technikę i ekonomię celom wytyczanym przez mądrość. Tym bardziej wzrasta odpowiedzialność uniwersytetów za kształcenie nauczycieli – wychowawców przyszłych pokoleń. Wyjątkową powinność wobec społeczeństwa mają te uczelnie, w tym Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, które przygotowują studentów do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami, bowiem współczesny absolwent powinien być nie tylko wysokiej klasy specjalistą, ale przede wszystkim osobą wrażliwą na potrzeby innych, tolerancyjną, refleksyjną, twórczą, otwartą, działającą na rzecz i dla dobra szeroko rozumianego środowiska.
EN
The conception of creation and functioning in Poland the hunting divisions as a modern field unit, as a population management space especially of big game was discussed. The idea of hunting divisions existence is the year-long management of game population in its range. In 1997 started to oblige Long-term Hunting Management Plans, which assume perspective planning in period of 10 years. Actually within the country exist 147 Hunting Divisions. The experiences gained between 1997 and 2007 and actual stage show many week points in functioning of divisions. The main shortcoming is lack of reliable knowledge about the number and structure of game population. Moreover lack of authorization of the hunting division coordinators causes that in many regions management is based on the plans prepared for the hunting district level, what is serious mistake for red deer population.
PL
Rejony hodowlane - koncepcja i praktyka po 10 latach. Omówiono koncepcję powstania i funkcjonowania w Polsce łowieckich rejonów hodowlanych jako nowoczesnych jednostek terenowych, przestrzeni gospodarowania populacjami przede wszystkim zwierzyny grubej. Ideą funkcjonowania rejonów jest gospodarowanie zwierzyną w całorocznym areale bytowania populacji. W 1997 roku zaczęły obowiązywać Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane, których założeniem było perspektywiczne planowanie gospodarki łowieckiej w okresach 10-letnich. Obecnie funkcjonuje w kraju 147 rejonów hodowlanych. Doświadczenia zdobyte w okresie 1997-2007 oraz stan obecny wskazują na wiele niedociągnięć w prawidłowym funkcjonowaniu rejonów. Podstawowym mankamentem jest brak rzetelnej wiedzy o liczebności oraz struktury populacji. Ponadto brak umocowania prawnego koordynatorów rejonów hodowlanych sprawia, że w wielu rejonach hodowlanych gospodarka łowiecka opiera się przede wszystkim na planowaniu użytkowania populacji na poziomie obwodu łowieckiego, co w przypadku populacji jeleni jest poważnym błędem.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.