Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmiany zachodzące na rynku kultury sprawiają, iż obecnie zarządzanie sferą kultury staje się coraz bardziej niezbędne. Jest to jednocześnie zadanie trudne ze względu na specyfikę sektora kultury, jak i kryzys społeczno-gospodarczy odczuwalny przez polskie jednostki kultury. Współczesny menedżer zarządzający tymi podmiotami staje więc przed wieloma wyzwaniami. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych funkcji, jakie pełnią menedżerowie zarządzający jednostkami kultury w Polsce, jak i ocena ich znaczenia w kontekście rozwoju sektora kultury.
EN
Changes in the market culture make the current management of the cultural sphere is becoming more and more necessary. It is also a difficult task due to the nature of the cultural and socio-economic crisis felt by the Polish unit of culture. The modern manager managing these entities, it becomes so many challenges. The aim of the article is to present the most important functions to perform managers managing cultural units in Poland, as well as to show their importance in the context of the development of the cultural sector.
PL
Zamierzeniem autorki artykułu jest zwrócenie uwagi na coraz silniejszy wpływ uwarunkowań globalnych i lokalnych na rozwój e-turystyki Polsce. W powyższym kontekście zarysowuje się ważna kwestia związana z rozpoznaniem czynników, które do-starczają istotnej wiedzy o współczesnym otoczeniu rynku e-turystyki, którą potrzebują je-go podmioty turystyczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu.
EN
The intention of the author of this article is to draw attention to the increas-ingly strong influence of global and local conditions for the development of e-tourism Poland. In this context, outlines the important issue related to the diagnosis of the factors that provide essential knowledge about the contemporary environment of e-tourism which need its tourist operators to build innovative offerings and business models.
PL
Celem rozważań jest rozpoznanie nowych trendów w zachowaniach polskich konsumentów w handlu detalicznym oraz wskazanie implikacji dla przedsiębiorstw handlowych wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumentów. Trendy, te w przekonaniu autorki opracowania, są ważnym czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania współczesnych podmiotów działających w sektorze handlu detalicznego, które to wyznaczają nowe reguły funkcjonowania placówek detalicznych w warunkach rozwijającej się w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W powyższym kontekście rysuje się ważna kwestia wpływu zachowań konsumentów na rozwój handlu detalicznego. Stąd też rozpoznanie wyżej wspomnianych trendów niesie ze sobą ważne implikacje praktyczne i społeczne. Pierwsze ‒ oznaczają wykorzystanie istotnej wiedzy o współczesnym konsumencie, którą potrzebują firmy detaliczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu. Drugie ‒ przekładają się na dyfuzję wiedzy o zachowaniach rynkowych konsumentów, uwzględniającej rzeczywiste (a więc faktyczne) potrzeby polskiego społeczeństwa. Pozwala to z jednej strony podnieść świadomość podmiotów handlowych działających w sferze handlu detalicznego, a z drugiej wzbogaca dotychczasową wiedzę o handlu i jego wyzwaniach. Dzięki temu artykuł ma szansę przyczynić się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, a to stanowi obecnie jedną z głównych polityk kierunkowych Unii Europejskiej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to recognise the new trends in Polish consumers’ behaviour in retail trade and to indicate the implications for commercial enterprises issuing from consumers’ attitudes and behaviours. These trends, in the author’s belief, are an important factor affecting the manner in which contemporary entities operating in the retailing sector are functioning, which set forth new rules of retail outlets functioning under the conditions of the knowledge-based economy developing in Poland. In the above context, there is outlined an important issue of the impact of consumers’ behaviours on retail trade development. Thus, the recognition of the abovementioned trends entails important practical and social implications. The first mean use of important knowledge on the contemporary consumer, which is needed by retail firms to build their innovative offers and business models. The second translate into diffusion of knowledge on consumers’ market behaviours taking into account the real (hence, actual) needs of the Polish society. It allows, on the one hand, raising awareness of trade entities operating in the sphere of retail trade and, on the other hand, expands the hitherto knowledge on trade and its challenges. Owing to this, the article can contribute to the knowledge-based society’s development and this is currently one of the main direction policies of the European Union. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить новые тенденции в поведении польских потребителей в розничной торговле и указать импликации для торговых предприятий, вытекающие из изменяющегося отношения и поведения потребителей. Эти тенденции, по мнению автора разработки, являются важным фактором, влияющим на способ функционирования современных субъектов, действующих в секторе розничной торговли, которые определяют новые правила функционирования розничных объектов в условиях развивающейся в Польше экономики, основанной на знаниях. В вышеприведенном контексте проявляет себя важный вопрос влияния поведения потребителей на развитие розничной торговли. И потому ознакомление с вышеупомянутыми тенденциями несет с собой важные практические и социальные импликации. Первые обозначают использование существенных знаний о современном потребителе, которые нужны розничным фирмам для построения инновационных предложений и моделей бизнеса. Вторые преобразуются в в распространение знаний о рыночном поведении потребителей, учитывающих действительные (следовательно, фактические) потребности польского общества. Это позволяет, с одной стороны, повысить сознание торговых субъектов, действующих в сфере розничной торговли, с другой же обогащает прежние знания о торговле и ее вызовах. Благодаря этому статья может способствовать развитию общества, основанного на знаниях, а это в настоящее время представляет одну из основных направляющих политик Европейского Союза. Статья имеет исследовательский характер.
PL
Celem rozważań jest wskazanie wyzwań, które geolokalizacja stwarza dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce. Podstawową metodologię badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu oraz metoda case study (studium przypadku). Główne wyniki analiz pozwoliły na: a) wskazanie możliwości zastosowań geolokalizacji przez podmioty handlu detalicznego oraz wyzwań z nimi związanych; b) prezentację wybranych przykładów (dobrych praktyk) w zakresie działań marketingowych opartych na geolokalizacji. Implikacje praktyczne polegają na wskazaniu możliwości wykorzystania potencjału geolokalizacji przez podmioty handlu detalicznego. Implikacje społeczne wyrażają się w możliwości lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, poprzez oferowanie wysoce spersonalizowanych usług i związaną z tym zwiększoną skuteczność działań marketingowych w zakresie komunikacji rynkowej.
EN
This article aims to identify the challenges posed by geolocation for retailers in Poland. The primary research methodology is based on an analysis of the literature and the case study method. The main results of the analysis allow for: a) indicating the possibilities of using geolocation by entities of retail trade and challenges related; b) presentation of the selected examples (good practices) in terms of marketing activities based on geolocation. The practical implications are based on indicating the possibilities of using potential of geolocation by entities of retail trade. The social implications express themselves in the ability of better meeting the customer needs by offering highly personalised services and the increased effectiveness of marketing activities in terms of market communication associated with that.
RU
Цель рассуждений – указать вызовы, которые создает геолокация для субъектов розничной торговли в Польше. Основную методологию изучения представляет анализ литературы предмета и метод case study (анализ конкретного случая). Основные результаты анализов позволили: а) указать возможности применения геолокации субъектами розничной торговли и связанные с ними вызовы; б) представить избранные примеры (хороших практик) в области маркетинговых действий, основанных на геолокации. Практические импликации заключаются в указании возможностей использовать потенциал геолокации субъектами розничной торговли. Социальные импликации выражаются в возможности лучшего использования потребностей клиентов путем предложения высоко персонализированных услуг и связанной с этим повышенной эффективности маркетинговых действий в области рыночной коммуникации.
5
100%
EN
The tests made and the follow-authors of the paper shows that today's consumers are diverse both in terms of the needs, tastes and preferences. This thesis confirms the need for studies of consumer behavior, which, more often, especially in Poland, shows the characteristics of smart-shopping streets of the phenomenon. Hence, the acquisition of knowledge about them - the belief authors of the paper - should be regarded as an important source of information that allows for proper targeting of the actions of traders in the business of creating original models. Market analyzes indicate that the place of real opportunity for smart shoppers are Outlet centers. Their biggest advantage is that they give you the opportunity to buy more products than in the ordinary mall, for the same amount. Therefore, to create their own unique style should use the principles of smart shopping streets of. Thanks to them, the customer will save less, plus your time, and shopping will become more pleasant. The focus on the consumer and their needs is not, of course, any discovery or innovation, because from the beginning of the market economy, it is assumed that the focus of the company's consumer. The change in this case is a different behavior than previously known. new consumer, which we define as "smart-shopper", which is not limited as ever, just a simple meet their needs. This knowledge, as well as access to relevant sources of information about products or services (Internet, telephone, promotional newsletters, catalogs, etc.) may consciously and rationally so select the various offers that appear in the available sources of information. Described is characterized primarily by consumers more willing to experiment and take risks as compared to the rest of society. The result of this behavior is the low degree of loyalty and skeptical attitude to brands. In general, the consumer of this profile also knows his worth, knowing what he needs. Often, too (which is probably one of the most important for the national carried traders question) willingly loudly and publicly like to express their opinions on the purchased product structure - service. To conclude this brief discussion on the profile and behavior of modern consumers, which are only a background for further analysis presented in this paper studies consumer should be added that the behavior described entities also affects many other factors (both external and or internal). He writes about them many authors, indicating the various models of consumer behavior. They are, however, to develop only signaled, due to the limited requirements for the frame and Formal. In conclusion, it should be noted that the Smart shopping means shopping carefully, which are, on the one hand saves time, on the other hand saving Smart shopper, but a person who likes to look good, she knows about fashion and follows international trends. Do not confuse the smart shopper with a bargain hunter, because there are some differences. Smart shopper is a person who knowingly makes decisions about buying and know that it is worth taking the time to search for a particular thing. But it's not on the store in order to find the cheapest product.
EN
The article presents geolocation as a modern form of communication with consumers, which is based on new methods of sending information. This modern technological solution is increasingly used by enterprises in various industries, including retail entities. It has a very wide range of applications from the perspective of marketing activities of trade entities. Geolocation can be used in the process of the analysis, planning and implementation of the marketing activities accompanying market research, the segmentation process or the composition of marketing mix tools. The article applies secondary research in the form of a critical analysis of the literature, including the analysis of activities of selected entities who are leaders in the application of geolocation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.