Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 698

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napoje bezalkoholowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat otrzymywania napojów bezalkoholowych z emulsji aromatów, składników recepturowych tych emulsji i problemów związanych z ich trwalościąprzechowalniczą. Znajomość poruszanych w artykule zagadnień może pomóc w pracach nad poprawą jakości produkowanych napojów bezalkoholowych, jak również w postępie techniczno-technologicznym w zakresie wprowadzania nowych produktów, takich jak napoje o nowych oryginalnych smakach i kolorach, napoje z coraz większym udziałem soków owocowych oraz wzbogacane w składniki prozdrowotne.
EN
Beverages with fruit test and typical cloudiness to natural juices are obtaining from flavour emulsions. Beverage emulsions are first prepared as an emulsion concentrate which is later diluted in sugar solution in order to produce the finished beverage. Stability of beverage emulsion in both the concentrated and diluted forms is the technological problem in soft drinks industry. In soft drinks, the beverage emulsion may provide flavour, colour and cloudy appearance for the beverage. A typical beverage emulsion composition includes flavour oils and weighing agents in the oil phase, and water, emulsifier, acids, and preservatives in the water phase.
PL
Sektor napojów bezalkoholowych należy do najszybciej rozwijających się branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce. Bliska perspektywa integracji Polski z UE wymaga wielu procesów dostosowawczych w tym sektorze. Powinny one mieć charakter techniczny i instytucjonalny jak również powinny dotyczyć wzrostu szeroko rozumianej konkurencyjności polskiego sektora napojów bezalkoholowych.
EN
Soft drink industry is one of the quickest developing sectors within food processing industry in Poland. Close perspective of Polish accesion to the EU requires many adjustments in this industry. They should have technical and instutional character as well as they should apply to the development of wide competition in Polish soft drink industry.
PL
W Polsce utrzymuje się wzrostowy trend spożycia soków, wód mineralnych i innych napojów i dlatego ten rynek jest tak wazny dla wielu firm. Przemiany w zachowaniach konsumenckich warunkowane są zmianą stylu życia konsumentów, poszukiwaniem produktów nowych, a także zaletami zdrowotnymi i smakowymi.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie żywności funkcjonalnej - założenia i początki koncepcji, składniki, które jako pierwsze były dopuszczone jako dodatki do żywności. Przedstawiono wymagania wobec produktu deklarowanego jako funkcjonalny oraz znaczenie żywności i napojów funkcjonalnych w żywieniu człowieka. Podano, jakie czynniki determinują sukces żywności funkcjonalnej.
EN
In the first part of this article it's discussed the conception of functional food, foundations and initiation of this conception, components that were permitted as first additions to the food. There are presented the requirements of the product declared as functional and importance of functional food and drinks in human nutrition. There are presented the factors determining success of functional food.
PL
W badaniach określono wartości aktywności wody (aw) w 26 próbkach zagęszczonych soków, wyprodukowanych z różnych owoców w kilku zakładach przemysłowych. Wartości aw w badanych sokach kształtowały się w granicach od 0,734 do 0,903 i w znacznym stopniu były skorelowane z poziomem zawartości ekstraktu.
FR
Water activity (wa) was determined in 26 samples of concentrated juices obtained from the different fruits in the several productional plants. Wa walues in tested juices were from 0,734 up to 0,903 and to big extend corresponded to the extract value.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy do produkcji napojów bezalkoholowych. Na wstępie przedstawiono podstawowe wymagania stawiane wodzie uzdatnionej. Następnie przybliżono metodę odwróconej osmozy posługując się praktycznym przykładem.
EN
The article presents possibility of using reverse osmosis water treatment plant for soft drinks production. In the beginning basic requirements for treated water were presented. After then practical example of reverse osmosis water treatment was described.
Opakowanie
|
2001
|
tom 46
|
nr 06
12-15
PL
Butelki z PET stosowane do niedawna, głównie do napojów bezalkoholowych są już obecnie stosowane coraz częściej także do innych ciekłych produktów, np. do piwa, świeżych soków owocowych, przetworów pomidorowych oraz mleka spożywczego. Powoduje to potrzebę zmiany ich właściwości, w tym głównie zwiększenia barierowości i przystosowania do napełniania na gorąco. Wiąże się to z wdrażaniem nowych metod produkcji.
EN
PET bottles that have been used until quite lately mainly for soft drinks now are ever often applied also for other liquid products such as beer, fresh fruit juices, tomato processed products and consumption milk. This involves the need for changing their properties among others in the first place improving their barrier properties and make them adapted for hot filling. It is connected with the implementation of new production methods.
EN
In the production of juices and soft drinks a significant improvement of the productivity and effectiveness of stores involved in this activity. Peculiarly a labour productivity is booming (work output), which is being regarded as the primary source of the permanent height of the competitiveness of every economy. In this respect enough quickly distance dividing our producers from the state in countries about the highest level of the economic development is decreasing. A fall in the effectiveness of the wealth is accompanying the intensification of labour (of stores) and relative stability of the effectiveness of the financial expenditure. Changes of the effectiveness of the production of juices and soft drinks were advantageous in the scale micro- than macroeconomic. Efficiency indices of the wealth and the equity in these two sectors were lower than in other cannon of the food industry.
PL
W produkcji soków i napojów bezalkoholowych nastąpiła znacząca poprawa produktywności i efektywności zaangażowanych w tej działalności zasobów. Szczególnie szybko wzrasta produktywność (wydajność) pracy, która jest uznawana za główne źródło trwałego wzrostu konkurencyjności każdej gospodarki. Pod tym względem dość szybko maleje dystans dzielący naszych producentów od stanu w krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Wzrostowi wydajności pracy towarzyszy spadek efektywności majątku (zasobów) i względna stabilizacja efektywności nakładów materialnych. Zmiany efektywności produkcji soków i napojów bezalkoholowych korzystniejsze były w skali mikro- niż makroekonomicznej. Wskaźniki efektywności majątku i kapitału własnego w tych dwóch sektorach były niższe niż w innych działach przemysłu spożywczego.
PL
Normalizacja zagadnień przemysłu fermentacyjnego i napojów bezalkoholowych to polska specjalność nie mająca odpowiednika w europejskiej i międzynarodowej normalizacji. Normalizacja w przemyśle fermentacyjnym jest prowadzona przez trzy Normalizacyjne Komisje Problemowe: NKP nr 82, NKP nr 83 i NKP nr 84. Czwarta komisja NKP nr 86 normalizuje napoje bezalkoholowe. W artykule przedstawiono struktury i zakresy działania tych komisji.
EN
Normalisation of the problems of fermentation and non-alcoholic drink industries is the Polish speciality. It has not an equivalent in European and international normalisation system. Three Norm Problem Committees - NKP No 82, NKP No 83 and NKP No 84, perform normalisation in fermentation industry. The fourth-NKP No 86 is destined to normalise the non-alcoholic drinks. In the paper there is presented the structures and the activity ranges of these Committees.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.