Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial services market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
|
|
nr z. 83
62-73
EN
This publication points to the most relevant similarities and differences which can be observed in the activities of cooperative banks and credit societies (SKOKs). The analysis of the issues in question primarily dealt with legal provisions regulating the activities of Cooperative Banks and Credit Societies as well as with their impact on the scope and extent of their activities and the value of financial and economic results. In this context it seemed crucial to attempt to answer the question if differences existing between cooperative banks and credit societies significantly influence the effects of activities these entities perform on the market of financial services. (original abstract)
2
Content available remote The financial crisis of 2008-2009 : the financial supervision perspective
100%
|
|
nr nr 1
23-27
EN
The paper presents remarks regarding the recent financial crisis from the supervision authorities' perspective. It mentions remedies taken in the lieu of the crisis as well as underlines the need of preventive actions. The paper focuses on three main lessons that can be learnt from the recent crisis: First, regardless of its scope every crisis has local origins, hence local financial supervisors, who have the best knowledge and understanding of all sectors of their domestic market, should have sufficient tools and powers. Second, financial stability is a public good and it should be dealt with by relevant public institutions co-operating together. Third, there is a need to address the 'too big to fail' problem and to learn how risk increases with the increase in a financial institution's size. In the final part, the paper focuses on various models of financial markets supervision and explains how supervisory system functions in Poland. The paper is based on the speech by Stanisław Kluza in the expert panel following the lecture by the Nobel Prize Laureate, Robert Mundell, during the 17th Global Finance Conference held in Poznan, Poland in June 2010. (original abstract)
|
|
nr nr 4
24-25
XX
Omówiono raport BCG (Boston Consulting Group) zatytułowany Global Payments 2000/1, czwarty z serii raportów poświęconych globalnemu rynkowi regulowania płatności. Zawiera on podsumowanie sytuacji aktualnie panującej na rynku transakcji bezgotówkowych, prognozy obrotów oraz przychodów na tym rynku w ciągu najbliższych dziesięciu lat oraz cztery możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w przyszłości.
XX
Autorka w swoim opracowaniu wskazała na możliwość tworzenia klastrów finansowych w obszarze przygranicznym. Jednak powodzenie jego realizacji zależy od ważnych czynników, przed którymi stoi Ukraina. Głównym strategicznym celem jest przystąpienie Ukrainy do UE i dostosowanie standardów krajowych do europejskich. Funkcjonowanie na rynku usług finansowych na poziomie międzynarodowym jest ważnym czynnikiem poprawy konkurencyjności Ukrainy oraz wysoką konkurencją systemu bankowego w ramach WTO. Przygotowanie warunków do adaptacji w środowisku modelu klastrów Ukrainy stworzy warunki do owocnej współpracy trzech sektorów - administracji, biznesu i infrastruktury rynku w zakresie międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The author in her paper pointed to the possibility of the creation of financial clusters in the border area. However, the success of its implementation depends on important factors facing Ukraine nowadays. The main strategic goal is the accession of Ukraine to the EU and national adaptation to European standards. The functioning of the financial services market at the international level is an important factor in improving the competitiveness of Ukraine and the high competition of the banking system in the WTO. Preparing the conditions for adaptation in the environment of model clusters Ukraine will create conditions for fruitful cooperation between the three sectors - government, business and market infrastructure in the field of international. (original abstract)
|
|
nr nr 2
64-65
XX
Szanse i zagrożenia dla branży faktoringowej w Polsce jakie niesie kryzys na światowych rynkach finansowych. Przedstawiono strukture obrotów z podziałem na faktoring krajowy i eksportowy oraz z podziałem według barnż.
XX
Celem artykułu jest ukazanie zastosowania metody wywiadu zogniskowanego (FGI) w analizie ryzyka w badaniu zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych. Autor prezentuje w nim zalety i wady tej metody, ilustrując je wynikami badań własnych, przeprowadzonych w październiku 2013 roku w dwóch grupach respondentów, reprezentujących młodych dorosłych z województwa śląskiego. Dzięki zastosowaniu tej metody udało się uzyskać wiele informacji na temat istoty badanego zjawiska oraz zidentyfikować zakresy przyszłych badań ilościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to show the application of the focus group interview method (FGI) in the research of the young-adults behaviors on the market for financial services. The author presents the advantages and disadvantages of the method illustrated with his own research conducted in October 2013 on two groups of respondents representing young-adults of the Silesian Voivodeship. With the use of this method it was possible to get much information about the nature of the phenomenon examined and to prepare the scope of quantity research.(original abstract)
|
|
nr nr 11
33-39
XX
W opracowaniu przedstawiono analizę zmian podstawowych parametrów rynku usług finansowych, w szczególności analizę kształtowania się stóp procentowych depozytów, wzajemnych relacji między oprocentowaniem różnych form depozytów, a także opłacalności oszczędzania oraz uwarunkowań zmian oprocentowania.
8
Content available remote The Importance of Older People's Participation in the Financial Services Market
100%
EN
The article presents definitions on population aging, characterises the analysed group of population, and discusses selected aspects of its activity in the financial services market. Its purpose has been to determine the importance of the elderly as the users of financial services. As demonstrated, the activity of customers aged 60+ in the financial services market is of significance for various players in this market, as well as from the micro and macro perspective. The hypothesis that this subject area is neither sufficiently known nor recognized has been proved to be true. To improve the situation, financial institutions should analyse in detail the needs of elderly customers to develop targeted products and services, while older people should be more active and use them more often. (original abstract)
|
2007
|
nr z. 76
24-37
XX
W publikacji zaprezentowano badania przeprowadzone przez pracowników Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji SGH wśród wielkomiejskich gospodarstw domowych. Wyniki badania wskazują, iż zdobywając doświadczenie na rynku usług finansowych polski konsument korzysta z coraz bardziej nowoczesnych produktów finansowych i kanałów dystrybucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of a research conducted on a sample of city households by scientists from the Institute of Lifestyle and Consumption of the Warsaw School of Economics. The results indicate, that Polish consumers gain experience in the market of financial services, and they use increasingly modern financial products and channels of distribution.(short original abstract)
|
|
nr nr 50
22
XX
Instytucje bankowe zza Odry kontrolowały prawie 15 proc. kapitałów polskiego sektora bankowego - obecnie udział swój zwiększyły o około 100 mln zł. Największymi ich konkurentami są Amerykanie, z 11,5 proc. kapitałów polskich banków oraz Holendrzy z 7,5 proc.
11
100%
|
|
nr z. 29
87-92
XX
Rynek funduszy powierniczych w Polsce ma stosunkowo krótką historię. Jednak od kilku lat działają już w kraju takie towarzystwa jak Pioneer, Przymierze czy Korona. Zdaniem zachodnich ekspertów w Polsce jest miejsce dla działalności od 10 do 20 towarzystw powierniczych a perspektywy ich funkcjonowania są pomyślne, pomimo niezadowalającej jeszcze edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
|
|
nr nr 208
370-379
XX
Instytucje finansowe, które chcą osiągnąć sukces na rynku muszą w procesie konstruowania sytemu komunikacji marketingowej uwzględnić mechanizm zachowań rynkowych konsumenta oraz stopień jego przygotowania do odbioru przekazu promocyjnego. Jednym z istotnych problemów, na jakie napotykają instytucje finansowe w procesie komunikowania się na rynku usług finansowych jest analfabetyzm finansowy konsumentów. Przeprowadzone badania pokazują, że dotyka on ponad połowy Polaków. Przejawia się nie tylko w niskiej wiedzy o usługach finansowych i regulacjach prawnych związanych z korzystaniem z nich, ale także nieracjonalnymi zachowaniami takimi jak: zawieranie umów bez zapoznania się z nimi czy też brakiem wykształconego nawyku w rozpoznawania sytuacji panującej na rynku usług finansowych. Analfabetyzm finansowy uwidacznia się także w rodzaju źródeł informacji, które są brane pod uwagę przez konsumentów w procesie podejmowania decyzji finansowych. Są to przede wszystkim informacje nieformalne. Instytucje finansowe chcąc podnieść skuteczność swoich działań promocyjnych muszą w pierwszej kolejności skupić się na podniesieniu wiedzy finansowej swoich konsumentów poprzez opracowanie odpowiednich programów z zakresu edukacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Marketing communication of financial institutions must focus on consumers behavior and their knowledge about financial services. One of the major problem facing financial institutions in the communication process is financial illiteracy of consumers. Research has shown that it affects more than half of the Polish citizens. It manifests itself not only in the low knowledge about legal regulations related to the use of financial services, but also irrational behavior, such as: contract signing without reading them or the lack of educated habit in recognition of the situation on the market of financial services. Financial illiteracy is reflected also in the type of information sources, that are taken into account by consumers before they make financial decisions. These are primarily informal information. Financial institutions wishing to increase the effectiveness of their promotional activities must focus on improving the financial knowledge of their consumers through the development of appropriate programs of education. (original abstract)
|
|
nr nr 1(78)
77-89
XX
W artykule przedstawiono mechanizm funkcjonowania instrumentów niestandardowych stosowanych w polityce Pieniężnej wybranych banków centralnych. Scharakteryzowano instrumenty niestandardowe stosowane przez FED, EBC, Bank Anglii oraz Bank Japonii. Zwrócono uwagę na szczególną rolę amerykańskiego banku centralnego w przeciwdziałaniu dalszemu pogłębieniu się kryzysu finansowego. Zaprezentowano własne poglądy co do zasadności stosowania instrumentów niestandardowych w przypadku Narodowego Banku Polskiego. Zwrócono uwagę, iż ogromnym atutem naszego kraju jest posiadanie własnego pieniądza.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the mechanism of functioning of non-standard instruments used in the monetary policy of selected central banks. In this paper non-standard instruments used by the FED, the ECB, the Bank of England and the Bank of Japan were characterized. Attention was drawn to the special role of the US central bank in preventing further deepening of the financial crisis. The paper presents author's own views on the legitimacy of application of non-standard instruments in the case of the National Bank of Poland. It was pointed out that the huge advantage of our country is having our own currency.(original abstract)
|
|
nr nr 3
118-120
XX
Wczasach, gdy kredyt można zaciągnąć na Allegro, kartę kredytową dostać od Orange, a rozliczenia prowadzić za pośrednictwem Google czy Facebooka - sam szyld "bank" już nie wystarczy, żeby przyciągnąć klientów. Ba, niedługo nawet dwucyfrowe oprocentowanie ROR-ów może być zbywane wzruszeniem ramion. (fragment tekstu)
|
|
tom 379
31-45
PL
W artykule podjęto problematykę dynamicznego rozwoju FinTech, rozumianego jako innowacje w usługach finansowych oparte na nowoczesnych technologiach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla interesów konsumentów wynikające z przemian w tym obszarze, będące w szczególności rezultatem niedostatecznej regulacji, ryzyka wykluczenia cyfrowego, asymetrii informacyjnej, zagrożeń dla prywatności i cyberprzestępczości. Zostały one ocenione na tle najbardziej charakterystycznych przejawów rozwoju FinTech. Przedmiotem analizy były także próby regulacji sektora FinTech w Polsce i na szczeblu Unii Europejskiej. W tym celu dokonano analizy najnowszego ustawodawstwa.
EN
The article discusses dynamic development of FinTech, understood as innovations in financial services based on modern technologies. The aim of the article is to present the threats to consumers’ interests resulting from changes in this area, which are in particular the result of insufficient regulation, risk of digital exclusion, information asymmetry, threats to privacy and cybercrime. They have been evaluated on the background of the most characteristic manifestations of FinTech development. The subject of the analysis was also attempts to regulate the FinTech sector in Poland and at the level of the European Union. For this purpose, the latest legislation has been analyzed.
17
Content available remote Funkcjonowanie odwrotnych oraz lewarowanych funduszy typu Exchange-Traded Fund
84%
|
|
nr nr 2
249-258
XX
Rynek finansowy charakteryzuje się szybkim wzrostem innowacyjnych rozwiązań produktowych. Jednym z nowych segmentów rynku finansowego są Exchange Traded Fund (ETF), których liczba na całym świecie w 2012 roku przekroczyła 3250, a ich aktywa wyniosły 1,5 biliona dolarów. Jedną z ostatnich zmian innowacyjnych produktów działających w tym subsegmencie rynku są odwrotne i lewarowane Exchange Traded Funds. Ich debiut miał miejsce na giełdach w latach 2005-2006, w 15 lat po debiucie na rynku publicznym. Fundusze te są bardzo złożone w swojej konstrukcji i przeznaczone dla doświadczonych inwestorów, którzy mogą wykorzystać je do zarządzania ryzykiem portfela aktywów, jak również w celach spekulacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystyki funkcjonowania ETF lewarowanych i odwrotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial market is characterized by rapid growth and emerging innovative product solutions. One of the new sub-segments of the financial market funds are Exchange Traded Fund (ETF), which number around the world in 2012 exceeded 3250 and their assets totaled 1.5 trillion US Dollars. One of the last modification of innovative products operating in this sub-segment are reversed and leveraged funds Exchange Traded Fund. Their debut took place on the stock exchanges in 2005-2006, in 15 years after the first exchange-traded funds. Participation in the course of all ETFs in 2010 was in the United States about 26%. These funds are very complex in their design and are intended for sophisticated investors who can use it to manage the risk portfolio of assets, as well as for speculative purposes. The purpose of this article is to present the characteristics of the operation of leveraged and inverse ETFs. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu nowoczesnych kanałów dystrybucji na zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polscy konsumenci są tradycjonalistami w zakresie wyboru miejsca nabywania, a następnie korzystania z poszczególnych usług finansowych. Nadal najbardziej popularne pozostają tradycyjne kanały dystrybucji, rzadko natomiast Internet czy inne, nowoczesne kanały. Konsumenci postrzegają nowoczesne kanały dystrybucji usług finansowych raczej jako komplementarne niż substytucyjne względem tradycyjnych placówek. Zatem z punktu widzenia instytucji finansowych wykorzystanie Internetu czy też innych kanałów elektronicznych jako kanałów dystrybucji powinno się stać elementem działań o charakterze raczej defensywnym niż ofensywnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper undertakes to identify the impact of modern distribution channels on consumer behaviors in the financial services market. Research shows that Polish customers are conservative in terms of buying at specific outlets and using particular financial services. As a result, conventional distribution channels continue to be more popular than the Internet and other electronic media. When it comes to buying financial services, consumers tend to perceive modern distribution channels as complementary with regard to traditional ones. This indicates that financial institutions should employ defensive rather than offensive policies in promoting electronic distribution channels among their customers. (original abstract)
XX
Zawirowania na rynkach finansowych należy wykorzystać jako szansę. Obecnie klient z każdej strony kuszony jest nowymi propozycjami ze strony banków komercyjnych i jest to całkowicie normalne zjawisko - konkurencja dotyczy całego sektora. Bankowość spółdzielcza stara się więc wyróżnić, stawiając na ofertę w możliwie największym stopniu spersonalizowaną, łączącą przy tym tradycję z nowoczesnością. Okazuje się, że taktyka ta spotyka się z bardzo dobrym odbiorem społecznym, co zauważyć można na przykładzie stale powiększającego się udziału w sektorze bankowym. (fragment tekstu)
|
|
nr nr 51
37-38
XX
Przeprowadzona analiza wykazuje, iż średnie przedsiębiorstwa dostrzegają na rynku dużą liczbę banków (wysokie wskaźniki rozpoznawalności ogólnej) ale współpracują głównie z bankami podstawowymi. Wysunięto hipotezę, że średnie przedsiębiorstwa nie kierują się atrakcyjnością ofert tych instytucji. Podano zestawienia: banków, z którymi najczęściej współpracują, rozpoznawalności ogólnej i handlowej, oraz porównania i ocenę poszczególnych elementów atrakcyjności banków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.