Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Świadomość ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Świadomość ekologiczna młodych ludzi
100%
XX
W opracowaniu jako główny problem został poruszony sposób pojmowania świadomości ekologicznej współczesnej młodzieży. Obecnie funkcjonujące różnego rodzaju projekty ekologiczne wprowadzane już od najniższych stopni edukacji oraz liczne kampanie społeczne pozwalają przypuszczać, iż większość młodych ludzi powinna posiadać chociażby minimalny zakres wiedzy na ten temat. Celem pracy, w oparciu o to założenie, jest ocena stopnia świadomości ekologicznej młodzieży, tzn. jakie znaczenie ma dla nich wiedza ekologiczna oraz na ile jest stosowana w praktyce? Szczególnie w obszarach takich jak racjonalne wykorzystanie zasobów, proekologiczne zachowania, gospodarka odpadami oraz ogólny stosunek do ekologii. Również w sferze zainteresowań pozostają ich zachowania w kwestii decyzji konsumenckich i ekonomii gospodarowania odpadami. W badaniach posłużono się wywiadem skategoryzowanym.(abstrakt oryginalny)
EN
The development has been addressed the issue of the role and importance of environmental awareness for today's youth. The existing all kinds of environmental projects implemented since the lowest degrees of education and numerous social campaigns, lead to believe that the majority of young people should have at least the minimum range of knowledge on this topic. The authors want to based on this assumption look at the answers to the questions: what is the degree of environmental awareness of young people, i.e. What is the importance of ecological knowledge for it, and how much is applied by them in practice? Particularly in the areas of IE. rational use of resources, ecological conservation, waste management, once the overall attitude to ecology.(original abstract)
XX
Przedstawiono znaczenie rolnictwa ekologicznego, które stanowi szansę rozwoju regionu świętokrzyskiego poprzez wejście na rynek międzynarodowy. Duża rola w edukacji ekologicznej przypada Związkowi Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" w Kielcach.
EN
It presents an importance of ecological agriculture, which is a chance for development of Świętokrzyski region on international market. Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" in Kielce plays an important role in ecologic education. (A.Ł.)
XX
Dostępne dane statystyczne potwierdzają istotną rolę, jaką pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w większości gospodarek świata, w tym także Polski. Liczba aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP, które stanowią prawie 99% wszystkich funkcjonujących na rynku polskich firm, kształtowała się w 2006 roku na poziomie ok. 1,7 mln. Pomimo iż stanowią one siłę napędową polskiej gospodarki, ich oddziaływanie na środowisko jest w ogólnej problematyce ochrony środowiska pomijane. Niniejszy rozdział przedstawia wybrane aspekty badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego analizowano m.in. świadomość małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie istniejących wymogów środowiskowych oraz podejmowane przez nie dostosowania do spełnienia tych wymogów. W szczególności opisano wyniki badania ilościowego przeprowadzonych metodą CATI (Computer Aided Telephone Interview - ankiety telefonicznej wspomaganej komputerowo) na ogólnopolskiej próbie 1005 MSP w okresie listopad - grudzień 2008 roku. Niemal 50% badanych firm stanowiły przedsiębiorstwa mikro zatrudniające do 9 pracowników, 34% - firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Pozostałe 16% badanej populacji stanowiły firmy średnie (50-249 pracowników). Badane podmioty reprezentowały następujące branże: 50% produkcja, 35% usługi, 15% budownictwo. (fragment tekstu)
EN
The chapter outlines a diagnosis of the present awareness level among the Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) concerning environmental requirements. The undertaken research shows that the awareness level of the Polish SMEs in the area of environmental requirements remains low, although it has increased over the last years. Smaller-scale enterprises do not possess adequate knowledge of environmental hazards resulting from their operations, possible methods to reduce the negative environmental impact, as well as knowledge about existing legal requirements. More than half of the Polish SMEs encounter problems to meet the existing legal requirements and do not cope with frequent changes in regulations and their incomprehensibility. (fragment of text)
XX
Przedstawiono specyfikę potrzeb ekologicznych oraz ich związek z poziomem wiedzy ekologicznej. Pokazano poziom wiedzy ekologicznej polskich konsumentów na przykładzie konsumentów z województwa zachodniopomorskiego. Przybliżono działania służące podniesieniu poziomu wiedzy ekologicznej.
EN
The realization of conception of sustainable development depends among others on the level of ecological knowledge. It determines the consumers feelings on their ecological needs. Hence this article presents: - specificity of ecological needs and their connection with the level of ecological knowledge, level of ecological knowledge of Polish consumers in region zachodniopomorski, - suggestions, how to increase the level of ecological knowledge.(original abstract)
5
100%
PL
Postępująca degradacja środowiska naturalnego jest palącym problem współczesności. Jednym z elementów koniecznych do jego rozwiązania jest ekologiczna świadomość obywateli. Z tego względu, istotne jest badanie postaw ludzi wobec dobrowolnego ponoszenia zwiększonych kosztów działań zachowujących środowisko naturalne w dobrym stanie. Standardowe modele skłonności do płacenia na rzecz ekologii wydają się niekompletne, gdyż nie uwzględniają zależności postaw jednostek od postaw ich otoczenia. Dbałość o ekologię jest bowiem nastawieniem szerzącym się w społecznościach na podobieństwo innych wzorców kulturowych i zachowań społecznych. Włączenie mechanizmu naśladownictwa do modelu nadaje mu zatem automatycznie charakter dynamiczny. W pracy zaprezentowano ogólny model gotowości do płacenia, uwzględniający zależność wyborów jednostek od wyborów innych osób. Następnie, jako przykład, został zaproponowany i poddany analizie bardziej szczegółowy model. Omówiono jego właściwości zarówno w przybliżeniu średniego pola, jak i w ujęciu dynamicznym. Pokazano zależność rezultatów od rozkładu osobniczego stopnia altruizmu oraz dochodów.
XX
W niniejszym artykule zarysowano problematykę dotyczącą zachowań transportowych oraz złożoności determinant, które warunkują wybór określonego sposobu przemieszczania się. Rozważania te posłużyły próbie oceny skuteczności i zasadności niektórych instrumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu jako sektora, który z jednej strony jest niezbędnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, a z drugiej generuje liczne negatywne efekty zewnętrzne obniżające poziom dobrobytu społecznego. Celem artykułu było ukazanie pewnych kierunków rozwoju działań na rzecz budowy zrównoważonych zachowań transportowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article provides a discussion on the overall body of probl ems related to transport behaviours as well as the complexity of determinants conditioning the choice of the means of transport. Through these considerations, the author has made an attempt to assess both efficiency and legitimacy of certain instruments used for the sake of sustainable development of transport being a sector which, on one hand, constitutes an indispensable factor of socioeconomic growth, and on the other hand, causes numerous negative external effects reducing the general level of social welfare. The purpose of the article has been to highlight certain trends in the development of actions undertaken in order to build sustainable transport behaviours.(original abstract)
XX
Podstawowe badanie świadomości ekologicznej Polaków zostało zrealizowane w 2008 roku przy wykorzystaniu kwestionariusza zawierającego 41 pytań dotyczących różnych aspektów postrzegania środowiska i jego znaczenia w społeczeństwie. Wyniki badań z 2009 roku (16 pytań) stanowiły uzupełnienie wcześniejszych analiz o bardziej szczegółowe zagadnienia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto zamierzeniem autorów pytań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób na zachowania polskiego społeczeństwa w odniesieniu do środowiska przyrodniczego wpływa coraz bardziej realne zagrożenie recesją gospodarczą?(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents research results on the ecological awareness of Poles with an extensive focus on economic factors, including the 2008-2009 world financial crisis. The idea of social perception of environmental hazards and recognition of the idea and principles of sustainable development are discussed. Much scope is dedicated to the analysis of creation of the economy-environment relationship in social space. Characteristic factors conditioning individual behavior toward the environment and the sense of responsibility for its state are identified. The issue of dynamics of changes in consumer choices under conditions of a weakening economy are also presented(original abstract)
XX
W artykule poruszono zagadnienie innowacji ekologicznych. Termin ten oznacza zmiany w strukturze organizacyjnej i zarządzaniu przedsiębiorstwem zmniejszające lub eliminujące jego negatywne oddziaływanie na środowisko. Podkreślono, że w krajach w których społeczeństwa osiągnęły wysoki poziom świadomości ekologicznej oczekuje się od przedsiębiorstw większej dbałości o środowisko. W Polsce wymogi w tej dziedzinie zwiększą się wraz z integracją z UE.
EN
According to researches made by West European countries the basic sources of their successes is direction to profit and ecological innovation. Those processes cause social-economic development and contribute company successes which must control not only by ecological productes characteristics, but adhere to an ecological standards of packages and their technological process. Everything is proving, that ecology is becoming more innovation process which is showing in all fields of economic subjectes life.(original abstract)
XX
Głównym celem badań była ocena stanu wiedzy, opinii i postaw społeczeństwa wobec idei zrównoważonego rozwoju. Zbadano, jak społeczeństwo rozumie omawianą ideę, czy próbuje stosować ją w życiu codziennym oraz jak postrzega zrównoważenie rozwoju na różnych poziomach agregacji. Szczególną uwagę poświęcono grupie rolników, których wskazania odniesiono do odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli pozostałych grup zawodowych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, którym objęto 214 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenie, że potrzeba trwałości i równowagi jest głęboko zakorzeniona zarówno wśród rolników, jak i w całym społeczeństwie. Jednak zdecydowana większość respondentów spotyka się w życiu codziennym z ideą zrównoważonego rozwoju bardzo rzadko lub w ogóle. Mimo to rolnicy i przedstawiciele innych grup zawodowych słusznie postrzegają siebie oraz instytucje rządowe i administrację publiczną za głównych realizatorów zasad zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of research was to assess the state of knowledge, opinions and attitudes of society towards the idea of sustainable development. Special attention was paid on a group of 39 farmers whose answers referred to the answers given by representatives of other professional groups. It examined how society understands the idea of sustainable development, of whether trying to apply it in everyday life and how sees the balance of development at different levels of aggregation. The main research tool was a questionnaire, which examined 214 respondents. The obtained results of research confirmed the authors' assumption that the need of sustainability is deeply rooted among both farmers and society as a whole. However, the vast majority of respondents encountered in everyday life with sustainable development very rarely or not at all. Despite this, farmers and representatives of other professional groups rightly see themselves and the institutions of government and public administration as the main implementers of the rules of sustainable development.(original abstract)
XX
Oceniono badanie, wyniki badania oraz ankietę wykorzystaną podczas badania, którego celem było określenie stanu świadomości ekologicznej wśród klientów supermarketu Real. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2002 r. przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.
XX
Szans dla rozwoju badanych gmin należy upatrywać w zmianie sposobu myślenia o obszarach ochrony przyrody i udziale społeczeństwa w podejmowaniu istotnych decyzji ich dotyczących. Często wymienianą barierą jest ogólna dezinformacja i niepewność co do obowiązujących przepisów i konkretnych ograniczeń związanych z siecią Natura 2000. Obszary chronione powinny być postrzegane nie tylko jako obszary nakierowane na ochronę przyrody, ale również służące celom społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj modelową rolę obszarów chronionych jako wzoru zrównoważonego rozwoju, łączącego w sobie ochronę cennych ekosystemów, odtwarzanie ekosystemów całkowicie lub częściowo zniszczonych lub możliwie najmniej szkodzący rozwój społeczno-gospodarczy stymulowany przez istniejące walory przyrodnicze. Powinno podkreślać się dużą rolę współdziałania różnych podmiotów w zarządzaniu obszarami ochrony przyrody: samorządów lokalnych, przedsiębiorców, rządu, organizacji samorządowych. Lokalne społeczności nie powinny być traktowane jako bierni odbiorcy odgórnych wytycznych i zakazów, a raczej jako ekonomiczni i kulturalni beneficjenci obszarów chronionych oraz aktywni partnerzy włączający się w funkcjonowanie obszaru chronionego. Zmiany legislacyjne w Polsce spowodowały, że bez zgody lokalnych samorządów, niemożliwe jest utworzenie lub rozszerzenie obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. Wiąże się to z większym niż dotychczas uwzględnieniem potrzeb i wymagań lokalnych społeczności w funkcjonowaniu, w tym zwróceniem większej uwagi na ekonomiczną i kulturotwórczą rolę tych obszarów. Z drugiej strony istnieje obawa, że uwzględniając wymagania lokalnych społeczności, dotyczące głównie rozwoju ekonomicznego, zagrozi to do-brom przyrodniczym. Aby pogodzić obie tendencje należy zastanowić się, jak powinny być kształtowane relacje pomiędzy obszarami chronionymi a lokalnymi społecznościami oraz wpływ tych obszarów na zrównoważony rozwój. Bardzo ważny jest stopień świadomości ekologicznej i akceptacja obszarów chronionych przez mieszkańców gmin. Jeżeli społeczeństwo nie widzi korzyści dla siebie z istnienia obszarów chronionych, nie ma dostatecznej świadomości konieczności ochrony przyrody, ich ochrona jest utrudniona. (fragment tekstu)
EN
The perception of natural values - including the Nature 2000 protected areas in the local development policy depends on many factors. The most important are the level of social capital, environmental awareness of inhabitants, local leaders, local govern-ment activity in projects carried in areas of high natural value. Nevertheless, 10 years after determining the first areas of the European ecological network Nature 2000 in Po-land still associate it with the commands and prohibitions and restrictions of investment. The article presents the results of surveys conducted among local governments munici-palities in north-east, Poland where the area of at least 50% is covered by the Nature 2000 program. The study included 47 municipalities, mostly rural of agricultural character. Survey questionnaires filled people who have influence on the decisions taken in the community, The degree of survey return was 100%. protected areas Nature 2000, local self-government, sustainable development, environmental awareness (original abstract)
EN
Greening has no alternatives in contemporary world. Yet in Russia another process is taking place - the weakening of environmental consciousness in the conditions of economic backwardness. Our hypothesis is that the only hope is connected with some local breakthroughs and one of them can occur in Irkutsk due to its geographic position. The proximity to the Lake Baikal must influence the mentality of the citizens, which has already been demonstrated once, in the time of Perestroyka. There existed an enormous public activity in Irkutsk with the slogans of closing Pulp and Paper Plant on the bank of Baikal. To analyse this idea, the geographic position is thoroughly considered. Also, a sociological survey was undertaken in the framework of our investigation. This survey showed the high level of Baikal patriotism, as well as some tendencies of forming consumer's consciousness of the quality of the goods purchased. The market of environmentally-friendly products in Irkutsk was analysed, including the one of food supplements developed by local specialists. This market is in the initial stages of its existence, but it does exist and it is a source of hope. (original abstract)
XX
Celem głównym pracy jest charakterystyka proekologicznych zachowań i postaw klientów banków spółdzielczych oraz identyfikacja czynników warunkujących i różnicujących te zachowania. Głównym źródłem danych były informacje pierwotne pochodne z badań własnych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w 2020 r. Zastosowano dobór celowy. Próba badawcza wynosiła 310 osób. Do realizacji celu pracy wykorzystano również źródła wtórne. Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne mierniki statystyczne oraz model regresji logistycznej. W opinii konsumentów banki zorganizowane na zasadach spółdzielczych bardziej angażują się w sprawy ochrony środowiska niż banki komercyjne. Klienci banków spółdzielczych identyfikują najczęściej dwa rodzaje aktywności tych instytucji na rzecz ochrony środowiska: prowadzenie ekogospodarki oraz obecność w ofercie produktów proekologicznych. Proekologiczne zachowania i postawy klientów banków determinowały płeć i przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym konsumenta.
EN
The main goal of this paper is to provide the description of pro-ecological behaviour and attitudes of clients of cooperative banks as well as to identify selected factors determining those. The main source of data for analysis and conclusions was provided by primary information. The research tool took the form of a survey questionnaire. The purposive sampling was used (310 respondents). Statistical analysis included total statistical indicators and the logistic regression model. Based on the performed studies, it can be stated that in the consumers' opinion banks established on cooperative principles engage in matters related to environmental protection more than commercial banks. Gender and average monthly per capita income within the consumer's household were the factors determining the pro-ecological behaviour and attitudes of clients of cooperative banks.
XX
W artykule przedstawiono rolę edukacji ekologicznej jako formy działalności informacyjno-promocyjnej na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi Sp. z o.o. Zaprezentowano w nich wyniki badań dotyczących oddziaływania edukacji ekologicznej na mieszkańców i wartość uzyskanego ekwiwalentu reklamowego (AVE) w zależności od rodzaju medium. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role of ecological education as a form of information and promotion activities based on the example of Group Sewage Treatment Plant of Łódź City Agglomeration in Łódź. It presents the results of research on the impact of ecological education on residents and the value of the advertising equivalent (AVE) obtained depending on the type of medium. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera refleksje nad ekoempatyczną koncepcją działań kierowniczych zarysowaną na tle zjawisk degradacji biosfery oraz polaryzacji bogactwa i nędzy. Koncepcja ta zakłada przewartościowanie podejścia do problemów zarządzania organizacjami a jej urzeczywistnienie, zdaniem autora, zmieni rolę i status społeczny zarządzającego.
EN
The article includes some reflections on eco-emphatetic conception of leadership style outlined on the background of biosphere deterioration as well as polarisation of wealth and poverty. This conception assumes a reassessment of management styles. (A.P.)
XX
Tematyka artykułu dotyczy zachowań konsumenckich zaliczanych w literaturze przedmiotu do kategorii zachowań proekologicznych. Głównym celem rozważań jest określenie zakresu oraz częstotliwości takich zachowań przez młodych polskich konsumentów. Dla realizacji założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu zachowań nabywców, dane wtórne dostępne w opracowaniach badawczych opisujących proekologiczną aktywność polskich konsumentów oraz dane pozyskane z badania własnego przeprowadzonego w okresie luty-marzec 2014 r. metodą ankiety audytoryjnej na nielosowej próbie 617 respondentów (studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu). Większość z poddanych pomiarowi osób podzieliło pogląd mówiący o tym, że obecny oraz przyszły stan środowiska naturalnego jest zależny od aktywności proekologicznej konsumentów, a jego poprawa nie jest możliwa bez odpowiedniej edukacji ekologicznej. Z drugiej strony, pozyskane dane wskazały, iż nie wszyscy z badanych podejmują zachowania proekologiczne, a jeśli podejmują - to w różnym zakresie i z różną częstotliwością. To stanowi podstawę do wysunięcia wniosku, że poglądy młodych polskich konsumentów nie zawsze idą w parze z działaniami przez nich podejmowanymi. Powodem niespójności może być m.in. typowa dla ich młodego wieku niedojrzałość i niestałość w obszarze ich sfery poznawczej, emocjonalnej oraz behawioralnej. Jej zidentyfikowanie wskazuje na potrzebę intensyfikacji prowadzonej w Polsce edukacji ekologicznej tak, aby w większym stopniu sprzyjała ona wykształceniu u młodych osób (konsumentów) poglądów uznających potrzebę dbałości o środowisko naturalne i spójnych z nimi zachowań proekologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the article concerns consumer behaviours included in the subject literature to the category of pro-ecological behaviours. The main aim of considerations is to determine the scope and frequency of such behaviours by young Polish consumers. In order to implement the assumed aim the author used the literature concerning purchasers' behaviours, the secondary data accessible in the research works describing pro-ecological activity of Polish consumers as well as the data obtained from own research carried out in the period of February-March 2014 by the method of auditorium questionnaire on the non-random sample of 617 respondents (students of the Nicolaus Copernicus University in Torun and the Torun School of Banking). Most of the persons surveyed shared the opinion that the present and the future condition of the natural environment depends on consumers' pro-ecological activity and its improvement is not possible without the proper ecological education. On the other hand, the obtained data showed that not all respondents undertake pro-ecological behaviours and if they undertake, then in different degree and with different frequency. This is the basis for drawing the conclusion that views of young Polish consumers not always go hand in hand with the activities undertaken thereby. The reason for lack of cohesion may be, inter alia, the typical for their young age immaturity and instability in the area of their cognitive, emotional and behavioural sphere. Identification thereof indicates the need to intensify the carried out in Poland ecological education in such a way that it would be conducive in a greater degree to formation in young people (consumers) of the views recognising the need for concern for the natural environment and pro-ecological behaviours cohesive with them. (original abstract)
XX
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju jest jednym z kierunków, które obrała Polska, co wyraża w licznych deklaracjach i aktach politycznych. Jednak wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego nie tylko powinno się odbywać na poziomie państwa i jednostek samorządowych, ale przede wszystkim przejawiać się w świadomości ekologicznej każdego człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących świadomości ekologicznej osób zamieszkujących województwo dolnośląskie z uwzględnieniem podziału na mieszkańców obszarów wiejskich oraz małych i dużych miast regionu. Celem badań było określenie stopnia realizacji społecznego wymiaru koncepcji rozwoju zrównoważonego w badanym regionie, który określa się między innymi poprzez świadomość ekologiczną jego mieszkańców. Porównanie odpowiedzi respondentów w poszczególnych grupach pozwoliło na wskazanie podobieństw i różnic w postawach proekologicznych wynikających z miejsca zamieszkania. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań dokonano oceny stopnia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie społeczeństwa(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the concept of sustainable development is one of directions taken by The Republic of Poland by many political acts and declarations. The concept of sustainable development should be realized not only on the governmental level but first of all in ecological awareness of society. The article presents results of the survey that concerned the ecological awareness of society in Lower Silesia province. In the survey three groups were taken into account: society of rural area and societies of small and large cities. The aim of the study was to define a stage of realization of sustainable development in social dimension. The comparison of results in each researched group showed similarities and differences in proecological attitudes in relation to the place of living. On the base of conducted research the evaluation of the stage of realization of the sustainable development in social dimension was presented(original abstract)
XX
W artykule stawiam tezę, że w strategiach oświatowych zbyt słaby akcent kładzie się na zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości ekologicznej, zorientowanej na holistyczną percepcję człowieka i przyrody. Przedstawiono tu antagonistyczne wizje i wybrane perspektywy postrzegania środowiska przyrodniczego oraz najczęściej przywoływane argumenty w dyskusjach - pomiędzy zwolennikami antropocentryzmu i propagatorami biocentryzmu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I propose a thesis that in educational strategies too weak emphasis is placed on the issues of shaping environmental awareness, oriented on holistic perception of human beings and nature. I presented antagonistic visions and selected perceptions of the natural environment and the most frequently quoted arguments in the discussions - between the supporters of anthropocentrism and the propagators of biocentrism.(original abstract)
19
Content available remote Impact of Environmental Knowledge and Value of the Environment on Work Commitment
75%
XX
Publikowane uprzednio wyniki badań empirycznych wskazują, że wdrożenie strategii środowiskowej generuje korzyści dla organizacji tj. wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, poprawa przyszłych wyników finansowych. Dotychczasowe publikacje koncentrują się jednak na finansowych efektach działań proekologicznych. W niewielkim zakresie prowadzone są natomiast badania ich wpływu na zachowania pracowników. Tymczasem wprowadzenie orientacji proekologicznej w przedsiębiorstwie wpływa na kulturę organizacyjną, a przez to na zasoby ludzkie. Z punktu widzenia badania zaangażowania pracowników identyfikacja czynników, które wywierają wpływ na jego poziom pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących optymalnych działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnej organizacji. W artykule przedstawione zostały wyniki badania zależności pomiędzy orientacją ekologiczną przedsiębiorstwa, wiedzą ekologiczną pracowników, wartością środowiska naturalnego oraz zaangażowaniem pracowników. Próba badawcza objęła grupę 433 osób. Uzyskane wyniki uzupełniają dotychczasowe badania nad zaangażowaniem pracowników o nowe czynniki dotyczące zarządzania środowiskowego. Wyniki badań uzupełniają zatem dotychczasowe badania nad zaangażowaniem pracowników o nowe czynniki dotyczące zarządzania środowiskowego. Potwierdziły one znaczenie wiedzy ekologicznej pracowników oraz wartości środowiska naturalnego dla zaangażowania afektywnego i normatywnego. Negatywnie zweryfikowano natomiast te relacje w odniesieniu do zaangażowania kalkulacyjnego. Orientacja ekologiczna przedsiębiorstwa pełni rolę moderatora, decydując o wystąpieniu (bądź nie) zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Możliwe jest zwiększanie zaangażowania pracowników ceniących wartość środowiska naturalnego poprzez podkreślanie proekologicznej orientacji przedsiębiorstwa oraz realizację inicjatyw w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Employee commitment is among quality indicators for human resource management. Previous studies on determinants of the commitment level have focused on individual's personal characteristics (age, sex) and organizational circumstances (incentive scheme), ignoring factors related to environmental management. Meanwhile, adoption of environmental orientation in a company affects organizational culture and consequently, human resources. The paper presents the results of the study on the relationship between environmental orientation of a company, environmental knowledge, value of the environment and employee commitment. The main purpose of this study is to examine the relationships between these factors. Therefore, the results enrich findings of the previous studies on employee commitment with knowledge about other factors concerning environmental management. We assume that employee commitment has three multidimensional components namely: affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. Questionnaires responses from 433 Polish workers were analyzed confirming the importance of environmental knowledge and awareness of the value of the environment as factors influencing both affective and normative commitment. But the results didn't confirm the correlations with calculative commitment. From the point of view of pro-environmental orientation, it serves the role of moderator relative to the analyzed variables. The managers can use the findings as an argument to support implementation of environmental orientation. (original abstract)
20
75%
XX
W opracowaniu przedstawiono założenia, przedmiot i cele edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto przeprowadzono analizę wyników badań, dotyczących świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego, przeprowadzonych w latach 2008-2010; badania odnoszą się do ekonomicznych aspektów rzeczywistych i deklarowanych opinii, postaw oraz zachowań Polaków wobec środowiska przyrodniczego. (fragment tekstu)
EN
The paper presents outcomes of research on ecological awareness in Poland. The social perception of the idea and principles of sustainable development as well as social perception of shapping of the relation economy-environment were discussed. Characteristic factors influencing social behaviour in relation to the environment was shown. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.