Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eye-tracking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
The main goal formulated in the paper is to assess the value of the eye-tracking method described in section 2 for the purpose of improvement of information and communication technology (ICT) systems. The possible range of application of the method is described in section 4, which presents the chosen results of the study described in section 3. It concerns the proposal to improve the System Professionals project mentioned in section 1 which is available through the platform zawodowcy.org. The results of the study are helpful for people who will be responsible for the future training of users and communication with them during the project also described in section 1. The research has indicated the possibility of using eye-tracking measurements in improving ICT systems at least in the area of designing their functionality and user interfaces.
PL
Głównym celem sformułowanym w rozdziale jest ocena przydatności metody eye-tracking opisanej w punkcie 2, na potrzeby doskonalenia systemów informatycznych. Możliwy zakres zastosowania metody przedstawiono w punkcie 4, prezentując wyniki badań własnych, opisanych w punkcie 3. Dotyczą one propozycji doskonalenia Systemu Zawodowcy, przybliżonego w punkcie 1 dostępnego za pośrednictwem platformy zawodowcy.org. Uzyskane wyniki badań stanowią pomoc dla osób, które będą odpowiadać za szkolenie przyszłych użytkowników i komunikację z nimi w projekcie, o którym mowa również w punkcie 1. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość zastosowania pomiarów eye-trackingowych w doskonaleniu systemów informatycznych, przynajmniej w obszarze projektowania ich funkcjonalności i interfejsów użytkowników.
PL
Celem tego artykułu jest dokonanie przeglądu literatury związanej z zastosowaniem śledzenia ścieżki wzroku do oceny użyteczności oprogramowania. Ocena użyteczności jest procesem trudnym, ponieważ znaczącą rolę odgrywają indywidualne cechy i preferencje badanych, co utrudnia sformułowanie ogólnych wzorców. Śledzenie ścieżki wzroku (ang. eye-tracking) polega na pomiarze ruchów gałki ocznej i odwzorowaniu ich w przestrzeni na elementy, na które kierowany jest wzrok badanego. Proces ten jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny użyteczności oprogramowania. W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie problematyki użyteczności oprogramowania oraz stosowane metody jej ewaluacji. Wskazano związek metryk użyteczności z metrykami eye-trackingu. W dalszej części przedstawiono zagadnienie śledzenia ścieżki wzroku. Przytoczono historię badań, opisano standardową zalecaną konfigurację stanowiska badawczego, omówiono także przykładowe miary stosowane w eye-trackingu. Następnie zaprezentowano przykłady przeprowadzonych eksperymentów oraz pola do dalszych badań. Wiedza z zakresu wykorzystania eye-trackingu w ocenie użyteczności jest wprawdzie ugruntowana, ale wciąż niezbędne są dalsze prace między innymi w obszarze standaryzacji, walidacji nowych technologii, a także stosowania dodatkowych źródeł danych (np. FaceReader).
EN
The aim of this paper is to review the literaturę associated with the use of eye-tracking in evaluating the usability of software. Evaluation of the usability is a difficult process because of a significant role played by individual characteristics and preferences of the users. These individuals are strong impediments in formulating general patterns. Eye-tracking consists of measuring the movements of the eyeballs and mapping them to the elements in the space where the user’s eyesight is directed. This process is one of the basic tools for evaluating the usability of software. This paper at first discusses the importance of the usability of software and methods of its evaluation. The relationship between usability metrics and eye-tracking metrics is presented. Later, the eyetracking methodology is discussed. The history of the eye-tracking research is mentioned, as well as recommended configuration standards of the test procedures. The basics of vision physics and exemplary measurements are described. Then various experiments are listed and fields for further study are indicated. Knowledge in this topic is already established but further work is still needed, among others, in the area of standardisation, validation of new technologies and the simultaneous use of additional data sources (eg. FaceReader).
PL
Artykuł przedstawia przykład wykorzystania technologii eye-trackingu w badaniu jakości interfejsu aplikacji internetowej. Przedmiotem badań była część webowa systemu FastCat, wspomagającego obsługę miejskich wyścigów rowerowych. Wykorzystana metodyka badawcza polegała na realizacji eksperymentu z użytkownikami, w trakcie którego wykonywane były opracowane typowe scenariusze wykorzystania systemu. Działania użytkowników były rejestrowane z użyciem technologii eye-trackingu i zostały poddane szczegółowej analizie. Sześcioosobowa grupa badawcza posiadała profil analogiczny do potencjalnych użytkowników aplikacji. W końcowej części artykuły przedstawiono rezultaty badań ilościowych, wykaz wykrytych błędów w interfejsie, a także wnioski ukierunkowane na poprawę jego jakości.
EN
The article presents an example of the use of eye-tracking technology in examining the quality of the web application interface. The subject of the research was the web part of the FastCat system, supporting the service of urban cycling races. The research methodology based on the implementation of an active experiment with users, using typical scenarios of system developed. User activities were recorded using eyetracking technology and were subjected to detailed analysis. The six-person research group had a profile analogous to potential users of the application. The final part of the article presents the results of quantitative research, a list of detected errors in the interface, as well as conclusions aimed at improving its quality.
4
75%
PL
W artykule omówiono teoretyczne podstawy neuromarketingu oraz technik badań neuromarketingowych, zwłaszcza techniki eye-tracking, w aspekcie ich wykorzystania do badań opakowań produktów. Scharakteryzowano także prowadzone w zagranicznych ośrodkach akademickich badania z wykorzystaniem eye-trackingu, służące ocenie projektów opakowań z punktu widzenia postrzegania opakowań przez konsumentów. Artykuł stanowi teoretyczny wstęp do badań postrzegania opakowań produktów przez konsumentów prowadzonych przez autorów z wykorzystaniem urządzenia eye-tracker.
EN
This article discusses the theoretical basis of neuromarketing and neuromarketing research techniques, particularly eye-tracking technology, in terms of their use in the testing of packaging products. Characterized also conducted academic research centers using eye-tracking to evaluate the design of packaging from the point of view of the perception of consumer packaging. The article is a theoretical introduction to research in the perception of product packaging by consumers conducted by the authors using an eye-tracker.
EN
The authors propose a new approach for the mobile user experience design process by means of web analytics and eye-tracking. The proposed method was applied to design the LUT mobile website. In the method, to create the mobile website design, data of various users and their behaviour were gather-ed and analysed using the web analytics tool. Next, based on the findings from web analytics, the mobile prototype for the website was created and validated in eye-tracking usability testing. The analysis of participants’ behaviour during eye-tracking sessions allowed improvements of the prototype.
EN
Purpose. The aims of this study were, first, to investigate visual spotting and, second, to explore the functional relationships between movement structure and gaze behavior in gymnasts as they perform preparatory giant swings (traditional and scooped technique) and dismounts (single straight and double tucked salto) with increasing difficulty on the high bar. It was predicted that visual spotting would occur in all experimental tasks. Methods. Relationships between gaze behavior and movement kinematics were explored to provide a clearer picture of how gaze is interconnected with the kinematics of dismounts on the high bar. For this purpose, kinematic parameters were measured with an optical movement-analysis system while gaze behavior was measured by using a portable and wireless eye-tracking system. Results. The measurement of gaze behavior revealed that gymnasts use visual spotting in all three tasks showing fixations throughout the whole movement. Each task was furthermore characterized by a sequence of visual fixations that was thought to serve specific movement goals. In particular, fixations during the downswing phase of the preparatory giant swings were significantly correlated with the movement phases when beginning the hip extension and flexion in the “kick through” as well as with the athlete’s distance of flight during the dismounts. Conclusions. The findings suggest that gymnasts can use visual spotting during preparatory giant swings and dismounts on the high bar and that there are functional relationships between different fixations and specific movement goals.
EN
In this paper, we present the development of an eye-tracking and virtual keyboard control system using a PC camera.The image inputs at the channel of the PC camera directly and we can control the cursor of the screen through the sequential image processing. Three-section-correction metod is used to correct the eye controlled system. The pupil center position corresponding to the gaze spot on the screen is used to calculate the mouse's motion coordinate on the screen with New coordinate transform equations for the long and narrow region. With the combination of the new eye-tracking and control algorithms, the sensitivities and operations of these systems would be improved greatly.
8
Content available remote Użycie eye-trackingu w neuromarketingu
71%
PL
Neuromarketing cieszy się coraz większą popularnością ze względu na swój obiektywizm. Stanowi on połączenie wiedzy medycznej, technologii, psychologii oraz marketingu. Neuromarketing zajmuje się wykorzystaniem narzędzi pomiarowych stosowanych w naukowych badaniach psychofizjologicznych oraz wiedzy o zachowaniach człowieka. Innymi słowy, zajmuje się bezpośrednim badaniem reakcji psychofizjologicznych konsumentów w celu optymalizacji narzędzi marketingowych.
EN
Driving is an extremely complex behaviour that is also very difficult to measure. Recently, were conducted research which main purpose was quantification of chosen driving parameters to identify dangerous behaviours. For these research modern apparatus for psychophysiology reactions were commonly used, and experiments were made with the use of the driving simulator. Despite such possibilities, most of the researches over road traffic safety are still conducted with the use of self-reported questionnaires or with subjective evaluation of specialists. During driving process one of the most important aspect is a proper observation of road and its environment. Correct perception is necessary for proper reaction of driver for occurring events. Drivers attention is absorbed not only by the road, other road users and traffic infrastructure, but also by road environment elements like buildings, billboards and advertisements could attract his attention. A key to understand drivers’ behaviour seems to be measurement of his visual activity. To measure it, eye tracking instruments could be used, which allows to track drivers eyeball movements during driving. In Motor Transport Institute were recently conducted studies on drivers’ visual behaviour and indication of some which could be potentially dangerous. There were also indicated some differences over population in visual search strategies. These studies led to identification of some undesirable behaviours which could led to accidents. Following paper presents briefly process and results of chosen Motor Transport Institute research with use of a high-class driving simulator and mobile eye-tracker. Also apparatus parameters and used simulation scenarios were described.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania eye-trackingu w szeroko pojmowanej edukacji dziecka niemówiącego ze sprzężoną niepełnosprawnością. Autorka posłużyła się analizą danych zastanych dokonaną z perspektywy własnego doświadczenia terapeutycznego w stosowaniu eye-trackingu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością sprzężoną. W tekście przedstawiła najpierw zasadę działania eye-trackingu, a następnie ukazała jego wykorzystanie w badaniach z zakresu marketingu, kartografii, informatyki, jak również technik uczenia się. Następnie wskazała na eye-tracking jako potencjalne narzędzie do komunikacji z dziećmi niemówiącymi oraz do ich edukacji. W dalszej części zaprezentowała polskie urządzenia wykorzystujące technologię eye-trackingu w działaniach diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych. Z badań wynika, iż eye-tracking może odmienić życie dzieci, dla których jedynym kanałem komunikacyjnym jest wzrok, ponieważ oferuje im nowe formy spędzania wolnego czasu, uczenia się i komunikowania z otoczeniem. Ponadto technologię eye-trackingową można i trzeba wykorzystać do ponownej diagnozy dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, u których poradnie psychologiczno-pedagogiczne posługujące się tradycyjnymi metodami rozpoznały głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej.
EN
The aim of the article is to present the possibility of using eye-tracking in the education of non-speaking children with multiple disabilities. The author uses the analysis of the existing data from the perspective of her own therapeutic experience in the use of eye-tracking in work with preschool children with multiple disabilities. In the text, she first presents the principle of eye-tracking, and then she shows its use in marketing, cartography, IT, as well as learning techniques. She indicates eye-tracking as a potential tool for communication with non-speaking children and for their education. In the following part, she presents Polish devices that use eye-tracking technology in diagnostic, therapeutic and educational activities. The research shows that eye-tracking can change the lives of children for whom the only communication channel is sight, because it offers them new forms of spending free time, learning and communicating with the environment. In addition, eye-tracking technology can and must be used to re-diagnose children with multiple disabilities in whom psychological and pedagogical counselling centres – using traditional testing techniques – have recognised profound intellectual disability
PL
W artykule prezentujemy wyniki badań dotyczących monitorowania oraz analizy zmian średnicy źrenicy u uczniów, studentów oraz ekspertów podczas rozwiązywania zadań testowych z zakresu nauk ścisłych. Celem badania była weryfikacja, czy istnieją różnice w zakresie reakcji fizjologicznej w grupach badanych osób wynikające z subiektywnej oceny stopnia trudności rozwiązywanych zadań oraz poziomu motywacji. Zakładamy, że analiza względnych zmian średnicy źrenicy może być wskaźnikiem motywacji. Rozwiązywanie zadań przez osoby o mniejszym doświadczeniu i poziomie wiedzy jest związane z dużym obciążeniem procesami poznawczymi i intensywnym wysiłkiem intelektualnym. Może się to objawiać angażowaniem większych zasobów psychofizjologicznych, w tym większymi wartościami względnych zmian szerokości źrenicy. Uważamy, iż przy odpowiednim poziomie motywacji do rozwiązywania zadań reakcja źrenic jest ujemnie skorelowana ze zdolnościami poznawczymi badanych.
EN
In this paper we present results of the research on monitoring and analysis of the pupil dilation changes in the groups of high school students, university students and experts while solving a multiple choice science tasks. The aim of the research is verification if there are differences between physiological responses in the distinguished groups, connected with the subjective estimation of the tasks’ difficulty and the level of motivation to solve them. We assume that the analysis of the relative changes of pupil dilation can be an valuable indicator of the level of motivation. The process of solving tasks by people having insufficient experience or lower level of knowledge is connected with greater processing load and mental effort. It also can be observed by engaging greater psychophysiological resources, and particularly by higher values of the relative pupil dilation changes. We claim that for individuals, who were motivated enough to solve a problem, the pupillary response is negatively correlated with the cognitive ability.
PL
Artykuł stanowi kontynuację analizy badań, których opis zamieszczony został w niniejszym wydawnictwie w artykule Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów (Wcisło, Błasiak i inni). Przedmiotem analiz są różnice w rozwiązywaniu problemów matematyczno-fizycznych między nowicjuszami a ekspertami. Wykorzystując rezultaty tego samego eksperymentu z wykorzystaniem technologii eye-trackingowej, lecz stosując inną metodologię badań, przedstawiamy dalsze analizy wyżej wspomnianych wyników. Poszukujemy przyczyn tak dużej liczby błędnych odpowiedzi do zadania. Odpowiadamy na pytanie, czy wiedza potoczna stanowi pomoc, czy przeszkodę w rozwiązaniu tego zadania. Twierdzimy, że przyczyna słabej rozwiązywalności zadania tkwi głębiej – w przeszkodach epistemologicznych związanych z rozumieniem pojęcia funkcji oraz w sposobie wykorzystania wiedzy potocznej i szkolnej, a także w umiejętności utrzymania tzw. dyscypliny myślenia.
EN
The paper presents a further analyses of the research results described in the article Differences in Solving Physics Problems by the Beginners and Experts(Wcisło, Błasiak et alt., here). It also focuses on differences among experts and non-experts in answers to the same science multiply problem with the only one correct answer. Using the same eye-tracking technology but alternative approach to the data analysis we try to find out the reasons of choosing wrong answers by the majority of study participants. We pose the question: Is the everyday life experience an aid or an obstacle to solve a science problem? The research results seem to provide the answer. The crux of solving that kind of problems successfully are: discipline of thinking, overcoming epistemological obstacles connected with understanding the notion of function and the proper usage of the everyday life experience and school knowledge.
PL
Artykuł jest kontynuacją badań eye-trackingowych dotyczących zastosowań pupilometrii do celów analizy subiektywnej oceny poziomu trudności zadań oraz obciążenia poznawczego u badanych osób podczas rozwiązywania zadań [Rosiek, Sajka 2014]. Analizie poddane zostały reakcje źrenic uczniów gimnazjum podczas rozwiązywania zadania. W artykule przedstawiono szczegółową analizę reakcji pupilometrycznych wybranych dwóch grup uczniów: uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych oraz uczniów osiągających najniższe wyniki nauczania z tych przedmiotów. Dokonana została próba porównania tych reakcji.
EN
The paper is a continuation of the eyetracking research on using pupilometry for the analysis of students’ subjective assessment of the level of task difficulty and for diagnosis of their cognitive load during the process of problem solving [Rosiek, Sajka 2014]. The diameters and changes of the pupil size of chosen middle school students were measured. The article includes a detailed analysis of the reactions of the pupil size in selected two groups of students: gifted in science, and achieving the lowest results in these subjects. The attempt was made to compare these reactions.
PL
W artykule prezentujemy wyniki badań dotyczących analizy różnic w rozwiązywaniu problemów fizycznych między nowicjuszami a ekspertami. Grupę nowicjuszy stanowili uczniowie szkoły średniej, studenci informatyki oraz matematyki, a grupę ekspertów pracownicy naukowi uniwersytetu oraz doktoranci fizyki. Za pomocą eye-trackera SMI 1250 sprawdziliśmy, czy czas poświęcony na analizę treści zadania wpływa w sposób istotny na pełne wyodrębnienie niezbędnych informacji potrzebnych do rozwiązania problemu. Analiza uzyskanych wyników w czasie badania pokazała, że eksperci z większą łatwością koncentrują się na istotniejszych informacjach prowadzących do udzielenia poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że w badanej grupie duży wpływ na wybór błędnej odpowiedzi miało niewłaściwe wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach fizyki.
EN
The article presents results of the research concerning the analysis of differences in solving physics problems among the beginners and experts. The group of beginners consisted of the secondary school students, the students of information technology and mathematics, whereas the group of experts composed of the university research workers as well as post-graduate students of physics. Using the eye-tracker SMI 1250 we checked if time devoted to the analysis of task content influences considerably on full separation of essential information necessary for problem solving. The analysis of the results obtained during the research showed that the experts concentrate more easily on the most important information leading to give the correct answer to the given question. The conducted experiment revealed that in the examined group the wrong usage of knowledge gained at school during physics has big influence on the choice of the wrong answer.
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu rozwiązywania zadania zarejestrowanego przy użyciu stacjonarnego eyetrackera. Grupę badawczą stanowili uczniowie gimnazjum. Przedmiotem analiz było porównanie zarejestrowanych parametrów okulograficznych, takich jak: czas patrzenia, liczba powrotów i liczba fiksacji uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk ścisłych oraz tych, którzy mają w tym zakresie trudności. Wyodrębniono na przykładzie wybranego zadania przyczyny sukcesu lub porażki jego rozwiązania. Wyniki badań dowodzą, że sposób czytania treści zadania bezpośrednio wpływa na jakość jego rozwiązania.
EN
The paper presents the analysis of the process of solving a problem using eyetracking technology. The research participants were 16-year-old students, graduating from middle school. The subject of the analysis was to compare the eye parameters, such as dwell time, revisits and number of fixations, registered in two groups of students, those who are gifted in science and who have difficulties in this area. The chosen reasons for success in solving the problem were distinguished. Research results show that the way of reading the wording of the problem directly affected the quality of its solution.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody eye-trackingu w kontekście ewaluacji responsywnej aplikacji internetowej zarządzającej praktykami studenckimi. Do określenia użyteczności aplikacji została wybrana metoda śledzenia ruchu oka ze względu na jej wysoką obiektywność. Za pomocą tej metody można jednoznacznie określić gdzie podążał wzrok użytkownika, które elementy interfejsu przykuwały jego uwagę a które zostały całkowicie pominięte. W ramach pracy zostały przygotowane scenariusze zawierające zadania dla uczestników badań, ankiety oraz wykonano pomiary czasów realizacji poszczególnych zadań. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem map cieplnych i ścieżek skanowania. W artykule został zawarty aktualny przegląd literatury z dziedziny eye trackingu oraz szczegółowy opis samej metody śledzenia ruchu oka. Dodatkowo zostały zawarte informacje na temat obiektu badań, sposobie ich przeprowadzenia oraz rezultaty wraz z dyskusją wyników.
EN
The purpose of this article is to present the eye-tracking method in the context of evaluation of responsive web application dedicated to manage students practices. To determine usability of the application the eye-tracking method has been chosen due to its high objectivity. Using this method one can unequivocally determine the user gaze direction, which interface elements enchained his attention and which ones were completely skipped. As part of the work were prepared scenarios with tasks for the research participants, questionnaires and time of the tasks execution where measured. Collected data were presented as heat maps and scanpaths. The paper covers also actual review of bibliography of the eye-tracking area and detailed description of the eye-tracking method. What is more the paper gives description of test subject, conducted test and discusses results.
EN
Two common channels through which humans communicate are speech and gaze. Eye gaze is an important mode of communication: it allows people tobetter understand each others’ intentions, desires, interests, and so on. The goal of this research is to develop a framework for gaze triggered events that can be executed on a robot and mobile devices and allows to perform experiments. We experimentally evaluate the framework and techniques for extracting gaze direction based on a robot-mounted camera or a mobile-device camera that are implemented in the framework. We investigate the impact of light on the accuracy of gaze estimation, and also how the overall accuracy depends on user eye and head movements. Our research shows that light intensity is important, and the placement of a light source is crucial. All the robot-mounted gaze detection modules we tested were found to be similar with regard to their accuracy. The framework we developed was tested in a human-robot interaction experiment involving a job-interview scenario. The flexible structure of this scenario allowed us to test different components of the framework in varied real-world scenarios, which was very useful for progressing towards our long-term research goal of designing intuitive gaze-based interfaces for human robot communication.
EN
The paper presents stages and perspectives of development of translatorics on the basis of research published in the journal “Studia Translatorica”. The author analysed in great detail research areas (types and forms of translation), applied methodologies, and represented paradigms which were of interest to researchers (Polish and foreign) who have been publishing in “Studia Translatorica” for the past 10 years. She was successful in establishing some trends and perspectives of research on translation. The analysis of the literature has led to expressing the demand for empirical research in translatorics as well as for inclusion of new paradigms and categories in research on translation.
EN
The following paper provides information about eye-tracking techniques and methodology. It is focused on introducing eye movement metrics in human factor research in maritime domain, explaining basic methodology and describing the types of data analysis, thus providing the background and guidelines for simple eyetracking studies.
EN
Apart from their remarkable phonological skills young infants prior to their first birthday show ability to match the mouth articulation they see with the speech sounds they hear. They are able to detect the audiovisual conflict of speech and to selectively attend to articulating mouth depending on audiovisual congruency. Early audiovisual speech processing is an important aspect of language development, related not only to phonological knowledge, but also to language production during subsequent years. Th is article reviews recent experimental work delineating the complex developmental trajectory of audiovisual mismatch detection. Th e central issue is the role of age-related changes in visual scanning of audiovisual speech and the corresponding changes in neural signatures of audiovisual speech processing in the second half of the first year of life. Th is phenomenon is discussed in the context of recent theories of perceptual development and existing data on the neural organisation of the infant ‘social brain’.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.