Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote SGPiS/SGH a moje życie zawodowe
100%
PL
Osobiste wspomnienia i refleksje wychowanka SGH związane ze Szkołą oraz jego dalszą drogą zawodową.
EN
The personal memories and reflections connected with Warsaw School of Economics. Professional path of foster-son.
PL
Rola i funkcje regulatora oraz zakres regulacji danej branży zależy, a w zasadzie powinien zależeć, od celów jakim ta regulacja ma służyć. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia roli i funkcji regulatorów w transporcie lotniczym, podziału kompetencji pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi w transporcie lotniczym na tle szerszego kontekstu międzynarodowego, gdyż transport lotniczy ze względu na swój globalny charakter działalności podlega regulacjom i regulatorom unijnym i międzynarodowym, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne i efektywne funkcjonowanie lotnictwa cywilnego.
EN
The role and functions of a regulator as well as the scope of regulation in a given sector should depend on the targets of the regulation. This paper describes the role and functions of regulators in air transport and the division of powers between the national regulatory agencies of air transport in the broader international context. Such approach is based upon the fact that air transport as a highly globalized sector is also subject to regulation set by EU and international regulators who are responsible for safe and effective functioning of civil aviation.
5
Content available remote Partner strategiczny w procesie prywatyzacji PLL LOT S.A.
100%
PL
Dotychczasowy przebieg przygotowań LOT-u do prywatyzacji. Wybór doradcy inwestycyjnego. Przesłanki przemawiające za przyspieszeniem prywatyzacji. Rokowania z potencjalnymi inwestorami w sprawie zakupu akcji PLL LOT S.A. Wybór partnera strategicznego. Porównanie potencjalnych partnerów i aliansów strategicznych. Szanse i zagrożenia LOT-u we współpracy ze Swissairem i grupą "Qualiflyer".
6
Content available remote Sektor lotniczy w kontekście wprowadzenia europejskiego systemu handlu emisjami
100%
PL
Transport lotniczy jest odpowiedzialny za emisję stosunkowo niewielkiej części całej emisji dwutlenku węgla wywołanej przez człowieka, ale biorąc pod uwagę jego dynamiczny rozwój, powszechnie uznaje się, że obecny i przyszły poziom emisji zakłóci równowagę środowiska. Z tego względu regulatorzy i podmioty rynku lotniczego podejmują działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat. W referacie podjęto próbę oceny konfliktu między finansową a środowiskową równowagą rozwoju transportu lotniczego. Podjęto też próbę przedstawienia konsekwencji włączenia transportu lotniczego od 2012 roku do Wspólnotowego Systemu Handlu Emisjami dla europejskich przewoźników lotniczych i ocenę efektywności ekologicznej transportu lotniczego w tym aspekcie.
EN
The paper examines the impact of aviation on the environment, including the effect of noise and local air and land pollution on global climate change. In particular, the author focus on greenhouse gas (GHG) emissions. Even though aviation is responsible for a relatively small part of overall manmade carbon dioxide emissions, its rapid development prompts widespread concerns that the current and future emission levels may upset the environmental balance. For this reason regulators and aviation market players are making efforts to reduce their negative impact on the environment. The paper attempts to evaluate a conflict between the financial and environmental sustainability of the aviation sector's development. The paper discusses the implications of including aviation in the EU Emissions Trading Scheme as of 2012 and set out to evaluate the eco-efficiency of the aviation sector from the perspective of European air carriers.
8
Content available remote Region Azja/Pacyfik - perspektywicznym rynkiem lotniczym
100%
PL
Prognozy rozwoju gospodarczego i demograficznego krajów azjatyckich. Popyt na usługi transportu lotniczego Azji na tle innych regionów świata. Jakość świadczonych usług i zarządzanie azjatyckimi liniami lotniczymi. Korzyści ekonomiczne. Alianse strategiczne. Celowość żywszego zainteresowania się tym rynkiem i podjęcia odpowiednich inicjatyw przez PLL "Lot" S. A.
9
Content available remote Czy alians "Star" uchroni LOT przed "szokiem integracyjnym"?
100%
PL
Podjęte w ostatnich kilku latach działania PLL LOT i całego polskiego sektora lotniczego, które ułatwią naszym operatorom istnienie i funkcjonowanie w warunkach "otwartego nieba". Znaczenie partnerstwa strategicznego. Nadzieje i obawy związane z członkostwem w Star Alliance. Wyzwania stojące przed polskim przewoźnikiem we wspólnej Europie.
EN
The activities of LOT - Polish Airlines and the whole Polish air sector facilitating the existence and functioning of our operators in the 'open sky' conditions. The importance of the strategic partnership. Hopes and fears concerning the membership in 'Star Alliance'. Challenges to be faced by Polish carriers in the European Union.
10
Content available remote Kooperencja w sektorze lotniczym : jej ewolucja i wpływ na modele biznesowe
100%
PL
Transport lotniczy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem konkurencji pomiędzy operatorami działającymi na rynku lotniczym, a także coraz częściej pomiędzy portami lotniczymi oraz przedsiębiorstwami transportowymi należącymi do innych gałęzi (konkurencja międzygałęziowa). Specyficzną dla lotnictwa formą partnerstwa strategicznego i współpracy konkurentów są alianse strategiczne, które coraz częściej przekształcają się w związki kooperencyjne. Na rynku lotniczym obserwujemy proces pogłębiania się relacji o charakterze kooperencyjnym, które ewoluują w kierunku silnych powiązań kapitałowych. W ramach trzech megagrup strategicznych tworzą się silne grupy kapitałowe, które zmieniają dotychczasowe założenia i reguły współpracy partnerskiej. Także sama istota aliansów i warunki ich funkcjonowania uległy znacznym przeobrażeniom. Okazuje się, że lojalność, symetria w wymianie informacji, wspólne posunięcia strategiczne, wykorzystanie siły przetargowej wobec dostawców i odbiorców usług zaczęły się dewaluować jako podstawy partnerstwa. Zmienia się wartość związków kooperencyjnych. Potęgująca się konkurencja i presja na koszty redefiniuje zakres i warunki współpracy, która coraz częściej prowadzi do fuzji i przejęć w ramach aliansów. Mamy też nowe obszary kooperencji w sektorze lotniczym. Obejmują one współpracę portów lotniczych czy też linii lotniczych i przewoźników kolejowych. W artykule podjęto próbę identyfikacji nowych zjawisk w obszarze kooperencji na rynku lotniczym a także analizę zmian zakresu i głębokości związków kooperencyjnych. Przedstawiono wyniki badań w tym zakresie, szczególnie odnośnie do warunków uzyskania realnych korzyści z porozumień o charakterze kooperencyjnym, a także przesłanek i kierunków ewolucji współpracy partnerskiej w sektorze lotniczym, w tym nasilania się procesów konsolidacji kapitałowej i zmian w modelach biznesowych.
EN
Air transport is characterized by dynamically growing competition among airlines. More and more often airports compete too and we also observe airlines competing with carriers representing other modes of transport (intermodal competition). Strategic alliances are a form of strategic partnership in air transport sector which often evolves into coopetitive relationships. The paper is an attempt to identify new phenomena related to coopetition in air transport market. It also contains an analysis of the scope and depth of changes of coopetitive relations. Research results were presented, especially regarding the conditions of obtaining real gains from coopetitive relations, as well as potential directions of partner relations development in air transport sector, including the intensification of capital consolidation and business model changes.
12
Content available remote Ekologiczne wyzwania a warunki funkcjonowania transportu lotniczego
63%
PL
Działania podejmowane w celu redukcji negatywnego oddziaływania transportu lotniczego na środowisko naturalne. Regulacje międzynarodowe. Działania organizacji lotniczych i podmiotów gospodarczych tego sektora. Miejsce transportu lotniczego w gospodarce. Kontrowersje wokół włączenia lotnictwa cywilnego do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS).
EN
The actions undertaken on purpose of reduction of the negative impact of the air transport on the natural environment. The international law. The activities of the aviation organization as well as the business based operators of this sector. The place of the air transaport in the economy. Controversies over the civil aviation inclusion into the European emissions. trade system (ETS).
PL
Transport jest dziedziną działalności człowieka od zarania jego dziejów. W formie zorganizowanej obsługa transportowa wymiany gospodarczej zapoczątkowana została środkami transportu wodnego, a wraz z rozwojem i wzrostem intensywności życia gospodarczo-społecznego sukcesywnie następował rozwój działalności kolejnych gałęzi transportu. Ważnym aspektem rozwoju działalności transportowej stała się efektywność obsługi transportowej gospodarki i społeczeństwa, co stanowi przedmiot badań nauk ekonomicznych. Ekonomika transportu to dziedzina uprawiana dzisiaj w większości ośrodków kształcenia uniwersyteckiego i zawodowego o profilu ekonomicznym. Rozwój nauk ekonomicznych w zakresie transportu jest ściśle związany z życiem zawodowym profesora Mariana Madeyskiego. W życiorysie tym można wyróżnić dwa okresy: szczeciński i warszawski. W latach 60. prof. Madeyski związał swą aktywność zawodową z Warszawą, ale do końca życia i aktywnej twórczości współpracował on z ośrodkiem szczecińskim. Ta współpraca naukowo-badawcza obu ośrodków trwa do dziś i jest ona kontynuowana na wielu płaszczyznach przez spadkobierców szkoły ekonomiki transportu prof. Mariana Madeyskiego, którzy pracują obecnie w obu tych ośrodkach.
EN
Transport economics is a branch of economics developed in most universities dealing with economics. The inspirer and founder of this science was professor Marian Madeyski. The development of transport-related economic sciences is closely related to the life and scientific and research activity of professor Marian Madeyski. Within this activity two periods can be distinguished: the Szczecin period and the Warsaw period. The article presents the achievements of professor Marian Madeyski and his merits for the development of both scientific centres as well as his contribution into creating a scientific basis for the development of transportation system and its functioning in a modern economy.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za „krwiobieg” gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała – założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono w artykule szczególną uwagę. W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego, obecnie Kolegium Gospodarki Światowej. Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.
EN
The Warsaw School of Economics, which is celebrating its 110 anniversary, has become an inherent contributor to the creation of theoretical foundations of the operation of economy and its sectors. Transport is regarded to be the bloodstream of economy. As early as in the times of the Higher School of Commerce and later the Central School of Planning and Statistics transport problems were included in the lectures on economic history and geography. In the post-war period the science of transport and its multi-aspect economic problems took increasingly more due space in the research and teaching. In 1967 the Department of Transport was founded by doyen of transport sciences professor Marian Madeyski. Next year it will celebrate its half a century. The second important team dealing with the problem of transport was within the Department of Foreign Trade, later the Collegium of the World Economy. The celebration of the 110th anniversary of the Warsaw School of Economics and 70th anniversary of Szczecin’s transport school is an opportunity to sum up the achievements of the Warsaw school of transport economics as a leading scientific centre in the area of research of economic aspects and phenomena in the sector of transport and logistics.
PL
W artykule poddano ocenie politykę kształtowania i różnicowania opłat za dostęp do infrastruktury lotniczej. Przedstawiono mechanizmy kształtowania stawek tych opłat a także analizę porównawczą poziomu opłat w wybranych (49) portach europejskich, dedykowanych zarówno przewoźnikom tradycyjnym jak i niskokosztowym. Analiza porównawcza ma charakter wieloaspektowy i wielowątkowy. Wskazano w niej na zróżnicowanie stawek opłat w portach ze względu na typ i charakterystykę techniczno-eksploatacyjną samolotów, rodzaj ruchu obsługiwanego przez dany port. Zwrócono również uwagę na przewidywane przez regulatorów możliwości elastycznego kształtowania stawek w stosunku do przewoźników obsługujących dany typ połączeń, o określonej częstotliwości i wolumenie przewozów, przy wykorzystaniu wybranego typu samolotu, bowiem zasadnicza część rozważań dotyczy opłat strefy airside i landside. Analizie poddano też opłaty hałasowe i za emisje spalin.
EN
The paper discusses the policy of airport charges implemented by airports and presents a comparative analysis of airport fees charged by selected (49) European airports that serve both network legacy carriers and low cost carriers. The benchmarking analysis is multidimensional and addresses many aspects of airport charges application. The differentiation of airport charges level was presented with reference to aircraft type and their technical and operational characteristics as well as the kind of air traffic. The possibility of elastic implementation of airport charges with regard to airlines operating different routes, with different frequency, different passenger volumes and different aircraft was also discussed. The main part of the paper is related to landside and airside airport charges, including noise and emission fees.
16
Content available remote Transport lotniczy
63%
PL
Tendencje rozwoju transportu lotniczego w Europie i Polsce. Transport lotniczy a zrównoważony rozwój. Przewidywane kierunki rozwoju polskiego rynku lotniczego. Proponowane zmiany w systemie zarządzania infrastrukturą i w sferze regulacji. Tani przewoźnicy i perspektywy portów regionalnych. Potrzeby i dylematy infrastrukturalne. Źródła finansowania inwestycji.
EN
The tendencies of development of the air - transport in Europe and Poland. Air transport against sustainable development. Foreseen directions of Polish air market development. Proposed changes in management system of the infrastructure and in sphere of control. Cheap carriers and perspective of regional airports. Necessities and dilemmas apply to infrastructure. Source of financing investments.
17
63%
PL
Charakter fuzji Air France i KLM oraz jej wpływ na integrację regionalną i globalizację sektora lotniczego na świecie. Kultura organizacyjna, odpowiedni dobór partnera i wizerunek marek łączących się firm jako warunki udanego partnerstwa. Wstępne oceny efektów fuzji.
EN
The characteristic of the Air France and KLM merger and its impact on the regional integration and globalization of the air sector in the world. The culture of the organization, adequate selection of the partner and the image of trade marks of the enterprises being linked together as the conditions of the successful partnership. The preliminary estimations of the merger effects.
18
Content available remote Zarządzanie ruchem lotniczym nad Europą . Nowe wyzwania i koncepcje
63%
PL
Obszerny przegląd zrealizowanych już i projektowanych międzynarodowych działań i przedsięwzięć instytucjonalnych, organizacyjnych i technicznych, zmierzających do lepszego .zagospodarowania. i wykorzystania przestrzeni powietrznej nad Europą dla potrzeb szybko wzrastającego ruchu lotniczego. Powołanie i działalność Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego i Eurocontrol. Relacje między UE a Eurocontrol. Wciąż niezadowalające postępy w koordynowaniu, ujednolicaniu i integrowaniu systemów zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Nowe propozycje. Koncepcja Elastycznego Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (FUA). Strategia ATR 2000+. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (SES).
EN
An extensive review of the international institutional, technical, and organisational enterprises, both realized and planned, taking in order to achieve the better use of the Europe aerospace for needs of the fast growing air traffic. The establishing and activities of the European Conference for Civil Aviation and Eurocontrol. The relation between EU and Eurocontrol. The development of the coordination, unification and integration of the air traffic management system in Europe, still unsatisfactory. New suggestions. The Flexible Use of Aerospace concept. The ATR 2000+ strategy. The Unified European Airspace (SES).
19
Content available remote Transport lotniczy Rosji w okresie transformacji gospodarki. Cz.1
63%
PL
Wpływ zmian ustrojowych po 1989 r. na rynek przewozów lotniczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Drastyczne pogorszenie sytuacji transportu lotniczego Rosji, szczególnie jego kondycji finansowej. Gwałtowny spadek przewozów. Rysujące się w ostatnich latach tendencje do stabilizowania się sytuacji w tym sektorze transportu. Charakterystyka sieci połączeń lotniczych w Rosji. Liczebność i struktura przewoźników powietrznych. Starzejąca się flota. Prognoza i możliwe sposoby odnowienia parku lotnictwa cywilnego do 2015 r.
20
Content available remote Transport lotniczy Rosji w okresie transformacji
63%
PL
Aktualna sytuacja portów lotniczych Rosji. Symboliczny udzia? budżetu państwa w rozwoju infrastruktury lotnictwa. Aerofłot S.A. - największy przewoźnik Rosji. Tabor lotniczy Aerofłotu. Przewozy. Serwis naziemny i pokładowy. Działania marketingowe w celu poprawy jakości usług przewozowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.