Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Taxonomic methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Analiza głównych składowych jest metodą transformacji zmiennych pier-wotnych w zbiór nowych wzajemnie nieskorelowanych zmiennych zwanych głównymi składowymi. Składowe nieskorelowane nie gwarantują niezależności ukrytych zmiennych. Składowe niezależne wyznacza się za pomocą niezależnej analizy głównych składowych (independent component analysis). W artykule przedstawione zostaną podstawowe podo-bieństwa i różnice klasycznej i niezależnej analizy głównych składowych. Walor oryginal-ności pracy polega na przedstawieniu przykładu zastosowania niezależnej analizy głównych składowych(abstrakt oryginalny)
EN
Principal component analysis is a method of transformation of original variables in the new set of uncorrelated variables called principal components. Uncorrelated compo-nents do not guarantee the independence of variables. Independent component is determined by an independent component analysis. The paper presents the basic similarities and differ-ences between classical and independent component analysis. The originality of the work is to present the use of an independent component analysis(original abstract)
2
Content available remote Skierowane liczby rozmyte versus wypukłe liczby rozmyte w metodzie FSAW
100%
XX
Celem badania jest porównanie wykorzystania trójkątnych liczb rozmytych skierowanych (OFNs) i wypukłych (CFNs) w rozmytej metodzie SAW (FSAW). Dodatko-wo badano wykorzystanie, w celu otrzymania uporządkowania liniowego obiektów, dwóch metod wyostrzania: metody środka ciężkości (CoG) oraz metody opartej na transformacie Mellina. Praca zawiera podstawę teoretyczną prowadzonych badań oraz poglądowy przy-kład numeryczny. W wyniku analiz stwierdzono, że użycie trójkątnych OFNs w metodzie FSAW nie daje dodatkowych korzyści, gdyż nie wpływa na wyniki uporządkowania obiek-tów. Ponadto w wyniku agregacji mogą się pojawić niewłaściwe OFNs, co z kolei nie po-zwala na zastosowanie metody wyostrzania opartej na transformacie Mellina, która jak po-kazano jest metodą bardziej precyzyjną od metody CoG(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to compare the use of triangular Convex Fuzzy Numbers (CFNs) and triangular Ordered Fuzzy Numbers (OFNs) in the Fuzzy SAW method (FSAW). Additionally, in order to obtain unambiguous objects, we studied the use of two defuzzifica-tion methods: the Center of Gravity method (CoG) and the method based on Mellin trans-form. The paper includes the theoretical basis of the study and a numerical example. Sum-ming up the results, it can be concluded that the use of OFN numbers in the FSAW method is unreasonable. It does not affect the results of objects order and it only affects the visual aspects of the assessment. Furthermore, in some cases, the results are in the form of improper OFNs, which in turn does not allow the use of the method based on Mellin transform (the method more precise than the CoG method)(original abstract)
XX
Sukces podejścia polegającego na agregacji modeli w analizie dyskryminacyjnej zależy od zróżnicowania modeli składowych (lokalnych) C1 (x),..., CK (x). Jak udowodnili Turner i Ghosh [1996], błąd klasyfikacji modelu zagregowanego C*(x) maleje wraz ze spadkiem stopnia podobieństwa ("korelacji") modeli składowych. Celowe staje się więc łączenie tylko takich modeli, które jak najbardziej różnią się od siebie. Jednym z rozwiązań mogących zapewnić to, że modele składowe będą maksymalnie niepodobne jest wykorzystanie metod taksonomicznych. W artykule zaproponowano metodę budowy modeli zagregowanych, która polega na wygenerowaniu dużej liczby modeli, nр. K = 300, i pogrupowaniu ich w klasy, a następnie połączeniu reprezentantów klas w jeden model C*(x). W związku z tym, że brak jest głębszych badań nad omawianym zagadnieniem, kolejnym celem artykułu stała się analiza porównawcza metod taksonomicznych, które mogą być wykorzystane w proponowanym podejściu. Pojawił się także problem konstrukcji macierzy niepodobieństwa modeli, ponieważ istnieje kilka konkurencyjnych miar mogących służyć do tego celu. W dalszej części pracy zbadano więc także to, jak wielkość błędu klasyfikacji zależy od wyboru odpowiedniej miary zróżnicowania. (fragment tekstu)
EN
Combining multiple classifiers into an ensemble has proved to be very successful in the past decade. The key issue is the diversity of the component classifiers, because the most unrelated members the most accurate is the ensemble. In this paper we propose a new method of combining classifiers, that is based on clustering of the single models. We also compare different hierarchical clustering methods and diversity measures used to create the dissimilarity matrix. (original abstract)
4
Content available remote Synthetic Development Measure of Local Administration Size in Poland
100%
XX
Artykuł jest poświęcony analizie rozmiaru administracji na poziomie lokalnym. Na podstawie analizy literatury wytypowano 10 zmiennych, które opisują rozmiar administracji na poziomie lokalnym. Zmienne te posłużyły do stworzenia syntetycznego wskaźnika w oparciu o metody taksonomiczne (metoda Hellwiga). Wyniki dla roku 2013, w układzie wojewódzkim, pokazały duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi jednostkami. Dane do badania pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to analysing the size of local administration. On the basis of literature study, ten variables that define size of local administration were chosen, out of these variables two synthetic measures were created. The sizes of local administration at the level of voivodships were calculated for 2013. The research results show a big differentiation among the analysed units in Poland. Data were sourced from the Polish Main Statistical Office (GUS). Taxonomic methods were used in the analysis - synthetic measures were constructed on the basis of the Hellwig method.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zastosowanie wybranych miar taksonomicznych do oceny konkurencyjności gospodarek oraz sprządzania rankingów tych gospodarek ze względu na ich konkurencyjność.
XX
W pracy opracowano syntetyczny wykaz możliwości zastosowań rozważanych współczynników do diagnozowania współliniowości. Ponadto zbadano, czy wykorzystanie metod doboru zmiennych objaśniających, powszechnie stosowanych w polskiej literaturze ekonometrycznej, eliminuje problem współliniowości. Rozpatrzono metodę eliminacji zmiennych quasi-stałych, metodę badania pojemności nośników informacji oraz metodę analizy grafów. (fragment tekstu)
EN
In this article we analyze the concepts of variance inflation factors VIF. Centered VIF is misleading in the case of small variation of one of the regressors. In such cases noncentered VIF should be applied. In order to determine collinearity for a set of related regressors, such as dummy regresssors corresponding to a categorical variable, generalized inflation factor is applied.Moreover explanatory variables selection methods are analyzed in the context of collinearity. We demonstrate that by using Hellwig's method and Bartosiewicz's method it is possible to choose variables with linearly dependent vectors of observations. (original abstract)
XX
Szczególnie przydatne do przestrzennych badań dotyczących środowiska i jego ochrony wydają się metody taksonomiczne. Taksonomia jest bowiem dziedziną wielowymiarowej analizy porównawczej, której przedmiotem zainteresowania są zasady i metody porównywania, tj. porządkowania i klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w przestrzeni cech. Celem artykułu jest syntetyczne omówienie metod taksonomicznych oraz wskazanie na użyteczność tych metod w badaniach dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony. (fragment tekstu)
EN
An indispensable tool for managing the environment is the possibly most detailed and most accessible information. Society-economy-environment system is described by many diagnostic features. The objective of this article is to emphasise the particular usefulness of the taxonomic methods for environmental research. (original abstract)
8
100%
EN
Inflow of foreign direct investment can stimulate economic development of a region. Potential investment attractiveness of 16 Poland's provinces was studied with the implementation of selected methods of taxonomic research in order to diagnose the position of Silesia province in comparison to other provinces of Poland. Research proved a relatively high potential investment attractiveness of Silesia province in both 2010 and 2015. Crucial trumps of Silesia province included well developed technical and social infrastructure, high level of regional market absorptiveness as well as economic development. (original abstract)
9
Content available remote Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie struktury systemu regionalnego
100%
XX
Celem pracy jest zastosowanie metod taksonomii numerycznej w badaniu makrostruktury regionalnej i ocena ich możliwości analitycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono opis matematyczno-statystyczny dwóch metod: (1) metody delimitacji układów powiązań opartej na kryterium największego przepływu Nystuena i Daceya (1961), (2) metody identyfikacji istotnych relacji w systemie regionalnym na zasadzie maksymalizacji współczynnika determinacji, opracowanej przez Holmesa i Haggetta (1977). W drugiej części pracy wykorzystano równolegle proponowane metody dla określenia makrostruktury regionalnej Polski na podstawie międzyregionalnych przepływów migracyjnych. Dokonano również oceny wyników poznawczych uzyskanych w analizie makrostruktury regionalnej w aspekcie metodologicznym i empiryczno-diagnostycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the use of numerical taxonomy methods in the study of the macrostructure of regional system and evaluation of their analytical capabilities. In the first part of the paper a mathematical-statistical description of two methods is presented: (1) the method of the largest flow of Nystuen and Dacey (1961), (2) the method of maximizing of the coefficient of determination, developed by Holmes and Haggett (1977). In the second part of paper the proposed methods were parallelly applied in the analysis of the Polish regional macrostructure based on interregional migration flows. The evaluation of the cognitive results in the of analysis of regional macrostructure is considered. (original abstract)
XX
W artykule skoncentrujemy uwagę na metodach optymalizacji danego podziału obiektów ze względu na przyjęte kryterium, ze szczególnym uwzględnieniem metody k średnich. Punktem wyjścia tych metod jest wstępny podział zbioru obiektów na k skupień.(fragment tekstu)
EN
The author presents the alternative algorithm of the taxonomic method of k means developed by E. Diday which makes use of incomplete data without estimating their values. The method of k means belongs - due to the accepted criterion - to a group of methods which optimize a given division of objects, whereas the discussed variant is a result of studying the problems of grouping incomplete statistical data, The basic idea of that approach is to make allowances for the character of the analysis for which a given material is collected (in this instance it is classification).(original abstract)
XX
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zagadnieniu stabilności metod taksonomicznych, czyli odpowiedzi na pytanie o to, na ile struktura odkryta przez daną metodę rzeczywiście jest obecna w danych. W literaturze zaproponowano wiele różnych sposobów pomiaru stabilności. W ślad za rozważaniami teoretycznymi w tym zakresie idzie także rozwój narzędzi informatycznych pozwalających na praktyczne zastosowanie zaproponowanych sposobów badania stabilności. Wśród tych narzędzi jest także kilka bibliotek w programie R, np. clValid, clv, fpc, ClusterStability, pvclust. Celem artykułu jest porównanie wyników badania stabilności grupowania za pomocą wybranych bibliotek w programie R. (abstrakt oryginalny)
EN
The stability of clustering methods is the issue that has attracted a considerable amount of attention of researchers in recent years. In this respect, the major question that needs to be answered seems to be to what extent the structure discovered by a particular method is actually present in the data. The literature proposes a number of different ways of measuring stability. The theoretical considerations have led to the development of computer tools for the practical implementation of the proposed ways to study stability. The practical tools are available within several R packages, for example, clv, clValid, fpc, ClusterStability, and pvclust. Due to the hypothesis that cluster stability can be the answer to the question about the right number of groups in clustering, the main aim of this article is to compare the results of the studies on clustering stability conducted with three R packages, i.e.: clv, clValid, and fpc. (original abstract)
XX
Giełda umożliwia podmiotom gospodarczym przepływ kapitału niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. Jest jednym z fundamentów gospodarki rynkowej, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarczy wiąże się z rosnącą liczbą instytucji rynku kapitałowego, w tym giełdowego. Równocześnie globalizacja gospodarcza w coraz większym stopniu determinuje ruchy na rynkach kapitałowych. Konsekwencją tych procesów jest fakt, że destabilizacja gospodarcza w pojedynczych krajach przekłada się na kryzysy w makroskali. Zachowania giełd są w wielu przypadkach do siebie podobne, co umożliwia ich porównanie.(fragment tekstu)
EN
The goal of this paper is to use selected methods of multidimensional statistical analysis for research of one area of capital market - stock markets. Analysis was provided for stock markets associated in Federation of European Securities Exchange. Research included data from 2000-2009. All objects were sorted on the basis of selected attributes using Synthetic Taxonomic Measure and measure of relative level of development.(original abstract)
XX
Celem mojego artykułu jest zaproponowanie funkcji podobieństwa między obiektami należącymi do przestrzeni wektorowe macierzy o dowolnych, ale skończonych wymiarach. Do określenia tej funkcji wykorzystano metrykę odległości w przestrzeni wektorowej macierzy M(n,k) (...). (fragment tekstu)
XX
Wybór lokalizacji, które ma odwiedzić magazynier podczas kompletacji produktów, oraz wybór kolejności ich odwiedzania jest jednym z podstawowych problemów w gospodarce materiałowej. Zazwyczaj celem, który chce osiągnąć decydent, jest minimalizacja pokonywanej przez magazyniera odległości. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ czas przemieszczania się magazyniera stanowi ponad połowę czasu kompletacji zlecenia. Możliwa jest jednak sytuacja, w której magazynier będzie musiał odwiedzić więcej lokalizacji podczas pokonywania krótszej drogi, przez co poświęci więcej czasu na sam proces pobierania produktów. Celem artykułu jest analiza czasu pobrań produktów i jego wpływu na łączny czas kompletacji zamówienia. Same lokalizacje będą wybrane za pomocą zmiennej syntetycznej zwanej Taksonomiczną Miarą Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).(abstrakt oryginalny)
EN
Selection of locations that are to be visited by the picker and selection of their visiting order is one of main problems in warehouse management. Generally, the main goal that is to be achieved by the decision maker is minimisation of distance. It is justified, because travelling constitutes over half of order-picking time. However, it is possible that the picker would have to visit more locations in shorter path, what may result in longer searching and picking time. Therefore, the picking time and its influence on the total order-picking time will be analysed. Locations will be selected by means of the synthetic variable called the Taxonomic Measure of Location's Attractiveness (Polish abbreviation - TMAL).(original abstract)
XX
Pojęcie konkurencyjności miasta ze względu na swoją wielowymiarowość z trudem poddaje się pomiarowi. Pomiaru pośredniego można dokonać przy pomocy metod jakościowych i ilościowych, przy czym drugie z nich dają możliwości uzyskania wyników bardziej wiarygodnych i zobiektywizowanych niż pierwsze. Spośród metod statystycznych do pomiaru pośredniego konkurencyjności można wykorzystać metody taksonomiczne: metod´ Hellwiga i metodę J. Perkala. Wyniki uzyskane za pomocą każdej z tych metod okazały sie podobne, co dodatkowo potwierdza ich przydatność w rozwiązywaniu postawionego problemu. Przedstawione powyżej problemy konkurencyjności miast zostały jedynie zasygnalizowane. Bardziej szczegółowy obraz podjętego zagadnienia wymaga głębszej analizy poszczególnych kwestii, co przekracza ramy niniejszego artykułu. (abstrakt autora)
XX
Celem taksonomicznych metod porządkowania liniowego jest uporządkowanie (ranking) wielowymiarowego zbioru obiektów. Zagadnienie sprowadza się do zastąpienia zmiennych, charakteryzujących każdy z tych obiektów, przez jedną zmienną syntetyczną, na podstawie której przeprowadza się ranking. Najczęściej stosowanymi metodami są: metoda sum standaryzowanych wartości, metoda unitaryzacji i metody wzorcowe [1,2,3]. Zastosowane do tych samych danych statystycznych, metody te dają różne wyniki. Powstaje więc pytanie, którą z nich należy stosować. Praca zawiera próbę odpowiedzi na to pytanie. (fragment tekstu)
XX
Podstawowym elementem wszelkich analiz i decyzji na rynku kapitałowym jest ryzyko. Z uwagi na dużą liczbę spółek znajdujących się w obrocie na rynku kapitałowym, istotnym problemem okazuje się wybór odpowiednich spółek do portfela. Problem ten można rozwiązywać za pomocą metod taksonomicznych. W pracy podjęto próbę oceny ryzyka dla portfeli, których skład ustalony został na podstawie wybranych metod taksonomicznych: taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji (TMAI), uogólnionej miary odległości (GDM) oraz wskaźnika względnego poziomu rozwoju (BZW). Następnie ryzyko tak skonstatowanych portfeli porównano z ryzykiem portfeli opartych na modelach Markowitza i jednowskaźnikowym modelu Sharpe'a - przy doborze akcji do tych portfeli zastosowano metody programowania kwadratowego. (fragment tekstu)
EN
In this paper an attempt to evaluation of the risk of portfolios constructed on the basis of selected taxonomic methods was taken. The methods include: taxonomic measure of investments attractiveness (TMAI), generalized distance measure (GDM) as well as relative measure of development. Subsequently, the risk of constructed portfolios was compared with risk level of the single-factor Sharpe model and the Markowitz model. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę klasyfikacji wybranych województw północno-zachodniej Polski według poziomu rozwoju gospodarczego w latach 1996-1998. Analizą objęto następujące województwa: gdańskie, gorzowskie, koszalińskie, pilskie, słupskie, szczecińskie, zielonogórskie. Porównanie poziomu rozwoju gospodarczego wybranych województw przeprowadzono za pomocą dynamicznej metody taksonomicznej.
EN
In the paper the authors presents classifications of voivodeships of northern and western Poland according to level of their economic development. The analysis was performed by means of taxonomic measure and covers data from period 1996-1998. Investment atractivity of examined voivodeships is described by such variables as: rate of unemployment, area of new appartments, some financial ratios related to regional firms, balance of growing and dying firms, purchasing power of households.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę badań porównawczych umożliwiających zobiektywizowaną ocenę sytuacji wyjściowej państwa-kandydata ubiegającego się o wejście do Unii Europejskiej oraz jego działań integracyjnych. Zaproponowano wykorzystanie do tego celu metod taksonomicznych.
EN
The article is focuses on roles of comparative research, that possible objective opinion about state stand to European Union and its integration activity. Propose to this and using taxonomic measures.(M.P.)
XX
Celem artykułu jest oszacowanie syntetycznych mierników rozwoju miast wojewódzkich na podstawie charakterystyki społeczno-gospodarczej, analiza porównawcza otrzymanych syntetycznych mierników oraz wyodrębnienie grup miast podobnych ze względu na poziom rozwoju. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem tzw. syntetycznego miernika rozwoju, uwzględnianjącego sześć zmiennych: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, liczbę mieszkań oddanych do użytku na 1000 zawartych małżeństw, liczbę podmiotów gospodarki narodowej, przychody z czałokształtu działalności w badanych przedsiębiorstwach, stopę bezrobocia zarejestrowanego, zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych.
EN
The purpose of the conducted survey was an assessment of social and economic development ofvoivodship cities in Poland on the basis of synthetic measures of development, estimated constitute on the basis of six variables. Voivodship cities from the point of view of synthetic development measure levels an average-diversified population, similar from the point of view of unemployment rate, rate of infant mortality, number of dwellings completed by thous contracted marriages. These cities were a homogeneous population taking into consideration an average achieved monthly gross salaries and wages, but extremely diversified in case of other variables describing synthetic measures of development (a number of national economy units and revenue from enterprises activity).
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.