Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci Petriego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule zaproponowana została sieć Petri, przy pomocy której można modelować łańcuchy dostaw. Ta rozbudowana sieć Petri posiada trzy główne zalety: w prosty sposób można zapisać współdzielenie zasobów w różnych procesach przedstawionych w łańcuchu dostaw; matematyczny formalizm sieci Petri jest prosty do komputeryzacji; sieć Petri pozwala użytkownikowi min.: sprawdzić zależności pomiędzy różnymi ważnymi właściwościami (koszt, czas dostawy, wąskie gardła procesu), określić jak zmiany lub przerwy w dostawach rozprzestrzeniają się w systemie i jaki to ma wpływ na cały łańcuch dostaw.
EN
This paper presents a Petri net to modeling supply chains. The extended Petri net offers three main potential advantages. The multiple participants in a supply chain can be modeled without undue complexity. It applies a mathematical formalism to the problem, with the potential of being relatively straightforward to computerize. It is an approach that allows users to: examine the interactions between different important attributes (cost, lead time, bottleneck areas), determine how disruptions or changes propagate in supply chains and how this disruptions affect the supply chain systems.
2
Content available remote Analysis of Parallel Discrete Systems: Persistent Sets vs. Concurrent Simulation
80%
EN
Formal verification is one of the necessary steps of the process of digital system design. Full exploration of state space presents a complete picture of system behaviour, but it is not practically possible for the large systems because of the so-called state explosion problem. That is the reason, why algorithms of partial state space exploration are important in practice. In this paper two basic methods of such exploration are described and compared: persistent set approach and concurrent simulation approach.
PL
Niezbędnym elementem procesu projektowania systemów cyfrowych jest formalna weryfikacja projektów. Ale pełna eksploracja przestrzeni stanów, dająca pełny obraz zachowania systemu, nie jest możliwa dla dużych współbieżnych systemów z powodu problemu eksplozji stanów. Dlatego ważne są algorytmy częściowej eksploracji przestrzeni stanów. Tematem artykułu jest opis i porównanie dwóch podstawowych metod takiej eksploracji: podejścia zbiorów uporczywych i współbieżnej symulacji.
PL
Artykuł przedstawia środowisko graficzne służące do modelowania i symulacji rozmytej sieci Petriego (FPN) [6]. Metody syntezy logicznej tej sieci [2, 6] wymagają znajomości języków opisu sprzętu i nie kładą nacisku na weryfikację projektu za pomocą FPN. W celu usunięcia tych niedogodności opracowano graficzny edytor, który pozwala na projektowanie i symulację na poziomie FPN. Edytor, bazujący na oprogramowaniu Petri Net Kernel [7], cechuje niezależność od systemu operacyjnego, obsługa różnych typów sieci Petriego, format danych oparty na XML, możliwość symulacji FPN. Pokazano przykład zastosowania opracowanego środowiska w procesie projektowania cyfrowego układu sterowania.
EN
The paper presents a graphics environment for modelling and simulation of a fuzzy Petri net (FPN) [6]. Logic synthesis methods developed for the FPN [2, 6] require knowledge of hardware description languages and do not lay stress on the project verification by the FPN. In order to remove these inconveniences, a graphics editor was developed, which allows to design and simulate the system on the FPN level. The editor, which is based on the software tool Petri Net Kernel [7], is operating system independent, handles different kinds of Petri nets, uses XML as a data format, can simulate the FPN. The article shows an example of the use of the software environment for the design of a digital control system.
PL
Artykuł zawiera omówienie oraz porównanie dwóch formalnych metod specyfikacji behawioralnej systemów osadzonych - diagramów aktywności języka UML 2.0 oraz sieci Petriego. Przedstawione są podobieństwa oraz różnice pomiędzy nimi. Poruszone jest zagadnienie transformacji pomiędzy dwoma wymienionymi technikami specyfikacji wraz z obrazującym ten proces przykładem. Uwzględniono także problem nadmiarowości sieci Petriego po bezpośredniej transformacji i wynikającą z tego konieczność redukcji miejsc i tranzycji przy zachowaniu jednoznaczności obu diagramów. Artykuł podzielony jest następująco. Rozdział 2 zawiera wprowa-dzenie do diagramów aktywności w UML 2.0. Rozdział 3 przedstawia sieci Petriego. Rozdział 4 porównuje obie metody specyfikacji - diagramy aktywności oraz sieci Petriego. Rozdział 5 porusza zagadnienie transformacji pomiędzy dwoma omawianymi technikami. Rozdział 6 zawiera podsumowanie wcześniejszych rozdziałów oraz wnioski.
EN
The paper presents and compares two formal behavioural specification methods of embedded systems [1] - activity diagrams of UML specification language [2, 3, 4, 13, 14] and Petri nets [9, 15]. Similarities and differences as well as the aspect of transformation between both specification techniques are concerned. The transformation is explained on the example of a sample control process shown in Fig. 1. Fig. 2 presents the specification using UML activity diagram. The problem of redundant places and transitions after direct transformation from the activity diagram into the Petri net is dealt with. The Petri net after transformation is shown in Fig. 3 (a), while the reduced diagram - in Fig. 3 (b). The paper is divided into sections. Section 1 contains introduction to the topic of embedded system specification techniques. Section 2 presents UML 2.0 activity diagrams with their basic elements. Petri nets and their syntactic are described in Section 3. Section 4 focuses on comparison of both techniques by means of embedded control systems (see [12] for more details). The transformation problem is considered in Section 5. Section 6 summarises and concludes the paper.
PL
Sieci Petri są intersującą metodą modelowania systemów różnego typu i o różnym stopniu złożoności.Nadają się również do modelowania systemów logistyki miejskiej. W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady modelowania z zastosowaniem sieci Petri oraz przykład wykorzystania tej metody do modelowania systemu sterowania potokami ruchu w kierunku przepraw promowych w Swinoujściu.
EN
Petri nets are very interesting modeling method. This method is useful for modeling of city logistics systems. This paper is focused on general rules of Petri net modeling and proposal of using that for modeling of application of VMS system for city-ferry-directed traffic flow optimization in Świnoujście and on analysis of efficiency of that solution.
PL
Systemy współbieżne są złożone z asynchronicznie działających procesów, komunikujących się między sobą w celu wymiany informacji albo zsynchronizowania wykonywanych operacji. Modele sieciowe, znane również jako sieci Petriego, są formalnym modelem takich systemów, szczególnie wygodnym dla przedstawiania synchronizacji oraz komunikacji procesów. Do oceny wydajności modelowanych systemów, w modelach takich trzeba dodatkowo uwzględniać czasy trwania modelowanych zdarzeń. Modele sieciowe z dołączonym opisem temporalnym są nazywane temporal-nymi modelami sieciowymi. Okazuje się, że takie modele temporalne mogą reprezentować szeroką klasę systemów dyskretnych, takich jak systemy wieloprocesorowe, systemy komunikacyjne, systemy produkcyjne, rozproszone bazy danych i wiele innych. Analiza modeli temporalnych może być przeprowadzona na podstawie przestrzeni stanów, albo może korzystać z własności strukturalnych modeli. Metody symulacyjne są jeszcze jednym rozwiązaniem w przypadkach, gdy wymagane własności strukturalne nie są spełnione, a przestrzeń stanów jest albo nieskończona, albo zbyt duża dla praktycznej analizy. Przedstawiona praca jest wprowadzeniem do podstawowych pojęć modeli sieciowych oraz przewodnikiem po opublikowanych wcześniej pracach, dotyczących niektórych własności całej rodziny temporalnych modeli sieciowych oraz omawiających metody analizy wydajności takich modeli. W pracy tej również dokładniej przedstawiono dwa zastosowania, modelowanie i analizę gniazd produkcyjnych oraz modelowanie i analizę wydajności wieloprocesorowych systemów z rozproszoną pamięcią. W pierwszym przypadku wydajność jest oceniana za pomocą metod strukturalnych oraz transformacji modelu, w przypadku drugim, ze względu na rozmiar modelu, przedstawione wyniki są otrzymane metodą symulacyjną.
EN
Concurrent systems arę composed of asynchronous processes which communicate with each other to exchange Information or to synchronize their operations. Net models, also known as Petri nets, arę formal models of such systems, designed specifically to represent process synchronization and communication. For performance analysis of such models, the duration of modelled activitie" must also be taken into account. Net models augmented by temporal descriptions arę known as timed Petri nets. Timed models can represent a broad class of discrete-event systems, such as multiproces-sor and communication systems, production systems, distributed data bases and many others. Ań analysis of timed models can be based on an exhaustive analysis of their state spaces, or on the structural properties of the models. Simulation methods arę yet another possibility in cases where the other approaches cannot be used. This work provides an introduction to the basie concepts of net models and a broad overview of the properties and performance analysis of timed Petri nets. Two applications arę discussed in greater detail, the modelling and analysis of manufacturing cells, and performance analysis of distributed memory multithreaded multiprocessor systems. In the first case, the performance of the derived models is evaluated by structural methods, using P-invariants. In the second case, because of the size of the model, performance characteristics arę obtained by discrete-event simulation of the models.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości modelowania procesu produkcji skrzyni korbowej statku przy użyciu sieci Petri. W artykule przedstawione najbardziej charakterystyczne elementy sieci Petri oraz zdefiniowano metodykę postepowania w trakcie modelowania rzeczywistego procesu produkcyjnego. Przedstawiono również sposób prowadzenia badań i ich efekty w poszczególnych krokach metodyki. Zwrócono uwagę na wykorzystanie innych metodyk - IDEF0. Sprecyzowano problemy występujące w trakcie badań oraz zamieszczono wnioski i kierunki dalszych badań w przyszłości.
EN
A special subclass of coloured Petri nets (so-called D-nets) is presented in the paper. The concept is based on coloured Petri nets (CP-nets [2]) but special structure of such D-nets allows carrying out very interesting formal analysis. The main advantage of the D-nets is possibility of efficient verification of system requirements, i.e., elimination of ambiguity, inconsistency and incompleteness. Such a specification of requirements is prepared as a decision table with rules patterns and then it is transformed into a D-net and computer software is used for automatic verification of its properties. The relevant definitions and main properties of D-nets are presented, and main features of ADDER tool software designed for D-nets analysis are put forward.
PL
W artykule przedstawiona została podklasa kolorowanych sieci Petriego, tzw. D-sieci. Pojęcie bazuje na kolorowanych sieciach Petriego, ale specyficzna struktura D-sieci pozwala na przeprowadzenie formalnej analizy reprezentowanej przez nie specyfikacji zachowania się systemu. Główną zaletą D-sieci jest możliwość efektywnej weryfikacji specyfikacji wymagań, tj. eliminacji dwuznaczności, niezgodności i niezupełności. Specyfikacja wymagań jest przygotowywana jako tablica decyzyjna zawierająca szablony reguł decyzyjnych, a następnie jest transformowana do postaci D-sieci i automatycznie analizowana z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi komputerowych. W artykule przedstawione zostały definicje podstawowych pojęć dotyczących D-sieci oraz główne cechy systemu ADDER - rozwijanego oprogramowania , którego jedną z możliwości jest analiza D-sieci.
9
Content available remote Formalna weryfikacja wymagań systemów czasu rzeczywistego
80%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pierwszą fazą tworzenia modeli systemów czasu rzeczywistego, tzn. fazą analizy wymagań. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest tworzenie pełnego i niesprzecznego opisu wymaganego zachowania się modelowanego systemu. Weryfikacja wstępnie sformułowanych wymagań dokonuje się z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego. Wybór ten uwarunkowany jest łatwym dostępem do komputerowych narzędzi, które pozwalają w szybki sposób konstruować i analizować takie sieci. Efektem tak przeprowadzonej weryfikacji jest kompletny, pozbawiony sprzeczności opis wymagań systemu, dotyczących jego obserwowalnego z zewnątrz zachowania. Rozważania zamieszczone poniżej są ilustrowane przykładem sterownika windy.
EN
The methodology of system requirements verification presented in this paper is a proposition of a practical procedure for reducing some negatives of the specification of requirements. The main problem that is considered is to create a complete description of the system requirements without any negatives. Verification of the initially defined requirements is based on the coloured Petri nets. Those nets are useful for testing some properties of system requirements such as completeness, consistency and optimality. An example of the lift controller is presented.
PL
W wielu przypadkach wykorzystanie bezpośrednich metod matematycznych w analizie złożonych układów elektroenergetycznych jest nieskuteczne. Wykorzystanie metody symulacyjnej opartej na Sieciach Petriego umożliwia przeprowadzenie analiz niezawodnościowych dowolnych złożonych układów elektroenergetycznych, na różnych stopniach percepcji. Możliwość prezentacji w postaci graficznej elementów sieci Petriego wykorzystano do stworzenia programu komputerowego, wykorzystującego Rozszerzone Sieci Petriego w analizie niezawodnościowej. Program umożliwia tworzenie schematów repezentujących badane obiekty, przeprowadzanie symulacji i prezentację otrzymanych wyników.
EN
The paper presents the computer program PETSYM as created by authors. The program can construct and analyse abstraction models, based on external Petri`s nets. The electrical power engineering system is a good example to use this program. This computer program makes it possible to appoint the probability distribution optional reliability parameters in optional points of system.
11
Content available remote Modelowanie mechanizmu dostępu procesów współbieżnych do wspólnych zasobów
80%
PL
W artykule przedstawiono model wybranej klasy Elastycznego Systemu Produkcyjnego. W systemie tym występujące procesy są cykliczne i współbieżne. Model systemu sformułowany w terminach MaxPlus algebry i czasowych sieci Petriego umożliwia w sposób analityczny badać własności jego zachowania się. Dynamika systemu opisana jest za pomocą liniowych równań rekurencyjnych sformułowanych w oparciu o MaxPlus algebrę. Reprezentacja sieciowa modelu w postaci czasowych sieci Petriego umożliwia obserwację zachowania się systemu, badania oraz interpretowania jego własności: żywotności, osiągalności stanów i ograniczoności. Procedury do symulacji dynamiki systemu zbudowane są na bazie czasowych sieci Petriego. Mechanizm synchronizacji zapewniający bezblokadowy przebieg procesów oparty jest na protokole "wzajemnego wykluczania", ulokowany na poszczególnych zasobach gwarantuje zachowanie żywotności sieci Petriego.
EN
A model to describe certain classes of Flexible Manufacturing System is presented. This model is useful to analyse concurrent and repetitive production processes. The periodic behavior can be analytically characterized by algebraic concepts. The MaxPlus algebra and timed Petri net are selected as a modelling formalism. An algebraic framework for this model exists in the theory MaxPlus algebra in which the dynamical behavior of system is captured by set of linear recurrence equations. The timed Petri net approach yields useful information about how to control flow of production in an FMS. Petri net containing cycles which express repeated sets of activities. The processes cooperation facility such as mutual exclusion is selected. Analysis of the timed Petri net can reveal important information about the structure and behavior of the system. The properties of timed Petri net model include liveness, reachability and boundedness.
12
Content available remote Modelowanie wspomagane przez czasowe sieci Petriego
80%
PL
W pracy przedstawiono czasowe rozszerzenia sieci Petriego oraz możliwości ich zastosowania do modelowania różnego rodzaju systemów. Zostało zamieszczone również ich porównanie oraz metody weryfikacji niektórych własności czasowych sieci Petriego.
EN
This paper presents several different time extension of classic Petri Net with comparision. There are described method of checking properties of Timed Petri Net.
13
Content available remote Zastosowanie metod ewolucyjnych w optymalizacji cyklicznych procesów dyskretnych
80%
PL
W artykule rozważany jest problem minimalizacji czasu cyklu w systemie cyklicznych procesów dyskretnych. Modelowanie i sterowanie odbywa się na poziomie operacyjnym. Do modelowania systemu wykorzystano czasowe sieci Petriego. Na podstawie modelu sieci Petriego zdefiniowano czas cyklu przebiegu procesów. Czas cyklu pracy systemu przyjęto jako miarę wydajności systemu. Zaproponowano algorytm oparty na idei algorytmu ewolucyjnego, uwzględniający cechy modelowanego systemu. Rozważane jest zagadnienie utrzymania założonej produkcyjności systemu przy minimalnej liczbie wyrobów przebywających jednocześnie w systemie. Do rozwiązania rozważanego problemu użyto algorytmu ewolucyjnego.
EN
The paper presents an algorithm for optimizing in flexible system of cyclic production processes. The problem work-in-process reduction while reaching a given productivity is considered. The modelling and control on operational level of production control hierarchy are developed. Timed Petri nets for modelling is utilized. As a performance evaluation measure of system the cycle time is selected. The maximum throughput of system is achieved for minimal cycle time. Due to known of complexity of this problem a genetic algorithm is provided.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania konkurencyjnych warstw Petriego w regulatorze neuronowo-rozmytym w celu poprawy wskaźników jakości sterowania. Opisano zasadę działania, oraz możliwe miejsca implementacji konkurencyjnej warstwy Petriego we wspomnianym regulatorze. Przeprowadzono serię badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych. Jako obiekt badawczy użyto obcowzbudnego silnika prądu stałego w kaskadowej strukturze regulacji. Analizowany regulator został wykorzystany w zewnętrznej pętli regulacji prędkości.
EN
The article analyzes the possibility of using competitive Petri layers in neuro-fuzzy controller for improvement of control quality. Principle of operation, and the possible implementation of a competitive Petri layer in controller are presented. A series of simulations and experiments are conducted in order to show improvement. As a research plant separately excited DC motor in a cascade control structure was used. Analyzed controller is used in the outer speed control loop.
PL
Celem artykułu jest porównanie wybranych metod modelowania procesów biznesowych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak analiza biznesowa, model procesu biznesowego, oraz scharakteryzowano badane metody. W drugiej części dokonano analizy porównawczej przez pryzmat czterech kryteriów oceny. Artykuł stanowi jeden z etapów prac badawczych, jakie zostały podjęte w celu stworzenia hybrydowej metody modelowania procesów biznesowych, której zadaniem jest ich wspomaganie
PL
Podejście systemowe do projektowania urządzeń o niejednorodnym charakterze wymaga stosowania formalnych metod specyfikacji, syntezy i analizy. Metody i narzędzia projektowe z kolei bazują na formalnym modelu obliczeniowym. Z tego względu dobór właściwego modelu ma fundamentalne znaczenie dla efektywności całego procesu projektowania. W pracy zaproponowano środowisko projektowe dla potrzeb zintegrowanego projektowania, w którym części sprzętowe systemu specyfikowane sa w języku VHDL, część programowa w języku C, a modelem formalnym są interpretowane sieci Petriego. Prezentowane wyniki prac znajdują również zastosowanie w projektowaniu mikrosystemów cyfrowych, zawierających układy FPGA.
EN
In order to model heterogeneous systems some common representation vehicle is needed. The model should have several features, the most important of wchich are : to be well suited both for software and hardware representation, allow for different manipulations (including partitioning) and be able to cope explicitly with parallelism. Interpreted Petri nets can meet all three requirements. The paper analyses the suitability of the petri nets for a representation of heterogeneous systems and outlines some practical aspects of the application of petri nets in modelling such systems.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania adaptacyjnych regulatorów neuronowo rozmytych z dodatkowymi warstwami Petriego w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Badania wykonano w strukturach sterowania wektorowego DFOC. Do estymacji prędkości kątowej, w strukturze bezczujnikowej, wykorzystano estymator MRASCC. Sprawdzono działanie układów w różnych warunkach pracy. Wykonano badania eksperymentalne na stanowisku z kartą Micro Lab Box 1202 firmy dSpace.
EN
In the paper the adaptive control structure with induction motor drive system with MRAS type flux and speed estimator is tested and developed. System with the Petri layers was implemented and checked during different drive operations. Proposed algorithm was applied in the Direct Field Oriented Control Structure and Direct Torque Control of Induction Motor and tested in laboratory set-up with DS1202 dSpace Micro Lab Box card. Control structure was tested and checked during different drive operation.
18
Content available The problem of coalition formation modelling
70%
EN
The paper deals with the problem of modelling of coalition formation. Petri Nets were suggested as they offer a simple way to graphically represent the coalition formation procedure, they allow to easily make changes in modelling procedure and there are many high-quality modelling tools. The authors do not provide complete modelling procedure, but only show that Petri Nets is a very effective tool for determining and parameter estimation of possible coalitions. An example is considered as well as conclusions about application of Petri Nets for modelling of coalition formation.
PL
Artykuł dotyczy problemu modelowania procesu powstawania koalicji. Jako rozwiązanie zaproponowano sieci Petriego, ponieważ zapewniają prosty sposób graficznej reprezentacji procedury tworzenia koalicji, pozwalają na łatwe wprowadzanie zmian w procedurze modelowania i wiele wysokiej jakości narzędzi do modelowania. Autorzy nie opisują pełnej procedury modelowania, lecz wykazują, że sieci Petriego są bardzo skutecznym narzędziem do określania i szacowania parametrów możliwych koalicji. Przedstawiono przykład, oraz wnioski dotyczące stosowania sieci Petriego do modelowania powstawania koalicji.
PL
Artykuł dotyczy modelowania systemów pomiarowo-kontrolnych (SPK), uwzględniającego czasowe aspekty przepływu informacji w SPK. Zaproponowano nową metodę opisu modelu SPK z wykorzystaniem sieci Petriego i narzędzia CPN/Tools. Dodatkowo przedstawiono ogólny przegląd metod nieformalnych i formalnych stosowanych w projektowaniu systemów.
EN
The paper presents research on a modelling of design Measuring Systems (MS) with time limitated data flow. A new method of describing MS model based on Petri Nets and CPN/Tools environment is proposed in the article. The article provides an overall description of informal and formal methods, which can be used while designing systems.
20
Content available remote A meta-heuristics for manufacturing systems optimization
60%
EN
The paper presents a package of developed computer tools, suitable for generation of robust plans of operation that are efficient with respect to different criteria. The package is composed of user-friendly graphical interface based on a special class binary, timed, priority Petri nets, and of modified, high-performance genetic algorithm for sequence of contention tasks optimization. An illustrative simple example has been used to demonstrate this methodology.
PL
Przedstawiono opracowany pakiet komputerowych narzędzi, zdolny do generowania efektywnych planów operacji, z uwzględnieniem różnych kryteriów. Pakiet składa się z przyjaznego interfejsu użytkownika bazującego na specjalnej klasie binarnych, czasowych, priorytetowych sieci Petriego oraz ze zmodyfikowanego, wydajnego algorytmu genetycznego dla ustalania optymalnej kolejności konkurujących zdarzeń. Zamieszczono prosty przykład demonstrujący opracowaną metodykę.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.