Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 757

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Restructuring of enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
Niniejsze opracowanie przedstawia procesy restrukturyzacyjne spółki HOGA.PL SA, która przeszła pomyślną drogę od operatora horyzontalnego portalu internetowego do twórcy innowacyjnego oprogramowania w obszarze zarządzania wiedzą przy wykorzystaniu doświadczenia zespołu programistów, odpowiadających na pojawiające się oczekiwania rynku, jednocześnie adaptując się do nowych warunków funkcjonowania po pęknięciu tzw. bańki internetowej. (fragment tekstu)
EN
In the article, there were presented the restructuring processes of Hoga.pl SA Corporation which developed from the horizontal portal operator to the creator of the innovative software in the area of science management when using experience of the team of programmers, responding to emerging market expectations, and at the same time adapting to the new reality after bursting of "internet buble". The description pointed out the reasons of the restructuring Hoga.pl SA Corporation as well as the sequence of this process and its consequences in years 2002-2006. (original abstract)
|
1998
|
nr nr 26
VII-IX
XX
Restrukturyzacja PKP to podstawowy warunek przekształcenia przedsiębiorstwa wciąż mającego głębokie korzenie w gospodarce centralnie sterowanej w firmę o rynkowym charakterze.
XX
"Ursus", firma z ponad 100-letnią tradycją i wizytówka polskiej gospodarki z czasów PRL-u, w połowie lat 90. znalazła się o krok od bankructwa. Dziś, całkowicie odmieniona wraca do gry. Trwający przez kilka ostatnich lat drastyczny i bolesny proces restrukturyzacji dobiega końca.
|
|
nr nr 22
14-15
XX
"Ursus" to przedsiębiorstwo, które przeszło w ostatnich latach dosłownie gehennę. Kolos, zatrudniający w Warszawie i filiach ponad 12 tysięcy ludzi, z którym musiały się liczyć kolejne rządy, w ciągu pięciu lat skurczył się do dwóch tysięcy zatrudnionych, złagodniał i spokorniał.
5
Content available remote Pracowniczy program emerytalny w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstw
80%
XX
Pracownicze programy emerytalne (w skrócie: PPE) uzupełniają system obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Nie są one jednak częścią systemu ubezpieczeń społecznych, choć niewątpliwie należą do dziedziny prawa emerytalnego, która wykracza poza tradycyjne ramy prawa ubezpieczeń społecznych. (fragment tekstu)
EN
Employees' Pension Programs (abbreviation: EPP) may be offered by one employer or in cooperation by at least two employers acting according to the Bill of law of April 20, 2004. Enterprise pension agreement is concluded between employer (employers) and representation of employees. In such pension programs employers and workers pay pension contribution in order to collect financial means for additional pension. It is a long-standing process which requires stable cooperation between the representation of the employees and the employer which is endangered in circumstances of the economic and legal restructuring of the enterprises. Even in such condi-tions enterprises pension agreement can not be unilaterally changed by the employer. In the article it is discussed how an enterprise having employees' pension program faces restructuring in relation to: a sale of enterprise, a suspension of EPP caused by difficult finan-cial state of enterprise, a limitation of financial commitment of employer within EPP, and liquidation of EPP. Then the duration of the pension program has been analyzed in case of law restructuring (conversion, merger or division of commercial companies that com-menced pension program). (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że przy podjęciu decyzji w zakresie restrukturyzacji niezbędny jest benchmarking, który pokazuje, jakie są relacje przedsiębiorstwa do konkurencji czy otoczenia. Restrukturyzacja, aby zakończyła się sukcesem, musi być porównywana z efektami, jakie przynosi przedsiębiorstwu wewnątrz, ale również w stosunku do najbliższej konkurencji i liderów w światowej gospodarce. (fragment tekstu)
EN
This article presents using the bechmarking in a corporate restructuring process. This tool assisting management permits to determine the trend and the area of corporate restructuring guaranteeing the success of a company. (original abstract)
XX
Na przykładzie Zakładu Transportu Samochodowego NZPO "Rokita" omówiono zasadność restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwrócono uwagę na efektywność ekonomiczną i konkurencyjność usług transportowych.
EN
The paper presents the issues of economic effectiveness of services of car transportation system. The alternatives of transformation (changes) of Zakład Transportu Samochodowego NZPO "Rokita" and basic conditions of their effective performance are also presented in this paper. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem restrukturyzacji zatrudnienia w "Ursusie". Dylemat, który ciągle towarzyszy zarządowi zakładu to: czy podtrzymywać nadmierny stan zatrudnienia ryzykując upadłość, czy zwalniać jednych, aby uratować firmę, a tym samym maksymalnie dużo miejsc pracy dla drugich.
XX
Przedstawiono rolę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w restrukturyzacji Regionu Zagłębiowskiego. Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej ma służyć między innymi stworzeniu nowych miejsc pracy, przyciągnięciu nowych inwestorów, zmianie struktury przemysłowej regionu oraz utworzeniu środowiska przyjaznego człowiekowi.
EN
This article presents a role of Katowice Special Economic Zone and Sosnowiec-Dąbrowa Sub-zone in restructuring Zagłębie Dąbrowskie Region. The function of this Special Economic Zone has to be designed for environment that is friendly for peple. (A.Ł.)
XX
Przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w produkcji roślinnej w przedsiębiorstwach powstałych po zagospodarowaniu majątku z państwowych gospodarstw rolnych przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Badaniami objęte zostały jednostki prowadzące działalność na terenie Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu (OT AWRSP) w latach 1994-1999. Przeprowadzone zmiany produkcji roślinnej były częścią procesu restrukturyzacji zakresu działania.
EN
In the article there have been presented changes in structure of plants in the companies built up on the assets of the State Farms taken over by the Agency WRSP. The changes are caused by the company environment or its internal crisis. Special attention was focused upon problem of the tenus "change" and the essence of the methodology of management change. (original abstract)
XX
W artykule omówiono pojęcie holdingu i jego typy (finansowy, strategiczny holding zarządzający i strategiczno-operacyjny holding przemysłowy lub usługowy), cel zastosowania struktury holdingowej w procesach restrukturyzacji oraz zalety i wady holdingu. Następnie zaprezentowano zastosowania holdingu w Polsce w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz szanse i zagrożenia w procesie restrukturyzacji.
EN
The main purpose of this article is to present holding as an unconventional method of restructurization process. The increasing popularity of holding shows that this kind of the economic structures can make the system work more effectively. This paper is presentation of the main characteristics of holding, its advantages and disadvantages. The author presents shortly the typology of holding. Attention is also drawn to Polish practical application of this economic structure. (original abstract)
|
2020
|
nr z. 149
677-693
EN
Purpose: The aim of the article is to illustrate how important strategic decisions are throughout the process of organisational restructuring and to evaluate the entire process. Design/methodology/approach: Case study of ZPR Group, a media company that operates in Poland. Findings: The analysis presented here on the example of the consolidation of the ZPR Group's sales departments may serve as a starting point for further in-depth analyses which will take into account the aspects of organizational restructuring. Research limitations/implications: The article is based on a case study of the selected organization and in the future this research could be developed in other organizations of this sector or as part of comparative analysis with organizations from other sectors. Practical implications: The article presents a practical assessment of organizational restructuring in the media sector. Social implications: The article presents the social dimension of restructuring processes to some extent. Originality/value: The article presents restructuring and consolidation processes in the media industry. (original abstract)
XX
Przedstawiono proces restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem wyodrębnionej eksperymentalnie w 1990 roku we wszystkich okręgach PKP jednostki organizacyjnej - stacji rejonowej.
XX
Artykuł porusza aktualną kwestię planowania procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, podkreślając, że dla jego sukcesu szczególnie istotne są nie tylko moment rozpoczęcia, ale również i kierunek zmian. Kierunek restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, zdaniem autora, powinien być wybrany przy uwzględnieniu nie tylko bieżącej sytuacji kryzysowej, ale również i przyszłych uwarunkowań. Działania podjęte w ramach restrukturyzacji powinny obejmować więc długoterminowy horyzont planowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the actual issue of the planning process of restructuring in enterprises, stressing that for its success particular importance has not only the starting point, but also the direction of change. According to the author, the direction of restructuring in a company should be chosen taking into account not only the current crisis, but also future conditions. Therefore activities undertaken as part of the restructuring should include long-term planning horizon.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy zmian restrukturyzacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach polskiego przemysłowego potencjału obronnego w latach 1990-2004 na tle trendów restrukturyzacyjnych w światowym przemyśle obronnym, z uwzględnieniem wpływu rządowych programów makrorestrukturyzacji polskiego sektora obronnego na restrukturyzację przedsiębiorstw. Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłowego potencjału obronnego przeprowadzona została w oparciu o dostępne publikacje książkowe i artykuły w prasie specjalistycznej, rządowe programy makrorestrukturyzacji sektora, dane statystyczne publikowane przez resort gospodarki, raport NIK oraz wyniki własnych badań pilotażowych prowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach sektora metodami: ankiety korespondencyjnej, wywiadów z kadrą kierowniczą oraz studium przypadków (ang. case studies). (fragment tekstu)
EN
The radical changes in the world's defense industry environment in the beginning of 1990s sparked several restructuring processes resulting in consolidation of companies, international cooperation, privatization and changes in R&D, development of new production processes and sales strategies. Similarly, as the result of economic transformation, the Polish defense industry companies, supported by governmental programs, have also implemented the multidimensional restructuring changes. Their restructuring included the changes in the production and sales, internal organization, debt level and ownership structure. The goal of this article is to identify restructuring changes in Polish defense companies and in the world's defense industry. (original abstract)
XX
Artykuł omawia formy i cele restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw państwowych oraz problemy z tym związane (konflikty, negocjacje). Dla potrzeb tej analizy, proces restrukturyzacji podzielono na trzy etapy.
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i analiza problemów teoretycznych mikrorestrukturyzacji, a w szczególności spraw związanych z jej definicją, wymiarami i przyczynami oraz wyszczególnienie i omówienie zewnętrznych barier utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Bariery te są prezentowane od strony pojedynczego przedsiębiorstwa działającego w danym otoczeniu. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny.(abstrakt oryginalny)
|
2002
|
nr nr 1
7-10
XX
Koncern Fiat przyspieszył restrukturyzację działu samochodowego. Pozycja Fiat Auto słabnie od wielu lat. Istnieje prawdopodobieństwo jego zakupu przez General Motors.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych uwarunkowań procesów restrukturyzacji, ich potencjalnych skutków oraz kierunków dalszych zmian.
XX
Będąca od przeszło półtora roku szefem Hewlett-Packard Carleton Fiorina wprowadza w firmie radykalne zmiany. Pod jej rządami HP ma stać się firmą bardziej agresywną, innowacyjną i zyskowniejszą.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.