Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thiophene
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The monoazo substituted five membered heterocycles, along with their seleno like moieties are still of interest in organic chemistry due to their medicinal and valuable applications. In continuation of our interest in the study of heterocyclic azo compounds containing sulphur and / or nitrogen heteroatoms, the synthesis of 5-aryl mono azo-thiazol-2-ylcarbamoyl-thiophene along with their seleno like derivatives of pyridine, pyridazine and quinolone, were accomplished. All the synthesized compounds were in vitro screening of their antioxidant activity, antitumor activity against Ehrlich ascites carcinoma cell EACC cell line and antimicrobial activity against various pathogenic microorganisms, such as Gram-positive bacteria (Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus) and Gram-negative bacteria (Escherichia coli and Salmonella typhimurium) and fungi strains of Aspergillus flavus and Candida albicans. The structural–activity relationship was studied based on the obtained data.
EN
Thanks to high activity of ruthenium phase and unique properties of magnesium fluoride used as a support Ru/MgF2 system, shows excellent activity in tiophene HDS reaction. It was found to be more active than the commercial CoMo/Al2O3 system or Ru/Al2O3 catalysts. The strong effect of the activation conditions on the activity and selectivity of the catalysts was also established. The sulfidation in H2S/He mixture significantly increased the activity, however, the selectivity decreased at the same time (a greater number of saturated hydrocarbons formed). The catalysts activated in a H2S/H2 mixture showed lower activity, but only a small amount of saturated hydrocarbons were detected in the reaction products.
PL
W związku z wzrastającymi wymogami jakości uzyskiwanych paliw, coraz większego znaczenia nabierają procesy hydroodsiarczania. W ostatnim czasie uwaga badaczy zwróciła się w kierunku katalizatorów uzyskiwanych na bazie metali szlachetnych i ich połączeń. Wysoką aktywnością w procesie HDS charakteryzują się siarczki metali szlachetnych, a szczególnie RuS2. Układ Ru/MgF2 dzięki połączeniu wysokiej aktywności rutenu i unikalnych właściwości nietypowego nośnika - fluorku magnezu - wykazuje bardzo wysoką aktywność w procesie HDS tiofenu. Okazał się on aktywniejszy niż komercyjny katalizator CoMo/Al2O3 czy układy Ru/Al2O3 i Ru/SiO2. Stwierdzono silny wpływ warunków aktywacji w atmosferze siarkowodoru na aktywność i selektywność katalizatorów Ru/MgF2. Wstępna obróbka siarkowodorem w atmosferze helu bardzo wyraźnie podwyższa aktywność preparatów, natomiast obniża selektywność procesu (obserwuje się większe ilości węglowodorów nasyconych.). Z kolei katalizatory aktywowane w atmosferze H2S/H2 posiadają niższą aktywność, lecz w produktach reakcji obserwuje się niewielkie ilości węglowodorów nasyconych.
EN
A new biodesulphurization method has been considered using Pseudomonas aeruginosa supported on polyethylene (PE) for biodesulphurization (BDS) of thiophene as an aromatic sulphur model compound of crude oils. Also the biodegradation of thiophene has been modified in the presence of potassium hexacyanoferrate(III) as a terminal electron acceptor to approach the maximum biodesulphurization efficiency. The obtaining results according to UV-Spectrophotometry at 240 nm, 83.3% of thiophene at the primary concentration of 50 mg/dm3, pH = 7, by 0.5 g of biocatalyst in 37°C after 4 h of contact time has been removed. The bacterial cells exhibited a greater and faster biodegradation in the presence of potassium hexacyanoferrate(III) and 94.8% of thiophene has been removed after 3 h of contact time. Kinetic study predicted chemisorption of thiophene on the surface of the biocatalyst, as it followed the pseudo-second-order rate equation. Morphology and surface functional groups of the biocatalyst have been investigated by SEM and FT-IR, respectively.
EN
In order to adapt to new and more rigorous requirements and to satisfy higher environmental expectations, specifications on sulfur content in gasoline demands a reduction of its level to 10 ppm. Sulfur in gasoline is a considerable source of sulfur oxides emissions. SOx, which are formed during the combustion of sulfur-containing fuels, are sulfates precursors, which contributes to the formation of acid rains and further acidification of soils and surface water. Since sulfur is present in gasoline in a form of different compounds (such as thiophene and its derivatives, mercaptans and sulfides) and different sulfur species show different affinity with membrane materials, it is very important to investigate the efficiency of their removal separately. The aim of this research was to recognize the influence of typical chosen sulfur compounds present in gasoline on membrane pervaporation behavior and the efficiency of sulfur species separation. The influence of process parameters such as feed temperature, feed concentration and downstream pressure on the efficiency of thiophenes removal from model n-octane/sulfur compound mixtures by means of vacuum pervaporation method was also examined. During the test, the hydrophobic PDMS-based composite membrane were applied. Binary mixtures of thiophene/n-octane and 2-methylthiophene/n-octane were used as a model gasoline. The content of sulfur from thiophenes varied from 0.05 to 0.13 mas. %. Feed temperature was ranged from 30 to 50ºC. The feed flow rate (80 dm3/h) was kept at constant level.
PL
Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną dużą uwagę poświęca się jakości paliw transportowych, w tym zawartości siarki. Spalanie związków siarki obecnych w benzynie stanowi źródło emisji SOx. Co więcej, obecność tlenków siarki w spalinach przyczynia się do zwiększonej emisji NOx i lotnych związków organicznych (VOC), spowodowanej obniżeniem się niskotemperaturowej aktywności katalizatorów. Dlatego regulacje prawne wprowadzone w krajach UE wymagają redukcji poziomu siarki w benzynie do 10 ppm. Jako że siarka występuje w benzynie w postaci różnych związków (takich jak tiofen i jego pochodne, merkaptany i siarczki) oraz różne związki siarki wykazują różne powinowactwo względem materiału membrany, bardzo ważne jest, aby zbadać efektywność ich usuwania oddzielnie. Celem badań było określenie wpływu typowych wybranych związków siarki obecnych w benzynie na selektywność membrany oraz wydajność separacji związków siarki w procesie perwaporacji próżniowej. Zbadano również wpływ parametrów procesu, takich jak temperatura nadawy, stężenie usuwanych zanieczyszczeń i ciśnienie po stronie odbioru permeatu na skuteczność usuwania tiofenów z modelowych mieszanin n-oktan/związek siarki. W czasie badań stosowano hydrofobowe membrany kompozytowe na bazie poli(dimetylosiloksanu). Nadawę stanowiły dwuskładnikowe mieszaniny n-oktan/tiofen i n-oktan/2-metylotiofen. Zawartość siarki obecnej w tiofenach wahała się granicach od 0,05 do 0,13% mas. Wpływ temperatury nadawy zbadano w zakresie 30-50°C. Przepływ nadawy (75 dm3/h) utrzymywano na stałym poziomie.
PL
Węgiel brunatny jest coraz częściej wykorzystywany do różnych procesów, w tym szeroko propagowanych i rozwijanych czystych technologii węglowych. Znajomość form siarki organicznej w węglach brunatnych jest bardzo ważna ze względu na konieczność stosowania w różnych procesach technologicznych odmiennych metod odsiarczania produktów termicznego przekształcenia węgla brunatnego. Ilość siarki tioeterowej i tiofenowej w węglu brunatnym wpływa na zanieczyszczenie produktu procesu, może działać spowalniająco lub jako inhibitor reakcji konwersji węgla brunatnego do produktu energetycznego. Celem badań było opracowanie metody jodometrycznego pomiaru siarki tioeterowej i tiofenowej z zastosowaniem półautomatycznego analizatora. Wyniki przedmiotowych badań wskazują na możliwość zastosowania opracowanej metody pomiaru do badania węgli brunatnych o szerokim zakresie zawartości siarki organicznej (Sdo w granicach do 0,09 do 1,40 %), w których zawartość siarki tioeterowej i tiofenowej jest wyznaczona z precyzją równą lub większą ± 0,028 %. Metoda pomiaru siarki tioeterowej tiofenowej w węglach brunatnych jest przydatnym narzędziem analitycznym badań jakościowych węgli brunatnych. Dodatkowym atutem jest prosty pomiar siarki tioeterowej i tiofenowej, jak i brak konieczności stosowania drogiej aparatury pomiarowej.
EN
Brown coal is more and more used for various processes, including the widely promoted and developed clean coal technologies. The knowledge of organic sulfur forms in brown coals is very important due to the necessity of using different desulfurization methods of brown coal thermal conversion products in various technological processes. The amount thioether thiophene sulfur in brown coal influences the contamination of the process product and can slow down or act as an inhibitor of conversion reaction of brown coal into an energy product. Organic sulfur forms can work as an inhibitor of the brown coal conversion to energy product. The aim of this study was to develop a method of iodometric measurement of thioether and thiophene sulfur with the use of a semi-automatic analyzer. The results of the studies under consideration indicate to the applicability of developed measurement method to for studies of brown coals with a broad range of organic sulfur (Sdo in the range 0,09 % to 1,40 %), in which the content of thioether and thiophene sulfur is determined with precision equal to or greater than ± 0,028 %. The method of measurement of thioether and thiophene sulfur in brown coals is a useful analytical tool in brown coal quality research. An additional advantage is simple measurement of thioether and thiophene sulfur as well as the lack of necessity to use the expensive measurement equipment.
7
Content available remote Ogniwa hybrydowe - iminy tiofenowe jako HTM
72%
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne imin tiofenowych z wolną grupą –NH2. Celem było określenie wpływu rodzaju podstawnika przy wiązaniu iminowym na właściwości termiczne, elektrochemiczne oraz optyczne. Przetestowano syntezowane związki jako materiały transportujące ładunki dodatnie w ogniwach perowskitowych o strukturze FTO/b-TiO2/m-TiO2/perowskit/imina/Au. Stwierdzono korzystny wpływ obecności pochodnej morfoliny oraz metylobenzenu w strukturze imin na wydajność ogniw.
EN
This article presents selected physicochemical properties of the thiophene imines with a free –NH2 group. The study was focused on investigations of impact of substituent in imine bond structure on thermal, electrochemical and optical properties. The synthesized compounds tested as hole transporting materials in perovskite cells with the structure FTO/b-TiO2/m-TiO /perovskite /imine/Au. The advantageous effect of the presence of morpholine derivative and methylbenzene unit in imines on cells efficiency was found.
8
58%
PL
Przedstawiono wyniki badań polimerów przewodzących otrzymanych z monomerów zbudowanych z układów pięcio- i sześcioczłonowych (tiofenu, furanu lub pirydyny) oraz fenotiazyny (Ph_Het). Metodą cyklicznej woltamperometrii, spektroskopii UV-Vis a także spektroskopii EPR sprzężonej z techniką elektrochemiczną oceniano właściwości elektrochemiczne zarówno monomerów, jak i uzyskanych z nich na drodze elektrosyntezy błon polimerowych. Pomiary wykazały elektroaktywność materiałów. W badanym zakresie potencjałów monomery ulegały dwuetapowemu utlenianiu, na pierwszym etapie do stabilnego kationorodnika, na drugim zaś do dikationu. Woltametryczne skanowanie cząsteczek zawierających heterocykliczne pierścienie tiofenu lub furanu prowadziło do osadzania się na powierzchni elektrody pracującej przewodzącej warstwy polimerowej. W przypadku monomeru z układem pierścieni pirydynowych nie obserwowano tworzenia się polimerowej błonki. Oszacowana wartość szerokości przerwy energetycznej (Eg) powstających warstw polimerów przewodzących mieściła się w przedziale 2,0-2,5eV.
EN
The results of investigations of conductive polymers made of monomers built of five of six-membered systems (thiophene, furan or pyridine) and phenothiazine (Ph_Het) are reported. Electrochemical properties of the monomers used (Table 1 and 2, Fig. 1-3, 6, 7) and polymeric films, made of them via electro syntheses (Table 3, Fig. 4, 5, 8-11), were evaluated by cyclic voltammetry, UV-Vis spectroscopy and EPR spectroscopy coupled with electrochemical technique. The measurements showed the electro activity of materials. Two-stage oxidation of the monomers (first step - to cation-radical, the other one - to dication) took place in the measured potential range. Voltammetric scanning of the molecules containing heterocyclic thiophene or furan rings led to settling of conductive polymer layer on the surface of working electrode. The deposition of polymer film was not observed in the case of monomer with pyridine rings. Estimated values of (Eg) of conductive polymers layers formed were in the range 2.0-2.5eV.
EN
We report Density Functional Theory (DFT) studies of the dipole polarizabilities of benzene, furan and thiophene together with a number of substituted and related systems. All geometries were optimized (and characterized) at the B3LYP/6-311g(2d,1p) level of theory and polarizabilities then calculated with B3LYP/6-311++G(2d,1p). For the R-ring systems we find group polarizabilities in the order R = NO2 ∼ OCH3 ∼ CN ∼ CHO > NH2 > OH > H = 0. For systems R-ring-R, 〈α〉 differs little from the additivity model, with small positive and negative increments. For systems D-ring-A (where D and A are deactivating and activating groups) we find a positive enhancement to 〈α〉 over and above the value expected on the basis of pure additivity for all pairs A and D studied. This enhancement can be increased greatly by extending the length of the conjugated chain to D-ring-CH=CH-ring-A and D-ring-N=N-ring-A systems. Empirical models of polarizability such as AM1 agree badly with the DFT calculations in an absolute sense but give excellent statistical correlation coefficients. Calculated 〈α〉’s also agree well in a statistical sense with the molecular volumes calculated from molecular mechanics force fields Analysis of the results in terms of the π electrons alone is not satisfactory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.