Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Banking services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
XX
Bank Rozwoju Eksportu SA należy do czołówki polskich banków pod względem różnorodności oferowanych usług. W artykule omówiono inne pokrewne usługi, które BRE świadczy poprzez sieć spółek afiliowanych.
XX
Omówiono wszystkie operacje pozabilansowe (indyferentne) banków: rozliczenia pieniężne, handel dewizami, gotówką zagraniczną, metalami szlachetnymi, operacje emisyjne, giełdowe, zarządzanie depozytami, inkaso finansowe i doradztwo finasnowe. Opracowanie jest tłumaczeniem wydania niemieckiego.
EN
All off-balance sheet bank operations (indifferent) were discussed: money payments, exchange trade, foreign currency, precious metals, emissions, stock exchange operations, administering deposits, simple collection and financial consulting. This study is a translation of the German edition. (AT)
XX
Autorzy zwracają uwagę na szybki rozwój bankowości detalicznej w Polsce. Omawiają nowoczesne produkty detaliczne znajdujące się w ofercie banku Pekao SA. Przedstawiają także ofertę tego banku w zakresie bankowości elektronicznej.
EN
The authors shows fast development of retail products located in offer of Pekao S.A. bank. Describes also offer this bank in the field of electronic banking.(M.P.)
XX
Zaprezentowano korzystanie z usług bankowości detalicznej w Polsce. Omówiono czynniki warunkujące rozwój bankowości detalicznej. Scharakteryzowano osoby niekorzystające z usług bankowych oraz przyczyny nie korzystania z usług banków.
EN
This paper describes the level of use of retail banking services in Poland, conditions of its development and reasons for not using banking services. Other factors evaluated were survey respondents, level of knowledge of financial institutions and reasons for their fears and satisfaction with bank services offered to individual consumers. In addition, the need for reduction of incidence of the financial exclusion phenomenon and not providing services to the poorer social stratum was investigated. (original abstract)
XX
Omówiono rozwój nowoczesnych usług bankowych, istotę, rodzaje i korzyści z cash pooling oraz ograniczenia w zastosowaniu cash pooling.
EN
With the increasing internationalisation of customer business the development of banking services becomes more and more important. Cash pooling is an efficient cash management tool combining decentralised account management, central coordination of the group's overall liquidity and an optimalisation of the interest result. The use of cash pooling as a global standard for concerning cash into the main bank account has very quickly found favour in Poland. On the other hand, there are some barriers for cash pooling development. First of all the concept of this contract is not mentioned in current Polish legislation. It is concluded under regulations of general part of Civil Code. Secondly, the transfer of cash between accounts can be treated by tax authorities as a loan. It makes cash pooling unprofitable. Thus before the company decides to implement cash pooling solution, t has to take a number of legal and tax issues into consideration. (original abstract)
6
Content available remote Wzorce korzystania z usług bankowych w segmencie mikrofirm
80%
XX
Przedstawiciele niemal każdego banku na polskim rynku oceniają1, że warto obsługiwać firmy mikro, małe i średnie, ze szczególnym akcentem na firmy średnie2. Rosnące zainteresowanie obsługą firm wynika nie tylko z samego potencjału wyrażonego liczbą aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce, ale również z rosnącego upowszechnienia szerokiego wachlarza usług bankowych wśród przedsiębiorców3. Przedsiębiorcy są również zgodni w ocenie, iż ich firmy we współczesnej gospodarce nie mogłyby funkcjonować bez współpracy z bankami4. Wykorzystując różne usługi finansowe, przedsiębiorstwa mogą realizować bieżące transakcje, zwiększać nakłady inwestycyjne, powiększać kapitał obrotowy, lepiej zarządzać finansami firmy oraz rozwiązywać przejściowe problemy z brakiem płynności5. Segment firm mikro, małych i średnich pozostawia ogromny obszar do wzrostu rynku usług bankowych. Przedsiębiorcy są jednak w tym względzie mniej optymistyczni niż środowisko bankowe. Cechą charakterystyczną relacji przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu w Polsce jest niewielka chęć do nawiązywania kontaktów ze wszelkimi instytucjami otoczenia biznesu6. Sytuacja ta dotyczy również banków. Przedsiębiorcy, w szczególności z segmentu mikro, w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z szerokiego wachlarza produktów i usług bankowych.(fragment tekstu)
EN
The article presents the results of empirical studies using the services of banks among the microentrepreneurs. The empirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 800 micro-sized companies. According to the research sector micro-enterprises business is very diverse in terms of scale and scope of use of banking services. Microentrepreneurs use only a basic set of banking services. Entrepreneurs are not ready to adopt a standardized bank's offer. It is necessary to place on education and creating needs to use the services of financial institutions.(original abstract)
XX
Bezpośrednią implikacją zmian wycen banków dla krajowego rynku finansowego był kryzys zaufania, który przyczynił się w praktyce do zaniku aktywności banków na rynku międzybankowym. Banki, w obawie o kondycję konkurentów (a właściwie ich akcjonariuszy), drastycznie ograniczyły dostęp do depozytów, w szczególności o dłuższych terminach zapadalności. (fragment tekstu)
EN
This article presents the undertaken actions and their consequences for the offer of banking services and products addressed to the business entities on the example of Bank BGŻ SA. In times of the economic slowdown the main alternative to financing through the short-term or investment bank loans are forms of financing that do not engage the bank's capital and do not deteriorate liquidity ratios - such as: factoring and leasing. The economic slowdown, due to the demand decrease on the real estate market, enhances the implementation of plans for increasing the number of bank's branches. The development of branches network results in better access to banking products for all groups of customers including Small and Medium Size Enterprises. ln conclusion - in times of the economic slowdown is it possible to support business entities through bank's development and building its competitive position. (original abstract)
XX
Bankowość detaliczna jest w naszym kraju ciągle kojarzona z nowością. Koncepcja jej organizacji i rozwoju wymaga korekty, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia opierały się na niezagospodarowanych zasobach i potencjałach (m.in, na potencjale marketingowym). Bankowość detaliczna stała się nieodłącznym składnikiem polskiego boomu gospodarczego. Nasze społeczeństwo ulega radykalnym zmianom o wszechstronnym charakterze. Wśród nich szczególnie istotne są zmiany kulturowe, ponieważ są po pierwsze bardzo głębokie, a po drugie, trudno przewidzieć ich konsekwencje. Celem tego opracowania jest wskazanie wybranych wyzwań o charakterze organizacyjnym i rozwojowym, stojących przed bankowością detaliczną w perspektywie najbliższej dekady.(abstrakt oryginalny)
EN
The retail banking, through the convergence of the IT innovations, set high standard of banking services. Polish society undergoes rapid transformations: demographic, economic and cultural ones. All of them impose subsequent demanding challenges. The financial results achieved by the banking system in Poland establish the basics for undertaking the necessary actions. Both the investments and the organizational transformations are crucial here. Also operational and credit risk management becomes an issue of great importance. IT area development is necessary, especially with regard to the shaping of the noncash turnover.(original abstract)
XX
Obecnie występuje coraz większa normalizacja naszego korzystania z nowoczesnych usług bankowych, których używanie jest uzależnione właściwie od posługiwania się Internetem i jego nośnikami. Wpływają one na prawie każdy aspekt współczesnej bankowości, od zatrudnienia w sektorze bankowym począwszy, aż na powszechnej cyfryzacji usług skończywszy. Wszystkie te innowacje otwierają przed ludźmi drogę do coraz sprawniejszego ułatwiania wykonywania operacji bankowych i łatwiejszego kontrolowania swoich środków na koncie. Niosą one też ze sobą jednak pewne zagrożenia i przeszkody, przed którymi powinniśmy umieć się chronić. Każda z tych innowacji niesie też za sobą inną reakcję ludzi. Zmienia to coraz bardziej stosunek podmiotów w relacji bank - klient. W artykule zaprezentowano te zagadnienia w oparciu o dostępne dane i literaturę oraz badania własne autora.(abstrakt oryginalny)
EN
In present times exists much more normalization of our usage of modern banks' services, which basically must be used by internet. The impact almost any aspect of modern banking, starting from employment in the banking sector and ending on the common digitalization of services. All of innovations open for people a way to much more efficient doing of bank operations and easier way of controlling the money on private accounts. They also carry with them some dangers and cautions, against which everyone should protect themselves. Any innovations also triggers other reaction from people. It really changes a relationship between banks and clients. In my essay introduced all of these concepts by using dates and literature, and also my own research.(original abstract)
XX
W bankach brytyjskich profilowanie usługi rachunku bieżącego polega na odpowiednim dopasowaniu koszyka usług do typu klienta. W artykule przedstawiono charakterystykę trzech rachunków: Abbey Account, Barclays Additions, Smart Account.
XX
Autor przedstawia wybory konsumentów na rynku usług bankowych począwszy od wyboru banku poprzez wybór usług depozytowych, kredytowych i na końcu usług pośrednich czyli dodatkowych.
XX
Artykuł dotyczy instytucji arbitra bankowego - jednoosobowego, pozasądowego organu rozjemczego. Najczęstszymi sprawami, które leżą w jego gestii są sprawy związane z udzielonymi kredytami. Klienci skarżą także wysokość odsetek umownych raz odsetek od zadłużenia przeterminowanego. W sądownictwie o charakterze polubownym można oprzeć się nie tylko na "suchej" literze prawa, ale także na tzw. zasadach słuszności. Brane są pod uwagę np. wiek czy sytuacja majątkowa klienta banku.
XX
Opracowanie poświęcone zostało prezentacji wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania faktoringu w Polsce. W pierwszej części przedstawione zostały ogólne zasady świadczenia usługi faktoringowej i jej znaczenie dla sprawnego działania przedsiębiorstw. W część drugiej zawarto rozważania na temat istoty factoringu jako usługi oferowanej przez banki oraz roli, jaką polskie instytucje kredytowe odegrały w rozwoju faktoringu.
EN
Factoring is a relatively new form of short-term financing of companies by specialised entities and currently it is one of the fastest-developing financial services of this kind in the world. An increased interest in factoring and its fast development result mainly from the dynamic extension of commercial relation and, in consequence, prolonged periods of payment between enterprises. In pursuit of retaining the required financial flow and possibility of rational planning of expenditures and income companies perceive factoring as an important instrument of gaining the necessary capital. The goal of this paper is presentation of problems related with the functioning of factoring in Poland, with a special focus on the role banks. It is not only the theoretical presentation of the rules of factoring service that is important but also, and above all, indicating certain practical aspects of its use by domestic enterprises. The paper is divided into two parts. Part One, after the presentation of the origin and the reasons for the demand for factoring, discusses its essence and the basic tasks and functions of factoring in economy. An evaluation of the service has been made and the positive and negative results of its application have been indicated. Part Two of this paper characterises factoring as a banking procedure. The broad presentation of the problem results from the fact that crediting institutions, though they are not entities which specialise m providing the factoring service, play an active role in its popularisation and thus have a considerable influence on its form and degree of application. Special attention has been focused on defining certain general principles of providing the factoring service by banks and their efficiency in this respect in comparison with specialised companies. The paper ends in a discussion of prospects of future development of factoring both in Poland and around the world and it points at the tendencies of changes in its functioning. (original abstract)
XX
Obecnie zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich obserwuje się stały i systematyczny spadek lojalności klientów wobec banków. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Warto je poznać, by skutecznie przeciwdziałać.
XX
W artykule omówiono system polecenia zapłaty (taką nazwę przyjęto dla polskiego direct debit), który jest metodą pozwalającą na automatyczny transfer środków z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela.
XX
Przedmiotem opracowania są relacje, jakie powstają między przedsiębiorstwami a bankami. Z uwagi na charakter badania, są to relacje określone przez pryzmat doświadczeń przedsiębiorstw.
XX
Wychodząc naprzeciw potrzebom wiele z działających w Polsce banków zdecydowało się na wprowadzenie usługi bankowości elektronicznej. W artykule omówiono funkcjonowanie takich systemów.
XX
Autor omawia poziom znajomości i wykorzystywanie kart płatniczych po kilku latach ich funkcjonowania w Polsce.
XX
Pierwsza pożyczka w Provident Polska może wynieść 350 zł. Klient spłaca ją przez 14 tygodni. Oprocentowanie wynosi aż 40 proc. Pracownicy twierdzą, że klientów przyciąga brak długich procedur przy załatwianiu kredytu.
XX
Banki dochodzą do wniosków, iż nie da się rozwijać bez mocnej obecności w detalicznym sektorze usług. Nadal jednak z usług bankowych korzysta jedynie połowa gospodarstw domowych.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.