Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serwisy internetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Utrzymanie rozbudowanego serwisu internetowego w porządku i dbanie o aktualność prezentowanych informacji należą do bardzo wymagających zadań. Ich wykonanie byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby nie wsparcie oferowane przez specjalistyczne narzędzia określane mianem systemów zarządzania treścią. W artykule przeanalizowano podstawowe założenia istniejących systemów oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie.
EN
Maintenance and keeping up-to-date of complex web sites are very difficult tasks. Successful execution of both tasks is impracticable without support by so-called content management systems. In this paper, the structure of those systems is discussed and one of them is presented
2
Content available remote Dobór technologii do budowy internetowych serwisów społecznościowych
100%
EN
The purpose of the article is the analysis of existing mechanisms and the Internet technologies (that are used in construction social network services) and offering the methodological solution streamlining their selection according to preferences of the creator of service. In article is stated a hypothesis, that applying the appropriate method of multicriteria decision analysis (MCDA) for the selection of the technologies to construct social network services can provide expected functionality of the planned service.
PL
Artykuł podejmuje tematykę wpływu mediów na kształtowanie wizerunku współczesnej kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji. Ukazuje konsekwencje ulegania wpływom kultury popularnej, w tym konsekwencje zdrowotne, takie jak zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia). Jednocześnie ukazuje zachodzącą obecnie zmianę roli mediów - zmianę promotorów niezdrowych wzorców w kierunku promowania zdrowych modeli kobiecego ciała. Autorzy kładą nacisk na rolę serwisów internetowych święconych zaburzeniom odżywiania, akcentując jednocześnie ich rolę zarówno w kształtowaniu zachowań pro-, jak i antyzdrowotnych. Rola przekazów internetowych została podkreślona przez analizę okresu adolescencji w kontekście psychospołecznej koncepcji rozwoju E.H. Eriksona oraz teorii modelowania zachowań A. Bandury.
EN
The article takes up the subject of the influence of media on shaping the image of the modern woman, particularly taking into account the adolescence period. It shows the consequences of succumbing to the influences of pop culture, in this, health consequences such as eating disorders (anorexia, bulimia nervosa). At the same time it shows the change of the media's role currently taking place - the change from promoters of unhealthy role models in the direction of promoting a healthy model of the female body. The authors emphasise the role of Internet services dedicated to eating disorders, simultaneously accenting their role both in shaping pro-health, as well as anti-health behaviour. The role of Internet messages has been emphasised by an analysis of the adolescence period in the context of Erik H.Erikson's psychosocial concept of development and Albert Bandura's theories of behaviour modelling.
PL
Publikacja prezentuje zastosowanie technologii J2EE w tworzeniu aplikacji sieciowych ze wskazaniem na jej wielowarstwowość i wykorzystanie poszczególnych składników. Omówione są również aktualne kierunki jej rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone nowości.
EN
The paper presents the J2EE architecture in a net application creation, also indicates the multilevel construction and role of the most important parts. The main attention is directed on current directions of the J2EE development. These news arę shortly described.
6
Content available remote Modelowanie preferencji użytkowników w serwisach zintegrowanych z Google Maps
75%
PL
W artykule poruszono problematykę modelowania preferencji użytkowników w serwisach internetowych. Przybliżone zostały podstawowe pojęcia i rozwiązania wykorzystywane w serwisach internetowych zintegrowanych z Google Maps. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone opisem zrealizowanego projektu i uzyskanych wyników (wizualizacji), uwzględniających indywidualne preferencje użytkownika.
EN
This paper addresses the problem of modeling user preferences in web sites. Approximate were the basic concepts and solutions used in websites integrated with Google Maps. Theoretical considerations are enhanced description of the project and the results obtained (visual), taking into account individual preferences.
EN
The aim of this article is to execute a comparative analysis of delivery methods used to purchase computer games. The article is a continuation of research focused on the popularity, use, and impact of games on the behavior of a prominent population. For the analysis, it was chosen the nine most common computer game stores found in the first hundreds of searches in Google. CAWI analyzes were used for six groups of features: transparency, site navigation, quality of information, product search quality, advertising, and the quality of the order processing from the customer’s perspective. A qualitative study was conducted to select a sample of selected students using the point method and the point method with preferences to evaluate the distinctive features of the services. A group of over 250 randomly selected people from the university was examined. This approach was based on the structure of the article consisting of the presentation of the research hypothesis, the description of the methodology and the research sample, and the analysis of the results and their discussion together with the resulting conclusions. The results of the work may be used by the owners of computer games and website designers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza serwisów dostarczających gry komputerowe. W opracowaniu zaprezentowano kontynuację wyników badań nad popularnością, wykorzystaniem i wpływem gier na zachowania wyróżnionej populacji. Do analizy wybrano dziewięć najczęściej pojawiających się w pierwszej setce wyszukiwań w Google sklepów z grami komputerowymi. Analizy metodą CAWI dokonano pod kątem sześciu grup cech: przejrzystości, sposobu obsługi strony, jakości informacji, jakości wyszukiwarki produktów, reklamy i jakości procesu zamówień z punktu widzenia klienta. Badanie, mające charakter jakościowy, przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych, stosując metodę punktową oraz metodę punktową z preferencjami do oceny wyróżnionych cech charakterystycznych serwisów. Przebadano grupę ponad 250 losowo wybranych osób ze środowiska uniwersyteckiego. Ten sposób postępowania rzutował na strukturę artykułu, który składa się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy uzyskanych wyników i ich dyskusji wraz z wynikającymi stąd wnioskami. Wyniki prac mogą być wykorzystane przez właścicieli serwisów z grami komputerowymi oraz projektantów witryn.
9
Content available remote Metoda personalizacji treści w serwisach internetowych
75%
PL
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej metody personalizacji zawartości serwisu internetowego. Pierwsza część publikacji zawiera krótki przegląd istniejących metod personalizacji treści w witrynach. W dalszej części znajduje się opis opracowanej metody personalizacji (połączenie metody MinHash w podejściu generowania rekomendacji opartym na podobieństwie użytkowników typu przedmiot–przedmiot oraz metody AHP), a następnie przedstawiane są wyniki badań symulacyjnych dla wybranego zestawu danych.
EN
The main purpose of this article is to present a content personalization method in the website. The document is divided into three chapters. The first chapter describes the analysis of existing content personalization methods in websites. The next part contains the description of created author’s method (a combination of methods MinHash and AHP) with description of implementation. The last chapter it presents test results for used dataset.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy porównawczej jakości serwisów internetowych i mobilnych szesnastu największych banków działających na terenie Polski. Analizę przeprowadzono pod kątem wielokryterialnego wyboru najbardziej odpowiedniego serwisu w konkretnych warunkach. Zdefiniowano i wykorzystano w analizie szesnaście różnych kryteriów z trzech obszarów: funkcjonalność i dostępność, innowacyjność oraz bezpieczeństwo. Przy pomocy metody ważonych kryteriów wyznaczono ranking serwisów w każdej z grup kryteriów i dla kryterium końcowego. Analiza wielokryterialna pozwoliła wskazać systemy bankowe o najwyższej jakości.
EN
The article presents the results of a comparative analysis of the quality of websites and mobile websites of sixteen largest banks operating in Poland. The analysis was conducted taking into account multiple criteria of choosing the optimal website under certain circumstances. Sixteen different criteria in three different areas have been defined, those areas being: functionality and accessibility, innovation, safety. Using the method of weighted criteria, a ranking has been made in each of the groups and for the final criterion. Multiple-criteria decision analysis allowed the identification of the highest quality banking systems.
11
Content available Internet efektywną przestrzenią edukacyjną
75%
EN
The purpose of this article is to find the answers to the question whether the Internet is an effective educational space? In particular, does it offer the tools and resources which enable to achieve educational purposes desired by modern society and simultaneously minimize the negative effects of "immersion in the Web”, which are commonly described? The text is based on a qualitative research in which the author has reviewed, tested and evaluated various websites and online tools. Several groups which meet the abovementioned criteria have been distinguished. The usefulness of educational resources has been confirmed by the results of the work of students who had regularly been receiving tasks that required specific use of these resources. The author concluded that the allegations that the educational use of the Internet is harmful are mainly due to the study only of the unprofessional and inconsiderate use of net resources that skips the learning outcomes based on an active and creative use of the wealth of the Internet.
PL
Celem rozważań jest wskazanie serwisu YouTube jako ważnego kanału komunikacji marketingowej organizacji z otoczeniem. Media społecznościowe stanowią współcześnie istotne narzędzie interakcji z klientami na rynkach docelowych, a dzięki ich specyficznym funkcjonalnościom zapewniają skuteczne dotarcie z informacją o firmie i jej ofercie, mogą kreować wizerunek, jak również budować relacje. W powiązaniu z założonym celem artykułu sformułowano tezę: w warunkach cyfryzacji komunikacji organizacji z otoczeniem serwis YouTube jest skutecznym narzędziem marketingowym przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kreowaniu interakcji z klientami. W artykule o charakterze badawczym zaprezentowano podejście badawcze oparte na studiach piśmiennictwa oraz badaniach empirycznych. Ujęto charakterystykę serwisu YouTube, specyfikę wykorzystania na tle innych mediów społecznościowych oraz jego mocne i słabe strony. Na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, dokonano oceny atrakcyjności wykorzystania serwisu YouTube przez przedsiębiorstwa do komunikacji z otoczeniem. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż aktywne działania przedsiębiorstwa w serwisie YouTube sprzyjają budowaniu społeczności oraz tworzeniu interakcji z klientami. Zaobserwowano istotne zainteresowanie klientów kanałami firmowymi w tym serwisie. Wskazano również istotne atrybuty, które powinien posiadać kanał firmowy oraz treści tam zamieszczane.
EN
The purpose of the article is to show the YouTube service as an important channel of marketing communication of any organisation with its milieu. Social media in our times constitute the essential tool of interaction with customers in the target markets. Thanks to their peculiar functionalities they provide an effective way for passing information about the company and its offer, they can create image as well as build relations. Referring to the established purpose of the article the following thesis was proposed: under the conditions of digitisation of the organisation communication with its environment, the YouTube service is an effective marketing tool of the enterprise, in particular in creating interactions with customers. The article presents the research approach based on literature studies and empirical examinations. Characteristics of the YouTube service, the specificity of using relating to other community media and its strengths and weaknesses were included. Based on empirical examinations conducted with the use of diagnostic survey, the appraisal of attraction of using the YouTube service by enterprises for communication was made. Findings allow to state that frequent activities of the enterprise in the YouTube service support building up the community and creating interaction with customers. An essential interest of customers in company channels was observed in this service. Some significant attributes that a company channel should have were indicated.
RU
Цель рассуждений – указать сервис YouTube в качестве важного канала маркетинговой коммуникации организации со средой. Социальные медиа в настоящее время представляют собой важный инструмент интеракции с клиентами на целевых рынках, а благодаря их специфической функциональности обеспечивают действенное попадание с информацией о фирме и ее предложении, могут формировать имидж, а также строить отношения. В увязке с предположенной целью статьи сформулировали тезис: в условиях цифризации коммуникации организации со средой сервис YouTube является эффективным маркетинговым инструментом предприятия, особенно в формировании интеракций с клиентами. В статье исследовательского характера представили исследовательский, основанный на изучении литературы и эмпирических исследованиях. Представили характеристику сервиса YouTube, специфику использования на фоне других социальных медиа, а также его сильные и слабые стороны. На основе эмпирических исследований, проведенных по методу диагностического зондажа, провели оценку привлекательности использования сервиса YouTube предприятиями для общения со средой. Результаты изучения позволяют сказать, что активные действия предприятия в сервисе YouTube способствуют созданию общества и интеракций с клиентами. Заметили существенный интерес клиентов к фирменным каналам в этом сервисе. Указали также существенные атрибуты, которые должны иметь фирменный канал и помещаемое там содержание.
PL
Próba oceny konkurencyjności firm działających na terenie woj. dolnośląskiego dotyczy podmiotów, których wiodącą działalnością jest zgodnie z klasyfikacją PKD „Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych”. Cena, pozostająca nadal głównym narzędziem walki konkurencyjnej, posłużyła ocenie tylko jako kryterium wtórne. Najważniejsza, z punktu widzenia metodologii, była ocena zdolności opisanej grupy podmiotów do konkurowania za pomocą innowacji, a ściślej technologii internetowej, ocena umiejętności zastosowania zasad nowoczesnego marketingu.
EN
The paper aims to assess the competitiveness of firms operating on Dolnoslaskie province concerns entities, which main activity is according to Polish Classification of Activities „Wholesale of milk, dairy products, eggs, oils and edible fats”. Price, being still the main instrument of competitive fight, served assessment as secondary criterion. The most important, from methodology point of view, was assessing mentioned group of entities ability to compete by means of innovations, exact internet technology, assessing ability of modern marketing rules application.
PL
W ramach Programu Wieloletniego 2008 - 2014 w Instytucie Ogrodnictwa prowadzone jest 50 zadań badawczych. Jednym z nich jest zadanie 2.2. „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych”. Efektem podjętych prac ma być poprawa efektywności wykorzystania wody do nawadniania roślin sadowniczych. Narzędziem do uzyskania planowanego celu jest opracowanie internetowego serwisu zaleceń nawodnieniowych oraz opracowanie i wdrożenie za pomocą Internetu prostych metod szacowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych. Serwis w wersji testowej został uruchomiony w połowie 2012 roku. Adres serwisu, który umieszczony jest na serwerze Instytutu Ogrodnictwa to http://www.nawadnianie.inhort.pl. Do serwisu jest także dostęp z głównej strony Instytutu Ogrodnictwa - http://www.inhort.pl po wybraniu linku Serwis Nawodnieniowy. Serwis zawiera aktualne i historyczne dane meteorologiczne mierzone przez kilka własnych automatycznych stacji pomiarowych. Wyznaczany tu jest także bilans klimatyczny. Strona zawiera także słownik oraz literaturę związaną z tematyką nawodnieniową. Bardzo ważnym elementem serwisu są także aplikacje pomocne przy wyznaczaniu potrzeb wodnych oraz dawek nawodnieniowych. Zawarte na stronie kalkulatory umożliwiają szacowanie ewapotranspiracji i potrzeb wodnych roślin na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych. Przeznaczone są one dla wszystkich tych użytkowników, którzy nie mogą skorzystać z danych obliczanych przez automatyczne stacje meteorologiczne. Wstępne analizy wyników wykazały wysoką zgodność szacowanych za pomocą aplikacji internetowej potrzeb wodnych jabłoni w odniesieniu do rzeczywistych dawek wody aplikowanych przez system nawodnieniowy sterowany automatycznie w oparciu o pomiar wilgotności gleby.
EN
Fifty research tasks are conducted within 2008 - 2014 Multi-Year Programme. One of them (2.2) is: Optimization of irrigation of fruit crops in Poland considering weather condition and soil water resources in major fruit production regions. The aim of this task is to develop internet service of irrigation recommendations and to develop and implement with the use of Internet simple methods of water requirement calculation for fruit crops. The test version of the service was launched in 2012. The web address of the service, which is located on a server belonging to Research Institute of Horticulture is: http://www.nawadnianie.inhort.pl. It is also possible to access the service from the main web site of the Institute: http://www.inhort.pl using “Serwis Nawodnieniowy” link. The web service contains current and historical meteorological data measured by several weather stations belonging to the Institute. Climatic water balance is also calculated. The web also contains glossary and scientific literature on irrigation and water management. Software applications for calculation of plant water needs and irrigation rates are important elements of the service. Using these calculators it is possible to determine evapotranspiration and plant water requirements computed with the use of measured weather parameters. They are designated for users who do not have access to data from meteorological stations. Initial analyses demonstrated a high correlation between water requirements calculated using the internet application and the actual quantities of water which were applied through irrigation system controlled by soil moisture sensors.
PL
W artykule poruszono zagadnienie wykorzystania wiadomości internetowych na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) na studiach germanistycznych. Temat artykułu skłania do refleksji nad przydatnością tekstów internetowych jako materiału dydaktycznego, jest też okazją do przedstawienia praktycznych rozwiązań ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności mówienia na zaawansowanym poziomie znajomości języka obcego.
EN
The article discusses the question of using news websites in teaching German as a foreign language to students of German philology. The article encourages reflection on the usefulness of texts available on-line as teaching materials and presents some practical solutions aimed at developing speaking skills at an advanced level of proficiency in a foreign language.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.