Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1739

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
PL
W związku z trwającymi procesami restrukturyzacji i przekształceń na terenie Województwa Mazowieckiego organizowane jest Forum Gospodarcze, którego celem jest wypracowanie kierunków restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję organu założycielskiego.
2
Content available remote Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowej
100%
PL
Ochrona złóż kopalin stanowić powinna element zarządzania przestrzenią i gospodarowania środowiskiem. Powstające na tym tle konflikty powinny być rozwiązywane przy uwzględnieniu, że złoża są nieodnawialne i ściśle pprzestrzennie umiejscowione. Ochrona złóż obejmuje przeciwdziałanie nieracjonalnemu zagospodarowaniu obszaru ich występowania, które może uniemożliwić ich eksploatację i przeciwdziałaniu niewłaściwemu wykorzystaniu złóż eksploatowanych, polegające na racjonalnej gospodarce ich zasobami. Dotychczas brak jest wypracowanych metod realizacji postulatów. Ochrona złóż niezagospodarowanych wymaga określenia obszarów perspektywnego ich występowania i ich warolyzacji jako obiektów i obszarów chronionych. W przypadku złóż zagospodarowanych konieczne jest sprecyzowanie kryteriów ekonomicznych racjonalności ich wykorzystania.
EN
Deposit protection should be an element of space management and environment management. The conflicts appearing in this aspect should be solved taking into account that deposits are not renewable and strictly connected to their localization. The protection of deposits includes the prevention from irrational management of the area which can disable their exploitation as well as preventive actions connected with wrong utilization of exploited deposits, consisting in balanced management of their resources. Up to now there are no elaborated methods of the implementation of the description of their future range and their valorization as protected objects and areas. In the case of managed deposits it is necessary to define specific economic criteria for their rational utilization.
PL
Celem pracy jest analiza zmian zachodzących w funkcjonowaniu terenowego doradztwa rolniczego pod wpływem wprowadzania gospodarki rynkowej. Badania przeprowadzono na terenie Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szubinie (woj. bydgoskie). Objęto nimi 321 rolników, co stanowi 10% populacji rolników tego rejonu. Okres badań obejmuje lata 1989/90 (I faza) i 1992/93 (II faza). Z badań wynika, że doradztwo rolnicze dostosowuje się w swojej działalności do wymagań gospodarki rynkowej. Procesy dostosowawcze obejmują zarówno organizację doradztwa, jak i metody pracy z rolnikami. W pracy doradczej szczególny nacisk kładzie się na zagadnienia doboru treści doradztwa, które obniżałyby koszty produkcji rolniczej, a także sprzyjały poprawie jakości produktów. Służby doradcze odeszły od masowości i powszechności stosowanych form i metod doradztwa rolniczego na rzecz doradztwa celowego i selektywnego, adresowanego do wybranych grup rolników.
EN
The objective of this study was to determine the changes in functioning of agricultural advisory services under market economy. The study was located in the area of the regional team of agricultural extension at Szubin (Bydgoszcz province). It included 321 farmers, which made up 10% of the farmers population in that region. Study years included 1989/90 (I stage) and 1992/93 (II stage). From the study it appears that agricultural advisory work adapts itself in its function to requirements of market economy. Adaptation processes include both organization of advisory work and methods. A special stress is put to the problem of choosing the contents of advisory work which would decrease the cost of agricultural production and increase quality of produce. Advisory services presently use selective methods aimed at selected groups of farmers.
PL
Przedsawiono uwarunkowania gospodarki rynkowej oraz problemy związane z powstającym rynkiem energii. Omówiono główne zalety projektowanej elektrowni 'Wschód', przewidzianej do budowy w sąsiedztwie istniejącej kopalni węgla kamiennego 'Bogdanka'
PL
Celem pracy było przedstawienie kierunków i problemów działalności służb doradczych ośrodków doradztwa rolniczego północno-wschodniej Polski w zakresie udzielanej pomocy rolnikom w dostosowaniu ich gospodarstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Badania przeprowadzono w 1993 roku i objęto nimi 320 terenowych specjalistów doradztwa rolniczego. Stwierdzono, że głównym zadaniem realizowanym przez 78,7% doradców w tym zakresie jest pomoc rolnikom w poszukiwaniu rynków zbytu na produkty rolnicze i tanich źródeł zakupu środków do produkcji. Dlatego też dużym powodzeniem wśród rolników cieszyło się doradztwo ekonomiczno-organizacyjne, które świadczyło około 57% badanych doradców. Natomiast tylko 30,6% służb doradczych badanego rejonu podjęło działania na rzecz dostosowania kierunków produkcji w gospodarstwach rodzinnych do warunków rynkowych i poprawy jakości produktów rolniczych. Upowszechnianiem alternatywnych źródeł dochodu dla rolników i ich rodzin zajmowało się około 19% doradców. W opinii badanych doradców adaptacji gospodarstw rodzinnych do warunków rynkowych sprzyjać będą takie czynniki, jak: podniesienie kwalifikacji rolnika, dobre wyposażenie w sprzęt techniczny, tworzenie sieci skupu i dystrybucji płodów rolnych oraz środków do produkcji, poprawa infrastruktury wsi i powiązań kooperacyjnych.
EN
The objective of this work was to present directions and problems of activity of agricultural advisors in north-eastern Poland in their assistance to farmers in adapting their farms to market economy. The study was performed in 1993 and included 320 agricultural advisors. It was found that the main task realized by 78,7% of advisors was helping the farmers in looking for the market for agricultural produce and cheap sources of purchasing production means. That is why the farmers were looking for the advice in economical and farm menagement matters. This kind of advising was given by 57% of the advisors studieds. On the other hand, only 30,6% of the advisors undertook actions in adjusting production lines in family farms to market conditions and to the need of improving agricultural produce. Alternative sources of income were advised by 19% of the advisors. In the opinion of advisors, adaptation of family farms to market economy will be enhanced by the following factors: increasing qualification of farmers, good technical equipment, creating sales- purchase networks, improving infrastructure of villages and cooperative links.
9
Content available Rolnictwo a gospodarka rynkowa
80%
13
Content available remote Procesy dostosowawcze Banku Wschodniego S.A. do wymogów gospodarki rynkowej
80%
PL
Artykuł dotyczy procesów dostosowawczych Banku Wschodniego S.A. do wymo-gów gospodarki rynkowej. Poddane zostały analizie innowacje finansowe, strategia mar-ketingowa oraz przekształcenia struktury organizacyjnej towarzyszące funkcjonowaniu Banku. W zakończeniu dokonano próby oceny działań przystosowawczych i wskazano na potrzebę ich kontynuowania.
EN
This article refers to adaptation process of Eastern Bank to rules of market economy. There are analyse financial innowation, marketing strategy and structure transformation of organisation of the Bank. In the last part of article was made a trial opinion of adaptable activity and indication for ne-eding of continuation.
17
Content available remote Problemy bezrobocia wśród młodych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
80%
PL
Celem opracowania jest wskazanie na problem bezrobocia wśród młodych w krajach Unii Europejskiej. Wynikają one głównie z transformacji ustrojowej i kształtowania się modelu gospodarki rynkowej. W artykule wskazano na te metody walki z bezrobociem, jakie stosowane są w krajach Unii Europejskiej. Część z tych metod można już obecnie wykorzystywać na poskim rynku pracy, część jednak sposobów oddziaływania na bezrobocie musi być związana ze specyfiką obecnego polskiego rynku pracy. Porównawcze spojrzenie na zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu w krajach Unii Europejskiej i Polski zaprezentowane w artykule może być inspiracją do poszukiwań swoistego "polskiego" programu walki z bezrobociem wśród młodych ludzi.
EN
In the article there are indicated methods of decreasing the unemployment wich are used in European Union. The comparison presented in the article ca be an inspiration for our own Polish way of fighting with unemployment.
18
Content available remote Przedsiębiorstwa PKS w gospodarce rynkowej
80%
PL
Sytuacja rynkowa Przedsiębiorstw PKS w ostatniej dekadzie XX wieku, dzięki transformacji polskiej gospodarki, uległa znacznej zmianie. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące obecnej sytuacji Przedsiębiorstw PKS w gospodarce rynkowej, zrealizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego.
19
Content available remote Analiza sytuacji strategicznej i kierunki zmian w branży przedsiębiorstw PKS
80%
PL
Sytuacja gospodarcza kraju, zmiany w otoczeniu, pojawienie się konkurencji na rynku doprowadziły do istotnych zmian w sektorze przewozów autobusowych. Artykuł analizuje zachowanie, podejście, politykę i strategię kadry kierowniczej, przedstawicieli załóg pracowniczych od początku lat 90-tych, które doprowadziły do upadku przedsiębiorstw PKS.
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.