Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rhizoctonia solani
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The aim of the research was to assess a potential biological activity of cell-free supernatants (CFS) obtained from 4, 6, 8, 10 and 24-hour culture of Bacillus subtilis against 4 pathogenic strains of Rhizoctonia solani marked as R1, R2, R3 and R4. The antagonistic properties of metabolites were assayed by the dual-culture technique on PDA medium. Fungistatic activity of B. subtilis was determined on the rate of mycelia growth inhibition. On the basis of obtained results, it has been proved that fungistatic activity of B. subtilis is varied and depends on the age of the bacterial culture and susceptibility of the fungus. Taking into consideration all the analyzed parameters, R. solani R1 was the most sensitive but R3 lest sensitive to the metabolites produced by B. subtilis. The highest inhibition of the growth rate was obtained for R. solani R1 and the decrease of index amounted between 72-87%, whereas a lower inhibition was noted for strain R3 (44-78%), depending on the age of the bacterial cultures. B. subtilis may find a wide range of application in the process of plant protection against diseases caused by R. solani.
PL
Celem badań była ocena biologicznej aktywności supernatantów otrzymanych z 4-, 6-, 8-, 10i 24-godzinnej hodowli Bacillus subtilis wobec 4 szczepów Rhizoctonia solani oznaczonych jako R1, R2, R3 i R4. Antagonistyczne właściwości metabolitów B. subtilis oznaczono metodą hodowlano-płytkową na podłożu PDA i oceniono na podstawie indeksu tempa wzrostu. Z uzyskanych wyników badań wykazano, że fungistatyczna aktywność B. subtilis jest zróżnicowana i zależy od wieku hodowli bakteryjnej oraz wrażliwości grzybów. Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane parametry, szczep R. solani R1 był najbardziej wrażliwy, natomiast R3 najmniej na metabolity produkowane przez B. subtilis. Największe zahamowanie indeksu tempa wzrostu, w wysokości 72-87%, stwierdzono w przypadku R. solani R1, natomiast najmniejsze w przypadku szczepu R3 (44-78%) w zależności od wieku hodowli bakterii. B. subtilis może znaleźć szerokie zastosowanie w ochronie roślin przed chorobami wywołanymi przez R. solani.
EN
The aim of the present study was to examine the effect of natural substances such as garlic extract, grapefruit extract, vermicompost extract, and chitosan on mycelial growth, sclerotia germination, and biological activity of Rhizoctonia. solani. It was found that the tested substances inhibited mycelial growth and sclerotia germination of R. solani. At the lowest experimental concentration, all biological substances, contrary to the fungicide, had a positive effect on the relationship between R. solani and Trichoderma viride.
PL
Celem pracy było zbadanie oddziaływania substancji takich, jak: wyciąg z czosnku, wyciąg z grapefruita, wermikompost i chitozan na wzrost grzybni, kiełkowanie sklerocjów i aktywność biologiczną grzyba Rhizoctonia solani. Stwierdzono, że badane substancje hamowały wzrost grzybni i kiełkowanie sklerocjów R. solani. W najmniejszym badanym stężeniu wszystkie substancje biologiczne, w przeciwieństwie do fungicydu, działały korzystnie na relacje między R. solani i Trichoderma viride.
PL
Celem badań była ocena antagonistycznych właściwości, wyizolowanego z ryzosfery korzenia buraka cukrowego, szczepu Bacillus subtilis EM1 wobec Rhizoctonia solani ID105. Aktywność przeciwgrzybową określono w badaniach in vitro na podstawie zahamowania wzrostu grzybni patogenu oraz w doświadczeniu wazonowym, w którym określono wpływ B. subtilis EM1 na wzrost roślin porażonych tym patogenem. W pracy określono zdolność bakterii B. subtilis EM1 do biosyntezy kwasu indolilo-3-octowego (IAA). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że testowany szczep zahamowuje w 85,0% wzrost grzybni fitopatogenu, jednak nie ogranicza jego wpływu na wzrost i porażenie roślin. B. subtilis EM1 wykazuje zdolność do biosyntezy IAA. Największe stężenie 67,6 μg/cm3 IAA stwierdzono po 7 dniach inkubacji szczepu w obecności 2000 μg/cm3 L-tryptofanu. Badany szczep stymulował wzrost siewek buraka cukrowego.
EN
The aim of the research was an assessment of antagonistic properties of strain Bacillus subtilis EM1, isolated from the rhizosphere of sweet beetroot, against Rhizoctonia solani ID105. Antifungal activity was determined in in vitro test on the basis of the mycelial growth inhibition of the pathogen in a pot test, in which the influence of B. subtilis EM1 on the growth of infected plants was evaluated. The paper also determines the ability of B. subtilis EM1 to synthesize indole-3-acetic acid (IAA). Conducted research proved that tested strain inhibits the mycelial growth of the pathogen by 85.0%, however, it does not affect the plant’s growth or the infection process. B. subtilis EM1 shows the ability to synthesize IAA. The highest concentration of IAA amounting 67.6 μg/cm3 was noted after 7 days of strain incubation in the presence of 2000 μg/cm3 L-tryptophan. The strain under study stimulated the growth of sugar beetroot seedlings.
PL
Celem doświadczenia było określenie aktywności metabolitów produkowanych przez bakteryjny szczep Bacillus subtilis wobec izolatu Rhizoctonia solani należącego do grupy AG 2-2IIIB. Antagonistyczne właściwości metabolitów B. subtilis były oceniane w kulturach płytkowych na podłożu Czapka po 6, 24 i 48 godzinach hodowli w temperaturze 30 i 37ºC. Wpływ metabolitów wytwarzanych przez B. subtilis na wzrost R. solani AG 2-2IIIB przedstawiono w postaci współczynnika tempa wzrostu liniowego grzyba. Uzyskane wyniki wykazały, że na fungistatyczną aktywność metabolitów B. subtilis wobec R. solani AG 2-2IIIB wpływa zarówno czas, jak i temperatura inkubacji bakterii. Wzrost grzybni był najmocniej hamowany przez metabolity uzyskane po 6-godzinnej hodowli w temp. 37ºC.
EN
The aim of the experiment was to determine the activity of metabolites produced by bacteria Bacillus subtilis Kg against fungus isolate of Rhizoctonia solani ID 105 belonging to the anastomosis group AG 2-2IIIB. The antagonist properties of B. subtilis Kg metabolites were evaluated with a culture-plate method on Czapek growth media for B. subtilis Kg cultures after 6, 24 and 48 hours of culture at temp. 30 and 37°C. The impact of B. subtilis Kg metabolites on the growth of R. solani AG 2-2IIIB was shown as a growth rate index of the fungus. The results showed that on the fungistatic activity of the metabolites of B. subtilis against R. solani AG 2-2IIIB affects both the time and temperature of the bacterial culture. Mycelial growth was most strongly inhibited by the metabolites obtained after 6 hours cultivation at 37°C.
EN
The aim of conducted research was to determine the influence of metabolites of Pseudomonas fluorescens on the growth of 4 pathogenic strains of Rhizoctonia solani marked as R1, R2, R3 and R4 infesting sugar beet. The antagonistic properties of metabolites were assessed after 4, 6, 8, 10 and 24 hours of culturing of P. fluorescens with a culture-plate method on Czapek medium. The bacterial strains were cultured at 25ºC for 4-7 days. Fungistatic activity of P. fluorescens was determined on the rate of mycelial growth inhibition and of the growth rate index. Obtained results have proved that the strains of Rhizoctonia spp. under study were sensitive to P. fluorescens metabolites. The highest inhibition of the linear growth of fungi was noted for R. solani R1 and R3. In all cases the highest inhibition of the growth rate was obtained after 4 and 6 hours of culturing and the lowest was noted after 10 or 24 hours of culturing. After supplementing the growth medium of P. fluorescens the drop of the growth rate index was noticeable and reduction amounted between 78 and 89%. Conducted research confirmed fungistatic properties of P. fluorescens strains against R. solani strains. The tests showed that growth inhibition of the mycelium depends not only on the type of metabolites produced by a specific bacterial strain but also on the length of culturing
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu metabolitów Pseudomonas fluorescens na wzrost 4 fitopatogennych szczepów buraka cukrowego Rhizoctonia solani oznaczonych jako R1, R2, R3 oraz R4. Ocenę właściwości antagonistycznych metabolitów przeprowadzono metodą hodowlano-płytkową na podłożu Czapka dla 4-, 6-, 8-, 10- i 24-godzinnych hodowli P. fluorescens. Hodowle prowadzono w temperaturze 25ºC przez 4-7 dni. Na podstawie stopnia zahamowania wzrostu grzybni oraz indeksu tempa wzrostu określono aktywność fungistatyczną P. fluorescens. Wyniki doświadczenia wskazują, że wśród badanych szczepów Rhizoctonia spp. były szczepy wrażliwe na działanie metabolitów P. fluorescens. Największą inhibicję rozrostu liniowego grzybni zaobserwowano dla szczepów R. solani R1 oraz R3. W obu przypadkach najwyższe zahamowania wzrostu grzybni uzyskano dla 4- i 6-godzinnej hodowli, a najniższe dla hodowli 10- i 24-godzinnej. Po wprowadzeniu do podłoża hodowli P. fluorescens zaobserwowano spadek indeksu tempa wzrostu, uzyskując redukcję od około 78 do 89%. Przeprowadzone badania potwierdzają fungistatyczne działanie szczepów P. fluorescens wobec szczepów R. solani. Przeprowadzone analizy wykazują, że inhibicja wzrostu grzybni uzależniona jest nie tylko od rodzaju metabolitów wydzielanych przez dany szczep bakterii, ale również od wieku jej hodowli.
EN
Antagonistic activity of microorganisms against phytopathogens is mainly the results of plants’ health improvement due to the inhibition of pathogens growth and the induction of plants resistance against diseases. The aim of the research was to determine antagonistic properties of Pantoea agglomerans against Rhizoctonia solani. The properties of two strains P. agglomerans BC17 and BC45 were assessed according to the following criteria: mycelial growth of R. solani in the presence of bacterial metabolites, an impact of P. agglomerans on the growth of sugar beet in the pots containing soil with and addition of R. solani and without it, the ability to produce indole-3-acetic acid (IAA). It has been recorded that antagonistic properties of tested strains are different. In the presence of metabolites of BC17 strains, the mycelial growth of R. solani was inhibited by 78 % and for the strain BC45 the value amounted 46 %. In the pot bioassay the number of infested plants growing in the soil inoculated with P. agglomerans and the pathogen was lower when compared with the pots containing R solani. A higher reduction of infested plants, amounting 23 %, was obtained for the strain BC17. Both strains had the ability to produce IAA - a plant hormone of the auxin class, in the presence of tryptophan and its absence in the medium. The highest concentration of IAA was recorded after 7 days of culturing in the supernatant obtained from the media containing 2000 μg/cm3 of tryptophan. For the strain BC17 the concentration of IAA marked in the post - culturing liquid amounted 71.57 μg/cm3, and for the BC45 strain it amounted over 80 μg/cm3. Obtained results prove that P. agglomerans may be used in the biological protection against phytopatogenic strains of R. solani.
EN
The aim of conducted research was to determine influence of metabolites produced by Pseudomonas fluorescens on the growth of 4 phytopathogenic strains of Rhizoctonia solani marked R1, R2, R3 and R4 which infect sugar beetroot. The antagonistic properties were assessed with the culture-plate method on PDA medium for P. fluorescens cultured for 4, 6 8, 10 and 24 hours at 25 oC for 5 days. The fungistatic activity of P. fluorescens was determined against the growth rate index and the rate of mycelial growth inhibition. Obtained results prove, that Rhizoctonia spp. strains were both sensitive and resistant to metabolites produced by P. fluorescens. The highest inhibition of the linear growth of mycelium has been observed for R. solani R1 and R4 strains. In both cases the highest inhibition, reaching almost 60 %, has been recorded for the trials cultured for 4 hours and the lowest, amounting ca. 30 % after 24 hours of culturing. However, the other strains of R. solani marked R2 and R3 were resistant to the metabolites produced by P. fluorescens regardless of the length of culturing.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu metabolitów Pseudomonas fluorescens na wzrost 4 fitopatogennych szczepów buraka cukrowego Rhizoctonia solani oznaczonych jako R1, R2, R3 oraz R4. Ocenę właściwości antagonistycznych metabolitów przeprowadzono metodą hodowlano-płytkową na podłożu PDA dla 4, 6, 8, 10 i 24 godzinnych hodowli P. fluorescens. Hodowle prowadzono w temperaturze 25 oC przez 4–7 dni. Na podstawie indeksu tempa wzrostu oraz stopnia zahamowania wzrostu grzybni określono aktywność fungistatyczną P. fluorescens. Wyniki doświadczenia wskazują, że wśród badanych szczepów Rhizoctonia spp. były zarówno szczepy wrażliwe, jak i oporne na działanie metabolitów P. fluorescens. Największą inhibicję rozrostu liniowego grzybni zaobserwowano dla szczepów R. solani R1 oraz R4. W obu przypadkach najwyższe, prawie 60 % zahamowania wzrostu grzybni uzyskano dla 4-godzinnej hodowli, a najniższe w granicach 30 % dla hodowli 24-godzinnej. Natomiast szczepy R. solani R2 i R3 były oporne na działanie metabolitów P. fluorescens niezależnie od wieku hodowli.
EN
The research focused on determining the effect of water extracts of soil fertilized with mineral fertilizers: NPK, NPK + S(ammonium sulphate), NPK + S(Potafoska) on the linear growth and biomass of Rhizoctonia solani under conditions in vitro. The research has shown that R. solani fungus is very sensitive to the presence in the medium of water extracts of soils fertilized with mineral fertilizers. It has been reflected both by linear growth ratę coefficients, inhibition of linear growth and biomass increments. Ali investigated extracts and their concentrations significantly afifected the dynamics of R. solani growth. The strongest inhibitory eflfect on the R. solani hyphae linear growth was observed in the presence of the water extract of the soil fertilized with NPK + S(Potafoska). On the other hand, when 50 mm3/cm3 of the extract of the soil fertilized with NPK and 25 mm3/cm3 of the extract of the NPK + S(ammonram sulphate) treated soil was added, the tested fungus responded by strong inhibition of biomass increment, respectively by 55.71 and 57.07 %. The experiments conducted in vitro may suggest that supplying mineral NPK and other fertilizers, such as ammonium phosphate or Potafoska to the soil may limit the population of R. solani pathogenic filngi. However, in agrocenoses one should also consider the complicated interrelations between individual elements of the environment.
PL
Badania dotyczyły określenia wpływu wodnych wyciągów z gleb nawożonych nawozami mineralnymi: NPK, NPK + siarczan amonu, NPK + Potafoska na rozrost liniowy i biomasę Rhizoctonia solani w warunkach in vitro. Z badań wynika, że grzyb R. solani wykazuje dużą wrażliwość na obecność w podłożu hodowlanym wodnych wyciągów z gleb nawożonych nawozami mineralnymi. Odzwierciedlają to współczynniki tempa wzrostu liniowego oraz zahamowania rozrostu liniowego i przyrostów biomasy. Wszystkie badane wyciągi glebowe i ich stężenia znacznie wpływały na dynamikę wzrostu R. solani. Najsilniejsze oddziaływanie inhibitujące wzrost liniowy strzępek grzybni R. solani obserwowano w obecności wodnego wyciągu z gleby nawożonej NPK + Potafoska. Natomiast na udział w podłożu hodowlanym 50 mm3/cm3 wyciągu z gleby nawożonej NPK oraz 25 mm3/cm3 NPK z siarczanem amonu testowany gatunek grzyba reagował silnym zahamowaniem przyrostu biomasy odpowiednio o 55.71 i 57.07 %. Przeprowadzone badania in vitro mogą wskazywać, iż wprowadzanie do gleby nawozów mineralnych NPK oraz innych takich jak siarczan amonu czy Potafoska mogą ograniczać populację grzyba chorobotwórczego R. solani. Jednakże w agrocenozach należy uwzględnić wzajemny skomplikowany układ zależności pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.
EN
Effectiveness of electron beam irradiation was evaluated against Rhizoctonia solani, which is one of the most dangerous soil-borne pathogen, causing stem base and root rot of many horticultural plants. Treatment of in vitro cultures with 0.5 kGy significantly inhibited the pathogen's growth and the spread of necrosis on chrysanthemum leaf blades inoculated with the irradiated cultures. Application of e-beam irradiation for peat disinfection resulted in a two-fold decrease rot development in chrysanthemum stem at a dose of 5 kGy and complete inhibition at 10 kGy. For the elimination of R. solani from composted pine bark and its mixture with peat, irradiation of both substrates with 15 kGy was necessary.
EN
Chitosan hydrolysate was obtained using nitric acid; the prevailing fraction had a molecular weight of 30 kDa and a deacetylation degree of 95%. The effect of chitosan hydrolysate when added to potato dextrose agar (PDA) in different concentrations (0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6 and 8 mg/mL) was studied on the growth of the fungi Alternaria solani Sorauer, Fusarium solani (Mart.) Sacc. and Rhizoctonia solani J.G. Kühn. A. solani was the most sensitive to the addition of chitosan hydrolysate to PDA in radial growth experiments. On days 3 and 7 of incubation, the antifungal activity of the phytopathogen growth was 69%-92% and 69%-88%, respectively, in the concentration range of 0.5-2 mg/ml.
EN
A shift towards organic farming suggests amalgamation of organic resources against soil borne plant pathogens. The influence of metabolites of most ubiquitous Aspergillus spp., organic amendment extracts and their combined effect with Trichoderma virens were evaluated in vitro against Rhizoctonia solani. The minimum (36.1 mm) growth was attained by R. solani in co-culture with A. niger. The maximum (42.3 mm) inhibition of mycelial growth of the test organism was observed with culture filtrate of A. ochraceous followed by A. niger, A. fumigatus, A. flavus and A. terreus. Among organic amendment extractants, castor cake exhibited an additive effect on the growth of T. virens, however, the maximum (41.8 mm) suppressive effect on R. solani was observed with vermicompost. With the advance in time, the effect of organic amendment extracts increased markedly. Inhibition potential of culture filtrate mixturte of A. niger + T. virens and A. ochraceous + T. virens against R. solani was significantly higher in comparison to the other combinations.
PL
W produkcji ekologicznej sugeruje się połączenie organicznych źródeł przeciwko patogenom odglebowym. Oceniono wpływ metabolitów powszechnie występujących gatunków Aspergillus, organicznych wyciągów i ich łączne działanie z Trichoderma, przeciwko Rhizoctonia solani. Najmniejszy wzrost (36,1 mm) R. solani odnotowano w podwójnej kulturze z A. niger. Maksymalną inhibicję (42,3 mm) wzrostu grzybni testowego mikroorganizmu zaobserwowano w przypadku filtratu kultury z A. ochraceous, a następnie z A. niger, A. fumigatus, A. flavus i A. terreus. Spośród wyciągów, te z rącznika wykazywały stymulujące działanie na wzrost T. virens, a maksymalne (41,8 mm) supresyjne działanie na R. solani obserwowano w przypadku wermikompostu. Z czasem, działanie wyciągów z organicznych dodatków znacznie wzrastało. Potencjał inhibicyjny mieszaniny filtratu kultury A. niger + T. virens i A. ochraceous + T. virens przeciwko R. solani był istotnie wyższy w porównaniu z innymi kombinacjami.
EN
From 2008 to 2010 the levels of sugar beet seedlings infection caused by Rhizoctonia solani were compared in laboratory tests. Seven sugar beet lines were tested: H56, H66, S2, S3, S4, S5 and S6 as well as three control cultivars: Carlos, Esperanza and Janosik. Sugar beet lines with tolerance to rhizoctoniosis and cultivars without tolerance were infected artificially by R. solani isolates: R1, R28a and R28b. These isolates belong to the second anastomosis group (AG), which is usually highly pathogenic to beet roots. The aim of the experiment was to test whether the tolerance of sugar beet genotypes to R. solani AG 2 prevents both root rot, and damping-off of seedlings, induced by the pathogen. Sugar beet lines tolerant to brown root rot in laboratory tests were significantly less sensitive to infection of the seedlings by R. solani AG 2 isolates in comparison to control cultivars. Rhizoctonia solani AG 2 isolates demonstrated considerable differences in pathogenicity against seedlings of sugar beet lines and cultivars. The strongest infection of sugar beet seedlings occurred with the isolate R28b. The greatest tolerance to infection by AG 2 isolates was found for the S5 and S3 breeding lines.
EN
In this study, the biocontrol abilities of water-soluble and volatile metabolites of three different isolates of Trichoderma (T. asperellum,T. harzianum and Trichoderma spp.) against soil borne plant pathogen Rhizoctonia solani were investigated both in vitro and in vivo. The results showed for the first time that mycelial growth inhibition of the pathogen was 74.4–67.8% with water-soluble metabolites as compared to 15.3–10.6% with volatile metabolites in vitro. In vivo antagonistic activity of Trichoderma isolates against R. solani was evaluated on bean plants under laboratory and greenhouse conditions. We observed that T. asperellum was more effective and consistent, lowering disease incidence up to 19.3% in laboratory and 30.5% in green house conditions. These results showed that three isolates of Trichoderma could be used as effective biocontrol agents against R. solani.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.