Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Audiodetekcja, audiolokacja
100%
PL
Niezadowalająca skuteczność dotychczas stosowanych sposobów ułatwiania egzystencji osobom niewidomym w mieście. Pomysł budowy .ścieżek prowadzenia akustycznego., dostosowanych do czułości słuchowej i orientacji przestrzennej tej grupy osób. Koncepcje usytuowania generatorów dźwięku nad trasami ruchu niewidomych lub w poziomie terenu. Potrzeba empirycznego postępowania na etapach: prac studialnych, wdrożeniowych, eksploatacyjnych i rozwojowych.
EN
The discontent effectiveness of so far used practical ways of existence promotion for the blind persons in the city. The idea of building "paths of acoustic leadership", adapted to aural tenderness and spatial orientation of this group. Conceptions of location of the acoustic generator over the routs of blind people movement or on the level. Necessity of empirical conducts on stages: research works, implemental, exploational and developmental.
PL
Proponowana metodyka opracowania materiału wyjściowego do dokumentacji technicznej remontu otwartych parkingów dwupoziomowych i podobnych obiektów. Oszacowanie zakresu niezbędnych robót oraz ich kosztów.
EN
The proposed methodology of the stock elaboration for the technical documentation of repair double-deck car-parks and the similar objects. The estimation of the necessary works scope as well as their costs.
PL
Pojęcie rzeczywistej prędkości drogowej. Szczegółowa analiza wpływu potencjału ludnościowego i zróżnicowania rzeźby terenu na prędkość ruchu samochodów osobowych. Znaczenie powyższych analiz w obliczaniu czasowej dostępności przestrzennej.
EN
The notion of the real road velocity. The detailed analysis of the population potential and diversification of relief influence on the traffic velocity of the passengers. automobiles. Signification of the aforementioned analyses in calculation of the temporal space accessibility.
4
Content available remote Analiza pracy pękniętych nawierzchni betonowych płyt lotniskowych
100%
PL
Mechanizm powstawania uszkodzeń w płytach lotniskowych. Wykonane pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych na powierzchni płyt betonowych. Przemieszczenia monitorowane w pomiarze dobowym, a także obserwowane w okresach występowania ekstremalnych temperatur w lecie i zimie. Zabiegi zabezpieczające przy użyciu bitumicznych mas zalewowych. Naprawa pęknięć masą polimerową. Wnioski.
EN
Mechanism of the defects creation in the aprons at an aerodrome. The measurements of the displacements both vertical as well as the horizontal ones executed on the surface of the aprons at an aerodrome. Displacements monitored with method of twenty-four hour measurement and also observed in time of extreme temperatures both in the summer time as well as in the winter time. The operations assuring by use of bituminous masses of sink. Repair of the cracks with method of the polymer mass.
5
Content available remote Technologie zabudowy i posadowień ekranów ochrony akustycznej otoczenia dróg
80%
PL
Zalety stosowania barier ochrony klimatu akustycznego: osłon i ekranów. Warunki, jakim muszą odpowiadać te obiekty oraz różne technologie wykonania w zależności od ich umiejscowienia. Zabudowa osłon akustycznych w obrębie odcinków dróg na obiektach mostowych. Ekrany w obrębie odcinków dróg w poziomie terenu.
EN
The advantages of usage of acoustic climate barriers protection: shields and screens. Conditions which have to respond these objects as well as different technologies of realization in dependence of their location. Buildings of acoustic shields within the precincts of sections of roads on the bridge objects. The screens in grounds of sections of roads in area level.
6
Content available remote Urządzenia ochrony klimatu akustycznego otoczenia dróg
80%
PL
Wpływ hałasu komunikacyjnego na środowisko w obrębie aglomeracji miejskich. Poziom ekspozycji hałasu. Ochronne bariery dźwięku - ekrany i ich systematyka. Ekranowanie urbanistyczne.
EN
Communication noise effect on the environment within the urban agglomeration limits. A level of noise exposition. Safety fences of the sound . screens and their statistics. Town-planning screening.
PL
Przepusty w inżynierii komunikacyjnej są definiowane, jako budowle o przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. Znane i stosowane są od czasu budowy dróg kołowych i linii kolejowych. Z biegiem czasu wraz z rozwojem technologicznym przepusty ulegały modyfikacji zarówno pod kątem stosowanych materiałów jak i rozwiązań projektowo-technologicznych. Stosowane w ostatnim czasie różnorodne materiały w oparciu o nowoczesne technologie produkcji konstrukcji obiektów inżynierskich pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i wydłużenie czasu ich eksploatacji. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN
Culverts they are defined as buildings in communication engineering about assign for conducting water- course, migration routes of wild animals or technical devices through the body of the road. Known and used since the construction of roads and railway lines. In time, with the development of technology penetrations modifiable both in terms of materials used and the design and technological solutions. Recently used a variety of materials based on modern technologies of construction engineering facilities allow you to increase the safety and prolongs the service life. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute of Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
PL
Metoda georadarowa pozwala poznać budowę warstw przypowierzchniowych, w szczególności określić profil litologiczny utworów, wyznaczyć granicę między skałą macierzystą a nadkładem. Dzięki tej metodzie można zlokalizować uskoki, pęknięcia czy szczeliny w górotworze, a także wyznaczyć zwierciadło wód gruntowych. W geofizyce otworowej za pomocą anten otworowych można wykonywać pomiary w głębokich otworach, ale również w niezbyt głębokich otworach wierconych poziomo na zboczach wzniesień z powierzchni ziemi. Potwierdzona została również przydatność metody georadarowej w zagadnieniach związanych z górnictwem odkrywkowym. Georadar może być efektywniejszym sposobem, w porównaniu do tradycyjnej metody otworowej, w zakresie m. in. identyfikacji miąższości płytkich pokładów, ich ciągłości, przewarstwień, czy innych naturalnych zjawisk występujących w pokładach. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania georadaru w geologii i górnictwie. Podjęto również próbę lokalizacji warstw geologicznych do głębokości 12,5 m. Do tego zadania użyto georadaru RIS-ONE włoskiej firmy IDS z anteną bistatyczną (osobno antena nadawcza i odbiorcza) o częstotliwości 80 MHz.
EN
The ground-penetrating radar method (GPR) allows to investigate the structure of subsurface layers, in particular to determine the lithological profile of depos-its as well as to determine the boundary between the bedrock and the overburden. This technique allows to localize faults, cracks and gaps in a rock mass, as well as to outline groundwater table. Borehole geophysics uses borehole antennas to perform measurements not only in deep boreholes, but also in shallower, holes horizontally drilled on hill slopes. The usefulness of the GPR method was further confirmed in relation to the issues associated with open-pit mining. The ground-penetrating radar may prove more effective in e.g. estimating the thickness of shallow deposits, their conti-nuity, interbedding or other natural phenomena that occur in deposits, as compared to the traditional holedrilling method. This paper presents examples of the use of the ground-penetrating radar in geology and mining. An attempt was also made to localize geologi-cal layers at a depth of up to 12.5 m. For this purpose, RIS-ONE ground-penetrating radar (IDS, Italy) featuring 80 MHz bistatic antenna (separate transmitting and receiving antennas) was used.
9
Content available remote Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej
60%
PL
Eurokody stanowią zbiór przepisów dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych. Tym samym stanowią one ważny element budowlanego procesu inwestycyjnego w zjednoczonej Europie. Bazując na europejskich zbiorach norm materiałowych oraz zbiorach norm na wyroby budowlane, stanowią one klucz do projektowania konstrukcji. Jednocześnie normy unijne, które zastępują w coraz większym stopniu normy polskie, są z założenia od kilku lat nieobligatoryjne [1], [2] i aby stać się obowiązujące muszą być przywołane. Takim dokumentem są opracowywane na ich podstawie specyfikacje techniczne, stanowiące element projektu technicznego. Z tego faktu wynika ważność przedmiotowych przepisów. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu było uczestnictwo autora przy tworzeniu eurokodów, praktycznie od samego początku ich powstawania (od 1992 r.) tak na forum europejskim, jak i krajowym. Z tej perspektywy autor zauważa zbyt małe zainteresowanie w środowisku krajowym tą tematyką.
EN
The authors inspiration for this article derives from the fact that he has been involved in creating the eurocodes, both on local and European scale. From that perspective, it seemed that the interest in eurocodes in Poland is significantly small. Eurocodes are a list of regulations concerning construction projects and, therefore, a vital part of the construction investment process within European Union. They are the key to construction design as they are based on European standards for materials and construction products. EU standards which have been steadily replacing Polish ones, are not obligatory unless referred to. In order to do so, the technical specifications included in technical project, need to be based on eurocodes.
PL
Zatłoczenie miast jest jednym z największych problemów obecnej polityki transportowej. Odpowiednie jej kształtowanie pozwoli ograniczyć zjawisko zatłoczenia, czyli kongestii. Często możemy obserwować prace związanie z dobudowaniem pasów ruchu czy powstaniem nowych ulic. Czy jednak taki stan rzeczy prowadzi do polepszenia szybkości przemieszczania się do wyznaczonego celu, szczególnie w tak zwanych godzinach szczytu? Otóż okazuje się, że nie. Posługując się takim rozumowaniem, miasto nie staje się przyjazne ludziom, lecz samochodom. Warto więc skorzystać z rozwiązań już sprawdzonych.
EN
City congestion is one of the biggest problems in today's transport policy. Its appropriate shaping will allow to limit the phenomenon of congestion. We can often observe work related to the addition of lanes or creation of new streets. However, does such a state of affairs lead to the improvement of the speed of movement to the designated destination, especially during the so-called rush hours? Well, it turns out not. Using this reasoning, the city does not become friendly to people, but to cars. So let's use the already proven solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.