Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie szkolnictwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Rosnąca popularność nowych technologii komunikacyjnych zmieniła równowagę sił między rodzicami a zespołami zarządzającymi szkołą ich dzieci. Większa łatwość komunikacji spowodowała wzrost zaangażowania rodziców w szkole, a tym samym zmianę roli dyrektorów szkół w zarządzaniu interesariuszami szkoły. Działania rodziców w szkołach i ich komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych spowodowały zmniejszenie uzależnienia rodziców od kierownictwa szkoły oraz jej kadry dydaktycznej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie ewolucji zaangażowania rodziców w zarządzanie szkołą. Kompleksowy przegląd literatury został wykorzystany do oceny zmieniającego się wpływu zaangażowania rodziców w szkole poprzez działania szkolne i media społecznościowe oraz wpływ, jaki wywarł na zarządzanie szkołą. Wzrost wpływu rodziców na zarządzanie szkołą spowodował wiele pozytywnych zmian, jednakże negatywne reakcje w mediach społecznościowych okazały się szkodliwe dla zarządzania szkołą i środowiska szkolnego. Stwierdzono konieczność nasilenia współpracy i wzajemnej koordynacji działań rodziców, kierownictwa szkoły oraz innych interesariuszy, aby osiągnąć wymaganą równowagę między pozytywnym zaangażowaniem a nadgorliwą ingerencją rodziców.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the past few decades, reforms to the education system in Israel have allowed for greater involvement of parents and the school community in the activities at schools. Concurrently, the growing popularity of social media has created an ease of communication between parents and their children's educational management teamsthat has necessitated changes in the educational management of the school community. The purpose of this paper is to provide an overview ofstudies that examine the changing influence that parents' involvement in school activities and their communication on social media has on the role of educational managementin Israeli schools. A comprehensive review of key publications was conducted to synthesize research findings.As will be shown, in the educational management of a school, which enables parental involvement and accommodates parental communications on socialmedia, cooperation and coordination between parents, educational management and the school community, is likely to contribute to maintaining the required balance between positive involvement and overzealous interference. Keywords: parental involvement, educational management, social media. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem, który można zaliczyć do kategorii wielokryterialnych, hierarchicznych problemów decyzyjnych, polegający na znalezieniu bezpiecznego i nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego wszystkie najważniejsze procesy szkoły wyższej. Specyfika tego rodzaju instytucji wymaga, aby rozpatrywać je z innego poziomu niż standardowe przedsiębiorstwa usługowe, biorąc dodatkowo pod uwagę takie procesy, jak: obsługa toku studiów czy badań naukowych (fragment tekstu)
EN
The main goal of the paper is to introduce the tool which may be useful in the multicriterial decision making process of selecting the best software for integrating the core business operations in the institutions of higher education. The article was divided into three parts. The first one includes an overview of the integrated software systems. It also contains a description of the main university processes which have to be operationalized and rationalized within integrated application. In the second part, the analytic hierarchy decision making method has been proposed as a solution in questioned decision making problem. It is justified why the AHP method is worth applying when considering the optimal solution. The last part of the article presents practical use of the AHP method, which can be easily adjusted to the specific university environment.(original abstract)
XX
Omówiono działania Unii Europejskiej w zakresie regulacji obszaru: edukacji, kształcenia i młodzieży.
EN
In the EU countries "European education" is understood as the maintenance of certain traditions and the universal values that characterize democratic societies. This article presents documents related to education in the EU. Included among these are: the Bologna Process, the Lisbon Strategy, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC), signed on the 18th April 1951 in Paris, the Treaty of Rome, establishing the European Economic Community (EEC), signed in Rome on the 25th March 1957, the Single European Act (SEA), signed in Luxembourg and the Hague. Provided for the adaptations required for the achievement of the Internal Market, the Treaty on European Union was signed in Maastricht on the 7th February 1992. The Maastricht Treaty created a new structure with three "pillars" both political and economic. These are as follows the European Union (EU), the Treaty of Amsterdam, signed on the 2nd October 1997, the Treaty of Nice, signed on the 26th February 2001. Based on the Treaties, the EU institutions can adopt legislation which is then implemented by the Member States. The European Union is based on the rule of law. This means that everything that it does is derived from treaties which are agreed on voluntarily and democratically by all Member States. Previously signed treaties have been changed and updated to keep up with developments in society. Education is the most important aspect of a young person's life. A young person who studies hard will be a good worker and a citizen who is aware of his rights in the future. (original abstract)
EN
Objective: The aim of the article is to conceptualise a model of work motivation in the management of universities striving for scientific excellence. Research Design & Methods: The most relevant for our aim is the self-determination theory that is applied to the work and organisational domain. We used a narrative literature review. Findings: The proposed model is derived from the self-determination theory. It includes three types of motivation: autonomous motivation, controlled motivation, and amotivation, as well as three psychological needs, i.e. autonomy, mastery, and purpose. These motives and needs can interact to enhance scientific effectiveness further. Implications & Recommendations: Universities need innovative staff who can contribute to strengthening scientific productivity and enhance the influence of the university at the international level. Contribution & Value Added: Connection of three perspectives - institutional, individual and scientific disciplines - will capture the complexities of managing work motivation oriented to scientific effectiveness. (original abstract)
EN
The main goal of the paper is to introduce the tool which may be useful in the multicriterial decision making process of selecting the best software for integrating the core business operations in the institutions of higher education. The article was divided into three parts. The first one includes an overview of the integrated software systems. It also contains a description of the main university processes which have to be operationalized and rationalized within integrated application. In the second part, the analytic hierarchy decision making method has been proposed as a solution in questioned decision making problem. It is justified why the AHP method is worth applying when considering the optimal solution. The last part of the article presents practical use of the AHP method, which can be easily adjusted to the specific university environment.
7
Content available remote The Marketisation of Higher Education: Symptoms, Controversies, Trends
100%
EN
Motivation: Marketisation of higher education accompanying the development of a market economy having expressed, among others, the 'imitation' of management models specific to the enterprise sector, an adaptation of the market terminology, changing roles of students and the importance of their satisfaction with the study causes still a lot of controversy in the academic community, dividing it into supporters and opponents of the current process with a strong predominance of the first group. Aim: The aim of this article is to present the arguments and opinions of supporters and opponents (deck research) and the chosen Polish university representatives (primary research) of the marketization process of higher education. In the article the results of desk research as well as the author's own research will be used.(short original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w spojrzeniu na sposób zarządzania szkołami wyższymi oraz podkreślenie potrzeby budowania odpowiednich relacji między uczelniami a przedsiębiorcami. W opracowaniu przedstawione zostały wnioski i postulaty ujęte w dokumentach unijnych i krajowych, które odnoszą się do kwestii współpracy uczelni z przedsiębiorcami, oraz propozycje sformułowane w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku opracowanej przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, które stanowią wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present changes in perception of the management of higher education institutions and underline the need to build relationships between higher education institutions and enterpreneurs. This paper presents the conclusions and proposals included in the documents of the EU and national levels which relate to the issue of cooperation between universities and businesses and proposals formulated in the "Strategy for development of higher education in Poland until 2020" prepared by a consortium of Ernst & Young Business Advisory and The Gdańsk Institute for Market Economy which are an expression of a new approach to the management of the higher education institution. The study was enriched by presentation of economic arguments for cooperation between universities and the private sector and barriers to cooperation between the two environments.(original abstract)
EN
For years, the Polish school has taken priority to ensure safety for students at all educational stages. Legal regulations define safety aspects at school and internal procedures specify in detail how to deal with emergency situations. The aim of the article is to discuss and analyse legal acts and everyday practice in Polish schools in the area of student safety management. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI's, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.(original abstract)
XX
W artykule poddaję krytyce system umasowienia studiów i sprowadzenie ich do quasi-produkcji opartej na prawach ekonomiczno-rynkowych. Do głównych mankamentów współczesnego kształcenia zaliczam: - niski poziom przygotowania kandydatów na studia, - testomanię, - wyeliminowanie indywidualnych kontaktów (rozmów kwalifikacyjnych) z kandydatami na studia podczas rekrutacji, - obniżenie wymagań wobec studiujących studentów, - obniżenie poziomu wykładów i ćwiczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The article directs criticism at the system of the popularization of higher education and limiting it to quasi-production based on economic and market laws. The main drawbacks of contemporary education include: - a low level of preparing applicants for admission to the university, - test mania, - the elimination of individual contacts (enrollment interviews) with applicants for admission to the university during enrollment, - reducing requirements towards the students studying, - lowering the level of lectures and tutorials.(original abstract)
EN
The article addresses the problem of strategic management of a school from a theoretical perspective. The analysis focuses on four main categories of research: "management," "strategy," "strategic management," "secondary school." It provides general requirements for the organization of a school's strategic management. (original abstract)
EN
Universities become increasingly complex and varied market players. Commercialization of education market changes their current position while forcing to redefine the orientation from traditional academic values towards business models. Building a market advantage enforces the necessity to undertake actions that are directed at consumer-related values. It is the consumer who, on the one hand, becomes a key stakeholder of activities performed by universities, and on the other one, a partner. As a result, university transforms in an ecosystem of mutual multidimensional relations between its employees and students. It evolves while seeking subsequent factors of success and unique values. Its position in rankings becomes a reflection of the effectiveness of undertaken strategies and actions determining future decisions of its consumers - students. The paper is of empirical-theoretical nature and its aim is to identify the role of rankings in students' decision-making processes with a particular focus on the conditions for managerial processes implemented by universities. The discussion is based on the relevant literature and the empirical studies' results. (original abstract)
14
Content available remote Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni
75%
XX
Celem artykułu jest przegląd potencjalnych obszarów doskonalenia organizacyjnego uczelni wyższych w Polsce. Jest to wstępna prezentacja założeń projektu Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (konkurs "Dialog" MNiSW) realizowanego pod kierunkiem autora tego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the domains of management of Polish universities that should be developed. It covers the preliminary assumptions for a project dedicated to university development that the author is working on currently. Universities must become responsible for self-development, all - especially management - changes need a preparation from universities and the whole system of education but the results would mean science and education management systems. The description of six main management areas is based on research form the area of management of the universities. (original abstract)
XX
W artykule skupiono uwagę na roli dyrektora jako menedżera, ważnej i pożądanej z punktu widzenia instytucji prowadzących szkołę w związku ze zbyt dużymi (ich zdaniem) wydatkami z budżetu asygnowanymi na oświatę. Według władz miejskich, dyrektor potrafiący maksymalnie zredukować wydatki szkoły i umiejący dodatkowo znaleźć środki finansowe na jej działalność jest idealnym kierownikiem placówki oświatowej. Cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które w szczególności powinien brać pod uwagę dyrektor, stawiane są na dalszym miejscu. Punkt wyjścia rozważań stanowi przegląd literatury (czy też koncepcji) dotyczącej ról dyrektora placówki oświatowej. Pierwszy rozdział zawiera zdefiniowanie funkcji kierowniczych: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. W drugim przedstawione są różne koncepcje stylów kierowania ludźmi, jak: autokratyczny, demokratyczny, liberalny lub opresyjno - autorytatywny, paternalistyczny, konsultatywny czy partycypacyjny. Trzeci rozdział opisuje proces podejmowania decyzji i warunki jego skuteczności w środowisku szkolnym. Rozdział czwarty dotyczy planowania strategicznego i związanych z nim procesów zarządzania strategicznego lub zarządzania przez cele. Ostatni rozdział prezentuje informacje na temat gospodarowania zasobami ludzkimi w szkole, polegający na planowaniu i zaspokajaniu potrzeb kadrowych poprzez system rekrutacji, dobór pracowników na odpowiednie stanowiska, wprowadzanie ich do pracy, proces szkolenia i doskonalenia zawodowego, ocenę efektywności, awanse, przeniesienia i zwolnienia po ocenie pracy podwładnych. Podsumowanie zawiera syntetyczne ujęcie zadań i cech dobrego "menedżera oświaty" oraz perspektywy stworzenia struktury zarządzania dostosowanej do potrzeb szkoły.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the role of a school principal as a manager, which is important and desirable from the perspective of the institutions running the school, in relation to high (in their point of view) expenditures from the budget intended for education. According to municipal authorities, the ideal principal of the educational establishment is the principal who is able to reduce the school's expenditures and acquire additional funds. Other goals, such as didactic, educational and protective shall be placed at a later point. The starting point of discussion is a review of literature (or the concept) on the role of the school principal of educational institution. The first chapter contains a definition of management functions: planning, organising, motivating and controlling. The second chapter presents different approaches to people management styles, such as: autocratic, democratic, liberal, authoritative, paternalistic, consultative and participatory. The third chapter describes the process of decision making and the conditions for its effectiveness in the school environment. The fourth chapter concerns the strategic planning and related processes of strategic management or management by objectives. The final chapter presents information on the management of human resources at school, consisting of planning and meeting the needs of staff through the recruitment, selection of employees to suitable positions, introducing them to work, the process of training and professional development, evaluation, promotion, transfer, dismissal after the assessment of their work. However, the summary contains the synthetic approach to the tasks and the characteristics of a good, "manager of education" and the prospects of the creation of management structures adapted to the needs of the school.(original abstract)
XX
Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce wymaga zmiany stosowanych, często archaicznych, systemów zarządzania. Uczelnie są podmiotami realizującymi szczególną misję, ale najczęściej są one również dużymi organizacjami, wymagającymi sprawnych systemów zarządzania, w tym zarządzania dokonaniami. W artykule zaprezentowano -bilansowaną kartę dokonań (ZKD) jako narzędzie wdrażania systemu zarządzania dokonaniami w uczelniach i ich jednostkach. Cele artykułu są następujące:ocena możliwości stosowania ZKD do zarządzania uczelnią i jej jednostkami,przedstawienie struktury akademickiej ZKD, opisanie różnic akademickiej ZKD w odniesieniu do karty klasycznej, zaproponowanej dla działalności gospodarczej, określenie zasad implementacji zbilansowanej karty dokonań na uczelni,ustalenie charakterystycznych mierników dokonań stosowanych w akademickiej ZKD. (fragment tekstu)
EN
Universities and other higher educational institutions (HEIs) are often complex organizations, requiring adequate management systems, including also performance management approaches. The purpose of the article is to discuss the opportunities to implement balanced scorecard (BSC) in the academic framework. We would also like to demonstrate how academic scorecard diverges from a conventional BSC proposed and designed at the outset for profit-oriented organizations. The next task is to detail typical performance measures within academic scorecard. The analysis rests on the literature overview and official web sites of a HEIs group. BSC has been implemented since the beginning of the decade in many universities. Academic scorecards are conducted on institutional and faculty level and for the purposes of ancillary units. Academic scorecards differ from scorecards applied by for-profit organizations but there are also many different approaches within universities how to implement BSC. Some universities and schools remained the traditional structure of BSC. Many HEIs revamped the conventional list and structure of perspectives for BSC in different way. They introduced additional (organizational) perspective or changed the structure of financial perspective (combining financial respective with the indicators expressing tasks of institutional leadership). The fact is that HEIs which remained the traditional structure of BSC also conducted tasks and performance measures essential for leaders and organizational development. These groups of universities have just displayed performance measures for organizational development within conventional perspectives. Universities also tend to modify a customer perspective and to change it into stakeholder perspective. The performance measures related to the quality and quantity of students is not the only issue. A customer perspective is broadened by performance measures concerning alumni achievements, opinion of employers, satisfaction of customers purchasing outreach and stakeholders interested in the research. Business processes perspective is centered on efficacy of academic programmes, research projects and administrative processes: their time, costs and quality. Learning and growth perspective comprises performance for building new academic approaches, academic and administrative staff and strategic resources. (original abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę relacji szkół wyższych w Polsce z otoczeniem. Głównym jego celem jest identyfikacja interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych oraz określenie znaczenia, jakie nadają im te szkoły. Dla realizacji tych zamierzeń przeprowadzono analizę literatury przedmiotu a także badanie ankietowe wśród rektorów szkół wyższych. W świetle zaprezentowanych wyników można stwierdzić, że szkoły te status interesariusza przypisują wielu podmiotom ze swojego otoczenia. Ocena znaczenia, jakie im nadają, pozwoliła na stworzenie mapy interesariuszy szkół wyższych przez wyodrębnienie grup interesariuszy strategicznych, ważnych i pozostałych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issue of cooperation of higher education institutions (HEIs) with their environment. Its main aim is to identify HEIs' external stakeholders and to determine the importance that HEIs give them. The Author discusses this problem by analyzing the literature and the results of her own survey among rectors of HEIs. In light of the presented results, HEIs give the stakeholder status to many entities from their environment. Evaluation of their importance makes it possible to map them by dividing them into strategic, important, and others stakeholders. (original abstract)
18
Content available remote Uczelnia nowej generacji - redefinicja instytucjonalna uczelni
75%
XX
Występująca w obecnej postaci instytucja uczelni boryka się z wieloma ograniczeniami i problemami, których głównym powodem były liczne zmiany zachodzące w środowisku jej funkcjonowania (polityka edukacyjna i gospodarcza państwa, konkurencja, kształt rynku usług edukacyjnych itp.). Najważniejsze z tych problemów to deinstytucjonalizacja misji badawczej i koncentracja pracowników naukowych na dydaktyce, orientacja uczelni na wskaźniki ilościowe, na których dotychczas opierały się mechanizmy finansowania z budżetu państwa, obniżenie rygorów kultury akademickiej oraz konserwatyzm środowiska uczelnianego i niechęć do wprowadzenia zmian. Jako rozwiązanie tych problemów pojawia się wizja uczelni nowej generacji - współczesnego uniwersytetu, który ciągle się rozwija i doskonali w swoim dążeniu do ideału. Jest on organizacją inteligentną, podporządkowaną wiedzy, w związku z czym funkcjonuje w modelu hybrydowym, przejmując najlepsze cechy modeli klasycznego i przedsiębiorczego. Jest to zdefiniowana na nowo instytucja uczelni, która dzięki reinstytucjonalizacji misji badawczej i osiągnięciu równowagi pomiędzy misją dydaktyczną a naukową, rewizji akademickich postaw, norm i zachowań oraz umiejętności szybkiego dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań otoczenia sprawnie funkcjonuje i skutecznie realizuje swoją misję. Tutaj obok dwóch wyżej wspomnianych misji szkoły wyższych pojawia się ważna "trzecia misja", której realizacja pozwala rozwijać przedsiębiorczość akademicką, zwiększać autonomię uczelni, oraz pełnić ważną rolę w rozwoju społecznym oraz gospodarczym poprzez prowadzenie działalności innowacyjno-wdrożeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The institution of university, which is occurring in its present form, faces many constraints and problems. The main reason of it being numerous changes in its functioning environment (educational and economic policy, educational services market competition etc.). The most important of these problems is the de-institutionalization of the research mission and the concentration on didactic process, the orientation of the institution on the quantitative indicators on which the state funding mechanisms have been based, the reduction of the rigor of academic culture and the conservatism of the university environment and unwillingness to make changes. As a solution to these problems comes the vision of a next-generation university - a modern university that is constantly evolving and striving to excellence. It is an intelligent organization, subordinated to knowledge, which operates in a hybrid model and adopts the best characteristics of classical and entrepreneurial models of university. It is a re-institutionalized institution that rein-institutionalizes the research mission and achieves balance between academic and didactic missions, revises academic attitudes, norms and behaviors and the has the ability to quickly adapt to the changing needs and expectations of the environment and performs its mission in efficient and effective way. Beyond the two above-mentioned missions of higher education, there is an important "third mission", which enables the development of academic entrepreneurship, increases the autonomy of the university, and plays an important role in social and economic development. (original abstract)
XX
Szkolnictwo wyższe zostało postawione w trudnej sytuacji i zmuszone jest do poszukiwania nowych koncepcji nauczania. Ich brak może spowodować to, że liczba studiujących z roku na rok będzie malała. Obecnie można zauważyć pewien dualizm związany z funkcjonowaniem uczelni. Studiowanie według starych wzorców nastawionych na zdobywanie wiedzy staje się anachronizmem, natomiast nowe związane z komercyjnym przekazywaniem informacji (w sytuacji, gdy można ją zdobyć w inny tańszy sposób) stawia pod znakiem zapytania przydatność uczelni w kształceniu. Stary sposób nauczania oscyluje w obrębie pojęcia być, a nowy skomercjalizowany zmierza w stronę mieć. Obecnie w wielu przypadkach szkoła wyższa stała się przedsiębiorstwem usługowym, studenci usługobiorcami, kadra dydaktyczna usługodawcami. Wiedza ma coraz częściej kształt informacji, jest towarem na sprzedaż. Wielu studentów przenosi na szkołę funkcję urzędów pracy oczekując, że dyplom ukończenia zapewni im satysfakcjonujące zarobki. Świadczy to o niezrozumieniu istoty wykształcenia i powierzchownym traktowaniu nauki. Marketing szkół wyższych powinien zatem wypracować zupełnie nowy model działania adekwatny do sytuacji związanej z rozwojem cywilizacyjnym. W wykonaniu tego zadania przydatne okazać się mogą koncepcje typu: marketing reagujący, przewidujący, kreujący potrzeby, społeczny, lateralny. (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education is in a difficult situation and it is forced to look for new educational approaches. Lack of these approaches can result that the number of students each year will decline. Nowadays, some dualism associated with the functioning of the university is noticed. Studying under the old educational standards aimed at the strong knowledge aquisition becomes obsolete. On the other hand, new standards associated with commercial transfer of information (which can be get in a different, cheaper way) place the question about usefulness of university education. The old way of teaching oscillates around the concept "to be". The new commercialized way heads towards to concept "to have". In many cases, universities have become a service company/ students - recipients, teaching staff - providers. The knowledge often adopts the shape of information, it is a commodity for sale. Many students move function of the labor offices to the universities and they expect that diploma will give them satisfactory earnings. It shows a misunderstanding of the essence of education and superficial treatment of studying. Therefore, marketing of higher education should develop a new business model appropriate to the situation of civilization development. In carrying out this task useful concepts may prove such as: reactive, foreseeing, stipulating needs, social, lateral marketing. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba oceny wpływu nowych regulacji prawnych w Polsce na możliwość przeprowadzenia zmian w uczelniach aspirujących do miana nowoczesnych uniwersytetów. Pojecie "zarządzanie uniwersytetem" w opracowaniu jest rozumiane w szerokim znaczeniu, obejmującym angielskie określenia management i governance. (fragm. tekstu)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.