Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1424

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przekształcenia ustrojowo-systemowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
XX
Autor omówił kilka wybranych "zagadek" ekonomii transformacji postkomunistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod określeniem "zagadki" autor rozumie wydarzenia lub procesy nieuwzględnione przez istniejącą teorię lub uogólnione doświadczenia jakiejś wybranej grupy krajów. Autor postanowił ograniczyć obszar swoich rozważań do procesów stabilizacji, liberalizacji i tworzenia instytucji ładu rynkowego.
EN
The author has described some of so called 'riddles' of transformation economy in post-communist countries of Central and Eastern Europe. By riddles the author understands events or processes not regarded by existing theory or generalized experiences of selected group of countries. The author limited the area of his considerations up to processes of stabilization, liberalization and creating institutions of the market order. (AŁ)
XX
Artykuł omawia proces przechodzenia krajów o gospodarce centralnie planowanej ku systemowi rynkowemu. Zwraca uwagę na różnice wyników gospodarczych między poszczególnymi krajami.
Transition
|
1996
|
tom 2
|
nr nr 20
40-43
XX
Na Węgrzech obserwuje się zwolnienie tempa reform. Wokół surowego programu gospodarczego narastają kontrowersje w łonie koalicji rządzącej. Opóźnia to wprowadzenie kluczowych zmian prawnych i nowej konstytucji. Słabnie społeczne poparcie dla reform, uczestnictwa w UE i NATO.
XX
W artykule dokonano analizy oraz porównano procesy przeobrażeń ustrojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się nowego systemu politycznego, krystalizowanie się sceny partyjnej, tworzenie nowego ustroju społeczno-gospodarczego oraz powstawanie nowych sojuszy i powiązań międzynarodowych wymagają długiej perspektywy czasowej.
EN
System transformation in political, economic and social spheres has been taking place in Central and Eastern European countries for the last 13 years. The system changes include: departure from one-party government, adoption of a democratic political system, crystallisation of a pluralistic party system and creation of institutions of the new socio-economic system. The collapse of real socialism in 1989 also meant a change in the geopolitical power structure in Europe. Depending on internal factors, such as the willingness of the communist elite to reform, the organisation of the opposition or the economic situation, and the external factors such as the influence of both Mikhail Gorbachov's and West European countries' policies, three models of democratisation can be distinguished. These can be achieved through compromise with the opposition (Poland and Hungary), through capitulation (East Germany and Czechoslovakia) and through co-opting parts of the opposition (Bulgaria and Romania). In building a democratic system, Central and East European countries have taken advantage of the experiences from before 1945 and have adopted West European solutions (the chancellor's model, the presidency in the Fifth Republic). Leftist groups originating from communist parties maintain a stable position within polarised party systems irrespective of the extent to which they have changed internally. For example, the change was much more fundamental in Hungary than in Czechoslovakia where it was rather "cosmetic". However, the position of central-rightist groups depends on the extent to which system transformations have advanced. It was strongest in Czechoslovakia, Hungary and Slovakia.(original abstract)
XX
Omówiono i ustalono przesłanki zmian ustrojowych w Polsce w latach osiemdziesiątych.
EN
The article tries to establish the premise of a system change in Poland during the nineties. The author takes the position that these circumstances should be searched into economic failure of socialist state, favourable international circumstances and subjective factors such as Solidarity trade union and its political elites and also pro-reform forces within Polish United Worker's Party (PZPR). (original abstract)
XX
W procesie transformacji systemowej widoczny jest jej aspekt ekonomiczny społeczny i polityczny, a każdy z nich cechuje różny stopień elastyczności i zmienności w czasie. W artykule przeanalizowano tempo i proces zmian systemu ekonomicznego w trzech zasadniczych obszarach: ekonomicznym, społecznym i politycznym.
EN
Economic, social and political aspects are evident in the process of systemic transformation; each aspect exhibits a different degree of elasticity and variability over time, which means that the transformation itself is varied, too. In this respect, it becomes essential not only to identify, understand and order the elements comprising the transformation process, but also to formulate an approach for shaping this process in a conscious and deliberate fashion. Influencing the process of economic system transformation applies both to the extent (area) of change as well as to the sequence and rate at which change is implemented. With such a definition, it is possible to speak of the rate of change in the economic system, i.e., of changes with respect to their consequences and intensification over time, or the sequencing and rate of economic system transformation. (original abstract)
XX
Przedmiotem naszej analizy będzie polska transformacja z powodów, które nie wymagają uzasadnienia. Głównym celem niniejszego opracowania jest rekonstrukcja procesów składających się na proces przejścia międzyformacyjnego. (fragment tekstu)
EN
That is a test in explaining the process of the decay of communism on the grounds of non-Marxist historical materialism. The author maintains that first symptom of the decay was de-totalitarization of the system. However, economic reforms were not capable of overcoming economic crises which created finally political crisis of the system. (original abstract)
XX
W roku 1993 nastąpił dwuetapowy rozdział Czechosłowacji. 1 stycznia powstały dwa odrębne państwa (rozdział polityczny), 8 lutego zniknęła wspólna waluta (podział gospodarczy). Artykuł analizuje tło rozpadu finansowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych.
EN
In 1993, Czechoslovakia experienced a two-step breakup. On January 1, the country disintegrated as a political union, while preserving an economic and monetary union. Then, the Czech-Slovak monetary union collapsed on February 8. This paper analyzes the economic background of the two breakups from the perspective of the optimum currency area literature. The main finding is that the Czech and Slovak economies were vulnerable to asymmetric economic shocks, such as those induced by the economic transition. In particular, the stability of Czechoslovakia was undermined by the low correlation of permanent output shocks, low labor mobility, and higher concentration of heavy and military industries in Slovakia.
XX
W opracowaniu, opierając się na szerokiej definicji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiłyśmy jego poszczególne płaszczyzny w Polsce, artykułując przy tym istniejące trudności problemowe orz perspektywy ich przezwyciężania. (fragment tekstu)
EN
The authors analyze the structure of civil society in democratic Poland in the aftermath of the 1989 watershed events. Having defined the concept "civil society" they proceeded to describe its specific nature in Poland and diagnose the challenges and problems. The development of civil society in Poland is inadequate. The rush of social and civil activity prior to and during the change of the political and economic system was soon followed by a sudden decline. The authors, however do not see any cause for alarm as the transformation process in Poland has not run its course. Besides, if one considers the durability index of NGOs in Poland, the situation looks more promising. Another aspect to consider is the number of hurdles to overcome on the road to a dynamic development of civil society in Poland. (original abstract)
XX
Transformacja polityczna zainicjowana w 1989 r. jest jedną z najbardziej dynamicznych pod względem zakresu i rodzaju zmian wprowadzonych w polskiej gospodarce. W artykule omówiono zakres i cele transformacji systemowej, oraz sekwencje i tempo zmian systemu ekonomicznego.
EN
The political transformation initiated in 1989 is one of the most dynamic when the scope, way and manner of changes introduced into the Polish economy are considered. its process and effects have been influenced by historical factors like centralized and politically controlled economic model as well as by the adoption of the concept of economic management in a pluralized system where centralized planning is being replaced by free market mechanisms. The accomplishment of structural and ownership transformations under prevailing conditions is a difficult and tedious task. This also applies to the analysis of processes as well as the evaluation of results that are the direct consequences of these transformations. Even though twelve years has passed since the initiation of Poland`s economic transformation re-visiting issues of the analysis of changes that already took place is yet current not just for the fact that the process itself has not been completed but for fact of its adaptation, especially in the light of Poland`s with the economies of the European Union (original abstract)
XX
Omówiono odmiany współczesnych systemów gospodarki rynkowej krajów wysoko rozwiniętych i ich atrybuty. Przedstawiono wybrane aspekty społeczno-gospodarczych uwarunkowań procesów transformacji systemowej w Polsce.
EN
Contemporary forms of market economy systems in high-developed countries and its attributes have been discussed. Selected aspects of socio-economic conditions in Poland's system transformation have been presented.(AŁ)
XX
Z perspektywy siedmiu lat, autor omawia prawidłowości jakim podlega transformacja gospodarki w Polsce. Szczególną uwagę poświęca zmianom systemu instytucjonalnego, rozumianego jako reguły działania takich organizacji, jak: przedsiębiorstwa, związki zawodowe czy instytucje rządowe.
XX
Autor polemizuje z zarzutami stawianymi przez partie opozycyjne pod adresem gospodarki rynkowej. Podkreśla, że tylko normalna gospodarka rynkowa z solidnym zapleczem konstytucyjnym i ustawodawczym, z twardą egzekucją prawa jest najlepszą i najkrótszą drogą do sukcesu ekonomicznego i społecznego.
XX
W artykule omówiono proces tworzenia grup finansowo-przemysłowych (GFP) w Rosji, stanowiących element reformy strukturalnej scentralizowanego i zmonopolizowanego przemysłu. Przedstawiono również pewne zalecenia metodyczne pozwalające przybliżyć poziom organizacji biznesu i zarządzania zjednoczeniami finansowo-produkcyjnymi do standardów światowych.
EN
The article presents a process of creating financial and industrial groups in Russia. Some methodological recommendations that brought closer the level of business organisation and development of financial and industrial groups to world's standards were also discussed. (A.Ł.)
XX
W artykule omówiono działalność Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz jego wkład w proces transformacji poszczególnych sektorów polskiej gospodarki: energetyki i przemysłu ciężkiego, przemysłu samochodowego, transportu, telekomunikacji oraz sektora rolno-spożywczego.
XX
Po uzyskaniu niepodległości republiki bałtyckie zostały zmuszone do wprowadzenia głębokich reform gospodarczych. Artykuł omawia zmiany jakie zachodziły w gospodarce Litwy, Łotwy i Estonii od 1989 roku. W liczbach przedstawiono dynamikę PKB, PKB na jednego mieszkańca, dynamikę produkcji przemysłowej, inflację, stopę bezrobocia i zróżnicowanie dochodów.
XX
Artykuł omawia proces transformacji systemu społeczno-ekonomicznego w krajach Grupy Wyszechradzkiej. Wykształciły się trzy sposoby transformacji systemowej: a) przyłączenie się do już istniejącej gospodarki rynkowej, b) terapia szokowa, c) terapia powolna (stopniowa). Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie jak sprawdziła się w praktyce terapia szokowa w porównaniu z powolną?
19
Content available remote Polityka dochodowa na przykładzie Polski
80%
XX
Zdefiniowanie polityki dochodowej sprawia pewien kłopot z powodu niejednoznacznego jej rozumienia. Przykładowo w przypadku USA wiązana jest ona w zasadzie jedynie z regulacją cen i płac, jako że dla tej gospodarki charakterystyczny jest ogólnie niski udział redystrybucji budżetowej. Z kolei w wielu krajach Europy, gdzie system wspomagania przez państwo jest bardziej rozbudowany, a ponadto zachowania ekonomiczne w większym stopniu zależą od zabezpieczenia społecznego, polityka dochodowa nie ogranicza się do regulacji cen i płac, ale obejmuje również system świadczeń społecznych, a szczególnie chodzi o system emerytalny.(fragment tekstu)
EN
Polish income policy is generally attributed to the level of job impact, profitable relationships, and ultimately on welfare. This is possible, both directly and indirectly, via the use of a wide variety of instruments, generally of a fiscal nature and beyond. This facilitates the implementation of stabilization objectives, mainly with a view to combating inflation, which is important for life development, and of particular importance in the context of a timeless dilemma: efficiency and fairness. This paper presents the essence of income policy and the possibility of its implementation via use of a Polish example.(original abstract)
XX
Scharakteryzowano politykę ekologiczną w kontekście przekształceń systemowych.
EN
The models of ecological policy used in the countries having free-market economy cannot be adapted to the processes observed in the system transformation. The integration of the economical and ecological policies will be necessary. That will be of main importance to: use the economical tools for the ecological purposes, provide sustainable development of the regions having good biological conditions, economize the materials for industry (e.g. recycling them) providing the international cooperation, ecoconversion of the international debts. (original abstract)
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.